Pesti Napló, 1936. október (87. évfolyam, 224–250. szám)

Csütörtök PESTI NAPLÓ 1936 október 1 Schacht a íumet valuta pozíciójára, amely sze­rinte elvben olyan szilárd alapokon nyűgözik, mint a világnak alig három-négy más valutája. Annál kevésbé lesz hajlandó Németország arra, hogy a maga részéről is fokozza a valutáris té­ren fennálló bizonytalanságot. Nem marad tehát Németország számára más megoldás a devizagazdálkodás eddigi rendszerének fenntartásánál, bármilyen súlyos áldozatot hozzon ie magával az újonnan előállt helyzet. Hajlandó lesz ugyan bizonyos nemzetközi tárgyalásokban résztvenni, abban az esetben, ha azok megtartását célravezetőnek ítéli, de nem köti le magát semmi­féle irányban és döntését az adott esetben teljesen szabad akaratából kívánja meghozni. Ez a nyilatkozat annyit jelent, hogy Német­ország valutáris téren sem csatlakozik az államok egyik csoportjához sem, még pédig sem elvben, sem a gyakorlatban, hanem mindkét vonatkozás­ban meg akarja őrizni önállóságát, —önállóságát a valutarendszer terén és a kötött gazdálkodás­ban is, amelyre abankzárlat u-tán, tehát több mint öt éve elsőként tért át. Hogy ilyen körülmé­nyek között alig biztathat komoly sikerrel a Nem­zetközi Fizetések Bankjában tervezett értekezlet, amelyen a világszerte fennálló devizakorlátozá­sok, klíringek és behozatali hányadok megszünte­téséről kellett volna határozni, arra ezekután te- .1 ta- 1 Ián nem is kell külön rámutatni. Ugylátszik azon­ban, hogy a bázeli értekezlet ügyében nincs meg a kellő összhang a két kezdeményező állam: Fran­ciaország és Anglia között sem, úgyhogy a leg­újabb jelentések szerint az értekezlet összehívására a közeljövőben nem is kerülhetett volna sor — Schacht mai nyilatkozata nélkül 6em. Ezzel szemben szinte eltörpül a jelentősége, hogy a valuták értékcsökkenése befejezett ténnyé vált, mégpedig nemcsak Bernben és Hágában, hanem Párizsban is, ahol a szenátus kemény, " gyakran kíméletlen kritika után, amelyben a kormány javaslatait részesítette, végül 111 szóval 125 ellenében mégis megszavazta a frank leérté­kelését. Más lapra tartozik, hogy a szenátusban meg­szavazott javaslathoz, amely lényeges eltéréseket tartalmaz az eredeti kormányjavaslathoz képest, hozzá fog-e járulni a kamara? Blum szerint nem s ezért ő nem is vállalta a felelősséget a módo­sításokért, amelyek tulajdonképpen nem a deval­vációra, hanem a javaslat egyéb pontjaira vonat­koznak, így el kell készülve lenni, hogy a javas­lat esetleg többször is meg fogja tenni az utat a szenátus és a kamara közt. A frankleértékelés tényén azonban ez már semmit sem változtat. Alább adjuk a mai nap eseményeiről érkezett jelentéseket: Eddigi megállapodásaink helyett részben új megállapodásokat kell kötnünk — mondotta Bárányi Makó, szeptember 30. Darányi Kálmán helyettes miniszterelnök szerdán a makói gazdasági egyesület székházá­ban, ahol liáromszázterítékes vacsora volt tiszte­letére, több felköszöntő után szólásra emelkedett, A magyar gazda előtt — mondotta a többi között — most is súlyos probléma merült fel. Ez a súlyos probléma az, hogy Svájcban, Franciaországban és más államokban is devalválták a valutát, ami azt jelenti, hogy eddigi megállapodásaink helyett részben új megállapodásokat kell kötnünk, rész­ben meg kell keresnünk a módot arra, hogy lehe­tőleg az új helyzetben is megtalálja a maga szá­mítását. Erre kell törekednie a kormánynak s a pénteki minisztertanácsnak az lesz a feladata, hogy megtalálja azokat az utakat és módokat, amelyekkel ezeket a kérdéseket, amelyekre nézve a tárgyalásokat egyes külföldi államokkal már felvettük, sikerre vezesse. Fötanácslll és a Magyar» Aemue i Bankban A MTI jelenti: A Magyar Nemzeti Bank fő­tanácsa 3936 szeptember 31)-án ülést tartott, ame­lyen az üzletvitelről szóló jelentés meghail<ratH>a után folyó és adminisztratív ügyekkel foglal­kozott. M magyar fsorrnány megbízottat kiiuiíit Bernbe A svájci-magyar kereskedelmi forgalommal kapcsolatban felmerült kérdések megtárgyalá­sára a svájci kormánnyal a magyar kormány megbízottakat küldött Bernbe. Háromszázezer pengővel csökkent Széfie fehérvár adóssága Székesfehérvár, szeptember 30. A város törvényhatósági közgyűlésén CsltAry G. Emil polgármester bejelentette, hogy a svájci frank érték­csökkentése következtében a város adóssága 300 010 pen­gővel kevesbedett. Schacht nyilatkozik a német álláspontról . .. Berlin, szeptember 30. A Birodalmi Bank központi bizottságának mai ülésén dr. Schacht, a Birodalmi Bank elnöke, a következő nyilatkozatot tette: — A francia kormány szeptember 27-én el­juttatta a német birodalmi kormányhoz is azt a nyilatkozatot, amelyet a három kormány Párizs­ban, Londonbán és Washingtonban nyilvános­ságra hozott a francia frank értékcsökkentéséről és ez alkalommal különösen az ötödik szakaszra hívta fel a német birodalmi kormány figyelmet. Ebben a szakaszban kívánatosnak mondják a többi nemzet közreműködését a nyilatkozatban formulázott politika végrehajtása céljából. Ez a körülmény, továbbá az a tény, hogy a francia frank aláértékelésének lényeges visszahatásai lesznek a nemzetközi gazdasági és valutaviszo­nyok kialakítása terén, szükségessé vált,, hogy ebben az ügyben a német felfogást, is ismertessük a nyilvánossággal. A három hatalom nyilatkoza­tában kifejezésre juttatott az a szándék, hogjf ^megőrizzék a békét, olyan feltételek létrehozását segítsék elő, amelyek a legjobban hozzájárulhat­nak a nemzetközi gazdasági viszonyok rendjének helyreállításához és olyan politikát folytassanak, amely a világ jólétének fejlesztésére és a íiépek életszínvonalának emelésére irányul« — teljes mértékben megfelel annak a kívánságnak és annak az akaratnak, amelyet Hitler A-dolf vezér és biro­dalmi kancellár ismételten tett ünnepélyes nyilat­kozataiban a birodalmi kormány nevében tudo­mására hozott a világ közvéleményének. H/legzavanták a vitáit egyensúlyát — Ha a három hatalom nyilatkozata politi­kájának egyik állandó céljául jelöli meg azt, hogy »a. lehető legteljesebb egyensúlyt biztosít­sak a nemzetközi valutapiacon«, akkor ezt a ki­jelentés? mi örömmel fogadjuk, ez azonban nem akadályozhatja meg annak megállapítását, hogy az angol és.az amerikai aláértékcléssel a világ gazdasági egyensúlyát a legnagyobb mértékben megzavarták. Ez viszont nem- tartja vissza a né­met birodalmi korrdányt attól, hogy a maga ré­széről is támogassa mindazokat a törekvéseket, amelyek a három hatalom nyilatkozata szerint arra irányulnak, hogy »a jelenlegi kontingéötá­lási és valutaellenőrzési rendszert fokozatosan enyhítsék addig, amíg végro teljesen megszün­tethetik«. '•:.:.} — Ha ezeknek az elgondolásoknak alapján megvizsgáljuk a francia frank értékcsökkentését é« az értékcsökkentés módozatait, sajnos meg kell állapítanunk, hogy a nemzetközi valutahelyzet bizonytalanságán ez a lépés csak kevéssé változ­tatott, sőt amíg eddig az aranyalapon álló álla­mok blokkja legalább a maga körében stabili­tást biztosított, most már ez is eltűnt, miután a francia frank értékcsökkentése a svájci és a hol­landi pénznemek értékcsökkentését is maga után vonta. ' JVircs szilává valutaviszonylat, növelték a bizonytalanságot A három hatalom között létrejött, valutaegyez­>mény még arról sem intézkedik, hogy e három ország pénzneme keretében kölcsönösen szilárd viszonylatot állapítson meg. Époly kevéssá álla­pítottak meg szilárd viszonylatot a svájci és a holland pénznem között és így az eddigi, állapot­tal szemben a bizonytalanságot még jobban nö­vclték. Ebben a pillanatban, amikor az arannyal Váló általános kapcsolatokat felfüggesztették, Kémetországon és még három vagy négy más ál­lamon kívül, a világnak nincs olyan valutája, amely elvben szilárd alapokon nyugodnék, ej len­ben minden más ország valutája részben Bizo­nyos határokon belül, részben korlátlanul az il­lető államok kormányainak önkényes irányítása alá került. Így e?ek á valuták nagyrészt égymás­között sem rendelkeznek "szilárd viszonylattal, ..' •. ,_iír.Ha tehát épp.en. ezért nem is bízunk az ilyen rendszabályok sikerében, Németország távol áll attól, hogy bírálja vagy valamilyen módon zavarja azokat a rendszabályokat, amelyeket a francia kormánynak Véleménye szerint meg kel­lett tennie. Ellenkezőleg:, nagyon is örülünk an­nak\ ha a francia kormány nyilatkozatában kife­jezésre juttatott siker bekövetkezik és különösen ha a nemzetközi fizetések biztonsága és. a fizetések szabadsága iámét helyreáll. A magunk részéről is feltétlenül kötelességünknek tártjuk annak meg­vizsgálását, hogy mi milyen esetleges rendszabá­lyokkal járulhatunk hozzá a cél eléréséhez. A biro­dalmi kormány és a birodalmi bank e kérdés meg­vizsgálásánál minden habozás nélkül arra az el­határozásra-jutott, hogy a külföld értékcsokken­tési intézkedéseivel növelt bizonytalanságot nem akarjuk még azzal is növelni, hogy mi is bizony­talan tényezőt hozzunk az amúgyis bizonytalan valutahelyZetbe. Németország fenntartja a devizagazdálkodási rendszert — Azoknak az országoknak, amelyek velünk kereskedelmét folytatnak, tudniok kell, hogy mi éppen az állandóságban látjuk a nemzetközi forga­lom elengedhetetlenül szilárd alapját. Azt akarjuk azonban, hogy ezt ne csak a külföld ismerje el, hanem a német kistőkés és munkás is jöjjön ¥á arra, hogy a nemzeti szocialista kormány az ő vásárlóerejüket és munkateljesítményüket to­vábbra is teljes értékben fenntartani kívánja. Ha pedig egyes német érdekeltek részéről is az a kívánság jut kifejezésre, hogy a márka értékét csökkentsük, akkor nem akarom az érvek súlyát azzal túlozni» hogy veiíik egyénönként polemizál­jak. Németország szempontjából csak annyit mon­dok,. hogy a devizagazdálkodási• rendszert — amelynek kényelmetlenségeit és hiányosságait mi mindig elismertük — nem lehet feleslegessé tmni tisztán értékcsökkentés útján. A yersaillesí igaz­ságtalanságból keletkezett súlyos adóterhek és nyersanyagbeszerzésünk nehézségei arra kénysze­rítenek bennünket, hogy fenntartsuk ezt a .deviza­gazdálkodási rendszert. Mfjd csak a helyzet álta-' lános enyhülése után lehet árról szó, hogy felfüg­gesszük a-ncinetűevizacUcnőrzést. "Ennek a kérdés­nek megoldásától azonban nemcsak Németország ^gazdasági jóléte függ, hanem mindazoknak az országoknak jóléte is, amelyek érdekelve vannak egy hetvenmiltiós nép felVevoképes piacain. „Döntésünket teljesen szabad akaratunkból hozzuk meg'* — Teljes mértékben tudatában vagyunk an­nak, hogy á mostani nemzetközi valufahelyzét sú­lyos áldozatokat liárit reánk, do semmiféle nyo­más sem indíthatja a német birodalmi kórmánAjt olyan l&péi' nie g-t ^telére, amely saját népének és országának érdekeit Veszélyeztetné. Ennek elle­nére a német birodalmi kormány hajlandó arra, hogy részt vegyen olyan célravezető nemzetközi tárgyalásokon, amelyek a három hatalom nyilat­kozatában hangsúlyozott törekvés megvalósítására irányulnak, hogy áz egyes nemzeti érdékéknek megfelelő szabad nemzetközi gazdasági és fizetési forgalmat hozzanak létre. Ha a három hatalom eljárásából ilyen lehetőség adódik, ezt' mi öröm­mé^ fogjuk üdvözölni es hajlandók leszünk arra, hogy ezt a-helyzetet újból megvizsgáljuk. Időköz­ben azonban a dolgok fejlődését a legnagyobb nyugalommal szemléljük és döntésünket időnként teljesen szabad ákardtunkból hoázvk meg. Deviza­gazdálkodásunk következtében a nemzeti kor­mány uralmának egész ideje alatt stabil gazdá­sági alapokkal rendelkeztünk valutánk terén és ezt a helyzetet továbbra is fenntartjuk. Ez a ter­melő és fogyasztó számára egyaránt fontos előny felér a devizagazdálkodással kapcsolatos minden kényelmetlenséggel. Svájcban bizonyos nyersanyagok lefoglalására készülnek Genf, szeptember 30. A svájci frank értékcsökkentésével kapcso­latban a berni szövetségi kormány közleményt tett. közéé, amcjyben bejelenti, hogy az árak emelkedését feltétlenül meg fogja akadályozni. A berni közgazdasági hivatal felhatalmazást ka­v ?

Next

/
Thumbnails
Contents