Pesti Napló, 1937. június (88. évfolyam, 121–145. szám)

1937-06-01 / 121. szám

2 Kedd PESTI NAPLÓ 1937 jtSnius 1 Wnyletnek. Egy másik bomba az oldal fedélzetet találta el, de esak csekélyebb károkat okozott. A hajé, amely teljesen harcképes állapotban maradt, Gibraltárba ment ( hogy ott a sebesülteket partra rakják. A német hadihajóról egyet­len 15vé«t sem itcttek a vörös repülőgépekre. Mivel a vörtto valenciai kormányt a semlegességi bliottsig és a német kormány kétszer Is flgryelmeztette arra, hogy tar­tózkodjék a nemzetközi ellenőrzésben résztvevő hajók elleni támadástól, cz a német hajó ellen irányuló újabb bűnös merénylet a német birodalmi kormányt rendszabá. lyokra kényszeríti, amelyeket haladéktalanul közölni fog a semlegességi bizottsággal. Mtmeriát német hadihajók bombázták Valencia, május 31. A Deutschland halottaival és sebesültjeivel vafcárnap délután Gibraltárba érkezett, ahol az angol flotta félárbocra eresztett zászlókkal fo­gadta a német hadihajót. Állítólag a bombák rob­banása után a fedélzeten még egy robbanás tör­tént, amelynek újabb halálos áldozatai vannak. Megtorlásképpen hétfő reggel egy német cir­káló és négy torpedóromboló megjelent Almeria előtt s minden előzetes bejelentés nélkül bombázni kezdte a várost. Tiémet hivatalos közlés Jilmeria bombázásáról Kora reggel Berlinben hivatalos közlést tettek, amely következőképpen szólt! »A lehorgonyzott Deutschland német páncélos cir­káló ellen elkövetett vörös légitámadás megtorlására ma reggel német hadihajók bombázták Almeria meg­erősített kikötőt. A kikötői épületek szétrombolása és az ellenséges vörös ütegek elhallgattatása után a tüze­lést beszüntették és ezzel a megtorló akció végétért.* A hivatalos közlés hozzáteszi, hogy haladékta­lanul újabb hadihajókat küldenek a spanyol vize­ken állomásozó német hajóraj megerősítésére. Hz almeriai helyőrség parancsnokának jelente se A hadügyminisztérium közlése szerint kora reggel az almeriai helyőrség parancsnoka a követ­kező hivatalos jelentést tette: Reggel öt óra harminc perckor értesítettek, hogy egy német cirkáló és négy torpedóromboló Cartagena {elől Almeria felé közeledik, öt óra negyven perckor az öt hajó mintegy húsz kilométernyire volt Almerjától és tovább folytatta útját. Mintegy tizenkéit kilométeres távolságból minden felszólítás vagy előzetes jelzés nél­kül tüzeint kezdtek Almeriára. Mintegy kétszáz ágyú­lövedék esett a városra. A partvédő ütegek hatvan ágyúlövéssel válaszoltak a tüzelésre és » jelek szerint eltaláltak egy torpedórombolót. Hat óra ötven perckor a német hajóraj abbahagyta a tüzelést és füstfelhő mögé rejtőzve eltávozott. A város számos épületét szétrombolta a bombázás, jelenleg lehetetlen felbecsülni a halottak é6 sebesül, tek számát. A romok eltakarításának munkálatai most kezdődtek meg. Az egyik felderítő repülőgép megálla­pította, hogy a német hajóraj Mclilla felé haladt. A hadihajók tüzeltek azokra az ágyíinaszádokra is, ame­lyek a kikötői övezetben elhelyezett aknák felszedését végezték. Néhány nappal ezelőtt ebben az övezetben sérült meg az egyik angol torpedóromboló, amely bele­ütközött az egyik aknába. Tanácskozások a fővárosokban Berlin, május 31. Hitler kancellár vasárnap délben Münchenben nyitotta meg az élelmezési kiállítást s itt értesült a Deutschland bombázásáról. Hitler Neurath kül­ügyminiszterrel és Raeder flottafőparancsnpkkal azonnal tanácskozást folytatott s délután repülő­gépen Berlinbe utazott, ahol vasárnap este félhét­kor tanácskozásra hívta Blomberg hadiigyminisz­ttert, Neurath külügyminisztert és Raeder flottafő­parancsnokot. Később minisztertanács ült össze, amelyen megvitatták a teendőket. Róma, május 31: Gróf Ciano külügyminiszter ma este fcat óra­kor fogadta Hassel római német nagykövetet. Az olasz külügyminiszter Olaszország é«s Németország további közös eljárásáról tárgyal a német kormány képviselőjével. London, május 31. Eden külügyminiszter hétfőn délelőtt több kül­földi diplomatával folytatott megbeszélést. Elő­ször Corbin francia nagykövetet fogadta, majd Woermann német nagykövetségi tanácsost. Végül a külügyminiszter Grandi gróf olasz nagykövettel folytatott hosszabb megbeszélést. A valenciai kormány képviselője ma a külügyi hivatalban Eden külügyminiszterrel megbeszelte a Deutschland bombázása folytán keletkezett hely­zetet. Párizs, május 31. Delbos külügyminiszter délután több diplomá­ciai megbeszélést folytatott. A külügyminiszter mindenekelőtt gróf Welczwek német nagykövettel folytatott megbeszélést, majd Lukasiewicz lengyel nagykövetttel, Araguistain spanyol nagykövettel és végül gróf Kerchove de Denterghem belga Hotel Viftorla sül (Hare Rlmlniben a legkellemesebb tartóz­kodást nyuitja. — B. kat. szállortu­bónok. Tulajdonos : C av. Sitta nagykövettel tárgyalt. Később Mistlerrel, a kép­viselőház külügyi bizottságának elnökével folyta­tott megbeszélést. 71 Deutschland úton hazafelé London, május 31. Gibraltárban hétfőn délután gyászszertartást tartottak a Deusehland halálos áldozatainak em­lékezetére, akik a légi támadás következtében éle­tüket vesztették. A Deutschland egyébként Berlinből azt a pa­rancsot kapta, hogy haladéktalanul induljon haza Németországba. A páncéloshajó hétfőn délben el­indult Németország felé. Meghűléses betegségeknél rheumaiikus és köszvényes láidalmaknál, ideg­fájdalmaknál és fejfájásnál, valamint az izüle­tekben és tagokban való fájdalmaknál Togal­tabletiák gyorsan es biztosan hatnak.Togal telje­sen ártalmatlan. Egy kísérlet meggyőz! Minden gyógyszertárban. Leszállított új ára P. 1.60. A Deutschland sebesültjei közül nyolcat Ibi­zában, tizenkilencet pedig Gibraltárban szállítot­tak partra orvosi kezelés céljából. A többi sebe­sült a hajón maradt. 19 halott, 39 rombadőlt épület: az almeriai bombázás mérlege •« /alencia, május 3L Hétfőn délben Almeria polgári kormányzója jelentette a hadügyminiszternek, hogy Almeria ágyúzása során 19 ember vesztette életét. A se­besültek száma 55. Az ágyúlövedékek 39 épületet teljesen rombadöntöttek és igen sok más házat szintén hasznavehetetlenné tettek. Német- és Olaszország bejelenti visszalépését Berlin, május 31. A londoni benemavatkozási bizottság német képviselője azt az utasítást kapta, hogy közölje a bizottság elnökével az ibiziai aljas támadás hi­vatalosan megállapított tényállását és egyben hozza tudomására a birodalmi kormány következő határozatát; A birocbilmi kormány az ellenőrzési rend­szerben és a benemavatkozási bizottság tanács­kozásaiban mindaddig nem vesz részt, amíg nem kap határozott biztosítékot ilyen esemé­nyek megismétlődése ellen. A birodalmi kormány természetszerűen saját belátása szerint határoz azokról az intézkedések­ről, amelyeket a vörösök hallatlan ervtámadására válaszként ad. A birodalmi kormány ezenkívül utasította hadihajóit, hogy minden közeledő vörös spanyol repülőgépet vagy hadihajót tüzeléssel ver­jenek vissza. M londoni német nagykővet előterjesztése London, május 81. (Német Távirati Iroda.) Ribbentrop német nagykövet átnyújtotta a benemavatkozási bizottság elnökének a német kormány közlését a Deutschland német páncélos­hajó bombázásával kapcsolatban- Ribbentrop hangsúlyozta, hogy a hajó megtámadása egészen meglepetésszerűen történt és a hajó egyáltalában nem tüzelt a repülőgépekre. Ez a támadás, amely a nemzetközi ellenőrzéshez tartozó Deutschland páncéloshajót érte, — így folytatja a német köz­lés — utolsó szeme a hasonló események láncola­tának. A valenciai hatoságok hadihajói többször fenyegették a nemzetközi tengeri ellenőrzésben résztvevő német hajókat. Így április elején a spa­nyol vörös repülők a Graf Spee páncéloshajót, május 11-én a Leipzig cirkálót, május 24-én a nem­zetközi tengeri ellenőrzéshez tartozó angol, nemet és olasz hajókat támadták meg. Ezalkalommal hat olasz tiszt veszítette életét. Az említett alkalmak­kor a benemavakozási bizottság ós a német biro­dalmi kormány nyomatékosan figyelmeztette a valenciai hatóságokat. Ehhez a közléshez csatolták a német kormány­nak a nemzetközi ellenőrzéssel és a benemavatko­zási bizottság munkájával szemben való jövőbeli magatartására vonatkozó nyilatkozatát, valamint az almeriai megtorló intézkedésről szóló közlést. Olaszország lépése London, május 31. Grandi gróf olasz nagykövet meglátogatta Eden külügyminisztert ós Euan Wallace ke­reskedelmi államtitkárt, mint a nemzetközi semlegességi bizottság jelenlegi elnökét és kö­zölte velők az olasz kormánynak azt a határo­zatát, hogy ugyanolyan lépéseket tesz, mint a német kormány, vagyis kellő biztosítékok nyúj­tásáig nem vesz részt az ellenőrzésben, sem pedig a semlegességi bizottság tanácskozó­saiban. Eden beszdmolófa az alsóházban a német-spanyol Incidensről London, május 31. Az alsóházban 'Attlee őrnagy, a munkáspárti ellenzék vezére napirenden kívül kérdést intézett Eden külügyminiszterhez a Deutschland német pánoéloe hajó bombázása és Almeria ágyúzása ügyiében. Eden külügyminiszter kijelentette, hogy értesülése szerint az ibizai öbölben horgonyzó Deutschland német páncélost a levegőből bombáz­ták. Az egyik bombarobbanás, legmélységesebb sajnálatomra, — folytatta a külügyminiszter —< súlyos áldozatokat követelt. A gibraltári angol katonai kórházban körülbelül 20 súlyos sebesültet ápolnak. Kimerítő jelentés híján többet egyelőre nem mondhatok. Ujabb értesülés szerint német hadihajók Almeriát bombázták. A német ügyvivőt ma délelőtt folytatott beszélgetésünk alkalmával felkértem, közölje kormányával az angol kormány­nak azt a komoly reményét, hogy a német kor­mány vem tesz semmi olyat, ami az amúgyis sú­lyos helyzetet súlyosbítaná. Attlee: Népszövetségi vizsgálatot kér-e Angiié a támadás előzményeinek megállapítására. Eden: Egyelőre többet nem mondhatok. Gallacher, a ház egyetlen kommunista képviselő­tagja: Kapott-e a külügyminiszter. úr a spanyol kormánytól értesítést arról, hogy a német páncélos tüzelt a repülőgépekre. A Speaker: A külügyminiszter úr közölte, hogy már nincs több mondanivalója. Gallacher: Jogom van kérdéseket feltenni. A Speaker: A képviselő úr kérdezhet, de nem követelheti, hogy választ adjanak. Kifutnak a hadihajók a francia kikötőkből Bayonne, május 31. A Saint Jean de Luz kikötőjében horgonyzó valamennyi hadihajó felszedte horgonyát és útnak indult. A hadihajók Spanyolország északi part­vidéke mentén fognak cirkálni. Csak a Fox Hound és Forester angol torpedórombolók, valamint az Audacieuse francia ágyúnaszád maradtak a ki­kötőben. London, május 31. A Reuter-iroda jelentése szerint Valenciában híre jár. hogy francia csatahajók a touloni kikötő­ből kifutottak a Földközi tengerre. A Bayonne előtt horgonyzó hadihajókat is útnak indították. Helyzetfetentés Rómából Róma, május 31. (A Pesti Napló római szerkesztőségének telefónjelentése) Almeria bombázásának híre csak a kora dél­utáni órákban vált ismeretessé Rómában. Már a Deutschland bombázásának híre is nagy izgal­mat okozott az olasz fővárosban s az újabb fejle­mények következtében a hangulat még fülledtebbé vált. Ugylátszik azonban, hogy a közvélemény széles rétegei távolról 6em értették át a helyzet súlyosságát, noha mindbárom római estilap a legnyomatékosabban kifejti, milyen veszélyes bonyodalmakat okozhatnak a spanyolországi ese­mények. Politikai, diplomáciai körökben természetesen távolról sem osztják a nagy tömegek pillanatnyi flegmáját, A külföldi követségek világában csak az abesszin háborút közvetlenül megelőző időkben volt olyan forró a hangulat, mint ma estefelé, amikor kiderült, hogy az olaszok és a németek visszavonták képviselőiket a londoni bizottságból és hajóik ellenőrzési funkcióit is felfüggesztették. Ez a félhivatalos közlések szerint távolról sem je­lenti a hadihajók visszahívását: mind a német, mind az olasz egységek helyükön maradnak s a német admiralitás parancsához hasonlóan a savó­Bad tuhacovice Csehszlovákia Javallatok • ————-- A légzőszei vek hurutjai. Sziv- és véredéry­megbetegedések. Oyomor-, bél- és anyag­cserebetegségek. Nfli betegségek. IwtoraécMIt, puMpcHtna». hWscfmet; Knrdirektion: Lnhaeoriée

Next

/
Thumbnails
Contents