Pesti Napló, 1937. július (88. évfolyam, 146–172. szám)

1937-07-01 / 146. szám

Csütörtök PESTI NAPLÓ 1937 jűtiiis I 2 Gyomorrontásnál GYORSSEGÉLY! egy fél pohár tisztán természetes Igmándi-Keserűvíz Az Igmándi-keserüWz mindenütt kapható nemcsak nagy, de kis üvegekben it 1 fejlődött és merevedett egypártrendszer kö­zött. Ezért nagyon kíváncsi vagyok, hogy úgy egy fél óv után, a naptári év végén, épúgy fognak-e hemzsegni a honfiak a választójogi javaslat körül, mint ahogy most sürögtek­forogtak, fontoskodtak, sugdolóztak. .Vájjon hányan leszünk, akik a becsületes és titkos választójogot fogjuk követelni és hányan lesznek, akik a korrektívumok, kautélák, fé­kek és ellensúlyok fegyvereivel fogják szere­tett népüket megvédeni a sötétbeugrás vesze­delmeitől! A legutóbbi napok tapasztalatai alapján most már azt is megjósolhatom, hogyha meg­bukom mint Habakuk és csakugyan eljutunk egy komoly választójogi reformhoz, akkor a korrektívumok, kautélák, fékek és ellensúlyok terén olyan egység fog kibontakozni, olyan kollegiális szellem fog uralkodni, amely a mos­tani harmóniát is túl fogja szárnyalni. Vagyis, hogyha kap is majd a közönséges téglahordó titkos választójogot a mérleg egyik serpenyőjében, azt a másik serpenyőbe rakott ellensúlyok nagyon is ki fogják balan­szírozni. M japán csapatok ágyútűzzel elsüllyesztettek egy orosz ágyúnaszádot az Mmup folyón Tokió, június 30. Ä Kvantung-hadsereg jelentése szerint az 'Amuron levő Sennufa és Boloshoi szigetek mel­lett súlyos összeütközés támadt három szovjet­orosz ágyúnaszád és a mandzsu-japán határőrség között. Az egyik ágyúnaszád elsüllyedt, a másik pedig súlyosan megrongálódott. A három ágyú­naszád a japán nagykövet és a szovjetorosz kül­ügyi népbiztos között létrejött megegyezés elle­nére benyomult az Amur-szigetek vidékére és tüzelt a mandzsu-japán csapatokra. A japán kormány ismételten a legerélyeseb­ben tiltakozott Moszkvában és komoly ellenintéz­kedéseket helyezett kilátásba arra az esetre, ha nem tartják be azokat a biztosítékokat, amelyeket Litvinov megígért, mert Japán türelme végetért. A Domeiriroda jelentése szerint a tíz ágyú­naszádból álló szovjetorosz Amur-flottát a Sen­nufa és Boloshoi szigetek közvetlen közelében összevonták. A Domei-iroda is hírt ad arról» hogy a japán határőrség elsüllyesztett egy szovjet­orosz ágyúnaszádot. Tokiói politikai körökben fo­kozódó aggodalommal kísérik a helyzet kialaku­lását. A kormány Sigemícsu moszkvai nagykövet útján újból élesen tiltakooztt a Sennufa és Bo­loshoi szigetek mellett történt komoly incidensek miatt, amelyeket a szovjet okozott. London, június 30. A Reuter Iroda Hszinkingből érkezett távirata szerint az Amur folyóban levő Sennufa szigetnél az egyesült japán-mandzsúriai haderők ágyútűzzel süllyesztették el a szovjetorosz ágyúnaszádot. Az •emberéletveszteség hír szerint nagyon súlyos. Az összetűzés, amely Blagovaecsenszktől mintegy 150 kilométernyire támadt, a Reuter Iroda távirata szerint a mAndzsú fővárosban nagy izgalmat kel­tett. Mandzsukuo kormánya ismét erélyesen tilta­kooztt a szovjetorosz kormánynál. L A Vatikán lapja az igazságtalan békeszerződések területi Intézkedéseinek békés megváltoztatásáért Róma, június 30. A Vatikán félhivatalosa, az Osservatore Ro­mano legutóbb feltűnő vezércikkben foglalkozik a területi revíziók ügyével. Megállapítja, hogy a mai európai feszültség nagyrészt a területi kér­déseknek köszönhető. A területi kérdések tartják ébren a tüzet a Dunavölgyében és Németország­ban is keleti szomszédaival kapcsolatban. Végül győzők és legyőzöttek között a koloniális kérdés­ben is megvan ez a feszültség a tengerentúlon is. Magyarország azt követeli, hogy visszaálljanak régi határai. Németország koloniákat követel: ime két legkarakterisztikusabb s legszélesebb le­hetősége az európai krízisnek, szempontok, ame­lyeket egyéb más esetekre is általánosítani lehet. A Népszövetség alapítói látták, hogy az euró­pai együttműködés nehézségei erről a részről fog­nak jönni és ezért helyezték el az ailapokmány­ban a híres 19. §-t, a békék revíziójártff. A 19. életbeléptetésélhez egyhangú döntés kell s ez gya­korlatilag megnehezíti a problémát, azonban ma­gának a princípiumnak, a revíziók lehetőségének megerősítését foglalja magában. Ami bennünket ma érdekel, nem annyira önnek a $-nak a vizsgá­lata, hanem az az alapvető kérdés, hogy gyakor­latilag keresztülvihetők-e a békés területi változ­tatások. Egy rosszul értelmezett doktrína az állami szuverenitásról megkísérli, hogy az államok terü­letének sérthetetlenségét dogmává tegye s ezzel elérkezzen a békés változtatások minden lehető­ségének elhárításához. Ha egy nyilvánvaló terü­leti igazsdgtalansáa áll fenn, csak a háború, az örök háború, a kikerülhetetlen háború dönthet szerintük, azt mondják, hogy ez az egyetlen és alapvető tanítása minden kor történetének. Ezzel a megállapítással ellentétben. — foly­tatja tovább az Osservatore Romano — Iha objek­Az Est-IBDSz nyaralókülönvonatai Olaszországba Graűo, Venezia Lido, Rimini, Viareggio, Mendola (1400 m) 206 Részvételi díjak: pengőtől 1937 Július 17 Jelentkezés és felvilágosítás: Az Est Utazási és Menetjegyirodájában VII., Erzsébet kőrút 18-20 lBDSz, MÁV Hív. Menetjegyirodájában V., Vigadó tér 2 M.N.B, eng. alapján tívan megkérdezzük a történelmet, egészen más módon válaszol. A történelem azt mondja, hogy, a békés revíziók nem tartoznak az utópiák körébe, hanem ezek történelmi lehetőségek és a külön­böző korszakokban történelmi valóságok is vol« tak. Voltak területi változtatások ellenszol gáltatás nélkül. Például 1863-ban Anglia Görögországnak visszaad néhány ioni szigetet. Területi engedmé­nyek csere alakjában: a helgolandi egyezmény, 1890-ben.Megegyezés kompenzációval: Savoyaesető 1860-ban. A határok kiigazítása békés módon igen számos esetben történt. Hivatkozik itt a venezuelai 1906-os esetre, az 1880-as görög-török határkiigazí­tásra, az 1885-ös turkesztán-afganisztáni meg­egyezésre. A rosszul értelmezett állami szuvereni­tás hívei gondolják csak meg, hogy ugyanezt a szuverenitást és állítólagos »sérthetetlenséget* bé­késen is meg lehet alkotni, ennélfogva ne>m egyo­dül a háború s a hódítás az egyetlen eßzköz, amellyel születnek ós elmúlnak az államok. 1905-ben például barátságom módon vált ázét Svéd­ország és Norvégia. Ugyancsak hivatkozhatunk az új olasz állam születésére is. Legutóbb pedig Anglia mondott le az iraki mandátumról és as egyiptomi protektorátusról. Irak és Egyiptom szuverén államok lettek és a Népszövetség tagjai. Természetesen az szükséges hozzá, hogy megle­gyen a szándék az erőszak nélküli megoldáshoz s az erőszakkal még ne is fenyegessenek senkit. A történelem gyakorlati lehetőséget mutat a békés megegyezésekhez, a megegyezés észszerüsége he­lyettesitheti az erőszak irracionalitásat. Gyermekbanditák garázdálkodnak Pestszentlőrincen (Saját tudósítónktól.) Kedd este a szegedi gyorsvonat utolsó vagonjába berepült valami kemény tárgy. Az első pillanatban azt hitték, hogy revolvergolyó, később kiderült, hogy nyil­ván parittyából kilőtt kő okozta az izgalmat. Ha; rom utas — Varga Imre igazgató-tanító, Szabá József MÁV-ellenőr, ifj. Szabó József orvostan­hallgató — könnyebben megsérült. A MAV már többször közölte a rendőrséggel, hogy Pestszent' lőrinc környékén, a Ganz-gyár előtt éretlen gye­rekek garázdálkodnak és már többször előfor­dult, hogy parittyából követ lőttek be a vona­tokba ée az utasokat megsebesítették. A rendőr­ség most nyomozást indított, hogy a gyerekban­ditákat kézrekerítsék. T 9 E 6 Y NAGY SZERELEM TÖRTÉNETE 0 4 KÖTET A / ATHENAEUM 2 ••RtZATÁBAX

Next

/
Thumbnails
Contents