Pesti Napló, 1937. szeptember (88. évfolyam, 198–222. szám)

1937-09-01 / 198. szám

Szerda PESTI NAPLÓ 1937 szeptember 1 t" A fenti készülékek bármelyikét kész­séggel bemutatja a lakásán a ^aJiímáhjm \ Erzsébet körút 5. Tel.: 1-416­RÉSZLET 97 CSERE Horthy kormányzó és felesége Friedrlchshafenben Berlin, augusztus 3L A Német Távirati Iroda viaszavonja azt a hírt, hogy a kormányzó és felesége a tiroli See­feldbe érkezett. A téves hír onnan származott, hogy az eredeti útiprogram szerint tényleg See­feld lett volna a legközelebbi pihenőállomás. A kormányzó azonban megváltoztatta útirányát és Münchenen keresztül a Bodeni tóhoz ment. Münchenben hétfőn délben csak rövid időre álla­podott meg a kormányzó és felesége. Megebédel­tek. majd megtekintették a várost és kevéssel utóbb folytatták útjukat. Az éjszakát a Bodeni tó partján fekvő Friedrichshafenben töltötték, ahol a Kurhotelben szálltak meg. Friedrichshafen, augusztus 31. Horthy Miklós kormányzó és felesége t'ried­richshafeni tartózkodásuk alatt kedden délelőtt; tíz órakor Maybach-motorcsónakon a part mentén Meersburgig és Mainauig kirándulást tettek, ahol megtekintették a kastélyt és parkját, majd a kor­mányzói pár a szigetről a konstanzai öblön 'át visszatért Friedrichshafenbe. Ebéd után a főmél­tóságú pár délután négy órakor Maybach igaz« gató vezetésével megtekintette a Maybach-motor­gyárat és utána a Zeppelin-léghajógyárat, ahol Eckener és Dirr részletes tájékoztatást adtak az újonnan épülő L Z. 130-ról. A kormányzó és fele-i sége délután a Kurgarten-Hotelban teáztak éa ugyanott vacsoráztak is. PHILIPS RÁDIÓIM Készségesen bemutatja: Az ország legnagyobb és le Az aragoni harctéren megállították a felkelők a köztársaságiak támadását Zaragoza, augusztus 31. A köztársasági csapatoknak az aragoniai harc­téren folytatott támadásai ellanyhulták. A nem­zeti csapatok ezeket a támadásokat most már az aragoniai harctér minden szakaszán könnyűszer­rel feltartóztatják. A köztársaságiak egyik leghe­vesebb támadása Puentes de Ebro és Belehrte kö­zött folyt le. A támadás nem is annyira új had­állások megszerzésére, mint inkább arra irányult, hogy kiszabadítsák a nemzetiek gyűrűjéből az epyik erős miliciakiilönítményt. A köztársasá­giaknak ez az igyekezete kudarcot vallott és a müiciakülönítményt most már a teljes bekerítés veszélye fenyegeti. Sikertelen maradt a köztár­sasági csapatoknak a Zuera-szakaszon indított tá­madása is. A nemzeti csapatok kedden reggel már több szakaszon átvették a kezdeményezést. A terüli arcvonalon a köztársaságiak meg­támadták a nemzetiek állásait V aldecuancanál és Montalbannál, a támadást azonban súlyos veszte­séggel abba kellett hagyniok. A köztársaságiak veszteségeit az utóbbi hét­napos harcok alatt mintegy húszezer emberre becsülik. A köztársasági csapatok körében elesett Mikhailov szovjetorosz tábornok, az egyik nemzet­közi dandár parancsnoka. Visszavonulnak a köztársaságiak az északi fronton Santander, augusztus 31. Az Asturia tartomány irányába előrenyomuló nemzeti csapatok kedden reggel már csak hat kilométernyire voltak a tartomány halárától. Az arcél most kisebb eltéréssel a Nansa iolyc mellett halad el. A kis Nansa folyó Unquera Bostelo kö­zelében ömlik a tengerbe. A nemzeti csapatok már messze túlhaladtak San Vincente de la Bar­quera városon. A köztársasági csapatok majdnem minden ellenállás nélkül visszavonulnak, mind­össze a sziklatömegek felrobbantásával igyekez­nek feltartóztatni a nemzeti hadak előrenyomu­lását. Felrobbantották a Serra del Escudo erődít­mény egyik hatalmas szikláját is, a sziklagörge­teg azonban félúton megállott és így az erődít­mény alatt húzódó útvonal továbbra is szabad a nemzeti csapatok számára. Alger előtt elsüllyesztett egy tengeralattjáró egy orosz gőzöst Alger, augusztus 31. (A Pesti Napló tudósítójának kábeljelentése.) (United Press.) Egy ismeretlen származású tengeralattjáró hétfő este nyolc órakor meg­torpedózta és elsüllyesztette a Temirjezov orosz gőzöst. A hajót a támadás Dollys Tigzirt magas­ságában a parttól 15 kilométerre érte. Az orosz hajó Liverpoolból szenet szállított Port Said felé. A 26 tengerészből és három asszonyból álló személyzet megmenekült. Egyesítették a francia vasutakat Párizs, augusztus 31. A kormány tagjai kedden délelőtt tíz órakor Lebrun köztársasági elnök elnöklésével az Elysée­palotában államtanácsra ültek egybe. Queuille közmunkaügyi miniszter ismertette a kormány tagjaival azokat a tárgyalásokat, ame­lyek valamennyi francia, vasúthálózat egyesíté­sére irányuló nemzeti vasúttársaság megalakítása ügyében az utóbbi hetekben folytak. A miniszter ezután jóváhagyás céljából Lebrun köztársasági elnök elé terjesztette a kormány és a vasúttársa­ságok között létrejött megállapodásról szóló kor­mányrendeletet. Előterjesztette továbbá azt a ren­deletet, amellyel a kormány az új nemzeti vasút­társaság elnökévé Guinand-1, az állami számvevő­szék eddigi elnökét, alelnökévé pedig Grimpret-t, az állami vasúttársaság eddigi elnökét nevezi ki. Az államtanács végül hozzájárult ahhoz a rende­lethez, amely az xíj vasúttársaság szállítási sza­bályzatát tartalmazza. Bonnet pénzügyminiszter jóváhagyás végett előterjesztette a különböző kötvények tízszázalé­kos adójának eltörléséről szóló kormányrendelete­ket ée még több pénzügyi jellegű kormányrende­letet. Delbos külügyminiszter tájékoztatta az állam­tanácsot az időszerű külpolitikai kérdésekről. A államtanács délután félkettőkor ért véget. Az államtanácson a vasúttársaságok átszerve­zésénél a szocialista felfogásokkal szemben a ra­dikálisok felfogása érvényesült, amennyiben az egyes vasút társaságok részvényeseinek jogait tiszteletben fogják tartani. A vasiittársaságok emellett továbbra is megtartják a birtokukban lévő területeket és épületeket. Ezzel szemben a létrehozott egységes vasúttársaság részvénytöbb­sége az államot illeti. A Temps értesülése szerint a részvények 51 százaléka lesz az állam birtoká­ban, 49 százaléka pedig a vasúttársaságok kezé­bea. Az új egységes vasúttársaság 1938 január 1-én veszi át a vasúthálózatok üzemét. A hercegprímás teán látta vendégül a Budapesten tartózkodó 800 kültöldi frontharcost (Saját tudósítónktól.) A bécsi nemzetközi frontharcos békekongresszusról Budapestre érke­zett 800 katolikus frontharcos, akik között fran­cia, német, olasz, angol, belga, csehszlovák, jugo­szláv, portugál és amerikai frontharcosok is van­nak, kedd délelőtt misén vett részt, amelyet Lienart bíboros pontifikált a Mátyás templom; ban. Megjelent a misén Rótta nuncius és Serédi Jusztinián hercegprímás is. Mise után a front­harcoscsoport vezetősége Lienart bíboros lillei püspök és Feltin bordeauxi érsek vezetésével a miniszterelnökségre ment, ahol Bárczy István ál­lamtitkár fogadta a küldöttséget. Ezután Darányi Kálmán miniszterelnök fogadta a kongresszus vezetőségét. Ezután a frontharcos csoport vezetősége az országház épületét látogatta meg. A parlament főlépcsőjénél Galántai Glock Tivadar tábornok üdvözölte a küldöttséget, a fogadtatást pedig a budapesti út rendezője, Bergey abbé köszönte meg. A képviselőház kupolatermében a vendége­ket Tahy László alelnök fogadta és üdvözölte. A külföldi vendégek nevében Lienart bíboros mon­dott köszönetet. A parlament megtekintése után frontharcos küldöttség ment a Hősök terére, ahol egy órakor megkoszorúzták a Hősök emlékkövét. Délben a francia követ dezsöuét adott a fran­cia frontharcosok tiszteletére. Serédi Jusztinián hercegprímás az Actio Catholica nevében délután 5 órakor a belügyminisztérium dísztermében teát adott. A teán Lienart bíboros vezetésével részt­vett a^800 tagból álló külföldi frontharcos kül­döttség. valamint József és József, Ferenc főher­Magy. kir. és ud*. TeWónokT hangszergyar VII., Rákóczi űt 60 13 7­70 8 gszebb rádióterme I cegek, 'Angelo Rótta nuncius, Glattfelder Gyula püspök, Hász István tábori püspök, Grősz József püspök, Röder Vilmos honvédelmi miniszter, Fabinyi Tihamér pénzügyminiszter, Taliy László, Imrédy Béla, Machovics Gyula, Mészáros János, Baar-Baarenfels osztrák követ, Bangha Imre altábornagy. Tusnádi Nagy András, Johan Béla, Csatáry Imre államtitkárok, Ferenczy Tibor fő« kapitány, Nagy Elek vezetésével az Actio Catho-c lica elnöksége. Lamotte Károly alpolgármester, Senn Ottó a MÁV elnöke, Horváth István az OTÍ vezérigazgatója. Sztrache Gusztáv főügyész, Pat taky Arnold rektor, Rákóczy Imre, a miniszter-« elnökség sajtóosztályának vezetője. A tea résztn vevői mintegy másfél órát maradtak együtt meg-t hitt beszélgetésben. Félhet után a hercegprímás szívélyesen búcsút vett a tea résztvevőitől és még kedden este visszatért székvárosába, Eszter-i gomba. A külföldi frontharcosok az egész szerdai na* pot a főváros megtekintésére fordítják és csütör•* tökön indulnak vissza hazájukba. Van Zeeland még szeptemberben lemond? Brüsszel augusztus 31. A belga nemzeti bank igazgatótanácsánaB hétfői ülésén elhangzott támadások miatt olyan; hírek terjedtek el, hogy Van Zeeland miniszter« elnök lemond­Párizs, augusztus 31. A Temps brüsszeli tudósítója szerint a belga kormányválság azonnali kirobbanását sikerült ugyan elhalasztani, de bármilyen döntést is hozi zon a parlament, Brüsszelben úgy tudják, hogy| a kormány szeptemberben lemond.

Next

/
Thumbnails
Contents