Pesti Napló, 1938. február (89. évfolyam, 25–47. szám)

1938-02-01 / 25. szám

2 Kedd PESTI NAPLÓ 1938 február ÍJ lengyel-román bszátgág támaszkodik, egyedül a két ország keleti szomszédjára vonatkozik és semmiben sem befolyásolja azt a viszonyt, mely Lengyelországot vagy Romániát más országhoz fűzi. így például a lengvel-román barátiság egyáltalán nincsen kihatással a len­gyel-csehszlovák viszonyra. Ennél a megállapításnál nyílik alkal­munk a lengyel külpolitika legfontosabb alaptételének ismertetésére, mely így szól: Lengyelország a legmesszebbmenő semleges­séget tanúsítja az ideológiai harcok, az ideo­lógiai alapon összeforrt államcsoportok, az államblokkok és »tengelyek« iránt. Egy ünneplő ország lelkesedése várja most Magyarország kormányzóját s e mély, érzelmi szálakból összeszővó'dött barátságot csak megerősítheti a magyar és lengyel állam­férfiak találkozása. Ez a találkozás kellő al­kalmat nyújt arra, hogy baráti eszmecsere keretében ismételten megállapítsák azt a ba­ráti szolidaritást, mely a két országot eddig is összefűzte és a jövőben is össze fogja tar­tani. Jfiuilliúna trónörökösiniőiniek leánygyermeke született Örömmámor Hollandiában Amszterdam, január 31. Hétfőn reggel 9 óra 51 perckor, budapesti idő szerint 10 óra 31 perckor, közöltek, hogy Juliana trónörökösnő leánygyermeknek adott életet. Amszterdamban és egész Hollandiában leírha­tatlan lelkesedéssel fogadták az örömhírt. A kormány rendeletileg intézkedett, hogy Julianna trónörökösnő gyermekének megszületese alkalmából az egész holland nemzőt méltóképpen ünnepelje meg' az örvendetes eseményt. A hadihajók 51 üdvlövést adtak le az újszülött hercegnő tiszteletére. Alig néhány perccel az ör­vendetes esemény bekövetkezte után már meg­dördültek a hadihajók ágyúi és az árbocokra fel­húzták a holland lobogót. A hágai nagytemplom híres harangtornyanak harangjai negyed órán át szüntelen kongással hir­dették az új királyi sarj megszületését. A harang­torony jeladására egymásután kondultak meg a holland főváros templomainak összes harangjai. A főváros uccáin úgyszólván percek alatt ünnepi díszt öltöttek. Mindenfelé örömtől sugárzó embereket lehetett látni. Hága polgármestere a városi tanáccsal egyet­értésben ünnepnappá nyilvánította az örömteljes esemény napját és az összes közhivatalokban fél­napi munkaszünetet rendeltek el. A szárazföldi hadsereg szintén nagy ünne­pélyességgel ülte meg az örvendetes esemény be­következését. A trónörökösnő szülővárosában és a katonai körzetparancsnokságok székhelyein Há­gában, Arnheimben, Bredában és Amersfortban, valamint Amszterdamban mindenütt 51 üdvlövést adtak le az újszülött hercegnő tiszteletére. Ezek az üdvlövések jelentették be az illető városok la­kosságának a trónörököspár gyermekének meg­születését. Ünnepnap lesz még holnap is. Valamennyi laktanyára és a városok minden középületére fel­vonják a nemzeti zászlót s csak holnap este von­ják be. A különböző minisztériumkoban és állami •'ravatalokban munkaszünettel ünneplik meg a nagy eseményt. Az ifjú királyi sarj születéséről haladéktala­nul értesítették Holland-In diia lakosságát is, amely nagy örömmel és lelkesedéssel fogadta az örvendetes esemény hírét. Batáviában és Holland­India más nagy városaiban a lakosság már régen várta a hírt, amely rohamosan elterjedt. Holland­India népe az anyaországéhoz hasonló lelkes örömmámorban ünnepelte a kis hercegnő szüle­tését. Batávia uccáit ellepte a lakosok ujjongó töimege és a városokban és falvakban az iskolás­« Nouvelle YZevne -i DE HONGRIE DIRECTEUR. GEORGES OTUIK FÉVRIER 1938 Le droit de suffrage en Hongrie 9 L'Allemagne at la Franca Richard von Kihlmann La ratour da la prospérfté an Europa Paul Jouriain la icrutin secret C Etiennc Bethlen L'assimilation da« Allemands da Hongrie i 5. Pnkinsiky Villon at l'ambassade hongrolse ö IG Cour da Franca an 1437 Alexandre Eckhardt La réforme électorale an Hongrla Etienne Egyed Szeged Alexandre Bálint Un monument du tempi das Árpád C H. Kilnoky Sammelwals, In seuveur des mérés Georges Korbuly Chroniqua du mois La Carrefour du monde Par Andre Thirive Michel Földi /Aurilien Kárpáti) — le Phi­losophe (Conte de Michel Földi) — « Peace­ful Chang s » ( Gilbert Maroger) —La CON­lérence Iranco-britannique de Bouffémont (Jean Basdevant) La presse et les revues RÉDACTEUR ENCHEFi JOSEPH BALOGH Em elSfixct/si dr.- 30 P. VI, Vilmos cs.-út 3. gyermekek sokszázfőnyi dalárdái énekelték a külön e célra szerzett ünnepi köszöntőket. Zászlódiszben a városok és a falvak Baarn, január 31. Az örvendetes hírt a baarni kastélyban felál­lított Siemens-távirón továbbították a lapok szer­kesztőségeihez, rádiótársasághoz, a hatóságokhoz és az egyes helyőrségekhez. A holland városok és falvak uccái szinte percek alatt zászlóerdővé változtak át. Repülőgépekről százezrével szórták le az Oraniai-ház színeivel díszített kiáltványo­kat, amelyek tudtul adták a hollandi népnek az örvendetes eseményt. Hágában és az ország több más városában történelmi ruhába öltözött hírnö­kök száguldtak végig a városon és a lakosság ki­törő örömujjongásától kísérve olvasták fel az „Végre közölhetem önökkel, Örömmámorban Amszterdam, január 31. (A Pesti Napló amszterdami szerkesztőséyének teletónjelentése.) A baarni Bad Hotel sajtószobájában vasárnap este­felé elterjedt a liír, liogy De Groot főorvos, Julianna trónörökösnő ágya mellett tartózkodik. A mindennapos autózás és rövid séta is elmaradt és így újból meg­indultak a találgatások: vájjon mikor?... Ma reggel ideges csoportokban sürögtünk, jöttünk­mentünk a világhírűvé vált szálloda szerkesztőségi szo­bájában s feszült idegekkel figyeltük a telefónszolgála­tos kolléga fejebúbját. Féltíz. Egyszerre megszólal a telefon és megtudjuk, hogy Bernát herceg magántitkára, Jungher Dedel utasítást adott a baarni ütegek parancs nokának, hogy álljon készenlétben. Pár pillanat múlva tisztiszolgák és küldöncök cikáznak ide-oda, már tud­juk, hogy közel van a várva-várt pillanat. Pontosan 9 óra 50 perekor a holland hivatalos kő­nyomatos, az A. N. P. embere szinte összerezzen a tele­fon mellett, mindannyian felugrálunk helyünkről és köréje seregiünk, lossük a hírt. — Végre közölhetem önökkel, liogy hercegnőnk szü­letett, — szűrődik át a telefonon a herceg magáutitká­rának hangja. A telefonos kolléga egy pillanatra hátra­fordul s megismétli a jelentést: »Hercegnő«, a másik pillanatban csattogva megindulnak a Telex gépei Hol­landia hetvenöt szerkesztőségében, az ütegek parancs­nokságainál, megjelenik az első hírszalag: »Hercegnő született, katonai hatóságok készenlétben, ötvenegy lövés.« Másodpercek sein telnek ei s az ország összes szer­kesztőségeiben, a minisztériumok és városok hivatalai­ban, a rádióstúdiókban tovább adják az örömhírt: az egész világ messze Indiáig és Ázsiáig tudomásul veszi, hogy nag.il öröme van a holland népnek, leánya szüle­tett a trónörökösnőnek. Kilenc óra 47 perckor látta meg az új orania-nassaui és lippe-biesterfeldi hercegnő a soestdijk-i történelmi kastélyban a napvilágot és 9 óra 55 perckor eldördült Baarnban az első ágyú. Az öröm első perceiben a hála és a szeretet millió jele nyilvánult meg a királyi család iránt. A kezelőorvosok, J. de Groot és C. L. Jongh, jelen­tést adtak ki, amelyben közölték, hogy »ö királyi fen­sége, Juliana hercegnő ma délelőtt 9 óra 47 perckor egy egészséges leánygyermeknek adott életet. Az anya és a gyermek állapota a jelen pillanatban igen kielégítő«. A királynőnek de Groot professzor vitte meg a hírt. Bernát herceg jelenlétében közölte, hogy a királyi unoka erős, szőke kislány, nagy kék szemekkel. Siilya teljesen normális. Bernát herceg holnap személyesen jelenti be leánya születését és régi szokás szerint meg is mutatja a gyermeket az állam hivatalnokának. A két tanú Colijn miniszterelnök és Beelaerts van Blokland báró lesz. Ugyanokkor közli Bernát herceg a hercegnő nevét is. A hadseregben általános amnesztiát hirdettek ki a nagy ünnep örömére, csupáu a rangvesztésre ítélteknek jmm kegyelmesnek meg. U«Uandia öröme áltatámi, íl, I PMI. -» Igmándi víz nagyon használ. Reggel iszik fél pohárral, Délben eszik jó étvággyal. uccasarkokon a kiáltványt, amely a következő szavakkal végződík: »Sokáig éljen a Nassau— Orániai uralkodóház!« Az újszülött hercegnő a királyi rendelkezés értelmében a következő címet viseli: Oránia­Nassau és Lippe- Westerfeld hercegnője. A hol­landi alkotmány értelmében Juliana trónörökösnő után az újszülött hercegnőre száll a trónöröklés joga. Ezen természetesen változtatna, ha Julianna trónörökösnő a jövőben esetleg fiúgyermeknek adna életet, mert a holland alkotmány crtelmében a trónöröklés sorrendjében a fiúivadékoknak elsőbbségi joguk van. Bernét herceg, az újszülött hercegnő apja, a miniszterelnök és a belügyminiszter kíséretében még a mai napon megjelenik Baarn polgármeste­rének hivatalában és bejelenti a hercegnő szüle­tését. Amnesztia Amszterdam, január 31. Soestdijk kastélyból származó közlés szerint Juliana trónörökösnő és az újszülött hercegnő állapota teljesen kielégítő. Az örvendetes esemény alkalmából Vilma ki­rálynő a hadseregben és a haditengerészetnél ho­zott fegyelmi ítéleteket közkegyelmi úton törölte; Az újszülött gyermek nevéről csak majd a be­jelentés után döntenek. Doornból II. Vilmos volt rémet császár üdvözlő táviratot intézett Vilma királynőhöz és a trónörökös párhez. Hágai jelentés szerint a képviselőiházat szer­dára rendkívüli ülésre hívják össze a hercegnő születése alkalmából. hogy hercegnőnk született...' úszik Hollandia / Akármelyik politikai pártnak is tagja valaki, mindenki egyformán örvend a nagy eseménynek. A holland szociáldemokrata párt egyik legkiválóob egyénisoge, Boekman Emánuel amszterdami kultusztauácsnok rádió­beszédében rámutatott arra hogy a holland nép öröm© csakugyan egyetemes, az nem sajátítható ki egyetlen csoport által sem. — Amellett, hogy a szeretetnek és a gyöngédségnek újabb köteléke fonódott Juliana és Bernát herceg köré, a kis hercegnő születésének nemzeti jelentőségéro is gondolnunk kell — mondotta. — Az utolsó években a királyi család sok bánatában osztoztunk és most annál inkább örvendünk az örömüknek. Most már re­mélhetjük, hogy az orániai ház fennmaradása hosszú időre biztosítva van. Boekman tanácsnok igen nagyjelentőségű kijelen­tést is tett, amikor beszédét azzal fejezte be, hogy e pillanatban a köztársasági államforma Hollandia ré­szére visszafejlődést jelentene. A kikötőkben feldíszített hajók vesztegelnek, a házakon narancssárga fodrok, szebbnél szebb világító­testek, az uccákon rengeteg ember, alig lehet mozogni. Táncoló, éneklő csoportok járják a várost és a ki­rályi palota előtt összeverődve nemzeti dalokat éne­kelnek. A kávéházakban nem lehet helyet kapni. He­ringek módjára összezsúfolva ülnek és aranyszínű pá­linkát isznak. Az amszterdami Hungária-kávéházban magyar cigányrajkók hangversenyük kezdetén a hol­land himnuszt játszották. A holland főváros szívében, a Leidseliepleincn, a Rembraudtpleinen és a keskeny uceákban mindenki tán­colt. Az üzlethelyiségek kirakatait, a kávéházak nagy ablakait deszkakerítéssel védik az összefogózva maga előtt mindent elsöprő örvendező tömeg ostroma ellen. Az amszterdami matróznegyedben, a Zeedijkon min­den kis csapszék ajtaja felett diszbeöltözött gólya moso­lyog le a tömegre. A liarmonikások a keskeny kocsma­pult mögött magas széken trónolva oraniai dalokat húz­nak és öreg és fiatal szilajon táncol. A régi város kellős közepén, a királyi palotával szemben egy kes­keny sikátorban van a világhírű Focking-Iikőrök 300 éves kóstolószobája, betértem ide is. A régi festett, hasas üvegek, a sokszázéves lámpák diszkrét narancs­színű díszítést kaptak. A hosszú faasztalon kifelé hajló poharakba színig töltik a jobbnál jobb italokat. Éljen a hercegnő! kiáltással föléje hajlunk s a ház Íratlan, törvényei szerint előbb lehörpentünk egy kortyot, csak akkor vesszük kezünkbe a poharat, hogy magasra emelve megcsillogtassuk benne az aranyszínű pálinkát s fel­hajtsuk a hercegnő egészségére. Balázs Pál „Ena Vilma Juliana" Soestdijk, január 31. (A testi Napló tudósítójának távirati jelentése.) (United Press. Hivatalos jelentés szerint a trónörökösnő leányának születési időpontja: 9 óra 47 perc. Egyben közölték azt is, hogy az újszülött­rek névadására csak holnap kerül sor. Valószínű, hogy nevei közt szareplni fog az Ena (így hivták nagyanyját), Vilma és Juliana név.

Next

/
Thumbnails
Contents