Pesti Napló, 1938. március (89. évfolyam, 48–72. szám)

1938-03-01 / 48. szám

3 Kedd PESTI NAPLÓ Í938 március I Kommunisták tüntetése a londoni olasz nagykövetség előtt London, február 28. Vasárnap délután az olasz nagykövetség előtt mint­egy tízezer főnyi tömeg, amely túlnyomó részben kom­munistákból állott, tüntetett Olaszország ellen és kö­vetelte Chamberlain lemondását. A tüntetést megelő­zően a kommunista párt londoni osztálya a Hyde-park­ban tartott gyűlést. Onnan vonultak az olasz nagykö­vetség elé. Mussolinihoz intézett levelet akartak átadni, amelyben határozati javaslatuk értelmében támadták Chamberlaint, amiért engedett az olasz követeléseknek. A nagykövetség épületét rendőrkordon vett© körül, amelyen csupán kisebb küldöttséget bocsátottak keresz­tül. Amikor a küldöttség tagjai előtt a nagykövetség főkapuját nem nyitották meg, ezek megel ég ed. tek azzal, hogy a levélszekrénybe dobták be üzenetüket. A tűnte­Csatós részesül az Aspirin előnyeiben' - ártalmatlan és hatékony • ha ügyel a n'Bay&i«-keresztre. ASPIRIN TABLETTÁK e [bayer; 0,5 tők azután lottak. a Internacionálé hangjai mellett szétosz­Megkezdődnek Rómában a közvetlen angol-olasz tárgyalások London és Róma bizakodással tekint a nagyjelentőségű konferencia elé, melynek irányvonalalt ti francia kor­mány is elfogadta — Chautemps francia miniszterelnök konfliktusba keveredett a szenátussal és lemondásra gondol — Életbelépett a román alkotmány Párizs, február 28. (A Pesti Napló tudósítójának telefón­jelentése.) (United Press.) A Quai d'Orsay-t ma hivata­losan is értesítették arról, hogy hétfőn Rómában megkezdődnek az olasa-angol tárgyalások, még" pedig olyan irányvonalak szerint, melyeket a Foreign Office a mult héten a francia külügy­minisztériummal közösen dolgozott ki. Ezeket az Irányadó szempontokat Delbos és Chautemps ki­fejezetten elfogadták. A francia miniszterelnök kijelentette, hogy a tárgyalásoknak »kedvező le­folyást« kíván. Londoni és római értesülések szerint a tár­gyalásokat olyan tárgyakról fogják megkezdeni, melyekre nézve mindkét fél a könnyű megegye­zést reméli. Először is az arabnyelvű ellenséges rádiópropaganda beszüntetéséről lesz szó. E téren általában gyors megegyezést remélnek, hiszen ezek a propagandaadások a valóságban már meg 'is szűntek. A második kérdés, tudniillik az olasz­angol flottaegyenlőség a Földközi tengeren, szin­tén nem fog túl nagy nehézségeket okozni. A har­madik kérdés a libiai olasz helyőrségek számere­tjének csökkentése, a negyedik Olaszország rész­vétele a Szuezi csaíorna ellenőrzésében és végül Abesszin iának, mint az olasz impérium egyik ré-> szenek elismerése. „Életben maradni" vagy „jól élni" »1938 vagy a nagy megoldások, vagy a nagy összeomlások éve lesz!« — mondotta De Monzie .volt francia miniszter, aki egy gépkocsibaleset «alkalmával szenvedett súlyos sebesülései követ­-keztében hosszú időn át teljesen vissaavoamult a közéleti szerepléstől, de most ismét megjelent a •politikai küzdőtéren, részt vett a képviselőház tegnap lezajlott külpolitikai vitáján s feltűnést keltő politikai beszédet mondott egy tiszteletére rendezett díszebéden. A Népszövetség szép ábránd volt, — mondotta De Monzie — amelyet azonban olyan férfiak akartak megvalósítani, .akik nem hittek benne. Az egész elgondolás « politika és az erény fogalmainak összezavarásán nyugodott. Egyébként az erényről kiilönvélemc nyem van, s úgy vélem, hogy belföldi használat­ban az erény helyett célszerűbb a becsület fogal­mára támaszkodni. A hatalmak annakidején Gen­fet jelölték ki a békebarát hatalmak szellemi fővárosául, Genf a vitatkozások, Bécs az igazi nehézségek központja... Miután a Rajna mentén megnyertük a hábo­rút, húsz é^vel később nem szabad elveszítenünk a csatát a T)una mentén. A parancsuralmi államok­ban a jelszó i>a hatalom akarása«. Franciaország jelszava a háború után »a kényelem akarása« volt. 1914-ben jelszavunk ez volt: »életben maradni!« Ezt új jelszó váltotta fel: »jól élni!« Itt van a for­rása annak az os^tályönzésnek. amely miatt a tár­tsadalmi reformok megvalósításában hátramarad­tunk. Chautemps miniszterelnök lemondásra készül telen sorozatban jelentkező politikai válságok csupán kísérő jelenségei. Ugylátszik, hogy a kül­politikájával elégedetlen Franciaország most bel­politikai krízisek árán igyekezik megtalálni az egyensúlyt. A kamara majdnem egyhangúan bi­zalmat szavazott ugyan Ohautempsnak, ez azon­ban nem zavarta meg a szenátust abban, hogy a munkakódex tárgyalása során két ízben is szembe ne forduljon a kormánnyal. Jellemző a helyzetre, hogy Chautemps, aki hír szerint már megelégelte az egyre nehezebbé váló miniszterelnökséget, ezt mondotta a szenátusban: — Ha a szenátus oly módon megcsonkítaná a képviselőház által már elfogadott javaslatok szö­vegét, hogy lehetetlenné tenne mindennemű meg­állapodást a törvényhozás két háza között, akkor a kormány nem maradhatna tovább hivatalában. Az ellentét elsősorban ott van, hogy a kép­viselőház munkaügyi bizottsága nem hajlandó elfogadni a szenátus által javaslatba hozott mó­dosításokat. A kormány részéről újabb kísérlete­ket tettek az ellentét elsimítására. A megoldás­nak elvben hétfő éjfélig létre kell jönnie, mert éjfélkor jár le a jelenlegi munkatörvény és ezzel együtt mintegy 7000 egyetemes munkaszerződés érvénye. Az Intransigeant az utolsó pillantban úgy értesül, hogy a döntést elhalasztják. A kép­viselőház munkaügyi bizottsága hajlandó bele­menni abba, hogy az éjfélkor lejáró törvény ér­vényét két héttel meghosszabbítják. Ebiben az esetben elegendő idő állana rendelkezésre az el­lentétek elsimítására. Ilyen körülmények között nem valószínű, hogy a kormányválságra már ma vagy holnap sor kerülne, de hosszú életet már aligha lehet jósolni a Chautemps-kormánynak. Hogy utána egy jobbfelé kiszélesített »nemzeti blokk« kabinetje következik-e, avagy — éppen el­lenkezőleg — egy új, esetleg balra tolódott nép­frontkormány, az nemcsak a belső kérdések, ha­nem a külpolitikai helyzet alakulásától is függ. Feltámad az angol-olasz barátság hagyománya A »külpolitikai helyzet« fogalma ma meglehe­tősen összeszűkült: elsősorban az angol-olasz meg­beszéléseket foglalja magában ez a megjelölés. Az angol sajtó reméli, hogy már a közeljövőben meg­indulnak Kómában a hivatalos tárgyalások. A Times római jelentése szerint mind kedve­zőbb lesz a légkör a megbeszélések számára. Olaszország örömmel üdvözölte lord Halifax kül­ügyminiszterré történt kinevezését. A parlament mindkét házának legutóbbi vitája kitűnő benyo­mást keltett. Az olaszok őszintén hálásak, hogy sok kiváló angol személyiség igyekszik az olasz álláspontot megmagyarázni, sőt még ellenzéki ve­zérek is a kibékülés érdekében emeltek szót. Az olasz sajtó most kész elismerni, hogy a legtöbb angol kész a barátkozásra és hogy ennek észszerű alapijai adva vannak. Az angol-olasz barátság megint hagyománnyá növekedett. Sokezer olasz, aki az abesszin háború óta angolellenes érzületű ix>lt. most ismét a megértés elől/arcosaként lép a nyilvánosság elé. Nem becsülik le a megegyezés nehézségeit, de megtörtént az első lépés a kölcsö­nös bizalom felébresztése felé. Interpellációk pergötttze az angol alsóházban A munkáspárt ugyan tovább harcol Chamber­lain ellen, de az angol, miniszterelnök nem zavar­tatja aweát programjába« • a ülésén jeges nyugalommal állta az ellenzék inter­pellációs ostromát. White képviselő kérdésére ki­jelentette, hogy Salamanca válaszát az Alciras elsüllyesztése ügyében Anglia nem tartja kielégí­tőnek, s a kormány fenntartja jogait a teljes kár­pótlás követeléséhez. Henderson kérdésére Chamberlain előadta, hogy a berchtesgadeni megbeszélések következté­ben tett osztrák intézkedések nem sértik Ausztria saintgermaini és 1922 es genfi kötelezettségeit, melyek szerint nem köthet olyan szerződést, amely veszélyezteti függetlenségét. Eddig tehát úgylát­szik, hogy az angol kormány eljárására nincs szükség. Anglia szaporítani akarja a Népszövetség tagjainak számát Wedgwood Benn megkérdezte, tudja-e a kor­mány, hogy Negrin spanyol miniszterelnök hiva­talosan kijelentette, hogy Teruel elfoglalásában olasz repülőgépek és olasz tüzérség vett részt és intéz-e a kormány ebben az ügyben kérdést az olasz kormányhoz, Chamberlain erre kijelentette: tudomása van Negrin spanyol miniszterelnök nyi­latkozatáról, nézete szerint azonban a már Spa­nyolországban lévő fegyverek használata nem indokolná külön kérdések intézését az olasz kor­mányhoz. Megint más kérdés, — folytatta Cham­berlain a képviselő újabb kérdésére — hogy közömbös dolog-e, ha az olaszok folytatnák be­avatkozásukat Spanyolországban a megbeszélések tartama alatt. Pilkington megkérdezte, vájjon tovább is az eredeti népszövetségi elgondolásért küzd-e a kor­mány, mire Chamberlain így szólt: — Reméljük, meg fogjuk érni, hogy a Nép­szövetség olyan alapban és taglétszámmal fog újjáalakulni, hogy képes lesz hatalmát olyan cé­lokra használni, melyekre eredetileg szánták. Újjáalakításon pedig a taglétszám növelését ért­jük. Az angol sajtó szabadsága Ezután Henderson, Bellenger és Tinker képvi­selők tették ismét szóvá a miniszterelnök eljárá­sát Eden lemondatásával kapcsolatban. Chamber­lain egy darabig magyarázkodott, majd válasz nélkül a következő interpelláló felé fordult. Üjabb kérdésekre Cahmberlain kijelentette, hogy még ő 6em tudja, csak sejti, ki volt az az ismeretlen sze­mély, akinek útján a miniszterelnök értesült, hogy az olasz kormány elfogadja az angol formulát. Ez Chamberlain szerint különben sem közérdekű kér­dés. Rathbone képviselő utalt Hitler beszédének a külföldi sajtóra vonatkozó kitételeire s megkér­dezte, ígéri-e a miniszterelnök, hogy a Németor­szággal kötendő egyezményben nem lesznek olyan intézkedések, amelyek korlátoznák az angol sajtó szabadságát. Chamberlain ezt felelte: — Igen. de utalnom kell a sajtó külpolitikai felelősségére. Csütörtökön egyébként újabb külügyi inter­pellációs roham inlul a miniszterelnök ellen, aki baráti körben hír szarint kijelentette: »csak tá­madjanak, de hagyjanak kibékülni Európa eddig ellenséges felével!« A kisebbséggyilkos román „alkotmány" életbelépett Miközben az európai nagyhatalmak lázas igyekvéssel keresik az egymáshoz-békülés és a kö­zeledés útját, addig Románia egyre inkább elszi­getelődik a maga zavaros »királyi diktatúrájának« uralmában. Vasárnap ünnepélyesen kihirdették az Sitónt, vásznat, női-, férfi­fehérneműt és kész kelengyét vegyünk KLEIN ANTAL vászon és divatházában Király ucca 49. (A Teréztemplomnál) ott most nagyon jutányosán vásárelhatunk. Nagyon jó pamutvászon, ágyneműre .. P 1.15 Kitűnő sifón, kelengyére P 1.15 Lepedögyolcs, erős minőség P 1.75 Paplaniepedö áthuzat iso cm P 2.40,2.60 és 2.80

Next

/
Thumbnails
Contents