Pesti Napló, 1938. március (89. évfolyam, 48–72. szám)

1938-03-01 / 48. szám

4 Kedd PESTI NAPLÓ Í938 március I VESE-, HÓLYAG-<— E S gyógyszere gyógyvize M a könnyű, vasmentes, EPFBÄJOK iőíz a ST tiJr'^íf Kérdezze meg oroosátt új alkotmányt, amely ilyen módon életbe is lépett. Ez az alkotmány szörnyű, paródiája mindenfajta történelmi konstituciónak. Bizonyára nem véletlen, hogy az alkotmányról szóló »népszavazást a kato­nai és csendőrterror jegyében zajlott le; ez az új alkotmány mindert vonatkozásában a terror hon stitúciója. A négy főszakaszból és 147 paragrafusból álló alkotmány megállapítja, hogy Romániában nincs többé parlamentarizmus, i>a román királyság egy­séges és oszthatatlan nemzeti állam, amelyet nem gyarmatosíthat idegen népfaj s amely rendi ál­lammá alakul át*. Már ez a t'őszakasz is megsem­misít minden kisebbségi jogot s mivel a második szakasz kimond ia, hogy osztálykülönbségek nin­csenek, ugyanakkor azonban megszűnnek a sza­badságjogok s tilosak a politikai pártok is, az er­délyi magyarság elveszítette azt a hatalmas össze­tartó szervezetet, amelyet számára eddiq a Magyar Párt jelentett. Fekete napok előtt áll Erdély Példátlanul brutális diktatúraparagrafusok gondoskodnak arról, hogy az új alkotmány ellen minden propagandát megtoroljanak. Mivel a po­litikai hatalom teljesen a király kezében összpon­tosul, a miniszterek is csupán a királynak tartoz­nak felelősséggel. A nemzetgyűlés és szenátus tagjai, amennyiben valamely elismert foglalko­zást űznek és 30. életévüket betöltöttek, választók és választhatók. Miniszter azonban csak az lehet, aki három nemzedékre visszamenően be tudja bi­zonyítani román származását... Ilyen körülmé­nyek között szó sem lehet arról, hogy a magyar­ság politikai képviselethez jusson. A nemzeti ál­lammá deklarált Romániában így tehát nemcsak a magyarsagra. de egész Erdélyre a legfeketébb sors vár, hacsak az utolsó pillanatban elég erős nyomás nem érvényesül a kisebbségek jogainak érvényesítésére. Az angol alsóház 226 szavazattal 99 ellenében elvetette az ellenzék kifogásalt Lord Halifax k ül iigy minisztersége ellen London, február 28. Az alsóház napirendjének befejeztével Attlee őrnagy, a munkáspárti ellenzék vezére felvetette azt a kérdést, hogy az új külügyminiszter nem tagja az alsóhúznak. Nem kételkedem, — úgymond — hogy lord Halifax minden tekintetben alkalmas erre a méltóságra, valamennyien elismerjük nagy­szerű képességeit, kiváló jellemét, de arról a fon­tos alkotmányjogi elvről van szó, hogy a külügy­miniszter az alsóház tagja Jegyen. ii^zt az elvet nem lehet a mai súlyos viszonyok között meg­szegni, amikor olyan nagy a nemzetközi feszült­ség és az országban felmerült külpolitikai ellen­tétek túlhaladnak a pártkereteken. Az egész vilá­gon támadják a demokratikus rendszert és ezért kétszeresen fontos, hogy az ország választott kép­viselői őrködjenek a külpolitika fölött. Az 1914-i szerencsétlenség azért történhetett meg, mert az alsóház nem volt eléggé tájékoztatva a külügyi kérdésekben. Sir A. Sinclair, a szabadelvű ellenzék vezér«: Kétségkívül az az általános gyakorlat, hogy a külügyminiszter az alsóház tagja, de ennek ellen­kezőjét semmiféle alkotmányjogi törvény nem tiltja. Lehetnek esetek, amikor főrend a legalkal; inasabb erre az állásra és az alkotmány elésrgé rug-almas, hogy erre módot adjon. Nem lehet vi­tatni, hogy lord Halifax jelleménél, képességeinél és legújabb külügyi tapasztalatainál fogva a Ház minden tagjának bizalmát bírja. (Helyeslés, rész­ben ellenmondás az ellenzéknél.) A szónok kijelenti, hogy ha szavazásra kerül a sor, tartózkodni fog a szavazástól Winston Churchill hangoztatta, hogy a kor­mány egyik tagja sem volna olyan alkalmas a külügyminiszteri állásra, mint lord Halifax, aki bátor, becsületes, egyenes jellemű államférfi és nem a »békét mindenáron« jelszót fogja követni. ifj. Henderson az> ellenzék állaspontját fo­gadja el. Chamberlain miniszterelnök, akit a kormány­párt lelkes éljenzéssel fogad, rövid válaszában tiltakozik az olyan beállítás ellen, mintha lord Halifax kiváló képességei közömbösek volnának ebben az ügyben. Rendes körülmények között — úgymond a miniszterelnök — én is kívánatosnak tartom, hogy a külügyminiszter az alsóház tagja legyen, nem mondom, hogy nem találhatnék meg­felelő külügyminisztert a miniszteri padsorban, sőt amögött is, de nem hiszem, hogy bármely mi­nisztertársamnak olyan képessége volna erre az állásra, mint lord Halifaxnak. Kizárólag ez az oka választásomnak. — Nem volna helyes megfosztani az országot a legalkalmasabb külügyminiszter szolgálataitól csak azért, mert véletlenül a Lordok Házának tagja. Ebből a választásból rám is nehézségek származnak, mert fontosabb kérdésekben magam fogok felelni, amire nézve szintén van némi jár­tasságom, mert a múltban gyakran vettem részt külpolitikai vitákban. Sok függ attól, hány kér­dést intéznek hozzám. Nem hiszem, hogy a Ház szándékosan növelné nehézségeimet, hogy az el­lenzék visszaélne a kérdezés jogával. A Ház a kormány elnapolási indítványát 226 szavazattal 99 ellen elfogadta és ezzel a parla­menti gyakorlat szerint elvetette az ellenzék ki­fogásait. A Ház állásfoglalása a kormány újabb könnyű diadalát jelenti az ellenzék alkotmány­jogi aggodalmai fölött. A fasiszta nagytanács elé kerül az angol-olasz megbeszéles Ugye London, február 28. Gróf Grandi londoni olasz nagykövet útban van Róma felé, hogy résztvegyen a fasiszta nagy­tanács ülésén, amely Router római jelentése sze­rint rendkívül fontos lesz. A nagytanács főkép nemzetközi ügyekkel fog foglalkozni; főtárgya a tervezett angol-olasz megbeszélés lesz. A francia szen&tns mára napolta el tanácskozását Párizs, február 28. A szenátus a kormány kérésére kedden dél előttre napolta el tanácskozásait, minthogy a kép­viselőház nem fejezte be a békítő- és döntőbíró­sági eljárásokról szóló törvényjavaslat tárgyalá­sát. A BalHán-szövetség tagállamai elismerik Abesszínia olasz meghódítását Ankara, február 28­A ballkáni szövetség tanácsa közleményt adott ki, amely hangsúlyozza a Románia, Jugoszlávia, Törökország és Görögország között fennálló teljes egyetértést és hűségüket a Népszövetség irányá­ban. Kijelenti a közlemény, hogy Etiópia kérdése a balkáni szövetség számára tárgytalanná vált és így — Törökország és Görögország is rövidesen alkalmazkodik ehhez az állásponthoz. A szövetség tagállamai bejelentik végül, hogy gazdasági érde­keik védelmének biztosítása céljából kapcsolatba léphetnek Franco kormányával. Lemondták váratlanul az amerikai légi hadgyakorlatokat London, február 28. Az Egyesült Államok bombavető légi hadere­jének Long Island környékén tervezett nagygya­korlatait váratlanul lemondották. Az intézkedés oka az, hogy meg akarják őrizni a hadsereg tit­kait, tekintettel a tegnap Newyorkban felfedezett kémkedési ügyre, amellyel kapcsolatban több gya­nús embert letartóztattak. A gyakorlatok alkal­mával új bombavető készülékeket próbáltak volna ki, amelyek az amerikai hadsereg legféltettebb hadititkai közé tartoznak. Május első felében érkezik Hitler Olaszországba egyheti látogatásra Hivatalos római jelentés Róma, február 28. Mint hivatalosan jelentik: Hitler vezér és kancellár május első felében érkezik Olaszor­szágba, hogy viszonozza Mussolini németországi látogatását. Római tartózkodása alatt a Quiri­nalban fog lakni s a fővároson kívül Nápolyba és Firenzébe is ellátogat. Hitler olaszországi látogatására, amely körül­belül egy hétig fog tartani, gazdag programot állítottak össze. A tengeri, szárazföldi és légihad­erők nagyszabású gyakorlatokat mutatnak be, a fasiszta párt pedig nagy ünnepségeket rendez tiszteletére. Makray Lajos Bécsbe utazott (Saját tudósítónktól.) Makray Lajos legiti­mista képviselő vezető osztrák politikusok meg^ hívására ma reggel Bécsbe utazott. Tárgyalásai több napig fognak tartani, emiatt Griger Miklós temetésen sem vehet részt. Ujabb angol jegyzék Salamancában London, február 28. A Times jelenti: Az angol kormány az >A1­eira« nevű angol gőzös bombazása ügyében újabb jegyzéket intézett a spanyol nemzeti kormányhaz. „Visszavesszük Gibraltári!" ­hirdeti Queipo de Llano Gibraltár, február 28. (A Pesti Napló tudósítójának távirata.) (United Press.) A la lineai hadseregszemlén ötezer emberhez Queipo de Llano beszédet intézett, me'yben hevesen támadta Angliát. A csapatok el­vonulása után kijelentette, hogy »fcrií kalózok el­rabolták tőlünk Gibraltárt, mert értettek ahhoz, hogy egy rossz kormányt megvesztegessenek és árulást, valamint gyávaságot saját hasznukra for­dítsanak. Gibraltár most kalózoknak az erődít­ménye, de nem sokáig lesz az, mert vissza fogjuk foglalni és az anyaországhoz kapcsoljuk«. Amiért a világhatalmak fegyverkeznek Klein lslván előadása a nyersanyagellátás kérdéseiről (Saját tudósítónktól.) A magyar gazdasági élet szá­mos vezető tagjának érdeklődése mellett dr. Klein Ist­ván, a Georgia vezérigazgatója hétfő este előadást tar­tott a Hétfői Társaságban a világ nyersanyagellátásá­nak problémáiról. Magyar Bertalan bevezetője után Klein István utalt arra, hogy a gazdaságpolitikai zava­roknak közös okozójuk, hogy o szociális fejlődés nem tartott lépést a technikai fejlődéssel. A világ gazdag­sága mérhetetlen, de a felosztás hiánya a gazdagságot megakadályozza. Hamisan ítélte meg a helyzetet Mal­thanus és Marx is, — Nagyon jól tudjuk, — mondotta — hogy a tök« ft javak szauorodását olyan mértékben segítette elő, hogy a munkásság helyzete lényegesen javult. Az embere­ket számos körülmény akadályozza, nemcsak politikai körülmények, úgyhogy a liberalizmus teljes érvényesü­lése ilyenmódon lehetetlen. Látjuk azokat a paradoxo­nokat, amelyeket józanul aligha lehet megérteni. Nyersanyagbőség mellett műanyagokat gyártanak. Az arany talán az egyetlen produktum, amelynek ára rögzítve van. A termelése nincs korlátozva, ebben, veszély rejlik. A világ monetális aranya 500 millió unola. Az évi termelés több mint kétszeresére emelke. dett. Amerikán múlik, hogy az arany ára dollárban kifejezve stabil marad-e. Az amerikai aranypolitika elve nem volt egyenes arányú. Az aranyat sokáig tezau­rálta Amerika, de az utolsó hónapban megváltozott a helyzet, és az átvehető mennyiséget negyedévenként 100 millió dollárban jelölte meg. Ez egyelőre nem je­lent veszélyt. Ezután részletesen ismertette a gyapot, len és kender helyzetét. A gyapottermelést a nemesítés is növelte Egyiptomban, amellett a műanyagok és pót­anyagok termelése Is roppant nagy. A vaslelőhelyek száma mind nagyobb. A réznél és az ezüstnél más a helyzet; az újabb eljárások lehetővé teszik a szegény ércek feldolgozását is. Beszélt az ólomról és az ónról, a gumiról, az energiákról, majd ismertette a búzahely­zetet. A búzát sikerült úgy kinemesíteni, hogy Kana­dában 87 nap alatt beérik. A búzauemesítés terén ml ls igen nagy eredményeket értünk el a bánkúti búzával. A kereskedelem útja megrövidül és így várható a búza termelési költségeinek csökkenése. Nálunk is elkerül, hetetlenül hasonló irányban mozog a belföldi politika. A tengerinél is a költségek csökkenése és a mennyisé­gek növekedése várható a jövőben. A cukor a világ­piacokon elveszítette jelentőségét, az autarchia eltűnt a világpiacokról. Ma az összes termelésnek csak 8.5 százaléka jut a világpiaora. Áfánál félni kell a termelés csökkenésétől. Ezután gazdaságpolitikai helyzetképet adott Angliá­ról, majd Németországról, ahol mint mondotta, nagy a megfeszítettség és bekövetkezik az az idő, amikor ellan­kadnak ott a túlságosan igénybevett munkáskezek. A szovjetnél a kép teljesen zavaros. Olaszországnak alig van nyersanyaga és kétségtelenül kénytelen lesz Olasz­ország beilleszkedni a világgazdaságba és a nyersanya­gok nem Berlin, hanem más Irányban fekszenek. Végül megjelölte a kibontakozás jelentőségét; az ottawai egyezményt le keli építeni, ugyancsak kívánatos az amerikai vámfalak lebontása ÍR. Szólt Magyarország gaz­dasági helyzetéről, mely függvénye a világhelyzetnek. A mezőgazdaság kilátásai meglehetősen limitáltak, nagyobb jelentősége van az iparnak. Kereskedelmünk kapacitása a megkötöttség miatt minimális. Kívánnunk kell a megkö­töttség csökkentését, de ez nem belkormányzati kérdés. A klíringegyezmények nem szerencsések. Vissza kell térni a külkereskedelemben is az őszinteséghez, adjuk el az értékes nyersanyagot konvertibilis valutáért. Necsak a következő hónapok fejlődését tartsuk szem előtt, a gazdasági kapcsolatoknál ne politikai, hanem gazdasági szempont domináljon. Legfontosabb a kötött­ség megszüntetése, mert ez lekötött vagyonokat szaba­dit fel: azt a vagyont, amely a kereskedelmünkben fek< nik. Az előadást a hallgatóság nagy tetszéssel fogadta.

Next

/
Thumbnails
Contents