Pesti Napló, 1938. augusztus (89. évfolyam, 150–173. szám)

1938-08-02 / 150. szám

Ami ä ltólál lífehérebb... A mogyer >2ÍkÉciberi eddig egy jelző »oft o legtökéletesebb fehérre < »hó­fehér*. De még es o kifejezés sem kM* «*JMM* fehérsége t. A RAOION, amely emellett a legkímé­letesebben mossa a ruhót, most áj ériéidobozban került forgalomba. 96 fillére« árban. Véres harcban ütköztek meg Mandzsúria határán az orosz és Japán csapatok A Japánok visszaszorították Mandzsúria területéről a szovjet határőrséget, amelynek 30 halottja és többszáz sebesültje van Szovjetrepülők bombázták a koreai japán állásokat,— közvetlen kirobbanással fenyeget az ú] távolkeleti háború Tokió, augusztus 1. Vasárnap délelőtt a mandzsúriai japán csapa tok parancsnoksága elrendelte, hogy azokat az orosz csapatokat, amelyek jogellenesen behatoltak néhány nap előtt Mandzsúria területére a csang kufengi és satszaopingi dombok vidékén szorítsák vissza. Többórás harcitevékenység kezdődött tü­zérség és tankok részvételével s mint a koreai japán hadsereg főparancsnoksága közli, a csang­kufengi és satszaopingi domboknál vívott harcok során a szovjetcsapatok harminc halottat és két­száz sebesültet vesztettek. A japánok 11 csatako­csit, két hegyi ágyút, egy tankelhárító ágyút és két golyószórót, továbbá két gázálarcot zsákmá­nyoltak. A japánok veszteségei is számottevőek. Az elesettek között több tiszt van. A véres ütközetről a kvantungi hadseregpa­rancsnokság a következő hivatalos jelentésben számol be: A japán csapatok a szovjet tüzérségének és barcikocsijainak visszaszorítása után megszállták a csangkufengi és satszaopingi dombokat és ezzel helyreállították Mandzsukuo területi épségét. A közlemény szerint »a szovjetcsapatok szeinmellát­hatólag veszteségeket szenvedtek az ellenséges­kedések során, amelyeket július 30-ának éjjelén a vörös harcikocsiknak és a vörös tüzérségnek a mandzsuknoi járőrök ellen intézett támadása ve­zetett be«. A harc reggel hat órakor a dombok elfoglalásával ért véget. A legújabb jelentések szerint a szovjettüzér­ség reggel hét órakor még mindig bombázta Sojo és Sozan koreai községeket. Kétségtelen, hogy a katonai akció még nem ért véget. Ma délben ugyanis a japán hadügymi­nisztérium a következőket közölte: Július 31-én, 17 órakor háromszáz szovjetkatona két csatakocsi támogatásával Satszaopingnél ellentámadásba ment át, de a japán tüzérség tüze visszavonulásra kényszerítette a támadókat. Egy órával később a szovjetcsapatok a szovjet tüzérségének támogatá­sával újból támadást kísérelt meg, de egyórai harc után ismét kénytelenek voltak visszavonulni. A szovjetcsapatok harminc embert vesztettek. A komoly következményekkel fenyegető , összecsapás Japánban óriási izgalmat keltett, noha a belügyminiszter rendeletére a japán la­poknak egyelőre nem szabad írni a csangkufengi eseményekről. Tokióban elterjedt hírek szerint Csangkufeng környékén újabb harcok kezdődtek. Kanin herceg, a japán császári nagyvezérkar fő­nöke megszakította szabadságát és visszatért To­kióba. Itagaki hadügyminiszter hosszabb megbe­szélést folytatott Kanoye miniszterelnökkel, Ugaki külügyminiszterrel, majd a hadügyminisztérium és a nagyvezérkar tisztjeivel, utána kihallgatáson jelent meg a császárnál. A hadügyminiszter a császárnak jelentést tett a csangkufengi esemé­nyekről. Japán még mindig békés eszközökkel akarja elintézni a „határincidenst" Tokio, augusztus 1. (A Pesti Napló tudósítójának telefónjelentése.) (United Press.) A külügyminisztérium főbb tisztviselői ma "egész éjszakán át bent voltak a külügyi hivatalban és arról tanácskoztak, melyek volnának azok a békés eszközök, melyekkel az egész incidenst el lehetne simítani. Az éjszakai tanácskozások egyik legfontosabb témája a z, vájjon van-e értelmeid történtek után annak, hogy Sigemicu moszkvai napi/köret újabb diplomáciai léfx'st tei/yen a szovjetkormánynál. Mint beava­tott helyen mondják, a japán kormány méri min difi hajlandó az egész ügyet egyszerű haiárinci­densnek tekinteni, feltéve, ha arról bizonyosodik meg, hogy csupán helyi szovjethatalmatságok Moszkva urainak támadásáról van szó és nem ismeretlen terveiről. A külügyminisztérium ma éjjeli tanácskozá­sán a Iegfrisebb jelentések számbavételével éppen azzal szeretnének tisztába jönni, vájjon Moszkva keze van-e benne az egész ügyben, vagy sem. Egyébként nemcsak a külügyi hivatal, hanem a hadügy- és tengerészeti minisztériumok vezetői is egész éjjelen át hivatalaikban maradtak. Az United Press információja szerint kedd este előtt a japán kormány részéről döntés semmilyen irányban sem várható, mert kedden tartja meg azt a hosszúnak Ígérkező minisztertanácsot, melyre a katonai, tengerészeti és légügyi vezetőket is meghívták. Általában a japán lakosság hangulata nyu­godt és háborús hangulat nem észlelhető. „Túlerőben lévő japán csapatok meglepték a kisszámú orosz határ­őrséget*' Moszkva, augusztus 1. (A Pesti Napló tudósítójának telefón­jelentése.) (United Press.) A »Fó'ró's Csillag«, mely tudva­levően Vorosilov hadügyi népbiztos és a vörös hadsereg hivatalos lapja, mai számában emlékezik meg először a csengkufengi események/ ő!. Amint várható is volt, a lap a japánokat teszi felelőssé a történtekért. Azt írja a ivöriis Csillag«, hogy a japán militaristák provokációja az egész incidens, amely azonban egyik tervszerű lépés a nagy cél: a Szovjet-Oroszország ellen indítandó háború felé. A lap saját beállításban iria le a megtörtént eseményeket és közli, hogy a japánok támadásé­nak a Khanka tó közelében 4 kilométer széles szovjetorosz terület esett áldozatul, mégpedig azért, mert a túlerőben levő japán csapatok meg­lepték a Csangkufeng közelében felállított kis­számú szovjetorosz határörseget. A japánok sú­lyos veszteségeket szenvedtek, mert a szovjet­katonák minden talpalatnyi orosz földet halál­megvetéssel védelmeztek. Orosz repülőgépek bombázták a koreai japán állásokat 5t orosz gépet lelőttek Tokio, augusztus 1. (A Pesti Napló tudósítójának kábeljelentése.) (United Press-) A koreai hadsereg főhadiszál­lrájsa jelenti: Ma délután egy orosz repülőraj két­ízben repülte át a csengkufengi hegyláncot éí. mindhét alkalommal bombákat dobott le a japá nok állásaira. A repülőgépek száma nem volt pon tosan megállapítható, de egyikük-másikuk egé­szen alacsonyra merészkedett le és gépfegyver (TIECERÖSITi H hyperden? szájvíz Esssncm KAPHATÓ JOBB SZAKÜZLETBEN. ÜR£S UV%ÍUiOílkU«tHJ VWSZÄVAtJfj rnoil INArJL U 1938 augusztus 2

Next

/
Thumbnails
Contents