Pesti Napló, 1938. augusztus (89. évfolyam, 150–173. szám)

1938-08-02 / 150. szám

Kedd - PESTI NAPLÓ 1938 auguszftis 2 Nyári in gvásár leszállított árakon S A jószabású és jóminó'ségű férfiingek szaküzlete LysfinEde; Erzsébet körút 20 Rákóczi út 4 tüzelést indított a határon levő javán katonákra. Ugyanez az orosz repülőraj később a koreai hatá­ron is átrepült és bombákat dobott le Kogira, továbbá Ke'ko vasúti hídjára. A bombák mind, a két helyen kisebb anyagi kárt okoztak, mert a japán légelhárítóü'tegek he­lyükön voltak és sikerült öt szovjetrepülőpépet lelőniük. Ezek közül három bombavető, kettő pe­t dig könnyű vadászgép volt. A bombavetőnépek a legmodernebb új orosz repülőgépek közül válók. A japán parancsnokság a repülőtámadások meg­ismétlésével számol és megtette a megfelelő lég­elhárító intézkedéseket. A koreai hadseregnek ez a jelentése tokiói kormánykörökben rendkívül komoly hangulatot teremtett. Konoje herceg miniszterelnök ós Ita­gako hadügyminiszter nyomban a mikádóhoz sie­tett. Jelentést tettek az uralkodónak a délutáni repülőtámadásról és hosszabb tanácskozást foly­tattak vele, melybe később bevonták Kanin her­ceget, a japán császári nagyvezérkar főnökét, aki már hétfőn reggel megszakította szabadságát és vidéki birtokáról visszatért a fővárosba. Minthogy japán terület ellen tervszerűen végrehajtott többszörös repülőtámadásról van szó, melyet szovjetorosz repülőraj zárt formációban hajtott végre, a kormány ennek az újabb esemény­nek az eddiginél is súlyosabb jelentőséget tulaj­donit. Keddre minisztertanácsot hívtak össze. Hétfőn este újabb jelentések futottak be To­kióba arról, hogy a mandzsu és a belső mongóliai halár közelében orosz csapatmozdulatokat figyel­tek meg. Suatasi mellett 800 főnyi orosz motoro­sított gyalogos áll készenlétben, Karanohi mel­lett pedig újabb orosz tüzérség érkezett az elké­szített állásokba. Mind a két hely fontos katonai támaszpont, mert közvetlen közelében van a há­rom ország: Oroszország, Mandzsukuo és Korea határainak érintkezéséhez. A japán hadvezetőség Fukuokában, mely a koreai tengerparttal szom­szédos, megtette a szükséges légvédelmi intézke­déseket és a várost légvédelmi riadókészültségbe helyezte. Hétfőn éjjel tizenegy órakor a koreai tengerpai-t egész vidékét elsötétítették,_ nehogy •bármelyik város vagy helység támpontja legyen az esetleges repülőtámadásnak. A béke és a háború esélyei egyformák, — a kővetkező két-három nap elöntő Jelentőségű lesz Tokió, augusztus í. X csangkufengi és satszaopingi eseményekkel kapcsolatban a Havas-iroda tudósítója két kérdést intézett illetékes japán miniszteriális főtisztvise­lőhöz; 1. A mandzsu határon történt események szovjetorosz-japáni háború kezdetét jelentik-e? 2. A japán-kínai háború folytatódnék-e abban az esetben is, ha kitör az új háború? Az első kérdésre ezt a választ kapta: — A béke és a háború esélye teljesen egyfor­mák; ötven százalékban lehetséges az egyik is, a másik is. Minden a Szovjetunió magatartásától függ. A következő két-három nap döntő jelentő­ségű lesz. Japán mindent elkövet, hogy a kon­fliktus elterjedését megakadályozza. A mi had­seregünk elkerül minden kihívást. A japán repülő­gépek nem is szálltak levegőbe a szovjet repülő­gépekkel szemben, légelhárítóütegeink tették ár­talmatlanná azokat. Meg kell jegyezni, hogy mint a csangkufengi események fejlődése megmutatta, türelmünknek határai vannak. A második kérdésre az illetékes japáni szemé­lyiség kijelentette, hogy a szovjetorosz—japáni háború kitörése egyáltalán nem állítaná meg a japániak katonai tevékenységét Kínában. Japán keresztülviszi akaratát és az újabb ellenségeske­dés ellenére is tudja folytatni előrenyomulását Kínában. Japánnak a szovjet-mandzsu határon megfelelő csapatai vannak, hogy megvédjék Mandzsukuo területi épségét, de ugyanakkor a kínai háború is tovább folyhat. Párizs és London szerint egyelőre nincs ok nyugtalanságra Párizs, augusztus 1­A szovjet—mandzsu batáron történő esemé­nyeket diplomáciai körökben a legnagyobb figye­lemmel kísérik, különösen abból a szempontból, hogy milyen visszahatásai lehetnek az európai eseményekre. Diplomáciai körökben kijelentették, hogy e tekintetben pillanatnyilag semmi nyugta­lanságra sincsen ok. London, augusztus 1. A Daily Telegraph megállapítja, hogy más időpontban bizonyára háborút jelentettek volna a szovjet—mandzsujapán határon történt össze­tűzések. Most azonban helyi viszályként kezeli mindkét fél az eseményeket. Igen valószínű, hogy Ideges embereknél és Ielkibetcgeknél az igen enyhe hatású, mindig megbízható természetes »Ferenc József« keserűvíz — reggel éhgyomorra egy pohárral bevéve — kiadós bélürülést, jó gyomoremésztést és elegendő étvágy érzetet hoz létre. Kérdezze meg orvosát. sikerül az egész ügyet békés úton elintézni, mert sem Japán, sem a Szovjtunió nem akar háborút. (MTD A miniszterelnök levele egy elemi iskolás diákhoz Vitéz Imrédy Béla miniszterelnök a következő levelet intézte Egán Ede tanulóhoz: Kedves Fiam! örömmel értesültem hozzám in­tézett leveledből, hogy a Damjanich uccai tanító­képzőintézet IV. elemijének tanulói évzáró ünne­pélyük alkalmából elhatározták, hogy négy év alatt együttesen és összesen 670 pengő befizetésére kötelezik magukat a Nemzeti Repülőalap javára s az így felajánlott összeg folyóévre esedékes első részletét — és pedig 180 pengőt — az alap javára már le is fizették. Kedves Fiam! A magyar nemzet ezeréves tör­ténelmében egymást váltottók a dicsőséges és a hanyatló korok és ha történelmünk lapjait figye­lemmel tanulmányozzuk, akkor azt a megdönt­hetetlen bizonyítékot nyerjük, hogy a nemzet tag­jainak összefogása, a jövőnk jobbrafordulásába vetett bizalom, a szorgalmas é« kitartó munka és a hazafias erények ápolása mindenkor az ország és a nemzet feltámadására vezettek. Ma is olyan időket élünk, amikor a nemzet apraja-nagyjának vállvetett küzdelmet kell foly­tatnia a mindannyiunk által szentnek vallott célért: Hazánk feltámadásáért. Ti, kedves Fiaim, cselekedetekkel bizonyságát adtátok annak, hogy az áldozatvállalás terhei­ből férfiak részére is alkalmas példaadással óhajt­játok részeteket kivenni. Köszönöin Nektek ezt a hazafias cselekedetet és szívből kívánom, hogy az a szellem, amely ilyen nemes elhatározásra indította a Damjanich­uecai tanítóképzőintézet ellemi iskolájának IV. osztályú tanulóit, minél több követőre találjon. Ujabb felajánlások a Nemzeti Repülőalapra Fejér vármegye törvényhatósági bizottsága közgyű­lést tartott, amelyen a Horthy Miklós Nemzeti Kepülő­alapra 10.000 pengőt szavazott meg. Székesfehérvár tör­vényhatósági bizottsága az utóbbi két év 300.000 pengős létesítményein felül nagyobb hozzájárulást szavazott meg. Ennek hatása alatt a közgyűlésen Akots János bizottsági tag a maga részéről 200 pengőt ajánlott fel hozzájárulásképpen. — Pápa váro9 tisztviselői augusztus­havi fizetésük 1%-át felajánlották a Horthy Miklós Nem­zeti Eepülőalap céljaira. — A Repülőalap javára a bácskai községek egymásután jelentik be felajánlásukat. Csá­voly község 1000, Katymár 800, Jánoshalma 500, Kun­baja 200 pengőt szavazott meg. — A váci siketnéma intézet tanári kara egyhavi fizetése egy százalékát ajánlotta fel. — A székesfehérvári tanfelügyelőség tisztviselői augusztus havi fizetésük egy százalékát ajánlották fel a repülőalapra és testületileg beléptek a Légoltalmi Ligába. — Eger város képviselőtestülete ezer pengőt szavazott meg. A város tisztviselői és alkal­mazottai augusztus havi fizetésüknek egy százalékát ajánlották fel. — Heves nagyközség képviselőtestülete 500 pengőt adott a Horthy Miklós Nemzeti Repülő­alapra, ugyanekkor a kö2ség tisztviselői felajánlották havi fizetésük egy százalékát. Dühöng a terror Palesztinában — egy napon 40 halott Jeruzsálem, augusztus 1. Hétfőn délelőtt katonai csapatok és fegyveres bandák között heves összetűzés támadt, amelynek során, hír szerint, negyven lázadót lelőt­tek. Hétfőn este egy rendőrt megtámadtak és többször hasbalőttek. Életbenmaradására nincs remény. Több arabot letartóztattak. Népszavazás lesz Svájcban a nemzeti szocialista szervezetek betiltásáról Bázel, augusztus 1. Bázel város kanton szociáldemokrata pártja mozgalmat indított, hogy népszavazással tiltsák be a nemzeti szocialista szervezeteket. A párt az indítvány támogatására 6104 aláírást gyűjtött I össze. Ez eléri a törvényben megkövetelt számot, I a kérdésben tehát megtartják a népszavazást, Kínai ellentámadás a Jangce pariján Sangháj, augusztus 1 Japán jelentések szerint a Jangce északi part­ján Kiukiangtól nyugatra élénk harci tevékeny­ség folyik. A kínaiak a hankaui harctérről erő­sítéseket hoztak át a Jangce partjára. Ezek a csa­patok most ellentámadást indítottak. A harcok még folynak. A japánok megszállták a Kiukiang vasúti vonal mentén fekvő Taipant. A japán rendőrség letartóztatta Nagy-Sang­háj rendőrfőnökét húsz magasállású rendőrtiszt­viselővel együtt. A letartóztatottakat azzal gya­núsítják. hogy Nagy-Sangháj kormánya ellen ti­tokban lázadást szítottak. Perrin francia tudós megtalálta a 93. elemet Párizs, augusztus 1. A tudományos akadémián Perrin bejelentett© a Mendelejev-féle elemsorozat 93. elemének felfe­dezését. Ez az új elem a »ritka földfémek« cso­portjába tartozik. Felfedezése Cauchois kisasszony új spektrográfjának köszönhető, amely már előző­leg lehetővé tette a Mendelejev-sorozat 87. tagjá­nak meghatározását. Kiváló nők — estélyiruhában Az Ónálló Hivatású Nők kongresszusának megnyitása (Saját tudósítónktól.) Az önálló Hivatású Nők har­madik budapesti kongresszusa hétfőn este 8 órakor nyílt meg dr. József Ferenc főherceg és sok más elő­kelőség jelenlétében. A diszmagyarban elnöklő Melczer Lilla beszéde után a nemzetközi elnök, Miss Philipp« Madison, aki fehér hajhoz fehér kreppszatint visel, szónoklatában visszapillantást vetett a nők szerepére a történelemben és tartalmas beszédében rámutatott arra a tényre, hogy mig a történelem folyamán csak a kiváló nőnek jutott méltó szerep, a mai nők világszö­vetségének az kell, hogy célja legyen, hogy az átagnőt emelje fel minél magasabb szellemi é6 szabadságfokra — és jólétre. Az ülés után a hölgyek a városligeti Gerbeaudhoa vonultak el egy kis fesztelen szórakozásra. Alkalmunk volt néhány igen érdekes külföldi dele­gátusnővel párszavas beszélgetést folytatni. Mrs. Kerr (halványkék csíkos taftban) imponált ez­ideig talán mind közül legjobban mindnyájunknak. Ez a sápadt, feketehajú fiatalasszony játszi könnyedséggel fordította le az angol beszédeket franciára, a franciá­kat angolra, esetleg németre és viszont. Mrs. Kerr a genfi nemzetközi munkaügyi bizottság állandó tolmácsa. — Nincs semmi boszorkányság a tudásomban — vá­laszod mosolyogva kérdésünkre. Oroszországban szület­tem, Lausanneban nevelkedtem és angol férfihoz men­tem feleségül... Lássa, ilyen egyszerű megoldása van az impozáns titkoknak. Nekem négy anyanyelvem vaa — csak éppen hazám nincs, — teszi hozzá szomorúan. Mrs. Heneker kanadai ügyvédnő (fekete dekollet­tált estélyiben), már harmadszor van Magyarországon. Hallatlanift érdekli a magyar történelem, az a roman­tika, mely a magyar multat jellemzi. — önöknek talán nem is olyan kellemes ebben a romantikában élni, de nekünk gyönyörű! Madame Kaminovska (nyers selyemkosztűmben) a lengyel népjóléti intézmények főádminisztrátora Varsó­ban. Elmondja, hogy a legutóbbi öt évben óriási ered­ményeket értek el azzal a jelszóval, hogy egészség és jólét nem lehet egymás nélkül. Rengeteg női iskola­orvos van és szociális nővér. Nagyon kíváncsi a ha­sonló magyar intézményekre, melyekről már rengeteget hallott. Egyáltalában azt állítja, hogy Lengyelország­ban mindenki kicsit szerelmes Magyarországba. Elkép­zelhetetlen volt a lelkesedés, mellyel a kormányzót fogadták — meséli. Azóta valóságos utazási láz van Varsóból Pest felé. Miss dr. Hickman New-Jersey-i egyetemi történelem­szakos professzor (türkizszín fátylakban) arra a kér­désre, hogy milyennek látja a .közeljövőt történelmi példák alapján, azt az optimisita feletetet adja, hogy: Anglia úgylátszik most is el fogja intézni a dolgot. F. A. tt

Next

/
Thumbnails
Contents