Pesti Napló, 1938. november (89. évfolyam, 225–250. szám)

1938-11-01 / 225. szám

Kedd FESTI NAPIÍÓ 1938 november 1 SPIRIN TABLETTÁK Csak a » Hayüi« kereszttel valódiak/ léről. Elhatározták, -hogy nemcsak Kátiya kül­ügyminiszter és gróf Teleki Pá}- kuttüszminisz­ter, a két komáromi főme^bizott utazik, hanem gróf Csáky István rendkívüli követ és meghatal­mazott miniszter, a külügyminiszter kabinet­főnöke is, aki a magyar-cseh probléma eredmé­nyes megoldása érdekébén kifejtett diplomáciai munka során tett igen értékes szolgálatokat, va­lamint Pataky Tibor miniszterelnökségi állam­titkár s a szakértők. A magyar delegáció kedden délután utazik Bécsbe. Budapesti politikai körökben azt hiszik, hogy gróf Ciano és Ribbentrop előreláthatólag már csütörtökön meghozza döntését az eléjük terjesz­tett kérdésekben. Bethlen István nyilatkozata a Corpiere delta Sepában a magyap-cseh képdéspől A Corriere della Sera vasárnapi számában gróf Bethlen István nyilatkozatát közli. A cikk bevezetésében megemlíti a lap, hogy Bethlen te­remtette meg az olasz-magyar barátságot. — Azoknak a magyar területeknek Magyar­országhoz való visszacsatolása — mondotta Beth­len nyilatkozatában — amelyek ma még cseh oralom alatt állnak, nemcsak természetes, hanem elkerülhetetlen is. Meg vagyunk győződve, hogy aaokra a városokra vonatkozólag, amelyek a ha­tár mentén fekszenek és amelyekre nézve még nem tudtunk megegyezni, ugyanazok as elvek fognak érvényesülni, mint" a szudétanémet pro­blémával kapcsolatban és hogy az a két nagyha­talom, amelyeket Budapest és Prága döntőbíró­nak kért fel, ugyanazon az alapon fogja elintézni a magyar-cseh határok ügyét, mint ahogyan meg­oldották a német-cseh határ kérdését. — Ha valaki azt állítja, hogy a magyar sta­tisztikai adatok hamisak, annak természetesen el hellene fogadnia a népszavazást — állapította meg Bethlen. — Prága nem merte megtenni é döntő lépést, amely bebizonyította volna, a- világ előtt, hogy a esehek az utóhbi húsz év alatt egye- i bet sem tettek, minthogy hazugságokat terjesz­tettek ebben a kérdésben. Ez a tény bizonyítja, hogy a jmagyar statisztikai „adatok pem hamisak, hanem nagyon is igazak. — Mi természetesen .elfogadtuk a döhtőbíWteá­got, sőt mi ajánlottuk, hogy Olas&örázág és $íé­metország döntőbírák legyenek, mert teljes biza­lommal hisszük, hogy döntésük tiszteletben fogja tartani az igazságot. Magyarország a döntőbírás­kodáson keresztül ugyanazt a megoldást fögja elérni, mint amelyet a népszavazás hozott Volna. A volt miniszterelnök ezután a szlovákok és ruszinok önrendelkezési jogáról beszélt. Magyar­ország kezdettől fogva azt az álláspontot képvi­selte, hogy a két népnek magának vári joga dön­teni a saját sorsáról. Azóta az ny-' csehszlovák kormány látszólag megadta a döntési jogot, de az úgynevezett »független« szlovák és rutén, kor­mány a valóságban nem autonom' kormány, sem a szíovák, sem a rutén nép jtvem élvez semmiféle önkormányzatot, hanem a iSzlovákiában és Ru­szinszkóban székelő cseh Aábornokok és a cseh hadsereg kormányozza öltét/ — Nincs szándékúidban ezt a . helyzetet eltűrni és megengedny^zt, hogy a cseh kormány ilymódon kijátssza a( szlovák és rutén népet és megsértse Magyarország életérdekeit — mon­dotta Bethlen. — ^Ezer bizonyítékunk van, hogy a szlovák és ru%f n nép, há felszabadítanák őket a cseh hadsereg ós a cseh tisztviselők járma ós hihetetlen nyomása alól, túlnyomó többségben szavazna af Magyarországhoz való visszacsatolás ' mellett. El vagyunk határozva, hogy ezt a kér dést véglegesen megoldjuk. Ha a mai napig bé­kés álláspontot foglaltunk el, ha vissza tudtuk tartani a magyar népet attól, hogy háborúhoz folyamodva erővel döntse el ezt a kérdést, ma már türelmünk végső határához értünk. Semmi esetre sem fogunk lemondani jogainkról. Ezt a kérdést véglegesen meg kell oldani, ha lehet békés eszközökkel s ha nem — akkor erővel, 71 római magyar fi övet Bécsbe utazott Róma, október 31. (Magyar Távirati Iroda.) Báró Villani Frigyes kvirináli magyar követ ma este 23 óra 40 perckor Bécsbe utazott. Prágai hivatalos jelentés a pozsonyi tárgyalásokról Prága, október 31. A következő hivatalos közleményt adták ki: A csehszlovák és magyar katonai szakértők hét­főn este 6 órakor Pozsonyban összeültek, hogy előkészítsék ama területek kiürítésének technikai részlbteit; amelyeket az olasz-német döntőbíró­ság^ Magyarországnak ÜiíLjne^ A kato-.najLszak­01'tok munkája mindaddig tart, amíg vz aleríSe­dett 'tértítetek megszállása véget'n'erh ér. 71 csehek bécsi delegációja Prága, október 31. A csehszlovák minisztertanács délután össze­ült. Chvalkovsky külügyminiszter kedden eluta zik Bécsbe, hogy ott képviselje a prágai kor­mányt az új csehszlovák-magyar határ megálla­pítására tartandó értekezleten. A minisztert el­kíséri Tiso szlovák miniszterelnök, Volosin ruszin miniszterelnök és Krno meghatalmazott minisz­ter, a prágai külügyminisztérium politikai osztá­lyának vezetője. Ciano át ja Róma. október 31. (Magyar Távirati Iroda.) ­Gróf Cktno külügyminiszter ma 21 óra 40 perckor a Termini-pályaudvarról Bolzanóba uta­zott, ahol holnap mint anyakönyvvezető szerepel az anconai királyi hercegi pár esküvőjén. Ciano külügyminiszter Bolzanóból holnap továbbidazik Bécsbe, ahol a magyar-cseh kérdés egyik döntő­bírájaként fog működni. M német-olasz döntőbipáskodás igazságos, fkitö fopmulával fogja lezárni a viszályt — ípfa a Giopnale d'ltalia Róma, október 31. (Magyar Távirati Iroda.) Az olasz lapok vezető helyen, közlik a német­olasz döntőbíráskodás hírét és kiemelik, hogy Budapest és Prága bejelentette, hogy fenntartás nélkül aláveti magát a döntőbírósági határo­zatnak. A Giornale dítalia hasábjain Virginio Gayda vezércikkében ma a következőket írja: Róma és Berlin Budapest és Prága felkéré­sére együttesen elvállalta a cseh-magyar határ kijelölésére irányuló döntőbíráskodást. Határo­zataiknak döntő jelentőségük lesz, minthogy Bu­dapest és Prága már eleve kijelentette;, hogy bár­milyen is legyen a határozat, azt elfogadja. A közös német-olasz döntőbíráskodás minden Kölcsön is ad \m\ww bundát, belépőt, feeppet, alkalmakra csekély dí jéit i Győző Vihtor szűcs egyéb állítással szemben bizonyítja, hogy az olasz és a német kormány a cseh-magyar kérdés meg­ítélésében és annak gyakorlati megoldása tekin­tetében is tökéletesen egyetért. Bebizonyítja to­vábbá, hogy a német-olasz együttműködés, amely a Róma—Berlin tengelyben jut kifejezésre, az európai béke szempontjából fontos szerepet tölt be és ezzel a két érdekelt fél által kért közbelépés igazságos, békítő formulával gyorsan le fog zárni egy olyan viszályt, amely könnyen veszélyes for­dulathoz vezethetett volna. Ez a döntőbíráskodás megerősíti Olaszország és Németország középeurópai érdekeinek pár­huzamosságát, amelyet maguk a dunai államok is elismernek, amit a magyar és a oseh kormány Rómához és Berlinhez intézett felkérése is bizo­nyít. Ami a gróf Ciano olasz külügyminiszter és = Ribbentrop birodalmi német külügyminiszter bécsi döntőbíráskodásának eredményeképpen lét­rejövő döntő megoldást illeti, úgy ebben a tekin­tetben a legnagyobb óvatossággal lehet csak nyi­latkozni, tekintettel a jelen pillanat kényes vol­tára. Megismételhetjük azonban — írja Gayda — azt, hogy mindkét kormány elismeri annak szük­ségét, hogy _ 11 azonnal 'és véglegesen meutfofják a cseh­magyar határnak kérdését, hogy megszabadítsák' a Dunavidéket olyan veszélyes helyzettől, amely ha elhúzódnék, csak egyre súlyosabbá válnék, 2. kielégítsék, a magyar követelések lényegét és érvényt szerezzenek azoknak az igazságos és vitathatatlan nemzeti jogoknak, amelyek az egyes államok közötti egyensúly szükséges tényezőit jelentik, 3. szívélyes szellemben közreműködjenek a cseh köztársaság új politikai berendezkedésénél, amely ország új emberekkel és új eszmékkel igyekszik új nemzeti életet kezdeni szűkebb, de méltányosabb keretek körött. A fasiszta Olaszország már a mostani viszály elején kijelentette, hogy nem. a cseh nemzettel, . hanem a szerencsétlen emlékű versaiílesi, trianoni, és saint-germaini békeszerződéseken alapuló poli­tikai rendszerrel áll szemben. Azok a közlések, amelyeket néhány nap múlva Ciano gróf és Ribbentrop Magyarország és Csehország képvi­selői előtt tenni fognak, életbevágó fontosságúak lesznek a két ország megbékélése és szívélyes együttműködése szempontjából, valamint egész Európa szempontjából is. Magyarország és Cseh­ország hivatott vezetőiben a válság legvégső ha­tárán is volt annyi bölcseség, hogy nem bocsát­koztak kalandos vállalkozásokba, mert mindkét részről bíztak Olaszország és Németország barát­ságában és politikai felelősségérzetében. Az olasz és a német nemzet a legteljesebb elismeréssel adózik ezért és követendő például állítja őket a nyugtalan európai lelkek elé. Berlin a döntői trák szerepéről Berlin, október 31. (Német Távirati Iroda.) A Deutsche Diplomatisch-Politische Korres­pondenz a magyar-osehszlovák határ megvonásá­nak kérdésében Németország és Olaszország ré­széről elvállalt döntőbírói szereppel foglalkozva a következőket írja: Németország és Olaszország tisztában van az­zal, hogy elvállalt szerepe, tekintve a szemben­álló felek közvéleményének szilárdságát, egyálta.­lán nem hálás. Másrészről mindkét nagyhatalom; " nak annyira kézenfekvő érdeke a középeurópai viszonyok stabil és üdvös kialakítása, hogy való­ban elvárható részükről az igazságos ítélet, amely az egyedüli feltétele annak, hogy a jövő­ben az egyetértés alapján alakuljanak ki a vi­szonyok a Duna-medencében- Abban a feladat- ' ban, amely a két hatalomra hárul, jelentős szé- ? repet játszik a wilsoni elveknek a trianoni szer­ződéssel történt megsértése. Ezért most arról , van szó, hogy ezt a balfogást ismét helyrehoz­zák ps a magyar. néPöek,, vissza adják azt, amit húsz évvel ezelőtt, a néprajzi elv meg'sertésevef""^ jog-V^tajfnijJ eJszakítQHai. C 1 < » > Németország.. a. • ezMétW&PftV rft«cjezé­; sével megmutatta, hogy még a saját követeléseit ifc alárendelte a nemzetiségi elv eisjbbsegenek. Az a példa, amelyet a Németbirodalom ez alka­lommal adott és amelyet még most is ad, amikor lemond a nyilvánvalóan nem jogosulatlan nép­rajzi célok túlzott értelmezéséről, feljogosítja an­nak feltételezésére, hogy a vitában álló felek ha­sonló megértésről tesznek bizonyságot. Olaszor­szágot is,, amelynek felépülésénél fi nemzeti gon­dolat jelentette a kiindulópontot, ugyanez a gon­dolat vezérli és ezt az álláspontját nem egyszer nemesszívű. módon j :uttatta érvényre. Ugyanebben a szellemben kezdi meg a két hatalom munkáját, hogy tisztességes alkuszként segítsen befejezni a . viszályt és megvesse a DunamedenCe népeinek." jószomszédi együttélése alapját. Ezt szem előtt tartva a világ közvéleménye az európai béke -; szempontjából is csak örvendetesnek találhatja, .. j hogy a két hatalom elvállalta a döntőbíró szere­pét. Igazságos és örökérvényű rendet kell teremteni*' A német sajtó a magyar-csehszlovák határ kérdésében szerdán hozandó döntés főfeladatának a trianoni igazságtalanság jóvátételét jelöli meg. A sajtó egyöntetűen kimeli, hogy mint a német­Szomorú szívvel tudatjuk, hogy szeretett apánk Hubert Emil úr hosszas és türelmesen viselt szenvedés után elhunyt. November 1-én délután %3 órakor kisérjük utolsó útjára a rákoskeresztúri izr. temető halottasházából. Hubert Endre és Muci gyermekei, Vitéz Zsuzsi menye, Miklés József veje, András és Gábor unokái és a gyászoló család. Részvétlátogatások mellőzését kérjük! Fájdalommal telt szívvel jelentjük, hogy özv. Deutsch Bertalanná szül. Brlinauer Rózsi életének 69-ik évében hosszabb szenvedés után elhúnyt. Temetése november 1-én l órákor a rákos­keresztúri izr. temetőben lesz. Gyászolja: Brünauer és Deutsch-család •5T

Next

/
Thumbnails
Contents