Pesti Napló, 1939. május (90. évfolyam, 99-122. szám)

1939-05-02 / 99. szám

■Read PESTI NAPLÓ jrészt. Igen kitűnő hangulat jellemezte Ribbentrop külügyminiszter vacsoráját és estélyét. Éjfél már elmúlt, amikor gróf Teleki Pál mi­niszterelnök és felesége, valamint gróf Csáky Ist­ván külügyminiszter elhagyta az Esplanade- szállót A vendégek igen nagy része azonban a hajnali órákig maradt ott táncra és fesztelen be­szélgetésre. A magyar államférfiak a német nép nemzeti ünnepén Berlin, május 1. Gróf Teleki Pál miniszterelnök és gróf Csáky István külügyminiszter berlini hivatalos látoga­tásának harmadik napján, május 1-én résztvett a német nép nemzeti ünnepe alkalmából rende­zett különböző állami ünnepségeken. A magyar államférfiakat és kíséretüket mindenütt megkü­lönböztetett tiszteletben részesítették és a meghí­vott előkelőségek részére fenntartott díszhelyek első sorában helyezték el. Az ünnepségekről ki­adott nyomtatványon külön fel volt tüntetve, hogy a rendezményeken a magyar államférfiak is részt vesznek és ki volt emelve, hogy a magyar vendégek közvetlenül a Führer érkezése előtt je­lennek meg az ünnepségeken, befejeztük után pe­dig elsőnek távoznak. A magyar miniszterelnök és külügyminiszter reggel V2 9 órakor részt vett a német ifjúság nagy ünnepélyén az olimpiai stadionban. Százharminc­kétezer német ifjú és leány vett részt az ünnep­ségen. A Hitler-ifjúság, a »Jung Volk« és a né­met leányszövetség tagjai az arénát körülvevő hatalmas lépcsőövön foglalt helyet és teljesen megtöltötte a stadiont. A küzdőtér gyepén a Hitler-ifjúság kerékpáros-, repülő- és tengerész­osztagai helyezkedtek el. A magyar vendégek a Führer díszpáholyá­nak az előkelőségek és a diplomáciai tagok szá­mára fenntartott részének első sorában foglaltak helyet. Amikor Hitler vezér és birodalmi kan­cellár az ünnepségek megkezdése előtt a díszpáho­lyában megjelent, a közönség tomboló lelkesedé­sének lecsillapulta után azonnal a. magya állam­férfiakhoz fordult és melegen üdvözölte őket. Az ünnepségek befejeztével Hitler kancellár ugyan­csak meleg kézszorítással búcsúzott el Teleki Pál gróf miniszterelnöktől és Csáky István gróf kül­ügyminisztertől. A magyar államférfiak ezután megjelentek a Lustgartenben a május 1-i német nemzeti ünnep alkalmából rendezett nagy állami ünnepségen. A magyar államférfiák és kíséretük Sztójay Döme, valamint a magyar követség tagjainak kíséreté­ben a régi múzeum lépcsőjén feállított díszemel­vénnyel szemben az első sorban foglaltak helyet. A magyar államférfiakat és kíséretüket ahol csak megjelentek, mindenütt nagy lelkesedéssel ünne­pelték. A magyar államférfiak délben szűkkörü ebé­den vettek részt az Adlon szállóban, délután pe­dig megjelentek Frick belügyminiszternek a ma­gyar államférfiak tiszteletére rendezett teáján. Teleki miniszterei nők sajtófogadása Teleki miniszterelnök hétfőn délután Vi7 óra­kor az Ádlon-szálló különtermében fogadta a sajtó képviselőit. A sajtófogadáson megjelentek Ullein-Reviczky Antal követség! tanácsos, a külügyminisztérium sajtóosztályának vezetője, Incze Péter miniszteri osztálytanácsos, a külügyminiszter titkára és dr. Hauber Kamilló, a berlini magyar követség 6ajtóelőadója, továbbá a német lapok főszerkesz­tői és szerkesztői igen nagy számban, valamint a miniszterelnök és a külügyminiszter látogatása HELTAI JENŐ ! AZ | EZERKETTEDIK ÉJSZAKA | A Magyar Színház | nagysikerű újdonsága J könyvaiakhan FÁY DEZSŐ rajzaival. í. I Ára díszes kötésben 3.60 P \ I ATHENAEUM KIADÁSf A* alkalmából Berlinbe utazott és a Berlinben mű­ködő magyar újságírók. A miniszterelnök hosszabb ideig elbeszélgetett a magyar és a német sajtó képviselőivel. Sztójay berlini magyar követ estebédje Teleki miniszterelnök és Csáky külügyminisz­ter hétfőn este résztvett Sztójay Döme berlini magyar királyi követnek a magyar államférfiak tiszteletére a Collegium Hungaricumban rende­zett estebédjén. A vacsorán német részről reszt­vettek Ribbentrop, Gürtner, Frick, Schwerin- Krosigk, Darré, Frank, hammers, Funk és Meiss­ner birodalmi miniszterek, Himmler birodalmi vezető, az SS főnöke, Lutze, az SA vezetője, Weizsäcker külügyi államtitkár, Weermann államtitkár, Milch tábornok légügyi államtitkár, Erdmannsdorff budapesti német követ, Stenger SS fővezető, báró Dörnberg szertartásmester, a magyar vendégek díszkíséretének valamennyi tagja, valamint a külügyminisztérium több fő­tisztviselője. Magyar részről az államférfiakon és kíséretü­kön kívül megjelent Ullein-Reviczky Antal dr. követségi tanácsos, a külügyminisztérium sajtó- osztályának vezetője, Kuhl Lajos követségi taná­csos és dr. Hardy Kálmán vezérkari ezredes, ber­lini katonai attasé. A vacsora után fogadás volt, amelyre mint­egy háromszázan voltak hivatalosak, valamennyi német minisztérium, a főbb állami hivatalok, a hadsereg, a német politikai, társadalmi, művészi és gazdasági élet kiválóságai közül. A vacsora és a fogadás alatt Géczy Barnabás ismert magyar karmester zenekara szórakoztatta a megjelenteket. Borah szenátor a semlegességről s a fegyver­szállításról Washington, május 1. Borah szenátorhoz kérdést intéztek, mi a vé­leménye az Egyesült Államok külpolitikájáról. — A semlegesség problémája — felelte a sze­nátor — e kérdés körül csúcsosodik ki: semlege­sek legyünk-e vagy pedig nem, és ha nem aka­runk semlegesek maradni, megtiltsuk-e önma­gunknak a fegyverek eladását valamennyi nem­zetnek, vagy pedig csak bizonyos nemzeteknek adjunk el fegyvereket1! Háború idején attól a perctől kezdve háborúban fogunk állni, amint megkezdjük a fegyverszállítást. Borah a következő szavakkal fejezte be nyi­latkozatát: — Nem a mi feladatunk, hogy fegyvereket szállítsunk Angliának, sem pedig bármely más országnak. A tuniszi német foKonzul halálos autószerencsétlensége Felesége is meghalt Párizs, május 1­Biberstein tuniszi német főkonzul és felesége múlt éjszaka gépkocsiszerencsétlenség áldozatai lettek. A főkonzul gépkocsija Tunisztól 10 kilo­méterre összeütközött egy másik gépkocsival. A főkonzult és feleségét súlyosan sebesült állapot­ban a kórházba szállították, ahol rövid idő múlva mindketten meghaltak. A házaspárnál alkalma­zott inas, aki szintén a gépkocsin volt, könnyeb­ben sebesült meg. ____________ M eghiúsult merényletfervek egy francia-spanyol vasútvonalon Bordeaux, május 1. (A Pesti Napló tudósítójának telefónjelentése.) (United Press.) A Párizs—Bordeatix—Hendaye —San Sebastian között futó nemzetközi vasútvo­nal két pontján kíséreltek meg hétfőn reggel négy órakor pokolgépes merényletet. A bordeauxi pá­lyaudvar közelében Senon-nál és Jahinet-nél időre beállított pokolgépet helyeztek el a magasfeszült­ségű villanyvezeték oszlopánál. A oól az lett volna, hogy a megfelelő pillanatban kldöntse az oszlopot és ez a sínekre zuhanva kisiklássá az arra haladó gyorsvonatot. A merénylet azonban egyik helyen sem sikerüli: Senon-nál egyáltalán nem robbant fel a pokolgép, Jahine-nél pedig a tartóoszlop két méter vastag talapzatából egy­részt ugyan leszakított, de anélkül hogy az o-szlop kidőlt volna. A rendőrség nagyarányú nyomozást indított a merénylők kézrekerítésóre. 1939 május 2 O 8ű' • // / Aréna-út 61. Dorottya-utca 2. Tat.: 29-88-20 Tel.: 18-28-48 18,000 liter benzollal felrobbant egy vasúti kocsi Brüsszel, május 1. Namur belga állomás közelében felrobbant egy vas­úti kocsi, amelyben 18.000 liter benzolt szállítottak egy olasz társaság számára. A vasútvonalon közlekedő nem­zetközi szerelvényeket más vágányra állították át. Az orosz óceánrepülők Newyorhban Newyork, május 1. A szovjetorosz repülőket, akik Moszkvából jövet Kanadában kényszerleszállást hajtottak végre, kis sportrepülőgépeken Monotonba vitték és innen Newyorkba hozták őket, A Floyd Ben­nett repülőtéren szálltak le, ahol hatalmas tömeg üdvözölte őket. Kokkinaki-nak két bordája eltört, de Gor- dienko hátgerincfájdalmai csak enyhébb termé­szetűek. Gépük a kanadai rendőrség őrizetében marad mindaddig, amíg elszállítható lesz. A repülők a szombati nap legnagyobb részét azzal töltötték, hogy különböző készüléket szereltek le gépükről, melynek közelébe senkit sem engenek. A washingtoni szovjetorosz nagykövetség szerint a kényszerleszállás a tájoló befagyása és oxigén­hiány miatt történt. Gyerekcsínybol katonai riadó és 41 sebesülés Észak-Afrikában Alger, május 1. Két sétáló szenegáli katonára a gyerekek petárdá­kat dobtak. Midőn a katonák meg akarták fenyíteni a gyermekeket, a benszülöttek közbeléptek s az egyik katonát szúrással, a másikat pedig revolverlövéssel megsebesítették. A katonák a kaszárnyában elmesélték kalandjukat, mire kétszáz főnyi szenegáli csapat ki­rohant a kaszárnyából és Casbah irányába tartott. A katonák útközben a gépkocsikat kővel megdobálták, a kirakatok ablakait beverték, a járókelőket pedig bán­talmazták. Közben a kaszárnyában riadót rendeltek el, a szenegáli katonák azonban rövidesen csoportokba verődve visszatértek a kaszárnyába. Vasárnap este a nyugalom teljesen helyreállt. Tizenegy súlyos sebesül­tet kórházba szállítottak. A kődobálás következtében harminc könnyebb sebesülés történt. jód-bróm-konyhasós syógy fürdő Idény i V. 1-IX. 30. Cömür m

Next

/
Thumbnails
Contents