Pesti Napló, 1939. október (90. évfolyam, 224-248. szám)

1939-10-01 / 224. szám

Vasärnap ■pesti NAPLÓ 193« október 1 trtVtvfuvk tv.ÓA'. Príma " gyors ka pcsoloyal 3UBIbBümi SOROZAT Vegye meg Morvái rádió Erzsébei-kSrút 40. Tel. t34-364 és 140-698 nál FőUzlet: IX., Ráday- utca 11. Fiók: Vili., József-körút 34. Használt készülékek: IX., Ráday-utca 1. , van megismétli a békejavaslatot Moszkva, Berlin, London, Róma, Ankara lázasan tár­gyal. A nehéz kő tehát nem áll meg sehol. Bár a közös angol-francia válasz a békeajánlatra csak hétfőn történik meg, a nyugati hatalmak álláspontja ebben a kérdésben már most ti félreérthetetlenül világos. A Moszkva—Berlin tengely javaslatai — alapítja meg az angol és francia sajtó — nem fogják befejezni a há­borút, hanem a sokat emlegetett »igazi össze­csapás« megkezdését jelzik; a békeindítvány tehát nem nyugvópontot, hanem folytatást, sőt igazi kibontakozást jelent a háborús folya­matban. A BERLIN—MOSZKVA TENGELY MAGYARÁZATA A szombati német sajtó behatóan méltatja a moszkvai megállapodásokat s nagyjában egyöntetűen megállapítja: miután Lengyel- ország nincs többé, a háború tárgya eltűnt s így a béke sorsáról való döntés súlypontja Londonban van. Ha a nyugatiak mégis a há­borút óhajtják, akkor Berlin és Moszkva ta­nácskozni fog a szükséges rendszabályokról »s ne kételkedjenek Londonban és Párizsban, hogy lesznek formák és lehetőségek, amelye­ket Németország alkalmazni fog, hogy szem­benézhessen ezzel a háborúval«. A moszkvai lapok ugyancsak vezércik­kekben tárgyalják a német-orosz szerződést, de inkább a szerződésből adódó békés lehető­ségeket hangsúlyozzák. így a Pravda meg­állapítja, hogy a Németország és a Szpvjet- únió közötti béke és barátság Európa mind» népének érdeke. Az Izvesztija szerint a két ország továbbra is saját szűkebbkörű felada­tának tekinti az eddigi lengyel területen a béke és a rend fenntartását, valamint az ott­élő népek békés létének biztosítását. RÓMA NEM KOMMENTÁLJA, LONDON ÉS PÁRIZS ELUTASÍTJA A BÉKE­JAVASLATOKAT Az olasz lapok pénteken este miég nem foglaltak állást az orosz-német megegyezés­sel szemben. Ügy látszott, hogy a késő dél­utáni órákban érkezett hír technikai okokból tette lehetetlenné a reflexiókat. Azonban szombaton reggel az olasz lapok ugyancsak kommentár nélkül közük a megegyezés szö­vegét és a külföldi visszhangokat. Egyetlen kivétel volt tegnapelőtt a katolikus fasiszta Avvenire, amely megállapította: elképzelhe­tetlen, hogy Oroszország lábhoztett fegyver­rel nézze végig Németország megsemmisíté­sét. A nyugati hatalmaknak választaniok kell, hogy vagy megkezdik a béketárgyalásokat, vagy pedig tűrik az európai tűzvész további terjeszkedését, amelyért azonban vállalniok kell a felelősséget is. Az angol és francia sajtó egyöntetűen elutasítja a német-orosz békejavaslatot s egy­ben hangoztatja, bogy a két kormány közö­sen foglal állást a tervvel szemben. Hitler és Sztálin békekezdeményezését — jelenti a Ma­gyar Távirati Iroda — Párizsban egyszerűen meg fél említési kísérletnek tekintik. Mérték­adó francia helyen ez a cinikusnak minősí­tett próbálkozás egyhangú elutasításba ütkö­zik. Illetékes francia körökben megismétlik a nyugati hatalmak változatlan háborús cél­kitűzéseit: Franciaország és Anglia azért fo­gott fegyvert, hogy meggátolja az európai német hegemóniát. Az angol sajtó, illetőleg az angol hivatalos körök véleménye, ha lehet­séges, még több árnyalattal élesebi). Ilyen kö­rülmények között Chamberlain hétfőn esedé­kes nyilatkozata az angol alsóházban aligha fog meglepetést hozni. Anaüa és Francia- ország tovább folytatja a háborút, — a nyu­gati hatalmak .felfogása ebben a már-már stereotíppá vált mondatban foglalható össze. Hogy milyen hajthatatlan a londoni és párizsi kormány a Lengyelországnak tett ígéreteket illetően, azt többek között Moscicki lengyel köztársasági elnök lemondása is bizo­nyítja. Miután Romániá nem volt hajlandó kiengedni területéről az oda menekült lengyel kormányt, az Angliába' emigrált lengyel ál­lamférfiak közül kiválasztották Raozkievicz volt szenátusi elnököt, akinek javára Moscicki elnök lemondott az államfői tisztségéről. Ez a lénés két következménnyel jár: a lemondott elnök s a hasonlóképpen lemondatott lengyel kormánv tagjai mint innsrá nemberek elhagy­hatják Romániát, másfelől London és Párizs számára adva van a jogi formula a lengyel állami folytonosság elismerésére. Szerencse a KISS Bankházban Budapest« IV.« Kossuth Lajos-u. 6 400.000 pengőt a 40818 sz. sorsjeggyel. 300.000 Si Múlt év március 10-én a jutalmat és Febr. 28-án a főnyereményt szerencsés Ügyfeleink nyerték. EZ ÉVBEN is óriási összegeket fizetett ki 42 év óta közismert bankházunk. Váratlanul meggazdagodni csak egy főnyeremény által leheti Most van ismét alkalma erre i Vegyen vagy rendeljen a sserencséthosó KISS SORSJEGYEK hősül. Hivatalos árak» Nyolcad f Negyed | Fél | Egész 3>/2 P 1 7 P | 14 P | 28 P Diszkrét, pontos kiszolgálás. Telefon:185-242 Rendeléshez levelezőlap elegendő, de legcélszerűbb a P Naplóhoz mellé­kelt képes mellékletünkhez csatolt rendelölapot kitöltve elküldeni: KISS BANKHÁZ r£szv.-társaság HOSSUlKlLfijOS-tl.6 Használjon Igmándl vizet« Elérhet hosszabb életet« elég 3 ujjnyi Csalódik, ha Igmándi helyett mást fogad el. Forrástulajdonos: Schmidthauer Lajos, Komárom AZ ANGOL-FR AN CI A-TÖRÖK SZERZŐ­DÉS — S AMI MÖGÖTTE VAN Anglia és Franciaország hajthatatlan magatartása azonban nem leplezheti el azt a nagyon mély benyomást, amelyet a német­orosz szerződés híre keltett Londonban, Pá­rizsban és a semleges államok fővárosaiban egyaránt. Magától értetődik ilyen körülmé­nyek között, hogy a nyugati diplomácia min­dent elkövet a nagy német diplomáciai siker ellensúlyozására. Két ütőkártyát tartogat a Downing Street: az egyik Törökország, a má­sik az Egyesült Államok. A Stefani-ügynökség semleges és objek­tív közlése szerint Ankarában kidolgozták az angol-török-francia szerződést, amelynek ka­tonai kérdéseit megvitatandó, török tábornoki küldöttség utazott Londonba. A megállapo­dást részleteiben még nem ismerjük; de az eddigi megbeszélések alapján több mint való­színű, hogy az új szerződés a földközitengeri status quo további fenntartását akarja bizto­sítani. Most, hogy a régebbi török-olasz ellen­tétek nagyjában megszűntéknek tekinthetők, a megkötendő angol-francia-török egyezmény is elvesztette minden olaszellenes élét. Abban az esetben, ha a szerződést rövidesen aláírják, s azt hallgatólagosan Olaszország is elismeri, a Földközi tenger, illetőleg Délkelet-Európa békéje biztosítva van. Más kérdés természe­tesen, vájjon nem foglaltatnak-e a megegye­zésben olyan klauzulák is, amelyek' egyfelől felmentik Törökországot minden kötelezett­sége alól, ha a Szovjet hadiállapotba kerülne a másik két szerződő féllel, másfelől pedig lezár­ják a Dardanellákot a hadviselő államok hajói előtt. Az a mély titokzatosság, amely Szaradzsoglu török miniszterelnök moszkvai tárgyalását beburkolja s az olasz sajtó teljes hallgatása a német-orosz egyezményről min­denesetre azt bizonyítja, hogy a föídköziten- geri helyzet stabilizálása körül fontos esemé­nyek vannak készülőbeh. Valószínűnek lát­szik, hogy a Szovjet elsősorban saját fekete- tengeri szuverenitását akarja biztosítani, amiből szükségképpen következik, hogy akti­vitása kiterjed a Balkánra is. Ezzel a lehető­séggel a Times és a Netvs Chronicle is szá­mol; mindkét angol lap megállapítja, hogy a Besszarábiára vonatkozó orosz igények érvényesítésének időpontja a tervbevett feketetengeri egyezmény megkötésétől függ. Anglia és Franciaország számára minden­esetre igen nagy nyereség lenne a török barátság biztosítása, amely a mossuli és iraki petróleum források sorsát illetően sok gondtól mentené fel Angliát. HARC AMERIKÁÉRT .A nyugati hatalmak másik s talán min­dennél döntőbb reménysége az Egyesült Álla­mok új politikája. Hétfőn kezdődik meg a wa­shingtoni szenátusban a nagy vita a fegyver­kiviteli tilalom megszüntetéséről, illetőleg a Mélységes fájdalommal tudatjuk, hogy a legodaadóbb anya, nagyanya, a legáldozatkészebb rokon dir. Duchwaid Gmiiáné szül. Freutf Jozefa, nyug. székesfóv. tanítón® bosszú és súlyos szenvedés után, 82 éves korában itt­hagyott bennünket. Siratják gyermekei: SgeueS Andorné, Reich Gusztiimé, Earta József, unokái Trudi és Gabi. Áldásos emléke Őrökké élni fog. Drága halottunkat hétfón, okt. 2.-án d. u. 4-érakor helyezzük örök nyugalomra a bécsiúti óbudai lzr. temetőbe. Minden külön értesítés Helyett. I tmmst Mindazoknak, akik felejthetetlen férjem elhunyta alkalmából vigasztaló soraikkal vagy személyesen felkerestek, ezúton mondok hálás köszönetét özvi Szász Andornó fcg

Next

/
Thumbnails
Contents