Állami gimnázium, Petrozsény, 1897

2 ο kívül azért is szükséges Petrozsényben egy algyinnasíurn, mert itt úgy az államvasutaknál mint a bányáknál nagy azon alkalmazottak száma, kiktől négy gymnasiumi osztály végzettségét követelik meg. — Téglás Gábor miniszteri ki­küldött az előadottakat tudomásul veszi. — Téglás Gábor miniszteri kiküldött a jelenlegi algymnasiumnak a törvény követelt tanerőkkel ellátását, helységekkel és szertárakkal kiegészítését szükségesnek nyilványitja. — A bizottság elő­adja, hogy Petrozsény község évi 1500 frt. megajánlásával községi jellegűvé tette 1897—8-tól a magángymnasiumot s a salgó-tarjáni kőszénbánya. r. t. a helyiségek és fűtésre ()00 irtot képviselő hozzájárulásán kívül évi 300 frt. segélyt ajánlt meg. Hő óhajtása azonban Petrozsénynek az iskola államosítása, melynek esetében kész a róni. katli. zárdával párhuzamos kincstári területet megszerezni, azon az 1500 írt. községi segély erejéig felvehető kölcsönösszegen a m. Minisztérium által megszabandó tervek szerint egy algyinna- •sium tanhelyiségeit, igazgató lakását azonnal munkába venni, és úgy elhelyezni, hogy az esetleges továbbbővitésre is te­rület maradjon. A fűtést és épület fentartását továbbra is elvállalja. Mindezeket miniszteri kiküldött tudomáséi véve ajánla­tosnak nyilvánítja, hogy az érdekeltség az itt felhozott ada­tok kifejtésével s eddigi áldozatai kimutatásával — az iskola államosítása ügyében a magas közoktatásügyi kormányhoz kérelemmel siessen járulni.“ — Ugyanekkor Téglás Gábor miniszteri kiküldött a gymnasium tantestületével tanács- kozmányt tartott, a melyen bőséges nevelésügyi tapasz­talatai alapján a tanítás sikere érdekében, számos jóakaró útbaigazítást s felvilágosítást adott, mely észrevételei s uta­sításai, nemkülönben a tanácskozniány eredményei terjedel­mes Jegyzőkönyvbe foglalva a vallás és közoktásügyi m. k. Miniszter úrhoz fel tettek terjesztve. A Nagyméltóságú Mi­niszter ezen Jegyzőkönyvben foglaltakat f. ó. május hő 27-én 32.972 sz. a. kelt magas leiratával általában tu­domáséi venni méltóztatott. A. f. 1897—8 iskolai évi vizsgálatok megtartása ügyé­ben a gymnasiumi bizottság felterjesztésére a magas közok­tatásügyi kormány f. é. június hó 3-án 25.891 sz. a. kelt 2*

Next

/
Thumbnails
Contents