Politikai Ujdonságok, 1858 (4. évfolyam, 1-26. szám)

1858-01-07 / 1. szám

Visszapillantás a lefolyt évre. Az 18ő7-ik év, mellytöl nem nagy fájdalommal vett búcsút a világ, alig szállott sirjába, s már is hangzanak az ítéletek az eltaka­rított halott földi pályája felett. A lefolyt év sort foglal a históriá­ban, a hol nincs helye elnézésnek s kegyeletes kíméletnek, reá­nézve is az osztó igazság birodalma kezdődik. Az 1857-ik év nem hagyott hátra sok kedves emléket, s a felette nyilvánuló szózatok többnyire megegyeznek abban, hogy politikai és társadalmi tekintet­ben igen meddő, sőt páratlan rutságu vala az. Nem szült az egyet­len egy, világra szóló nagyszerű eszmét s a polgárisodás ügyét egy lépéssel sem mozditá előre, melly képes volna virágzó, áldott nyo- ^ * mókát hagyni maga után. Ahelyett hároin világrészben fájdalmasán'* érezték ama lépések letipró ónsulyát. Boldogoknak mondhatjuk magunkat itthon, hogy nekünk ezekből minél csekélyebb osztály­rész jutott. Európának épen legvirágzóbb s legmiveltebb országaiban, s Amerika leggazdagabb, legtevékenyebb részeiben pusztító duláso- kat vitt véghez a múlt év pénzválsága s ezer meg ezer embert rántott a jólét és kéjelmes rendezettség karjaiból ingadozó, s kétes állapotba, feldúlva annyi számtalan család boldogságát , s szerte hintve a kétkedés, bizalmatlanság, kislelküség magvait. Ázsiában, mellyet az emberiség bölcsőjének szoktunk nevezni, vadság és embertelenség véres eseményei merültek fel. Nem valónk itt nagy és fényes tettek hiával; az ősrégi hösmondák alakjai, a régi görögök és rómaiak hőseinek csodával határos vitéztettei alig. fényesebbek, mint ama maroknyi angol csapatoké a Gauges és Indus partjain. Az európai faj erkölcsi ereje s egy szabadságban s nemzeti öntudatban nevekedett férfias nép fiai százszorta erősebb ellen felett győzedelmeskedtek; — ezt nem fogja tagadni senki; s mégis szomorú e diadalok emléke, mert vak gyülölség és lángoló boszu véres nyomai jelölik mindenfelé az irtó háború pusztító nyomait. S habár igaz, hogy Anglia története büszke diadaljelek­kel gazdagult ismét, más részről azt is bevallja most a világ, hogy az emberiség története az indiai háború által sok uj fekete folt­tal szaporodott. Ezek voltak a múlt év eseményeinek főbbjei; a napi krónika egyéb jelenségei, mellyek folyamának e lapokban is szakadatlanul ástuk a medret, sem voltak magasztosabbak. Az év végeredménye mégis némi vigasztalással s kecsegtetőbb kilátással biztatott. A szán- déklott orosz-franczia szövetség terve meghiúsult; az indiai fölkelés nagyjában le van győzve s a kereskedelmi és pénzválság mindinkább bontakozik súlyos nyavalyájából, — s remélhető, hogy a világ az átélt kinos szenvedés után, tapasztalásain okulva, bölcsebben s józanabbul látand ismét a munkához. Egy hires orvos monda egy­kor, hogy „a betegségek az ember őrangyalai, kik későbbi bajok­tól megóvják.“ A szenvedők már is lábbadoznak s az átalános béke befolyása alatt, az ipar és kereskedés testén ejtett sebek megszűnnek vérzeni s a hcgedés első jelenségei mutatkoznak. Vajha e jótékony változás a hazánkban pangó üzletre is árasztaná üdvös befolyását! Ezt várjukj reméljük a beállott újévtől, s munkánk kétszere­sen jutalmazó lesz, ha kedvező hírekkel fogjuk tölthetni a külföldi eseményeknek szánt e rovat hasábjait. HETI KRÓNIKA. Ausztria. O cs. k. Apostoli Felsége egy kölcsönnek a tisza-szabályozási- ek részéről, munkálataik gyorsabb kivitele végetti fölvételét - Vereskedelem, ipar és középitkezések miniszteréhez ~ fögniagasb kéziratot kibocsátani méltóztatott : és lovag Toggenb'urg! Azon szándékban, hogy a Tisza- szabályozás közhasznú vállalatát előmozdítsam és annak gyors kivi­telét megkönnyitsem, továbbá hogy Magyar királyságom és a Szerb­vajdaság s Temesi-bánság lakosainak jólétükröli gondoskodásom újabb jelét adjam, a tiszai egyletek képviselőinek kérelmére hely­benhagyom, hogy azok összeköttetésben ezen képviselőkkel, tizenöt millió forint összegig kölcsönt kössön és, hogy az államigazgatás a kamatok s a töke törlesztésére megkivántató törlesztési hányadok pontos visszafizetéséért kezességet vállaljon. A.Z ezen biztosíték folytan az államigazgatás részéről történt minden fizetésért ennek a szabályzó egyletek az egész kölcsönösz- szegböl kapott részösszegek aránya szerint maradnak mint adósok fizetéskötelesek, s a kamatfizetésre és törlesztésre megkivántató összegek az egyes szabályzó szakaszokra (Consortien) az 1856 oct. 9-ki törvény rendeleté szerint (b. t. 1. 194. sz.) kivettetnek és a kölcsönnek különös zálogfedezetül szolgáló járulékösszegekben be­hajtatnak. A kölcsönösszegeknek a szükség szerinti hováforditása a szabályzó egyletek meghallgatása után történik, és a tiszaszabályo- zási központi felügyelőség által erre nézve évenkint beadandó számadás a tiszai egyletek képviselői által megbírálandó s aztán közzéteendő. Ezen rendelet végrehajtásánál ön egyetértésben bel-és pénz­ügy ministereimmel fog eljárni, a kölcsön megkötése iránt kezdendő alkudozások eredményét pedig Nekem megtekintés és határozat végett fölterjesztendi. Becs. dec. 27. 1857. Ferencz József, s. k.“ — Ő cs. k. Apostoli Felsége f. é. dec. 24-iki legfelsőbb határo­zata általéra5d«y«Sándor nagyváradi országos fötörvényszéki taná­csost, a nagyváradi úrbéri főtörvényszék ülnökévé és előadójává legkegyelmesebben kinevezni méltóztatott. — Bécsben Sylvester estéjén s újév napján közel 250,000 le­vél adatott postára; ennyi levélszám még nem gyűlt össze egy nap sem. — Bécs öröme. Bécsböl Írják, hogy ott régóta nem tön rend­szabály olly örvendetes benyomást a főváros lakóira, mint a bel­meg. A Politikai Újdonságok hetenként egyszer egy és fél nagy tömött íven jelennek — Előfizetési dij : január—júniusig, azaz 6 hónapra Buda-Pesten házhoz ktildve vagy postai utón elküldve a Vasárnapi Újsággal "égy ütt G hónapra 4 for int pengd- A l’olitlkai Újdonságok kiadó-hivatala, egyetem-utcza 4. szám.

Next

/
Thumbnails
Contents