Pszichológiai Tanulmányok 7. (1965) - I. Tudományos Nagygyűlés, 1963. november 11-12.

PSZICHOLÓGIAI TANULMÁNYOK VII. A Pszichológiai Tanulmá­nyok hetedik kötete a Magyar Pszichológiai Tudományos Tár­saság 1963 novemberében tar­tott nagygyűlésének előadásait adja közre. Főbb témái a követ­kezők: ifjúságunk társadalmi beilleszkedésének pszichológiai kérdései; a csecsemőkori, gyer­mekkori és ifjúkori gondozás- tanítás-nevelés új rendszerének elmélete; az oktató-nevelő mun­ka eredményességének javítása; a gyermekkori szökés-csavar­gás; a családi osoportterápia; a nevelési tanácsadás, az iskola­érettség; állatlélektani kutatá­sok; a tájékozódási reakció ideg- élettani elemzése; pszichofizio- lógiai kutatások; motivációs mechanizmusok; személyiség- vizsgálatok; mozgásvezérlés; hipochondriás tartalmak; dina­mikus rajz vizsgálat; alkoholis­ták gyógyszeres kezelése; sze­mélyiség és elszemélytelenedés; csoportpszichoterápiás tapasz­talatok pszichotikusokkal; pszi­chológiai vizsgálómódszer fel- használása a foglalkozás és a neurózis közötti összefüggés ku­tatásában; a munkafolyamat, kritikus fázisainak és a baleseti szituációnak vizsgálata prés­gépen végzett munkánál stb. A tanulmányok áttekintést nyúj­tanak a modern pszichológiai problémákról és az ezek meg­oldására szolgáló eljárásokról, kutatási módszerekről. A kötet a nagygyűlésen elhangzott hoz­zászólásokat is tartalmazza. AKADÉMIAI KIADÓ BUDAPEST

Next

/
Thumbnails
Contents