Pszichológiai Tanulmányok 8. (1965)

PSZICHOLÓGIAI TANULMÁNYOK VIII. A Pszichológiai Tanulmá­nyok nyolcadik kötete a ma­gyar kutatók legújabb eredmé­nyeit foglalja össze. Az általá­nos pszichológia művelői az ér­zékietek átalakulásai, az akarat­erő dinamizmusának hajtóerői és a manifeszt álomtartalomban felbukkanó társaskapcsolatok körében végzett vizsgálódások­ról adnak számot. A pedagógiai pszichológia és a fejlődéslélektan szakemberei a csecsemőkorban jelentkező interperszonális vi­szonyátélések elemzése mellett tárgyalják az iskolás korú gyer­mekek tanulómunkáját, és fel­vetik az oktatás programozásá­nak elvi kérdéseit. A kötet be­számol a munkapszichológia te­rületén elért újabb eredmények­ről is, megvizsgálja a leggyako­ribb pályaválasztási indítéko­kat, a közlekedési munka okozta fáradtság s a gyakori munka­hely-változtatások pszichológiai motívumait. A művészei pszicho­lógia iránt érdeklődök az írói tehetség kibontakozásáról, a kriminálpszichológia kutatói az intézeti szökések motivációjáról olvashatnak értékes tanulmá­nyokat. Különös érdeklődésre tarthatnak számot az orvosi pszichológia területéről beszá­moló dolgozatok, melyek a szki- zofrén betegeknél, a pszichopa­ták hazudozása és az idült elme­betegek rehabilitációja terén nyert újabb tapasztalatokat is­mertetik. A gyógypedagógiai pszichológia művelői betekintést nyerhetnek az értelmi fogyaté­kos gyermekek nevelési problé­máiba. A kötetet a pszichológiával foglalkozó magyarországi intéz­mények beszámolója és a ma­gyar szerzők legújabb munkái­nak bibliográfiája egészíti ki.

Next

/
Thumbnails
Contents