Egyesült protestáns gimnázium, Rimaszombat, 1878

I. Adatok a gymnasium történetéhez. Tanévünket az 1878. év junius 30. napján tartott negyedszá­zados ünnepély utóhatása alatt kezdtük meg. Örömmel tapasztaljuk, mily jóakaró figyelemmel kíséri, kivált az újabb időben, mindkét protestáns felekezet egyesült tanodánk életét, legalább főbb mozzanataiban, s mily áldozatkészséggel gyá- molitja évenkint kiboc-sájtott kérvényezőink utján tápintézetünket annyira, hogy annak alaptőkéje. — növendékeink jó és olcsó ellátása mellett is, — ma már meghaladja a 10000 frtot, mely tőke a gymna­sium egyéb vagyonától teljesen elkülönítve kezeltetik; örömmel tapasztaltuk különösen azon áldozatkészséget, melylyel öt évvel ezelőtt, lelkes ügybarátaink, itt a magyarajknak által lakott föld legszélsőbb határán, gymnasiumi épületünket, mintegy a ma­gyar nyelv végvárául, romjaiból kiemelni segítettek ; de sokkal teljesebb volt örömünk, midőn a válságos éveket átküzdve. a megpróbáltatás ideje alatt, egyetértésben s összetartás­ban erősbödve, a közönség szives elismerése s méltánylása mellett tarthattuk meg negyedszázados ünnepélyünket. A megható ünnepélyt, mely részben a protestáns testvériség ünnepe volt, a ref. templomban Kun Bertalan helv. hitv. ev. superin­tendens ur imája nyitotta meg, s 0 z é k u s István ág. hitv. ev. superintendens ur imája zárta be. Ezt követte a diszes közebéd s a fényes bazár, mely a gymnasium alaptőkéiét 1000 írttal növelte. — Az ez alkalomból kiadott „Emlékkönyvünket a közönség szives fi­gyelmébe ajánljuk. Azonban az öröm, melylyel tanintézetünket megkezdettük, ez­úttal nem lehetett tartós. — Zehery G ábor, iskolánknak 15 éven át buzgó pénztárnoka okt. 5., M i k 1 ov i c s György, a latin és görög nyelv tanára rövid betegség után nov. 13-án elhalt; benne gymna- siumunk a latin irodalomban remekül jártas tanárt vesztett. Mig ólt, a tauligynek élt; de végnapjaiban is megemlékezett iskolánkról, a tápintézetnek 300 ftot, ösztöndíjalapul 1000 ftot hagyományozott gymnasiumunknak. Béke poraikra! Tanári székébe Fazekas Fe­renc/, választatott meg, ki f. óv februar 1-én foglalta el tanári hi­vatalát. Az egyháztörténelmet az egész tanéven át az V. és VI. osz­tályban Terhes Pál, a vallástant a III. és IV. osztályban a h. h. ev. növendékeknek S z a 1 ó c z y Bániéi ref. lelkész urak, a termé-, szetrajzt a II. és földrajzi a 111. osztályban Éva János tanár ur tanították fizetés nélkül, egyedül iskolánk s a tanügy iránti érdekelt­ségből; valamint Dr. Szabó Sámuel ur, mint tanintézetünk orvo sa, szinte dijaztatás nélkül gyógykezelte növendékeinket. 1

Next

/
Thumbnails
Contents