Romániai Magyar Szó, 1949. március (3. évfolyam, 449-474. szám)

1949-03-02 / 449. szám

B 0 M A N I ft I Taxa portals pjätitä In numera* cord. aprobärD Die. Gen. P.T.T. Nr. 265.092/947 1949, március 2 szerda III. évfolyam 449. szám ORSZÁGOS DEMOKRATIKUS NAPILAP Ára 4 lej Az aninai bányászok már az áprilisi terv­előirányzat telje­sítésén dolgoznak A francia közvélemény felzúdulása a kommu­nisták üldözése miatt A francia és az olasz nép hangja Közismert Maurice Thoreznek, a Francia Kommunista Párt főtit­kárának nyilt és félreérthetetlen válasza a francia reakció kihívó célzatú kérdéseire, a Pártnak a (háború, a béke és a szovjet had­sereg iránti magatartása kérdé­sébe*. ‘Köztudomású, hogy az impe­rialisták fegyvere ezúttal is for­dítva sült el és nem a kommu­nistákat, nem a munkásosztályt, nem a jobb életért, a békéért, a nemzeti függetlenségért harcoló francia hazafiakat hozta zavarba, hanem éppen a kihivó reakciót. Eszeveszett dühükben újabb terror intézkedéseket foganatosítot­tak a proletariátus és Pártja ét­ien, megfeledkezve arról, hogy ez a lépés a munkásosztály, a dolgozó nép legszélesebb rétegeit nem eltávolítja, hanem még jobban a Párt köré tömői ifi és még nyilvánvalóbbá teszi szá­mukra. hogy Franciaország je­lenlegi kormánya nem egyéb az amerikai nagytőkések párizsi fiókiint eseténél... Milyen eszközökkel akarja az amerikai imperializ­mus zstddjában álló francia Gestapo az „uj rendet“ megvédi? Jules Moch szociáldemokrata foelügymMisziier segítségével, aki rendörkopóit ráuszította a fran­cia munkásosztály, a francia ha­zafiak legjobbjaira és azt kép­zeli. hogy terrorintézkedései megóvják a kapíalizmust, a rőt. haidó imperializmust a végső pusztulástól. Milyen intézkedéseket foga­natosított Hitlernek, Be vinnék Hiúmnak a weimari Németország jobboldali szociáldemokrata ren­döl miniszterének — a vérengző Noskenak —- ez a méltó utódja? Február 25-én letartóztatott különböző kommunista napila­poknál és folyóiratoknál dolgozó 28 kommunista újságírót, szer­kesztőt, lapfelelőst. Házkutatást rendelt el a , Regards“, „France d'Abord“, „Editions Sociales“ szerkesztőségeiben, valamint kü­lönböző szakszervezeti vezetők lakásán és munkahelyén. Eljárást indított a demokrata Ifjúság számos vezetője ellem, a- kik resztvettek a február 20-i tüntetésen, amelyen a francia ifjúság a Vietnam elleni hábo­rú azonnali megszüntetését kö­vetelte. Odáig mentek az amerikai im­perial Izmus e hűséges lakájai, hogy felszólították a francia Nemzetgyűlést, függessze fel Marcei Oachin a „L'Humanité“ főszerkesztője és Florimond Bontó, a „France d‘Abord“ Igaz- gagtója parlamenti mentelmi jogát, hogy ezután börtönbe vet­hessék őket. Kiviére, a Retain kormány volt minisztere — aki tegnap még Hitlert szolgálta, ma az a- merikii nagytőkét, — azt java­solta, hogy „Thorezt meg kellene gyilkolni“. íme, az imperializmus „politiku­sainak* igazi arca! Tegnap még íTogliaMit — az olasz Kommunista Párt főtitkárát akarták meggyil. "kölni, ma Thorezt, a francia Kom_ rriunista Párt vezérét szeretnék eltenni láb alól. Tegnap Paparigasz ■..öngyilkosságát“, Irak kommu­nista vezetőinek nyilvános akasz. fását szervezték, holnap újabb Világháborúba', újabb szovjetellenes ■„leereszt öshad j áraiba“ szeretnék Sodorni a világ népeit. Elfelejtet­nék, hogy „az elmúlt háború bor­zalmai túl élénken élnek a népek emlékezetében és a béke melletti társadalmi erők túlságosan nagyok, semhogy Churchill támadó poiitiká, iának tanítványai ezeket az erőket legyőzhessék, és azokat uj háború felé fordíthassák“. (Sztálin). Thorez és Togliatti nyilatkozata! tisztázták a marshallizált tőkésálla­mok kommunista pártjainak, mun. kásosztályának, népének álláspont­ját. Világosan rámutattak arra, 1 hogy a francia és olasz nép nem- • ze'.i függetlenségét csak az impe- í rlaitota hatalmak fenyegethetik. I Ha mégis, fegyveres összetűzést % provokálnának ki és a szovjet had. sereg — a támadók elleni harcban __ francia vagy olasz területre lépne, a proletariátus, az egész dolgozó nép segítené, támogatná ezt a hadsereget, hogy mielőbb felszabadítsa az országot az idegen hódítóktól és a hazaáruló kizsák- mányoloktól. A szovjet hadsereg nem kapita­lista állam hadserege. A szovjet hadseregnek nincsenek és nem is lehetnek hódító szándékai. A szov. jet hadsereg Lenin és Sztálin Pártjának a hadserege és a fran­cia vagy az olasz proletariátus, a világ bármely országának munkás- osztálya mintaképének, az imperia. lizmus és a tőke igája alóli fel- szabadulás, a jobb élet, az igazi demokrácia, a szocializmusért ví­vott harc élcsapatának tekinti ezt a Pártot. A dolgozóknak nincsenek és nem is lehe'riek különböző érdekeik. Céljuk: az egész világon a ki­zsákmányolás teljes felszámolása. íme, ezért mondotta Thorez, hogy „ha a szabadságot és békét- szerető összes franciák együttes erőfeszítése nem tudná visszatérí­teni országunkat a demokrácia és a béke táborába, ha így népünket akarata ellenére belevinnék a Szov_ jetunió elleni háborúba és ha ilyen körülmények között a Szovjet Hadsereg a népet és a szociáliz- mus ügyét védelmezve kénytelen volna a támadók elűzése érdeké­ben behatolni hazánk területére, Franciaország dolgozói és népe vájjon tanusithatna-e más maga. tartást a Szovjet Hadsereg iránt, mint Lengyelország. Románia, Ju­goszlávia, stb. népei ? Togliatti pedig hozzátette? „Ami pedig azt illeti, mit ten­nénk abban az esetben, ha arra kerülne sor, hogy a Szovjet Had­sereg a mi területünkön üldözze a betolakodókat, meggyőződésem, hogy ebben az esetben az olasz nép mindenfajta hódítást megbé­lyegezne és aktív segítséget nyuj_ tana a Szovjet Hadseregnek, hogy a hódítók megkapják a megérde­melt leckét“. Ezért mondhatta Jacques Duc- los, a francia Kommunista Párt titkára oly határozottan: „A békéért való harc, amelyet Lenin megkezdett és tanítómeste­rünk, Sztálin folytatott, a mi har­cunk is. Igazi kommunistákként teljesíte­nünk kell hivatásunkat és hűsége­sek kell maradjunk ä nagy Sztálin által megtestesített nagy ügy iránt, hűségesek kell maradjunk a szociállzmus és 5 béke nagy or­szága, ä Szovjetunió Iránt. Fran­ciaország nevében megvédjük B békét!“ Szaval nemcsak 3 francia es olasz munkásosztály, hanem mind. két nép és a világ Valamennyi tőkés országa béke- és szabadság, szerető népének véleményét fejezi kfc '/ SORIK ISTVÁN A Demokrata Nők Nemzetközi Szövetséginek felhívása a világ asszonyaihoz es leányaihoz A Demokrata NöK Nemzetközi Szövetsége március 8-a alkalmából a következő leinivást intézte a vi­lág asszonyaihoz: „A Demokrata Nők Nemzetközi Szövetsége 56 ország nyolcvan­millió asszonyának nevében Üd­vözöl benneteket, nők, március 8-i nemzetközi napjának alkal­mából. Világ asszonyai! Nagy felelősség nehezedik ránk, gyermekeinkkel, népeinkkel, az emberiséggel és a történelemmel szemben. Ha mi nők, akik az em­beriség felét alkotjuk,, egyember- ként szállunk szembe az aj há­borúra uszltókkal, akkor nem lesz háború! Bélyegezzük meg a háborús uszitókat, akik katonai szövetsége­ket kötnek és haditámaszpontokat építenek a világ minden részében, akik Nyugat-Németországban a né­met mílítarizmust élesztik fel és akik az emberiséget egy uj há­ború felé taszítják. Leplezzétek le a háborús uszitókat! Tiltakozzatok a görögorszá­gi, kínai* vietnami indoné­ziai, malájföldi, barmai és délkoreai katonai beavatko­zások ellen! Nyújtsatok’ baráti kezet ezen országok nőinek’ szer­vezzetek részükre élelmi­szer'» ruha- és gyógyszer- gyűjtéseket; VILÁG ASSZONYAI, HARCOSTÁRSNÖINK! Együttesen, a világ többi de­mokratikus szervezetével- e- gyesüljünk egy erőteljes arcvonalba, az emberiség el­lenségei, a Háborús uszátóK ellen! Valamennyien Karcra fel, a békéért! Szervezzünk nagygyűlése­ket és gyüjtsünk aláírásokat a béke érdekében, hogy le­leplezzük az imperialisták támadó terveit. VIEÄG ASSZONYAI vá­rosok és falvak női! Utcáról utcára* házról'házra járva is­mertessük mindenkivel a Ke­lte védelmét Szolgáló kiált­ványt! Erőnk Hatalmas. Mindany“ nyian egyesülve, megnyer­jük a békéért és demokrá­ciáért Vívott Harcot'*, ez OLASZ KÉP TÁMOGATJA A Ilii az imperialista támadókkal szemben Palmiro Togliattinak, az Olasz Kommunista Párt főtitkárának nyilatkozata A Tass hírügynökség ja' lenti: A „Gtiomale della Se­ra“ cimü lap legutóbbi szá­ma közölte Palmiro Togliat" tinak’ az Olasz Kommunista Párt főtitkárának a lap ré­szére adott nyilatkozatát. Az újságíró első kérdése igy hangzott: Maurice Tho­rez, a Francia Kommunista Párt főtitkára legutóbbi nyilatkozatában azzal a kérdéssel foglalkozott, mi*, lyen magatartás* tanúsíta­na a francia munkásosz­tály és a francia nép ab­ban az esetben. Ha a Szov­jet Hadsereg kénytelen Lenne a támadókat egé­szen Párizsig követni. Tho­rez nyilatkozat azt a be­nyomást kelte*!«» hogy a francia kommunista vezető az össztüzést nemcsak va­lószínűnek* hanem időben igen közelinek tekinti. Mii a véleménye ebben a kér­désben? Togliatti a következőket válaszolta: Semmiféle ok sincs annak föltételezésére* hogy a Szov­jetuniónak a legcsekélyebb szándéka lenne megtámadni valamely országot, vagy, hogy a Szovjetunió olyan akciót kezdeményeze*t> vagy szándékozik megindítani, a- mely Olaszország' nemzeti érdekei ellen irányulna Sőt ellenkezőleg, a Szovjetunió az, amely megsemmisítő csapást mért a fasizmusra. Ezért képtelenségnek tar­tom olyan föltevésnek a vi­tatását* hogy háború törhet­ne ki a Szovjetunió és Olasz ország között. Amennyiben valaki ilyen föltevéssel áll elő* ez csak azt mutatja, hogy abból az elgondolásból indul ki* mi­szerint Olaszországnak ugyanabból az okból kell háborúznia a Szovjetunió el­len, mint amilyen okból az amerikai milliárdosok óhaj­tanának háborút indítani a Szovjetunió ellen, vagyis csak azér*» mert a Szovjet­unió nem kapitalista, Hanem szocialista állam. Teljesen világos, hogy a föltevés nem nemzeti háborúra vo­natkozik, hanem arra a jel­lemző politikára* amelynek célja a reakciósok és kapita­listák osztály- és ideológiai háborújának megindítása a társadalmi haladás és a dol­gozók ellen. Teljesen világos az is* hogy, ilyen esetben milyen magatartást kell ta- nusiitaniok azoknak, akik tá mogatják a társadalmi hala­dás* és a szocializmust és szembeszállnak a reakcióval. Az újságíró Togliatti­hoz intézett második kérde se igy* hangzott; Amennyiben viszály tör­ne ki és ha a Szovjet Hadi­sereg kénytelen lenne a *á" madókat olasz területen is tovább üldözni* az Ön vé­leménye szerint milyen magatartást tarausi*anának az olasz dolgozók és az olasz nép? Togliatti válasza: Föltéve, bőgj* a Szovjet Hadsereg nyomon követné a támadóka* országunk terüle­tén, ebben az esetben azt hi­szem* az olasz népnek, amely elitéi mindenféle támadást, — kötelessége, hogy a leg- hathaiósabb *ámogatásban részesítse a Szovjet Hadse­reget és hogy megadja a tá­madónak a megérdemelt leckét. — Kétségtelen* hogy ami­kor az egész világ elő*t nyíl­tan leszögezzük, hogy az olasz nép* vagy legalább aktiv és harcos elemeinek túlnyomó többsége ilyen mó­don gondolkozik ebben a kérdésben, ez annyit jelent, hogy megkönnyitjük a tá“ madó megfékezését és a bé­ke fenntartását, — fejezte be nyilatkozatát Palmiro Togliatti.

Next

/
Thumbnails
Contents