Romániai Magyar Szó, 1949. április (3. évfolyam, 475-499. szám)

1949-04-01 / 475. szám

Taxa po;tatS plätltä In numera* conl. aprobäri) Dir. Gen- P.T.T. Nr. 265 092/947 1949. április 1, péntek III. évfolyam 475. szám ORSZÁGOS DEMOKRATIKUS NAPILAP Mra 4 <ei ÉrtelmfsSgfef í Hasznosítsátok kátokban a szovjet kultúra, a világ leghaladottabb kultúrájának tapasztalatait! Elhangzottak a jelentések és megkezdődött az általános vita Az értelmiségi kongresszus második napjának üléseit Traian Savulescu, az Akadémia elnöke vezette le. Zaharia Stancu ,<Az imperializmus a béke, a kultw ra és a nemzeti függetlenség halálos ellensége“ cimmel tartott előadást. Ezután az elnök felolvasta Howard Fastnak és Paul Rí>bess«nnak a kongresz- szushoz intézett leveleit. Szünet után Iosif Chisinevschi, a Román Munkáspárt Központi Vezetőségé­nek titkára tartotta meg előadását „A kultúra fejlődése a RNK.-ban, jelentős hozzájárulás a béke megvédéséhez“ cimmel. A délutáni ülésen megkezdődtek a hozzászólások, amelyek az egész délutáni programot kitöltötték. Este fél kilenc órakor a „Harap Alb“ balett diszb emutatóia zárta le a máso­dik nap műsorát. TRAIAN SAVULESCU előadása ,,A békéért vaiö harc és az értelmiség szerepé“-? 31 A kongresszus első napjának délutánján tartotta meg Traian Savulescu a Román Népköz'ársa- ság Akadémiájának elnöke érde­kes előadását. Az előadásból közöljük az aláb­biakat : Az 1948-as év és az 1949-es év első negyedének eseményei — hozzájárultak ahhoz, hogy a világ közvéleményét, az egyes országok kormányait a béke kérdésében ál­lásfoglalásra kényszerítse. Az an­golszász imperialisták semmiféle eszköztől sem riadnak vissza, csak azért, hogy a népek békéjét veszélyeztessék. Szovjetunió ereje tudatában nem hagyja befolyásolni magát ezektői a mesterk-délektől, következetesen békepoütik ít foly at, eunek a ké! politikának mélységes különböző­sége a haladó értelmiségei meg győzte a helyes utó'. Arról hogv nem elég békére vágyni, hanem harcolni is kelj eléréséért. A kultúra kérdései — A Román Népköztársaságban minden előfeltételét megterem­tették a nép valóságaiból és szük­ségleteiből kiinduló kultúra kibon­takozása számára, amelynek az a hivatása, hogy öntudatos, a szo­a ku'turjt a legszélesebb népré'e- gek körében terjesszék. A könyv kiadók tevékenységére utalva töb bek közöt' ezeke g doha : — Eredményeinket a nép ellen­ségei ellen viselt kemény harcban szereztük meg. Abban a harcban, amelyet azok ellen folytattunk, a kik évszázadokon keresztül orszá­gunkat rabságban és kufurál's sötétségben tartották. A népi de­mokratikus rendszer e harcok kö zepefte biz'ositani tudta a realista és ha'adószellemü a nép számára a kötött és a nép szolgálatába ál­lított kultúra fejlődésé' és ennek érdekében semmiféle erőfeszítést vagy áldozatot nem kiméit. Megemlékezet' róla, hogy a kor­mány messzemenő támogatásban részesíti az Akadémiát és az aka­démikusokat. — A tudomány, az irodalom és a művészetek fejlesztésére a Ro­mán Népköztárs-. Ságban megte- rem'ett feltételeknek tulajdonítha­tó, hogy máris fokozott és emel­kedő irányzatú tevékenység, uj irányzat észlelhető a kulturális élet minden síkján. Erősödő irány­zat elsősorban a harcos szellemű alkotások felé, min'egy természe­tes következményeként a szocia- ’.izmus építéséért folytatott küzde­lemnek. — Uj életképes őszín'e iroda­lom, uj képzőművészet és uj zene bontakozott ki, Uj tehetségek e* melkedfek ki maguknak a munká­soknak és a parasztoknak köréből akiknek sikerült ér ékes művészi együ'teseket alkotni vagy sikerült nekik tehetségüket ujrezgésü al­kotásokba kiönteniök, élettel leli prózába, festmény,kbe, zenébe. — A Román Népköztársaság tudósai írói és művészei a béke szolgálatába állottak és állást fog­laltak a háború és a háborút ki­robbantó okok ellen. A szovjet értelmiségiekkel az élen, a világ haladószellemü értelmiségeivel egy_ vonalban, a Román Népköztársa­ság értelmiségei szorosabbra von­ják soraikat a béke és a kul'ura megvédésére. Az értelmiségiek előtt világosan kell állania, hogy a proletariátus felszabadítja a vi­lágot a kizsákmányolás és a há­ború rémének fenyegetése alól. — Visszaverve a hanyatló koz- mopoütizmust, amefy olyannyira jellemző a ‘őkés országok polgári értelmiségeire, megsemmisítve ösz- szetüzéseket és üldözéseket kirob­bantó polgári nacionalizmust és' hűségesen kitartva a proletár nemzetköziség elvei mellet'. az értelmiségiek így válnak jó haza­fiakká. Mély hazafiasságuk Így vezérli el majd őket a világ összes hazafiainak védelmére, azoknak vé­delmére, akik fellázadnak és fel­áldozzák magukat a reakció, a terror, a fasizmus, az obskurantiz- mus, az ember ember általi kizsák­mányolás az imperialista háború elleni harcban a haladószelUmfl kultúra és a tar'ós béke diadalra ultatá-sa érdekében, — fejezte be ►eszédét Traten Sl'ävulescu. ff. Popasco-öoreami sqysteini tanár Traian Savulescu Az uj háborúra uszi'ók elleni harc élén, az antiimperteäista béke- tát*or élén a Szovjetunió áll. Eb­ben a táborban sorakoznak fel a földkerekség dolgozói és a haladó­szellemü értelmiség. Miután Traian Savulescu rámu­tatott a Szovje'unió szerepére a háború elhárításáért folyó küzde­lemben, vázolta az imperialisták szovjetellenes céljait. — Az angol-amerikai kormányok nemcsak az együt'müködést de a Szovjetunióval való tárgyalások uiegkezdését is elutasítják, ami azt bizonyítja, hogy a Szovjetunió számukra nagy akadály a népek f ügyetlensége megsemmisítésének világuralmuk megszerzésének út­jában Vz imperialisták lábbal tiporják a népek szuverénitását. Élesztge­tik a mitiíarizmust és a fasizmust Nyuga'némotországban. De a cialista társadalom felépít séhez szükséges embereket neveljen. Traian Savulescu a továbbiak­ban ismertette a közoktatásügyi reformot és ennek során hangsu lyozta, hagy az ország életében először 'örtént meg. hogy az együt'télő nemzetiségek saját anyanyeivükön irt tankönyvekből számukra 'élesített nemzetségi iskolákban tanulhatnak. A közok­tatásügyi reformmal egyidejűleg intézkedések történtek arra, hogy Az ifjúmunkás a lenini-sztálini A lenini-sztálini Komszomol XI. kongresszusa alkalmából a főváros ifjúsága az Ifjúmunkás Szövetség kezdeményezésére ha­talmas népgyülésen fejezte ki ra­gaszkodását a szovjet ifjúság iránt. A népgyülés résztvevői nagy lelkesedéssel az alábbi táviratot fogadták és küldték el a Kom­szomol XI. kongresszusának Moszkvába:-Mi, a RNK. fővárosának ifjú­sága, 1949. március 29-én a „Fi- limon Särbu“ teremben népes gyűlést tartottunk, amelyről forró üdvözletünket küldjük a Nagy Bolsevik Párt szeretett neveltjé­nek, a lenini-sztálini Komszo- molnak, XI. Kongresszusa al­kalmából és neki sikert kívá­nunk.“ A Komszomol XT. kongresszusa Népköztársaságunk ifjúságának, akárcsak az egész világ ifjúságá­nak nagy ünnepe. előadása a szovjet kulturásiak a béke védelmében betöltött szerepéről A kongresszus kedd délutáni ülé­sén N. Papescu-Dorearaj egyetemi tanár „A szovjet kultúra a béke vé dekliének tényezője“ címmel nagy. vonalú előadást tartott. — A békéért folyó harc élén a Szovjetunió áll — kezdte előadását Popescu-Doreanu egyetemi tanár. — Nincs mit csodálkoznunk tehát azon, hogy a szovjet értelmiségiek első soraiban állnak annak a harc­nak, amelyet a világ haladó értelmi­ségei folytatnak a békéért és a kul­túráért. Ez következménye a szov­jet kultúra maga&abbrendüségének a világ legfejlettebb, egelőrehaladot­Szövetség üdvözlő fav raia Komszomol KI. kongresszusához Harmincegyéves munkája és har­ca során a Nagy Bolsevik Párt vezetésével és irányításával a le­nini-sztálini Komszomol törté­netének lapjaira a szocializmus és a kommunizmus építéséért folytatott küzdelem hőstetteinek sorozatát irta be. A lenini-sztálini Komszomol- nak 31. évi fennállása idején el­ért nagyszerű eredményei magasz­tos példamutatás számunkra ab­ban a munkában és harcban, a- nielvet országunkban a Román Munkáspárt vezetésével a szo­cializmus megteremtéséért foly­tatunk. A. DIVSz-be tömörülve, a világi egész demokrata ifjúságával váll­vetve. az élen a dicsőséges lenini­sztálini Komszomollal. tűrhetetle­nül ha/rcolunk a háborúra uszító imperialisták ellen, a békéért és a szocializmusért, Pártunk atyai vezetésével és irányításával a dicsőséges szovjet ifjúság magasztos példáját követ­ve és a dicsőséges lenini-sztálini Komszomol által az Ifjúmunkás Szövetségnek ajándékozott Vörös Zászló alatt még nagyobb szor­galommal dolgozunk azoknak a feladatoknak a teljesítéséért, a- melyeket az 1949. évi gazdasági terv ránk hárit. Szorgalommal elsajátítjuk a magasfoku marxi­lenini tanokat és a haladott tech­nikát, hogy Pártunk követelésé­nek eleget téve, az első soraiban álljunk azoknak, akik a falvakon és városokban a szocializmust épí­tik országunkban. Éljen a lenini-sztálini Kom­szomol XI. kongresszusa! Éljen Lenin és Sztálin dicsősé­ges Konaszomolja, a világ de­mokrata ifjúságának élcsapata! Éljen Joszif Visszárionovics Sztálin, a dolgozók lángelméjü irányítója és vezetője, a világ dolgozó ifjúságának nagy barát­ja! tabb kultúrájának, a szocialista kul­túrának. Az előadó ezután Ismertet! a szovjet kultúra sajátos vonásait és hangsúlyozza, hogy a Szovje unió­ban a kultúra nemcsak a néphez tartozik. Itt a kultúrát a nép sajá­títja el és alkotja A szovjet tudomány azzá a tu­dománnyá lett, amely — a nagy Sztálin szavait idézve — ..nem tá­volodik el a néptőt, nem áll a népen kívül, hanem kész mindenkor eljut­tatni a népnek a tudomány összes vívmányait. Ez a tudomány nem kényszerből, hanem önszántából éa örömmel szolgálja a népet.“ Ezen az u'on haladva Micsurin, Pavlov, Liszenko és a többi világ­hírű 6zo"/jel tudósok fényes sikereket értek el és a szovjet tudományt a világ leghaladottabb tudományává avatták. A néppel szorosan egybefonódott szovjet ícukwa, ame yet a nép á haladó emberiség nagy lángelméjé­nek, Lenin és Sztálin vezetése alad teremtett meg és fejlesztett nagy. gyá a békés alkotó munka eszköze, uj embereket teremtő erő és világí­tó fáklya. A szovjet kultúra a leg­mélyebben emberi és a legszorosab­ban hozzákapcsolódott a béke esz­méjéhez. A szovjet kultúra az em­beriség kultúrája. A szovjet ember egész társadal­mi tevékenységével és életévet a béke müvét építi; az ő fejlődése M béke fejlődését jelenti. N. Popescu-Doreanu ezután rész. lefcoem boncolgatja a tőkés álla­mokban uralkodó viszonyokat és te­lepelei az Imperialista monopotőké. ROMÁNIAI A kongresszus második napja

Next

/
Thumbnails
Contents