Romániai Magyar Szó, 1949. június (3. évfolyam, 525-550. szám)

1949-06-01 / 525. szám

/ Tau BOftail plititl in numera» coat «probürf Dir. Geo. P.T.T Nr ‘J65.092/94? 1949, junius 1, szerda Hl. évfolyam, 525 szám || ORSZÁGOS DEMOKRATIKUS NAPILAP || Ara 4 lej A nyugati hatalmak befejezett tények elé akarják állítani a Szovjetuniót — mondotta Visinszkij a külügyminiszterek tanácsá­nak értekeileién a munkamenet e$$ierii$itesével növelik a termelést a nagy­váradi „ELEtlRA“ gyár dotgozöi A nagyváradi „Electra“-gyárban ä szocialista munikaversenyek sike­rének legfontosabb feltétele egyes rosszul dolgozó termelési ágak meg szervezése és egyes hiányosságok kiküszöbölése volt. Ezen a téren komoly eredményeket sikerült el­érni. Mivel termelt cikkek 90 száza­léka festett áru s a festést is az üzem végzi — már nagyon régóta időszerű lett volna egy uj, korszerű száritókészülék berende­zése. A régi száritókészülék ál­landóan hátráltatta a munkát s így, mikor alkalom adódott, az üzem vezetősége azonnal hozzálátott az uj száritókészülék létrehozásához Üzememkivüli szakemberek végez­ték a munkát, azonban mikor kész tett az uj sz.V'itókészüték, kiderült, hogy még mindig igen sok hiá­nyossága van s korántsem felei meg a követelményeknek. König Miklós, az „Electra‘‘-gyár szak­embere vállalta, hogy helyrehozza a hibákat s biztosítja a száriló töké­letes működését. Ez sikerült is. Ma már 100 kiló anyag megszorításá­hoz, az eddigi 5 óra helyett mind. össze 3 órára van szükség. A kenőben dolgozó elvtársak is túlszárnyalták normájukat. ami szintén egy ötletes újításinak kö­szönhető. Az uj metegitőkészülék beállításával ugyanis sokat könnyi. tettek és javítottak a termelés menetén. Az „E!ectra“-gyár dolgozói a május H versenyek lezajlása u án újabb munkaversenyeket indítottak egymás között. HALÁSZ ERZSÉBET levelező­Szocialista verseny indult a bukaresti és temesvári vasúti műhelyek között A bukaresti „Vörös Grivica“- üzemek dolgozóinak szocialista ver­senyfelhívására a temesvári vasúti műhelyek dolgozói hétfőn délután viliámgyülést tartottak, amelyen nagy lelkesedéssel elfogadták a ver­senyfelhívást. Cojoreanu Nicolae szakszervezeti titkár ismertette a felhívást, majd felolvasta a temesvári vausti műhe­lyek dolgozóinak válaszát. amely szerint vállalják, hogy a júniusi elő­irányzatot 15 százalékkal túlhalad, jak, 5 százalékkal emelik a termelé­kenységet, 10 százalékkal csökken lik a selejtet és hulladékot és 3 és félmillió lej értékű anyagmegtaka- ritást érnek el. A választ általános lelkesedés fogadta, amelynek nyo­mán több mint 50 vasúti munkás egyéni munkavállalást tett és szo­cialista versenyre hívta ki társait. LEMONDOTT a menekülő Kuomintang kormány KANTON, (Agerpress). — A France Presse jelentése szerint a Kuomintang csődbejutott kormánya, élén Ll Csüng Jen miniszterel­nökkel, hétfőn lemondott. Li Csüng Jen a lemondott miniszterelnök Csi Csen tábornokot ajánlotta a törvényhozó háznak a Kuomintang uj kormányának meg­alakítására. Márton Áron püspök a katolikus papokat rendelettel kényszeríti a demokratikus szervezetekkel való szakításra Márton Áron püspök nép- ellenes és demoferáoiaellenes magatartására jellemző fényt vet az alábbi nyilatkozat, a- melyet Péter Imre eszbeine- fei plébános adott. Péter Im­re plébános, aki mindig a dolgozó nép oldalán állott és a Magyar Népi Szövetségben folytatott munkájával a de­mokrácia ügyét szolgálta, arra kényszerült, hogy a püs­pöki fenyegetésre, kilépjen a dolgozó magyarság tömeg­szervezetéből. íme, itt közöl­jük a plébános eredeti kéz­iratát. NYILATKOZAT Alulírott kdrjelantem, hogy Márton Áron püspök 1949, május 3-án velem közölt szi­gorú rendeletére a Magyar Népi Szövetség tagjai közül kilépek, a tagsági dijat jelen hónapig kifizettem. Esztelnek. 1949, május 3-án PÉTER IMRE plébános. így él vissza Márton Aroni tat ádáz és gyűlöletes harcot la népi demokrácia rendszere egyházi hivatalával, igy foly-1 a demokratikus szervezetek, * eilen­A PAPI PALÁST nem nyújthat menlevelet nCnelienes tevékenységre A vallásszabadsággal éltek visz. sza azok a katolikus papok, aki­ket a kultuszminisztérium az el­múlt napokban törölt az állami költségvetésből. Ezek az egyházi személyek arra használták fel papi hivatásukat, hogy lábbal ti­porják a demokratikus szabadság, jogokat s sajat híveik érdekei el­len mesterkedjenek. Az egyházi kereteket nem vallási tevékeny, ség céljaira használták fel, ha­nem népellenes politikai agitá. eióra. De lehet-e a vallásszabadság lepel a szabadságellenes tevékeny, ség számára? Megengedhető-e, hogy a demokratikus jogokat bár. ki is arra használja, hogy velük a demokráciát hátba támadja? NEM! A dolgozó nép éberen őr­ködik a vérrel, szenvedéssel, ve. rejtékkel kivívott jogai fölött s kész azokat megvédelmezni min­denfajta támadással szemben. A demokráciaellenes tevékenység számára nem nyújthat menleve­let a papi palást. A papi palást, nak nem ez a hivatása. S azok, akik szemforgató ájtatossággal vagy nyílt támadással a demo­krácia ellen izgatnak, nem szá­míthatnak az egyházi köntös vé. delmére, amelyet tevékenységük­kel bemocskolnak. A vallásszabadságot nem lehet csak egyfélekép értelmezni: min­den felekezet szabadsággal ren­delkezik arra, hogy rituáléjának megfelelően vallását gyakorolja. Ezzel a szabadsággal mindenki élhet, — felekezetre való tekintet nélkül. De felekezetre való tekin­tet nélkül mindenkire kötelező, hogy a demokratikus szabadság- jogokat, a dolgozó nép vívmá­nyait tiszteletbentartsa, megóvja a külső és belső támadásoktól. Mindenkinek állampolgári köte­lessége, hogy óvja hazánkat az imperialista mesterkedésektől, lesújtson a dolgozó nép ellensé­geire. Ezt tették-e Márton Áron gyu­lafehérvári püspök, Durcovici An. ton jasi-i püspök és azok a kato­likus papok, akiket a kultuszmi­nisztérium törölt az állami költ. ségvetésből? Ellenkezőleg! Min­dent elkövettek, hogy szembefor­duljanak a demokratikus fejlő­déssel, a dolgozó nép nagyszerű épitömunkájával. A szabadságjo­got, amelyet a népi demokrácia biztosított számukra, úgyis, mint egyházi személyeknek, úgyis, mint a Román Népköztársaság állam­polgárainak, tőrre változtatták a dolgozó nép megtámadására. Ismerjük jól mesterkedéseiket. Kezdetben még megédesítették az ostyát, amelyben a népellenes mérget rejtegették, de az utóbbi időkben egyre leplezetlenebből szállottak szembe a dolgozók ha­talmával, — tehát a katolikus dolgozók érdekeivel is. Most már nemcsak a papi szószéket hasz­nálták fel a demokrácia elleni bujtogatásra, hanem — különö­sen Háromszék megyében — a kulákok lakásait is, ahol népelle. nes terveket szőttek a szocializ­must építő hazánk biztonsága el­len. Vájjon véletlennek lehet-e te. kinteni, hogy pl. Márton Áron püspök, aki papi működése óta minden népellenes rendszernek esküt tett, — különböző ürügyek címén megtagadta, hogy feles­küdjön a RNK.-ra, a városi és falusi dolgozók hazájára? Arra a közös hazára, amelyben nemzeti, ségre és felekezetre Való tekintet nélkül minden dolgozó szabad és egyenlő, ahol a néphatalom a dolgozóknak nemcsak politikai szabadságot biztosit, nemcsak gaz. dasági felemelkedésüket lendíti előre, hanem biztosítja a szocia­lista tartalmú s nemzeti formájú kultúrájuk csodálatos felvirágozá- sat is. Nem véletlen ez. Tudatos és tervszerű demokráciaellenes aknamunka húzódik meg mögötte. Márton Arón püspök a vallás, szabadsággal súlyosan visszaélt. Vájjon a katolikus egyházi szer. tartások követelik meg a püs­pöktől, hogy hiveit cs az egyházi hierarchiában alájarendelt lel­készeket eltiltsa a demokratikus tevékenységtől, eltiltsa a demokra. tikus szervezetekben való részvé­teltől, a magyar dolgozók egyet­len nemzetiségi tömegszervezetében, a Magyar Népi Szövetségben kifej­tett munkától? Nem, nincs ilyen egyházi szabály. S amisor Márton Áron püspök arra vetemedik, hogy ilyen parancsokat adjon, akkor már nem püspóai funkciót végez, hanem a dolgozó nép el­len politizál. Akkor a katolikus dolgozókat lámadja hátba s mindazokat a dolgozókat, akik nemzetiségre és felekezetre való tekintet nélkül közös erőfeszítés, sei épitik szocialista jövendőjüket az osztályeilenséggel vívott harc­ban. Igen, a dolgozó nép ügye össze van kötve az osztály ellenség el­len vívott kérlelhetetlen harccal. Mert csaK eáben a harcban ér. lelődhelnek meg a jobb es bősé. gesebb élet feltételei. Csak a ki­zsákmányoló osztályok korlátozá­sával és felszámolásával lehet biztosítani a dolgozo jólétét. De éppen ez ellen hadakozik Márton Aron, Durcovici Anton es a többiek, akik vis^zaá.inodják a kapitalisták és a földesurak nép. nyomorító uralmát, akik cinkosai lettek a külföldi imperialistáknak, akik a vatikáni reakció szolgála. tában a hazaáruló ügynöki szol­gálatokig alacsonyodnak le. Azt akarják elhitetni a vissza- maradottabb falusi lakosokkal, hogy nincs különbség a szegény, paraszt és a kulák közöli, ha egyforma a vallása. Álnck hazug, ság ez, amelyet minden világosan gondolkodó dolgozó embei saját tapasztalatai segítségévei utasít vissza. Az egyforma vallás nem szünteti meg az osztálykülönbsé­geket s nem lehet ok arra, hogy a dolgozók kiszolgáltassák magu­kat a kulákok és más tőkés ele. mek kiszipolyozásának. Márton Áron püspök és társai nem a ku. Iákot szólítják fel arra, hogy hagyjon fel népellenes magatar­tásával, hanem a dolgozókat akarják befolyásolni, hogy szün­tessék be az elnyomóik elleni har. cot a közös vallás ürügyén. Mind kevesebb azoknak a szá. ma, akiket ezek az átlátszó ha­misítások, népellenes rontások megtévesztenek. Természetes ez. Mert a nép el­lenségei lépten.nyomon elárulják magukat. Elárulták magukat ak. kor, amikor a közoktatásügyi re­form idején szembeszállottak a dolgozó nép gyermekei művelő, désének nagyszerű kifejlesztésével, amikor szembeszállanak a szocia. lista épités eredményeivel, ame­lyek a dolgozók életszínvonalá­nak növekedését biztosítják. Ami. kor a vetési hadjárat szabotálásá. ra szólítják fel a híveiket. Joggal vetik fel a kérdést a katolikus dolgozók: vájjon milyen érdeke fűződhet az egyháznak ahhoz, hogy a dolgozók elszabotálják (Folytatás a második oldalon!

Next

/
Thumbnails
Contents