Romániai Magyar Szó, 1949. augusztus (3. évfolyam, 578-602. szám)

1949-08-01 / 578. szám

Tau Sn;táti pfiittä la auinera» cimii «rir,*»* ötr ®e*L PTT Nr «dq? im lapciía 5 százalékkal több szenet termelnek a zsilvölgyi bányászok Bukaresti és aradi textil­nagyüzem versenye A FALU Akik pénteken este ott voltak a bukaresti Mogosoaia állomáson, sosem felejthetik el azt a határtalan lelkese" dóst, amellyel a tömeg a Szovjetunióból hazaérkezett parasztküldöttséget fogadta. Akiknek alkalmuk volt a küldöttség egyes tagjaival beszélni, örökké emlékezni fognak a boldogságtól átha­tott szavakra, amelyekkel a kiküldöttek a látottakról be­számoltak. Öröm csengett minden sza­vukból, hála a Szovjetunió kormánya és a RMP Köz­ponti Vezetősége iránt, amely lehetővé tette, hogy gazdag tapasztalatokat gyűjtsenek a szovjet r.énck földjén. Cso­dálattal beszéltek mindarról, amit ott láttak. Ukrajna, Georgia Azerbejdzsán Szov' jet Köztársaságok és az Orosz Szocialista Tanácsköz­társaság középső részén lévő kolhozok és szovhozok ered­ményeiről, a láthatáron túlra nyúló gabonaföldek pompás terméséről, a m'csűr'ni el­vek alapján meghonosított uj gyümölcsfajtákról, a szov­jet mezőgazdasági ipar leg­újabb vívmányairól, az ön- méghajtásos arató-cséplőgép­ről és különféle más össze tett munkálatokat végző gé pékről. De elsősorban az emberekről, akik meghonosí­tották a magasabbfoku ter­melési módszereket, akik a német barbár rombolások helyén újból felépítették vi­rágzó életüket és teljesítet­ték Sztálin elvtárs szavát, hogy .,a kolhozparasztokat — a volt szegény- és közép- parasztokat — rnég maga­sabb színvonalra emeljük és jómódunkká tegyük az egész koih oznava-sztságot**. — Ha nem láttuk volna saját szemünkkel, nem is hittük volna el. hogy ilyen boldogság lehetséges a föl­dön, hogy ilyen eredmények elérésére képesek az embe­rek- -- mondotta Menyhért Zsuzsa Kiskenid község falu- bíirája Az elmaradt, elaprózott mezőgazdasági termelés tá­volról sem képes olyan ered­ményeket elérni. paraszt­jainknak olyan gazdag éle­tet biztosítani, miiint ami­lyenben a szovjet kolhozpa­rasztoknak részük van. Csak a régi termelési mód felszá­molásával, az embernek em­ber általi kizsákmányolás teljes megszüntetésével és az uj korszerű gépesített ter­melés bevezetésével érhet­jük el a szovjet parasztok színvonalát. Azt akarjuk hazánkban is megvalósítani, amit a kül­döttség tagjai saját szemük­kel láthattak. Arra törek­szünk, hogy országunkban is ÚJ ÚTJA a szovjet dolgozókhoz ha­sonló jómódú emberek élje­nek, eltűnjön véglegesen a nyomor és szegénység és a falvak kulturátlansága he­lyére magasfoku kultúra lépjen. Ugyanazon az utón járunk, amelyet a szovjet nép a nagy októberi szocia­lista forradalom óta dicső­ségesen megtett. Közben a reakció a falun mindent elkövet, hogy a kol- lektiv’zálás gondolatát be­mocskolja. Az a célja, hogy továbbra is kizsákmányol­hassa a falut és továbbra is élhesse henye életét. Volt nagybirtokosok, elcsapott ál­lami tisztviselők, zsirospa- rasztok. demokrataellenes papok a rémhírek kutforrá- sa\ A történelem azonban előrehalad a maga vitján és elsöpri a múlt eu^ékeibe ka­paszkodó kártevőket. A közelmúltban megala­kult első koilekfivgazdasá- gok csattanós választ adtak mesterkedéseikre. Az araid" megyei Zábrány. a kolozs- megyei Kendilóna, a nagy- kükünőmegyei szászsaent" lászló, a nagyszebeni Kisto­rony és a vasluimegyei Räs- cani községek dolgozó pa­rasztjai létesítették az első kellek tógazdaságokat. Ne­kik jutott az a dicsőséges feladat, hogy a falu úttörői legyenek. Az első öt köll ek ti vgazda- ság megalakulásával a falu­si dolgozók azt az utat kö­vetek. amelyet Gh. Gheor- ghiju’Dej etvtárs így határo­zott meg : A marxizmusde- ninizmus és a szocializmus győzelmének nagyszerű tör­ténelmi tapasztalata arra ta­nét bennünket, hogy a szo­cializmus építése csakis az összes fontosabb városi és falusi termelőeszközök köz tulajdonba vételével, vagyis állami és szövetkezeti tulaj­donba való átmenete révén valósítható meg. Az első kollektivgazdasá- gok létesítését most hagyta jóvá a Nagy Nemzetgyűlés Elnöksége és a miniszterta­nács. Ugyanakkor jelentős ajándékokkal gazdagították a kollektív gazdaságokat • az állami tulajdonból adott föld­részekkel gazdasági épüle­tekkel. fölszereléssel. Mint népi demokratikus rendszerünk megteremtésé­nek, megszilárdításának és a megkezdett szocialista építés minden jelentős eredményé­nél és minden döntő szaka­szában, itt is együttes erő­feszítéssel küzdenek le min­den nehézséget a dolgozók és a népi kormányzat szer­vei, közös munkával épitve fel a városi és falusi dolgo­zók jobb jövőjét, uj életét: a szocíalbnust. A Nagy Nemzetgyűlés Elnöki Tanácsa és a minisztertanács jóváhagyták a kollektiv gazdaságok létesítését Az állam ajándékai az első kollektívgazdaságokriak A Komán Népköztársaság Nagy Nemzetgyűlésének Elnöki Tanácsa az alkotmány 44 és 45 szakaszai értelmében törvényrendeletet adott ki, amely jóváhagyja a kollektiv gazdaságok szervezését. Kollektivgazdaságok a földmi- velésügyi minisztérium javaslatára a minisztertanács határozata alapján létesíthetők. A Nagy Nemzetgyűlés Elnöki Tanácsának a kollektiv gazdasá­gok létesítésére vonatkozó tör­vényrendelete alapján a minisz­tertanács az alábbi kollektiv gaz­daságok létesítését és megszerve­zését engedélyezte : — A kolozsmegyei Kendilóna községbeli „Vörös traktor“ kollek­tiv gazdaságot. — A nagyküküilőtnegyei Szász- szentlászló községbeli „Vörös szán­tóföld“ kollektiv gazdaságot. A szebenmegyei Kistorony köz­ségben „Hajnal“ kollektiv gazda­ságot. — Az aradmegyei Zábrány köz­ségbeli „Uj ut“ kollektiv gazda­ságot. — A vasluimegyei Ráscani községben lévő „A szocializmus győzelme“ kollektiv gazdaságot. A minisztertanács a kollektiv gazdaságba tömörült szegény- és középparasztok megsegítésére, va­lamint az első kollektiv gazdasá­gok támogatására, hogy azok minta gazdaságokká fejlődhesse­nek, elhatározta ; az állami ja­vakból szántóföldet, épületeket és mezőgazstesági felszerelést juttat nekik. Ezeket a javakat hozzácsatol­ják a kollektiy gazdaság leltárá­hoz (szarvasmarhák, szerszámok, föld) amely a szegény- és közép­parasztok összefogásából származó javakat foglalja magában. A mi­nisztertanács határozata az aláb­biakat tartalmazza : Az állam '-ulajdonábó! (föld­művelésügyi minisztérium) a kollektiv gazdaságok örök hasz­nálatába mennek át a gazdasá­gok részére kijelölt javak: A kolozsmegyei Kendilóna községben levő „Vörös traktor“ kollektív gazdaság tulajdonába megy át 65.30 hektár szántóföld és 3 szobából, raktárból és mel­lékhelyiségekből álló épület a kollektiv gazdaságok ügykezelé­se részére, továbbá lakásra és műhelyek részére alkalmas 3 szobás garázzsal, konyhával és mellékhelyiségekkel rendelkező épület, virágültetvények részére szolgáló melegház, gábonarak- tár. szarvasmarha istálló és sertésól. A nagyküküilőtnegyei Szász- szentlászló községben levő „Vö­rös szántóföld“ használatába megy át: 2.270 négyzet öl szán­tóföld. amelyből 612 négyzetöl kiterjedésű területet. épületek és berendezések foglalnak ei amelyek mind állami vagyonból származnak . A szebenmegyei Kistorony községbe!! ,.Hajnal“ kollektiv gazdaság használatába megy át: 36 hektár szántóföld, egy épület és az állam tulajdonát képező és a faluban fekvő 5 gazdaság összes épületeivel, istállóival és mellékhelyiségeivel. Az aradmegyei Zábrány köz­ségbeli ,,Uj ut“ kollektív gazda­ság részére átengednek: egy in­ga" lant 8 Szobával és mellékhe­lyiségekkel. három istállót, négy raktárt, két csűrt és két pincét. Továbbá: egy ingatlant 6 szobá­val és mellékhelyiségekkel istál­lót. egy ólat. egy raktári, két csűrt és két kocsiszínt, azonkí­vül még egy épületet öt szobá­val és mellékhelyiségekkel, egy istállót, egy disznóólát három csűrt egy pincét és 20 ezer ’ég­lát. A vasluimegyei Basoani köz­ségben levő ..A szocializmus győzelme“ nevű kot te ki ív gaz­daság részére: 33 hektár termő­földet, az állami tartalékból és 34 hektárt a , Scanteia“ állami gazdaság földjéből, az összes épületekkel ülte" vényekkel és az egész mezőgazdasági, szőlő- gazdasági. gyümölcsészeti fölsze reléssel és bútorberendezéssel együtt. liipzői tízezrei vesznek részi a ieltéregipliázi Peföfi-finnepségen A Szovjetunióból érkező dolgozó parasztküldöttség a mogosoaial pálya udvaron A RNK Akadémiája ünnepi ülésén emlékezik meg Petőfiről A Romám Népköztársaság Akadémiájának Elnöksége, julius 28-án tartót1 ütésén elhatározta, üogy ünnepi ülésen emlékezik meg Petőfi Sándor, a nagy magyar költő és a népek szabadságáért küzdő forradalmi harcos, halálának századik évfordulójáról. Az ország 'egmagasabb kulturfóruma, a RNK Akadémiája el­nökségének ünnepi ülése betetőzi azokat az emlék ünnepségeket, amelyekkel a RNK dolgozót és kultúrintézményei adóznak Petőfi Sándor emlékének. Népköztársaságunk dolgozói j költő halála 100. évfordulóját, méltóképen ünnepük Petőfi Az országos centenáriumi Pe- Sánd«r. a nagy forradalmár ' tőfi ünnepség kiemelkedő ese­ménye, csúcspontja a mai na­pon FehéregyházÁU' a nagy költő sírjánál lezajló emlék­ünnepség lesz. Az ünnepség fényét emeli az a körülmény, hogy azon részt vesz az orszá­gunkban tartózkodó magifar delegáció is, amelynek tagjai An-dics Erzsébet, Zelk Zoltán és Kuczka Péter. A fővárosból és Erdély nagy városaiból né­pes küldöttségek zaráncbokol- nak el a költő sírjához, hogy ismételten hitet tegyenek azok mellett az eszmények mellett, amelyekért egy századdal ez­előtt a nagy költő-forra.dcdmár életét áldozta. Nagyküküllő, Kisküküllő és Udvarhely vár­megyékből ezrek és ezrek vesznek részt a centenáriumi fehéregyházi Petőfi ünnepsé­gen, Számos falu népes pa­rasztküldöttségekkel képvisel­teti magát. A nagykükü/lőmegyei Kis- szentlászlá község falusi ének­kara, a kiskükiillőmegyei Bún község kulturotthonának népi táncegyüttese, az udva/rhely- megyei Oklánd község kuKuir- otthonónak magyar énekkara szintén résztvesz a fehéregy­házi sírnál rendezett centená­riumi ünnepségen. SfSFSJZL’t II 0RSZAG0S DEMOKRATIKUS NAPILAP II Ára 4 lej —mu ....in 1 mimnBiiniiii—iniiiniiiifiiBiiiiiiiini 1 ni in 11 in■■ 1 iiiiiiihih——iiiiiu .......mm i inni■■■■—■

Next

/
Thumbnails
Contents