Romániai Magyar Szó, 1949. október (3. évfolyam, 629-655. szám)

1949-10-01 / 629. szám

III. ÉVFOLYAM 6?J9. 9í, T**<* P«st»l» pistil* In numera* oonf. aprobórh gombát 194Q októher 1 Dir. Geo. p, x. X. Nr. 265.092/9« o^omoai iyay oKiooer X. ORSZÁGOS DEMOKRATIKUS NAPILAP |J 8 oldal ára 4 lej Önkéntes munkavállalással iidvözlik dolgozóink a béke nemzetközi napját Az imperialisták akna­munkája az ENSZ-ben a szovjet javaslatok ellen Á jugoszláv kormány brutálisan megszegte és megsemmisítette a szovjet-jugoszláv barátsági. együttműködési és kölcsönös segélynyújtási egyezményt A SZOVJET KORMÁNY JEGYZEKE A JUGOSZLÁV KORMÁNYHOZ MOSZKVA (Agerpres) — A TASS jelenti: Szeptember 28-án, Gro m ko- a Szovjetunió helyet­tes külügyminisztere foga dia Jugoszlávia ide glenes ügyvivőjét és a következő tartalmú jegyzéket nyújtot­ta át neki: Az összeesküvő bűnös és kém és bűntársai el­len — akik egyben a jugo szláv kormány ügynökei vol­tak — Budapesten szeptem bér 24-én befejeződött per során bebizonyosodott, hog y a jugoszláv kormány bősz szu idő óta a Szovjetunióval szemben mélyen ellensé­ges aknamunkát folytat, amelyei álszent módon a Szovjetunió iránti „baráts ágról“ szóló hazug nyilatko­zatokkal álcáz. A budapesti per megun utalta azt is- hogy a jugosz­láv kormány vezető; a Szovjetunió elleni aknamunkát nemcsak saját kezdeménye zésükből folytatták és foly­tatják továbbra is, hanem idegen imperialista köröktől közvetlenül kapott uíasifá sok alapján is. A perben fel­tárt tények megmutatták, hogy a jelenlegi jugoszláv kormány mindenben a kül földi imperialista köröktől függ és azok agresszív pol bikájának eszközévé vált. Ez a Jugoszláv Köztársasá g szuverenitásának és füg­getlenségének felszámolásé hoz kellett, hogy vezessen és valóban oda is vezetett. Mindezek a tények mu tátják, hogy a Szovjetunió és Jugoszlávia között 1945 április 11-én megkötött ba­rátsági, együttműködési és kölcsönös segélynyújtási szerződést a jelenlegi jugo szláv kormány brutálisan lábbal t'porta és darabokra szaggatta. A kifejtett okokból kif olyólag, a szovjet kormány kijelenti, hogy a Szovjetun ió ezentúl mentesnek tekinti magát a fentemlitett szerz ödésből folyó kötelezettsé­gektől. A Szovjetunió kormán ya nevében GROMÍKO helyettes kiü- ügymlimfezter A CFR Giulesti munkás' szinház termében az uj isko­lai év megnyitása alkalmá­ból ünnepi ülést tartottak a főváros pionírja'. Jelen vol­tak a Román Munkáspárt Központi Vezetőségének kép viselői, a kormány, az IMSZ KV, a főváros ideiglenes bi­zottsága és a tömegszerveze­tek képviselői. Az ünnepi ülésen megje­lent a Komszomol küldöttsége is: Zenaida Feodorova a Szovjetunió Komszomol ja KV íitkára, Maria Kolmako- va, a Szovjetunió Komszo- molja KV politikai irodájá­nak tagja, Seid Maine tova, Azerbajdzsán Komszomolja KV titkára, Maria Dzsorzsi- kásvili, Georgia Komszomol­ja KV titkára és Qleg Be- darev a „Murzulko“ cimü gyermeklap felelős szerkesz­tője­A diszülés kezdetén az If­júmunkás Szövetség buka­resti szervezetének énekkara a .RNK és a Szovjetunió himnuszát énekelte­Ezután ííosca Aurora elv- társnő az IMSZ KV bürójá- nak tagja, a pionir szekció felelőse üdvözölte a lenini - sztálini Komszomol képvise­lőit, majd a diszülés elnök­ségének megválasztása után Gheorghe Florescu elvtár." az IMSZ KV ti (kára az If­júmunkás Szövetség Köz­ponti Vezetőségének nevében üdvözölte a pionírokat. Flo­rescu elvtárs beszéde után Feodorova elvtársnő, a Szov jetunió Komszomolja KV tit­kára emelkedett szólásra és a Szovjetunió többmilliós pionirhadseregének forró üdvözletét tolmácsolta or­szágunk első pionírjainak. Lenin és Sztálin pionír- szervezetének vörös zászlaja alatt — mondotta a szónok — a szocializmust építő ifjak milliói nőttek fel. A Szov­jetunió pionírjai becsülettel védelmezik a vörös zászlót, amelyet nagyszüleik, szüleik és testvéreik vérükkel áztat­tak a boldogabb élet megte­Az őszi vetési kampány a földművelésügyi miniszté­rium által megállapított idő­pontban országszerte meg­kezdődött. Mivel az időjárás is kedvező volt, az eddig megkezdett őszi szántás-ve­tés mindenütt szépen halad. A földművelésügyi mi­nisztérium megállapította időszakoknak megfelelően Moldovában szeptember 26-án minden megye pa­raszt-gazdaságában, vala­remtéséérf vivott harcukban, a szocialista és a kommunis­ta társadalom megteremtésé­ért. Ezt a zászlót, a szovjet pionírok azzal tisztelik meg, hogy jobban tanulnak és se­gítséget nyújtanak nevelőik­nek, az idősebbeknek. E szavak után Feodorova gyönyörű vörös zászlót bon­tott ki és a Szovjetunió és a Román Népköztársaság pio­nírjai megbonthatatlan ba­rátságának jeléül, a Komszo­mol Központi Bizottságának nevében átnyújtotta azt or­szágunk pionírjainak. ! A gyűlés részvevői öröm­mámorban spontánul énekel. mint állami és kollektív gaz­daságában megkezdődött a vetés. Az erdélyi dolgozó parasztok október elsején, a munténiai, olténiai és a dob- rudzsai dolgozó földművesek október 5~én, a Bánságban, valamint az ország többi nyugati megyéjében pedig október 10-én kell megkez­deni a vetést. Mivelhogy az előttünk álló vetési kampány oly nagy ni kezdték a szovjet pioní­rok harci dalait. Feodorova elvtársnő végül felhívta országunk pionír­jait, becsüljék meg ezt a zászlót, tanuljanak és mun­kájukkal járuljanak hozzá az egész nép harcához, amely a jobb életért, a szocializmus diadaláért folyik'. A pionírok nevében Dängä Dumitru pionír köszönte meg a Komszomol gyönyörű aján dékát és megesküdött arra, hogy becsülettel emelik' ma­gasra azt a zászlót, a béké­ért, a jobb életért, Lenin és Sztálin ügyéért folytatott harcban. fontosságú, a községi ideig­lenes bizottságoknak a helyi párszervezetek állandó veze­tésével jól fel kell készül­niük, mozgósitaniok kell az egész dolgozó parasztságot, hogy a vetés idején teljes erővel kezdjék meg a mun­kát. Dolgozó parasztságunk és az egész munkásság ke­nyérellátása megjavításához s egyben az 1950-es állami tervünk teljesítéséhez igy járulhatnak hozzá. A földművelésügyi minisztérium helyzetjelentése az eszi vetési kampány menetéről A szerződésszegő és árulóTito-klikk A világ haladó közvéleménye fokozott megvetéssel tekint az imperialista bérencek, Tito kém­bandája felé, mióta magyarorszá­gi ügynökeik leleplezése teljesen megvilágította, milyen mélyre süllyedtek ezek az árulók. Az im­perialista diplomácia minden szennyes eszközét igénybe vették, hogy orgyilkos módon hátbatá- madják a népi demokratikus or­szágokat és háborúra izgassanak a Szovjetunió ellen. A magyar hazaárulók és bűntársaik perében kiderült, hogy Tito és cinkosai tudatosan törekedtek a béke alá- ásására, szervezett aknamunkát folytattak a szocializmus és béke erői ellen. Világosság derült arra is, hogy katonai akciót készítet­téit elő Magyarország és a többi né­pi demokratikus ország megtámadá sara. Támogatták az összeeskü­vőket és a diplomáciai képviselet ürügyén kémeket és politikai gyil­kosokat nzabaditottak ezekre az országokra, imperialista gazdáik megbízásából. Ebben a perben vörös fonalként húzódott végig Tito kémbandájá- nak veszett gyűlölete a szocializ­mus nagy országa, a béke hatal­mas ereje, a Szovjetunió iránt. Minden egyes lépésüket a hitsze. gés és szemérmetlen képmutatás hatotta át. Tolvajok módjára lopakodtak be a Szovjetunió bizalmába, hogy a Szovjetunió támogatását ki­használva, hátbatámadják, meg­rágalmazzák és visszaéljenek bi­zalmával. Az 1945. április 11-éffi létrejött barátsági, együttműködési és kölcsönös segélynyújtási egyez­ményt a jugoszláv kormány — a- mint a szovjet jegyzék megálla­pítja — brutális módon lábbal ti­porta és darabokra szaggatta. Tito bandája a szerződés alá­írása idején már megszervezte a szovjetellenes összeesküvést. A Rajk-bünszövetkezet perében ki­derült, hogy a világháború alatt Titoék az amerikai-angol kém­szolgálat ügynökei voltak. Pero Popivoda, a jugoszláv hadsereg vezérőrnagya most megjelent cik­kében rámutat arra, hogy már a háború idején Titoék szervezett módon gyilkolták le a Kommu­nista Párt legjobb vezetőit. Az ám lás tehát nem újkeletű, csak az árulás leleplezése uj. A szovjet­ellenes aknamunkát nem az utób­bi időben kezdték el, csak a Tá­jékoztató Iroda leplezte le most nyilvánosan ezt az aknamunkát. Világos, hogy a Szovjetunióval kötött barátsági, együttműkö­dési és kölcsönös segélynyújtási egyezményt már akkor megszeg­ték és elárulták, amikor még meg sem száradt az okmányon a tenta, sőt, mielőtt aláírták volna. Nem valamelyes ,,önálló“ szov­jetellenes politika volt ez a ha­zaáruló ügynökök részéről, hanem imperialista gazdáik, monopoltő­kés uraik irányvonalának követé­se, utasításaik végrehajtása. Titoék és az imperialisták kap­csolata nem újkeletű. Aligha le­het véletlennek tekinteni, hogy az amerikai Imperialisták euró­pai kémközpontjukat Belgrádban szervezték meg és jelentős szere­pet osztottak ki számukra a szov­jetellenes rágalomhadjárat és piszkolódások terén. A Szovjetunió szeptember 28-i jegyzéke leszöge­zi: „A budapesti per megmutatta azt is, hogy a jugoszláv kor­mány vezetői a Szovjetunió el­leni aknamunkát nemcsak sa­ját kezdeményezésükből folytat­ták és folytatják továbbra is, hanem idegen imperialista kö- rök öl kapott közvetlen utasítá­sok alapján is.

Next

/
Thumbnails
Contents