Romániai Magyar Szó, 1950. április (4. évfolyam, 781-804. szám)

1950-04-01 / 781. szám

Romániai Magyar Szó Május 1 tiszteletére I bányák, üzemek és vállalatok dolgozói lelkesen csatlakoznak a versenymozgalomhoz (Folytatás az 1. oldalról.) Szovjet művészek visszaküldték jugoszláv kitüntetéseiket 1950. április 1, szambái okozott a tartály-kazánok meg. forgatása a hegesztés során. A kazán 65 mázsa súlyú. Eddig vasrúd ak segítségével végezték megforgatását, de mély horpadá­A szovjet példa nyomán (Nagybányai tudósítónktól). A herzsabányai üzem 1949. évi eredményeivel elnyerte a szocia­lista versenyek vörös zászlaját. Az uj tervév feladatainak meg­valósítására az üzem munkásai még nagyobb gondossággal láttak a munka és a versenyek jobb megszervezéséhez. Herzsabánya munkásai tudják, hogy a megál­lás lemaradást jelent. A pártszervezet kezdemény ezé. sere a szakszervezet és a techni­kai személyzet segítségével hat bányászé opart máris harcbalen- diilt a regi. elavult munkamód­szerek ellen. A zsüvölgyí bányászok példájá­ra bevezették és kifejlesztették a munkahelyen lösténö váltást, a létszámot pedig névsorolvasás hely :íí márkával ellenőrzik. Bizto sitották a munkahely szerszámok­ká), robbantóanyaggal, vízzel va­ló állandó ellátását. A sűrített le. veeö_szolgáltatást a robbantások után sesn szakították meg és a munkahelyeket azonnal kiszeilőz- tethcfcték. így sikerült mini­mumra csökkenteniük a robbantá­sok után szokásos holtidőt. Min­den váltás után bemérik a mun­kahelyeket és így nemcsak a munkahelyek, hanem az egyes csoportok teljesítményét is köny- nvüszerrel ellenőrzik. Nagyban emelte a munka ter­melékenységét, hogy minden elő. hajtásban és fejtésben bevezették a vizesíurást. Ennek eredménye­ként Hütter István, Oswald Au­gusztán és Muresán János csoport ja négy napon keresztül átlag 70 százalékkal szárnyalta túl normá­ját. Kaszonvi János, Verdes Gá­bor és Horga Mihály csoportja pedig 69 százalékos többlet-telje- sitanényt ért el. Egy nyolcórás munkaszakaszban egy óra tizenöt percre csökken, tették az eddigi két és félórás holtidőt. Hogy ezeket az eredmé. nyékét sikeresen tovább fejleszt­hessék, különösen komoly és fi­gyelmes munkát kell végezniük a technikusoknak az apróbb üzem­zavarok kiküszöböléséért. Herzsabánya munkásai azonban nem elégszenek meg ezekkel az eredményekkel. A szovjet bányá­szok példáját követve két fúró­géppel kezdtek dolgozni. Verdes Gábor az 1. számú elö- vájásban egy munkahelyen két A Vörös Kereszt megyei szer­vezetei komoly, jelentős munkával járulnak hozzá az állami tervünk egészségügyi célkitűzéseinek meg­valósításához. A járványos betegségek inkább tavasszal tűnnek föl, ezért az egészségvédelemnek is ebben az időszakban kei] nagyobb lendület­tel dolgoznia. A Vörös Kereszt odvarheiymegyei szervezete is fo­kozottabb munkát végez. A hó­nap elején megyeszerte tisztasági hetet rendezett, "amelyben a já­rási aíliókok versenyszerűen vet­tek részt. Udvarhelyen az egész-Vgjgyi bét alatt 21 egészségügyi kü- \ fótmény működött, ano yek 1332 lakást és 4957 személyt t vizsgál­lak meg. Ebben a munkában a RDNSZ helyi szervezetének tag­jai >s részt vettek. Ágoston Sáa­A bukaresti idojáráskuta- tö intézet, közlése szerint várható időjárás a követke­ző három napra: felhős, he­lyi esőzéssel. A hőmérséklet tsölcken. sok keletkeztek a kazán testén, nem beszélve arról, milyen meg­erőltető volt ez a munka. A nehézségek kiküszöbölése ér­dekében Popa Constantin és Cé­rnán loan elvtársak szabadidejük, ben, elhasznált anyagokból olyan fúrógépet használt nagyszerű ered mennyel. Másnap már négytagú csoport két munkahelyen kezdte meg két fúrógéppel a munkát. A csoport együttes tellsitménve 175 cm. A bányászok nagygyűlésen is­mertették az újonnan bevezetett munkamódszert a bányaüzem min óén munkásával, valamint a kom binát többi üzemének lküidörtei. A nagyszebeni Tartományi Áram-központ alkalmazottai már­cius 22-én ünnepi gviilés kereté­ben kötötték meg 1956. évi kollek­tiv szerződésüket. A gyűlésen szá­mos munkás és technikus szólalt fel és konkrét kötelezettséget vál­lalt állami tervünk teljesitésében. Az uj kollektiv szerződés leg­főbb pontja a villanyáram olcsób­bá tétele. Minden telepen beveze­tik a technikai mutatószámokat és a termelést a lehető legma­gasabb fokra emelik. A szerződés szerint a dicső­szentmar főni telep termelését 13.500 kilowattról 25.000 kilowatt, ra emelik, a szebeni telep 3250- röl 3540, a medgyesi telep pedig 260-ról 760 kilowattra emeli ener­giatermelését. A telepek alkalma­zottai vállalták, hogy az 1949. évihez képest az idén 3 százalék­kal emelik egyéni teljesítményü­ket. A szakszervezet és a vállalat vezetősége azt vállalta, hogy a szocialista versenyek jobb meg- szervezésén kívül rendszeres ta. tapasztalatcserét létesítenek a hasonló üzemekkel. A telepek al­kalmazottai kőéül havonta har­mat-hármat kiküldenek hasonló üzemekbe, hogy a munka ottani szervezetét és módszereit elsajá­títsák. A munkások szakképesítése cél. jából a vállalat vezetősége újabb szakiskolákat létesít, amelyekben 61 villanyszerelő segédet, 10 vil­lanyszerelő mestert-, 6 gépházi szerelő segédet, 9 Dieselmotor, eégédszerelőt, 2 viz.turbina kezelőt. dómé, Katona Dezső né. Bocs kor Józsefné és Bencze József né lel­kiismeretes munkájukkal tűntek ki. Az oklafidi körzetben nyolc köz­ség rendezte meg a tisztasági he­tet. E hét során 10 egészségügyi előadást is tartottak, sok házat és személyt megvizsgáltak és 226 uj Vörös Kereszt-tagot szerveztek be. Székelvkereszturon és a járás 17 községében szintén nagy tiszta­sági akciót folytatták. Az észleít rendellenességeket, a tisztaság hiá­nyát, vagy a felfedezett betegsé­geket azonnal jelentették az ille­tékes egészségügyi hivatalnak, a- mely azonnal megtette a szükséges intézkedéseket. Székelyderzs községből több fer­tőző megbetegedést jelentettek. A Vörös Kereszt udvarhelyi szerve- ztete egészségügyi karavánt iadi- tott a községbe a betegség le­küzdésére. A hét orvosból, tizen­egy Vörő6 Kereszt és RDNSZ-tag bój álló karaván minden házat megvizsgált, orvosi segítséget és tanácsot adott és fertőtlenítette a lakásokat. Az egészségügyi karavánt a la­kosság mindenütt erőmmel fo­gadta ; / ' •; ' szAvuj Lajos levelező. szerkezetet gyártottak, amely egyenletesen, a hegesztő kivánsá. ga szerint megfordítja a kazánt. A szerkezet villanymotorja két fogaskereket hajt. Erre a két ke­rékre szerelik rá a hegesztés alatt lévő kazánt. vei. A gyűlésen. Felsőbánya. Misztbánya és Zazarbánya mun­kásai kötelezettséget vállaltak, hogy munkahelyeiken ők is beve­zetik a fúrás szovjet módszerét. A gyűlés alkalmával Herzsa­bánya munkásai villámujságot adtak ki, amelyben részletesen is­mertették ujitásuk lényegét és je­lentős előnyeit. GÖRÖG ANNA 20 speciális magas- és alacsonyfe. szültséghez értő szerelőt, 3 teker­cselőt magasfeszjlteéghez, vala­mint 2 gépészt Képeznek ki. A szerződés másik fontos pont­ja a munkavédelem biztosítása és fokozása az üzemekben, vala­mint a munkások orvosi kezelésé­nek biztosítása. Vállalták azt is, hogy a dicsöszentfmártoni tizem, mellett uj munkáslakások építé­sét kezdik meg. Erre máris 13.999.000 lejt irányoztak elő. A segesvári munkások számára egy fürdőépületet építenek és szerel­nek fel. A vállalat vezetősége külön el­vállalta, hogy 46 munkáBgyer- meket nyárun az ü»:m költségén üdül tét. A munkásság és a vezetőség kötelezettséget vállait ,hogy az idén még fokozottabb éberséget tanúsítanak a rombolásra törek­vő imperialisták, valamint a kö­zénk befurakodott ügynökeikkel szemben, hogy minden munkáju­kat Népköztársaságunk felvirágoz­tatásáért és a béke megvédéséért végzik. SZŰCS JÓZSEF levelező Az Országos Szakszervezeti Ta­nács rendezte második országos szakszervezeti ku’turversenyek már eins 25-én és 26-án zajlottak é. Az országos kulturverseoyben szakszervezeti krntur ceopoctok éne­kes és ténccsoportjai vettek részt. Az országos verseny szombaton és vasárnap folytatódik Bukarestben, a Duna—feketetengeri csatorna melleit, Zilál ion és Háromszék me- gyében. Alább közöljük a beérkezett el­ső eredményeket Alsófehér megye: Elsőosztályu énekkarok: I. dij. Kereskedelmi és szövetkezeti al­kalmazottak szakszervezete, GAM szakszervezet, If. dij. Az áSarnj közigazgatási intézményeit szak- szervezete, a vöröspatadti bánya dolgozóinak szakszervezeté, a ma- ro&ujvári fémipari szakszervezet, III. dij. A TEBA textilipari szak- szervezet. Másodosztályú énekkarok: I. dij: Az a'-soíeirérmegyei építő­munkások szakszervezete. II. dij. péterfaivai erdőkitermolők szak- szervezete, III. dij. Az alsó-fehér3 megyei egészségügyi afka’mezot- taknák szakszervezete. Tánccsoportok: I. dij. 6AM szakszervezet, a sebeei bőripari szakszervezet. II. dij. Az alsófe- héfmegyei tanügyi szakszervezet, a sebesi Astra vegyes szakszerve­zet, III. dij. Ernyedt fémiparj szak­szervezet, a péterfaivai erdőkiíer- tnelők szakszervezete, a péter fal­vai mezőgazdasági bérmunkások szakszervezete. Arad megye Elsőosztályu énekkarok; I. díj. Arlex szövetkezet dolgozóinak MOSZKVA, (Agerpres). — A Tass ügynökség közli azt a „Pravdában“ megjelent nyilat­kozatot, amelyet az Ukrán Szo­cialista Szovjetköztársaság mű­vészeinek és Íróinak képviselői adtak közre. A közlemény így hangzik: Felelős szerkesztő elvtárs! Kérjük, közölje újságjában a következő nyilatkozatot: Mi, az Ukrán Szocialista Szövi etköztársaság íróinak és művészeinek, a szovjet hadsereg nek képviselői, jugoszláv ki­tüntetéseket kaptunk, amikor még nem volt nyilvánvaló, hogy Jugoszlávia jelenlegi vezetői még a háború folyamán, sőt egyesek még a háború előtt ké­mek és provokátorok voltak és az angol-aaueri kai imperialis­ták táborába futamodtak. A Kommunista Pártok Tájé­koztató Irodájának Határozata, valamint a magyarországi, bul­gáriai és más népi demokrati­kus országokbeli árulók és ké­mek bünperei napfényre hoz­ták és teljes egészében leleplez ték az egész világ előtt a Tito- Ramkovics klikket, mint a de­mokratikus tábor aljas árulóit, mint a jugoszláv nép, a aépi de­mokratikus országok népei és a Szovjetunió legádázabb ellensé­gét. Úgy véljük, hogy mint a szakszervezete, a kereskedelmi és szövetkezeti állami áruházi al­kalmazottak szakszervezete, szállí­tómunkások szakszervezete. II. dij. Az aradi tanügyi szakszerve­zet, a December 30. textilgyár dolgozóinak szakszervezete, a Vö­rös Lobogó fémipari gyái dolgozóinak szakszervezete. III. dij: A közigazgatási intézmények dolgozóinak szakszervezete, a No­vember 7. éielmiszeripari szakszer­vezet, a szállít ómunkások szakszer­vezete. Másodosztályú énekkarok. I. dij. A faipari szakszervezet férfi­kara, a Vörös Trikó szakszerve­zete, a Petőfi textilüzem dolgo­zóinak női kara, II. dij. GAM szakszervezet. III. dij. A zabrányi kollektiv gazdaság dolgozóinak szakszervezete, a grafikai szakszer­vezet, a cukorgyár, a TEBA tex­tilipari szakszervezete. "Tánccsoportok: I. dij. A Vörös Lobogó-gyár szakszervezete, a December 30 téxtügyár szakszer- vezetőt az Artex szövetkezet. II. dij. A November 7.-üzem dolgozói oak szakszervezete, a Solidaritatea üzem, a szállítómunkások szak- szervezete, III. dij. Épitőmunkások szakszervezete, a TEBA textilipari szakszervezete, a közigazgatási in­tézmények dolgozóinak szakszer­vezete. Bihar megye: I. osztályú énekkarok; I. dij; Bőripar: szakszervezet (Sofidbrf­tatea) Nagyvárad; fém. és vegy­ipari szakszervezet (Infratirea) Nagyvárad; építőipari szakszerve­zet (élesd: Refractar-váTílalat); II. díj: ÄBami közigazgatási im- té*raények szakszervezete, a nagy­váradi építőipari vállalat szak­szocializmus nagy országának állampolgárai összeegyezhetétlen a becsületünkkel és lelki ^mé­retünkkel, hogy olyan érden*;-: rendeket és kitüntetéseket vi­seljünk, amelyeket azoktól kaptunk, akik átszöktek a de­mokrata ellenes táborba és akik ellenségekké, a Szovjetunió, a népi demokratikus országok és az egész emberiség elleni ujs háború uszitóivá váltak. Ezért' visszautasítjuk ezeket az ér-, demrendekef és kitüntetéseket. Ugyanakkor felhasználjuk ezt az alkalmat, hogy kifejezést adjunk Jugoszlávia békeszerető népéi iránti mély szeretetünk-: nek és tiszteletünknek. Tud-: jók, hogy Jugoszlávia hős né­pei elszánt harcot folytatnak Tito fasiszta klikkje ellen, a-: mely elárulta a nép érdekeit. Mellettük vagyunk ebben a harcban és szilárd meggyőző­désünket fejezzük ki, hogy az a a közeljövőben győzedelmeske­dik. Fatorinszki, Sztálin díjas mű­vész, Litvinenko-Volgemut, Sztálin díjas színművésznő1, Snmszki, Sztálin dijas művész, Vaszilieva színművésznő, Kup­ién színművész. A nyilatkozatot! még számos művész, tanár, mérnök és katonatiszt irta' ólát szervezete. élelmiszeripari szak­szer vezet (a ezaiomtai Prodexpor.t); III. dij: Bőripari szakszervezet („Május 1“ szőrmegyár, a nagy­váradi szállítómunkások szakszer- vezete, építőipari szakszervezet (3 sz. munkát elep. Élesd), graft0 kai szakszervezet (Breiner Bélái: nyomda.) II. osztályú énekkarok: I. dij- Bőripari szakszervezet (Dobrogea- nu Gherea-vállalat, Nagyvárad), kereskedelmi és szövetkezeti al- kaCmazottak szakszervezete (a vaiskói szövetkezet), a pusztaholodi áTami gazdaság, mezőgazdasági bérmunkások szakszervezete. Pes-' tes. II. díj: Bőripari szakszervezet (Csordás János termelőszövetke­zet), kereskedőim; és szövetkezeti alkalmazottak szakszervezete (UCCB), textilipari szakszervezet. (Vasile Boaitá-válladat). III. dlj,3 A moialra de raturi-i koülefctjv gaassj daság, fém- és vegyipari szaka szervezet (Zamkl-váUaliat), bőripa3 n szakszervezet (Progresnl termfta ]őszövetkezet), a székelyhídi ál­lami gazdaság szakszervezete. Tánc-Csoportok; I. dij; Építőipari szakszervezet (3. sz. munkatelep, Élesd), tan.3 ügyi alkalmazottak szakszervezete-, textilipari szakszervezet (Szenfay- váts Irén-vállalat, Nagyvárad). Hí díj: A pusztaholodi mezőgazdasági) szakszervezet, fém3 és vegyipari' szakszervezet (Feketeerdői üveg3 gyár), grafikai szakszervezet (Breiiner Bála-nyomda) Nagyvá­rad. III. díj: Bőripari szaksaerve3 zet („Május I.“ üzem) Nagyva3 rád, ÉWmdszeripari szakszervezet (szalonjai Prodexport), textilipari szakszervezet (Vasil© Bpaiiä üzem.) Két fúrógéppel kezdtek dolgozni herzsabánya munkásai vállalták a kollektív szerződésük megkötésénél a nagyszebeni Tartományi Aram-közponf alkaimazoitai Egészségügyi hetet rendezett az ndyarlieiymegyei Vörös Kereszt VÖRÖSACÉLON Március 25. óta az első számú Siemens-Martin kemence március 26. óta a durvahengermű már a második évnegyedre termel Március 25-én a vörösacéli sősz-ámu Siemens-Martin kemence dolgozói 20 százalékkal haladták túl a terv napi előirányzatát. É napon déli 1 óra és 45 percko” Flekács Bálint olyasait ómester az elsőszámú kemencénél az utolsó csapoíást végezte az első évne­gyedre. A Siemens-Martin kernen ce munkásai* már a második év­negyedre dolgoznak. Ennél a kemencénél a term elés költségeit jó megszervezéssel' 6Í8 százalékkal csökkentették. A durvahengermű januárban 1 8 százalékkal, februárban 8 száza­lékkal szárnyalta túl a tervelőirány zatát és megkezdték a termelést a második évnegyedre. — Ez a mi feleletünk a háb orus uszitól/iak. Jobb fegyver ez minden atombombánál — mondott a Milka György hengerlőmesier. Műszaka 9.15 százalékkal szárnyal ja t-uJ a normát. Vida Károly mű­szaka pedig 7.6 százalékkal térni élt többet. A durvahengermű egyben a hulladékot is csökkentette i L7 százalékkal és a tüzelőanyagban 2.8 százalékos mentakaritást értőt Zs. Ü Eredmények az országos szakszervezeti kulturversenyről — 2 „Olcsóbbá tesszük a villanyáramot"

Next

/
Thumbnails
Contents