Romániai Magyar Szó, 1950. augusztus (4. évfolyam, 882-905. szám)

1950-08-02 / 882. szám

Győzelmi jelentés Győzelmi jelentés hire ér Jcezelt a Szovjetunióból. rA szovjet nép kommunizmust 'építő küzdelme újabb sikere frei gazdagodott. A szovjet dolgozók 103 százalékban tel \jesitették az ipar, mezőgaz­daság, szállítások, építkezé­sek, áruforgalom, a nép kul­turális és anyagi életszínvo­nala felemelésének második évnegyedi tervelőirányzatát. A jelenlegi nemzetközi 'helyzetben különleges fon’-1 tosságu a Szovjetunió Köz­ponti Statisztikai Hivatalá­nak ez a közleménye, mert ez nem csak a szovjet nép, hanem az egész hatalmas bé­ketábor újabb győzelmét je­lenti■ A dicsőséges Bolsevik Bárt vezette szovjet nép uj* bői tanú jelét adta annak-’ 'hogy a háborús gyújtogató ’imperialista tábor kardcsör" telese nem csak hogy nem felemlítheti meg, de még nagyobb lendületet ad or~ szágépitő munkájuknak. A szovjet dolgozók munkalen- ’dülelük fokozásával vála­szoltak az imperialista tábor provokációira és újból fényes bizonyítékát nyújtották a Szocialista rendszer felsőbb­rendűségének a rothadó ka* piíalizmus felett. Amikor az általános vál­ság az utolsókat rázza a ka­pitalizmus korhadt épitmé* nyén, amikor az angol-ame­rikai imperializmus minden mesterkedése oda irányuk hogy újabb háborúval odáz* m el a tőkés gazdasági rend­szer teljes csődjét, a SzociaP lizmus Országa legújabb gaz 'dasági sikereit tükröző hiva­talos közlemény harcos bé­ke felhívásként visszhangzik világszerte­Győzelmi indulóként csen­genek ezek a számok : 103 százalékban teljesítették a szovjet emberek a második ‘évnegyedi tervelőirányzatu­kat, 21 százalékos többletet '’érlek el a multévi terv má* sodik évnegyedéhez képest, 16 százalékkal csökkentették az önköltséget és 12 száza­lékkal növelték a munka ter­melékenységét. Büszkén hirdetik ezek a számjegyek a terv részlet­eredményeinek számjegyei­vel együtt a kommunizmust 'építő emberek lángoló haza* jftas öntudatát. Több vasat, acélt, szenet kért a haza ? A szovjet dol­gozók válasza 22 százalékkal több öntöttvas, 19 százalék­kal több acél, 16 százalékkal több hengerelt áru és 12 százalékkal több szén volt, mint a múlt év második ne­gyedében­Több terméssel kell biz­tosi tani az életszínvonal to- toábbi emelkedését ? A szov­jet kolhozok és szovhozok, munkásai 6 millió hektárral több földet vetettek be mint az elmúlt évben. Több gépet a szocialista mezőgazdaságnak ? A válasz 20 százalékkal több arató- cséplőgép és 22 százalékkal több tehergépkocsi volt az előző év második negyedé­hez képest. Érezhetően megnövekedett ugyanakkor a személygépko­csik, motorkerékpárok, ruhát zati és élelmiszer és egyéb árucikkek termelése is, mert a szovjet dolgozók tudták, hogy ezzel a nép életszínvo­nala további emelését segí­tik élő. Erről az életszínvo­nal emelkedésről beszél az a tény, hogy a szovjet dolgozok ebben az időben (a második évnegyed során) 37 százalék­kal több iparcikket vásárol= tok mint a múlt év második negyedében. Nevezetesen 31 százalékkal több gyapotszö­vetet> 41 százalékkal több gyapjúszövetet» 31 százalék­kal több selyemszövetet, 34 százalékkal több konfekció árut, 45 százalékkal több bőr cipőt, 54 százalékkal több mosószappant, 32 százalék­kal több rádiókészüléket, stb. És ugyanakkor, amikor az Egyesült Államokban a muri kanélküliek száma elérte (J 18 milliót> a Szovjetunió Központi Statisztikai Hiva­talának közleménye arról számol be, hogy a szovjet munkások és tisztviselők szá­ma 2-400.000 fővel növeke­dett a múlt év második ne­gyedéhez képest. Sokat lehetne még idézni ennek a győzelmi jelentés­nek számadataiból- Minde­nekelőtt talán azt, hogy a szovjet felsőfokú tanintézet tek, a technikai iskolák és más középfokú tanintézetek utolsó évében körülbelül 500.000 ifjú szakember feje­zi be ezévben tanulmányait, hogy tudásával hozzájárul­jon a Szovjetunió szocialista gazdaságának további fel­lendüléséhez. Beszélhetnénk arról is, hogy a hét osztá­lyos elemi iskolákat és a köt zépiskolákat 25 százalékkal több tanuló végezte el mint 1949-ben, vagy arról, hogy a második, évnegyed elején minden 100 kórházi ágyra, majdnem másfélszer annyi orvos jutott. mint 1949 ben­Arról tanúskodnak ezek a nagyszerű sokatm,ondó számjegyek, hogy a szovjet nép lendületes épitőmunká- ja nem ismer akadályt, hogy a Szocializmus Országa Sztá­lin elvtárs bölcs vezetésevei munkával erősíti a béke let győzhetetlen hatalmas tá­borát. Az amerikai imperializmus terve a háború, a tömeg­pusztítás terve. ’A nagy Szovjetunió a né­pek szabadságának és a bé­kének a zászlóvivője. Ezért ünnepli az egész vi* lág száz és száz millió becsü­letes dolgozója a szovjet nép békés épitőmunkájának leg­újabb sikerét, mini a nem­zetközi béketábor újabb diát dalát. A Szovjetunió Központi Statisztikai Hivatalának győ­zelmi jelentése újabb csa­pást jelent « háborús gyúj­togatok gúlád terveire és ki* emelkedő eseménye annak a világméretű harcnak, ame­lyet a Szovjetunió vezetésé­vel folytatnak a népek az emberiség békéjének meg­védéséért. - ­ORSZÁGOS DEMOKRATIKUS NAPILAP || 8 OLDAL ARA 4 LEI A termelés vörös zászlajával jutalmazták az első félévben kitűnt fém és vegyipari, valamint a bánya és petroleumipari vállalatok kollektíváit A fém- és vegyipari miniszté­rium, valamint a fém- és vegy­ipari szakszervezetek szövetségé­nek végrehajtóbizottsága kiérté­kelte az 1950. év első felében elért eredményeket es megállapította, hogy e szektor munkásainak, tech­nikusainak, mérnökeinek és tiszt­viselőinek erőfeszítései jelentős e- redményekhez vezettek az állami terv előirányzatainak teljesítése terén. A fém- és vegyipari miniszté­rium, valamint a fém- és vegy­ipari szakszervezeti szövetség vég- rehajtóbizottsága elhatározta, hogy az első félév folyamán elért eredményeikért, a Termelés Vö­rös Zászlaját adja a következő vállalatok munkakollektiváinak: A resical Savrom métáinak, a kohászat terén. A brassói Sovromtractomak, a fémfeldolgozás terén. A marosujvári üzemnek, a vegyipar terén A nagybányai Bata Sprie- kombinát kitermelésének, a srf- nesfémipar terén. Ugyanakkor kitüntetésben része­sítik a következő vállalatok kollek­tíváit: Az Augusztus 23 üzem. A bukaresti Republics üzem. A bárza brádi arany- és ezüst­bánya. A nagybári kerámiai vállalat kollektíváit, A fém- és vegyipari miniszté­rium, valamint a fém- és i vegy­ipari’ szakszervezeti szövetség ezal- kalommal felhívja az összes válla­latok kollektíváit, hogy kereteik között széleskörűen szervezzék meg a szocialista versenyt s ezál­tal augusztus 23. tiszteletére ha­táridő előtt teljesítsék az egész havi termelési előirányzatot becsü­lettel fogadva eképpen a RNK bé loeharcbizottságai kongresszusát. Hasonlóképpen elemezte az 1950- es év első felében elért eredmé­nyeket a bánya- és petróleumipari minisziérium, valamint a petró­leum, bánya és földgázipari szak­szervezeti szövetség vógreütaj tóbi­zottsága is. Megállapították, hogy bár a bánya- és petróleumiparban nem teljesítették az első félév termelési előirányzatait, vannak mégis olyan egységek, amelyek a munkások, technikusok és tisztvi­selők erőfeszítéseinek eredménye­ként sikereket értek , el a termelés, a munkatermelékenység és az ön­költség csökkentése terén. A bánya, és petróleum igyj mi- nteztérium, a petróleum, bánya és földgáz szakszervezeti szövetség v ég-rtiha j t ó!) i zott s ág ä vál együtt elhatározta, hogy az elért ered­ményekért a következő vállalatok kollektíváinak adományozza a ter­melés Vörös Lobogóját: A „-Műn tente* petróleomtelep, Baicoi A „Montén!«“ 7. számú fino­mítója, Brassó.­A ,, Május 1“ Sovrompetrol fémipari üzemek, Pice síi. Szénipari kitermelés, Coma- nesti. Egyben kitüntetésben részesítik a következő váHalatokat: „Moldova“ petróleumtelep, Mokiesti, Sovrompetrol Veg>a finomító, Ploesti. Központ] Miihelyek, Pahna Camp ina. Sovrom szénkitermelés, Lónya A bánya, és petrőleumügyi mi- nósztérkvm és a szakszervezeti szövetség végrehajtóbizottsága melegen üdvözli az élvábalatok munkásait, technikusait, mérnökeit és tisztviselőit és felhívja a vá'ba- lalnw összes koflekliváit, adjanak uj WMidü'etet a termelésnek, ha­zánk — a béke és a szocializmus A buikaresti katonai tör­vényszék kedden, augusztus 1-én kezdi meg Tito fasisz ta klikkjének kemszolgálatá t>a szegődött kémek és áru­lók egy csoportjának pe rét. A vádlottak Milos Teodo- roff, Bosco Latiéi, Medici Nicola, Ádámov Miloral, hatalmas arc vonala aktív fényezője — megerősítése érdekében. A villamossági mtmsztériwm és a fém- és vegyipari szakcszor ve­zetek szövetségének végrőllajlóbl-; zottsága megvizsgálta az 1950 év első felének a villamosság és elektrotechnika terén elért ered-’ menyeit és megállapította, hogy, hála a munkások, tedbníkusok, mérnökök és tszt viselők erőfeszí­téseinek, jelentős eredményeket értek eJ ,az állami terv feladatainak teljesifósében. Elhatározták ezért, hogy a vö-' rös z ászlót az ,.Etek frontot oc“ te­mesvári vállalat koliekti vijának adják, mint annak, a váHafatnafc. amely a legjobb eredményeket ér-i te el a villamosság é6 elektrotechw nrka vonalán. Kit-'hitették még a bukaresti villamossági vállalat kollektíváit tej A villamossági nnuiszdérkwn tél a férti- és vegyiipari szakszerveze­tek szövetségének végrehajtóbl- zottsága felhívást Intézett » villa­mossági és elektrotechnikai szekJ torban működj váfaahft össze* kollektíváihoz, fogadják uj sike­rekkel a RNK békeiiarcbizoMságai- nak kongresszusát, járuljanak hoz­zá uj megvalósításokkal a szoct*-' tízmus építéséhez országunkba«. Kassier Juro, Petrov Jiva, Stanojevici Bojidar, Peo- vics Angelko, Silin Miladin, Radoslavovics Svetomir, Mi­lutinovics Nikola és Nedics Vidosa. A vádlottak árulást és kémkedést folytattak a Ro­mán Népköztársaság ellen­Titoista kémek és árulók a bukaresti katonai törvényszék előtt Minél több gabonát a dolgozó népnek, a béke megszílárditásáért! Az ország dolgozó parasztsága 91,8 százalékban végezte el az aratást A teomiónybtttakaritáisni csata országszerte egyre nagyobb mé­reteket ölt. Az ország minden ré­szében aratnák, csépelnek, hán­tolják a tarlót, A -földművelésügyi miniszté­rium julius 30-1 közlése szerint dolgozó parasztságunk 91>,8 szá­zalékban hajtotta végre " az ara­tási tervelőirányzatot. Kanstan- ca, Covurlui, Romanati, Teleor- man, Olt és Iasi megyék pedig teljesen be is fejezték. 1 ' . Az egész ország területért H ket­tőzött szorgalommal bántják a tarlót. A fent említett időpontig 1.537.352 hektár tarlót hárítottak meg. Még mindig Bihar vezet, a- hol 94,6 százalékban végezték el a tarlóhántást. Utána következik KiíiküküIJő megye 93 százalékai, Szörény megye 90,8 százalékos, majd Szatmár és Muscel megyék 89 százalékos eredménnyel. Szilágy, Krassó, Maros, Kolozs, Dámbovtta, Nagykő küllő. Torda, Ilfov és Teleorman megyékben 60—75 százalékban buktatták meg a tarlót. Mehedinfi, Pátciu, Tu tova, Iaiomita, Vaslui és Tulcea megyék­ben szorgalmazni kell a tarlóhán­tást. Ugyancsak lendületesen folyik a csóplés is. Julius 30-ig 1.959.167 hektár gabonavetés termését csé­pelték ki. Legjobb eredményt értek el Szörény megyében, ahol már 90,S százalékban, Romanati megyében 82,8 százalékban, Teleorman me­gyében 79,8 százalékban. Dőlj me. ■gyében 73,5 százalékban, Arad me­gyében 72,5 százalékban és Temea megyében pedig 72 százalékban hajtották végre a cséplósi előirány zatot, „A BÉKETABORT ERŐSÍTEM EZZEL A GABONÁVAL!“ (TEMESVÁR). Komlódi András ujmosnicai középparasztot jó gar­dának ismerik ‘a faluban. Család­jával alaposan megmüve’i földjét^ (Folytatás a 2. ohlaloVj IV. ÉVFOLYAM, 882. szám ma? 1950. augusztus 2., szerdí Taxa pojtali piäÜU bl oumeraF/tynL^ »probäril Dir. Gen. P. T. T. Nt. 285.092/941

Next

/
Thumbnails
Contents