Romániai Magyar Szó, 1950. szeptember (4. évfolyam, 906-931. szám)

1950-09-01 / 906. szám

Alaposai) készítsük elő az őszi mezőgazdasági csatát! R OMANI AI Országunk dolgozóinak milliói tiltakoznak az amerikaiak kalóztámadásai ellen Már csak rövid idő választ el a.T, őszi vetés megkezdésétől. Az ország legtöbb megyéjében befe- jtesödött a gabona betakarítás. A dolgozó parasztok ebből a munká­ból is derekasan és becsülettel vették ki részüket, felszabadulá- sank évfordulója és a közelgő bé- kekongressaus tiszteletére még na­gyobb mértékben fokozták a ínunica iramát Nagyrészük már galíonabeszcigáltatási kötelezett­ségét is teljesítette. Itt az: idő. hogy felkészüljünk az njabb csatára: az őszi szán­tásra és vetésre, melyet csak úgy ícJjesithetünk eredményesen, ha megértjük az őszi mezőgazdasági munkálatok fontosságát. A helyi ideiglenes bizottságok­nak (ömegszervezeteknek már is széleskörű felvilágosító munkát kell kifejteniük a dolgozó pa­rasztság között. Meg kell győzniük •ofgozó parasztjainkat, milyen előnnyel jár. ha felkészülten, ala­pos terv alapján kezdenek az őszi vetéshez. A vetési tervet idejében és le­hető legjobban kell elvégezni, mert csak így biztosíthatjuk a jö- vöévi jótermést. El.ő ötéves tervünk nemcsak a munkásosztályra, de dolgozó pa­rasztjainkra is nagyszerű, komoly feladat okát ró. A Párt útmutatá­sa szerint most még jobb, még lelkiismeretesebb munkával kell hozzájárulnunk a jövőévi jó ter­més eléréséhez. A felszabadulás utáni évek gya­korlata megmutatta, hogy az őszi vetés sikere is — akárcsak más mezőgazdasági munkáé — a jó és gondos előkészítő munkálatoktól függ. A Szovjetunió kolhozpa­rasztjai a tervszerűen végrehaj­tót előkészületekkel biztosítják a korai vetés zavartalanságát. E tervszerű előkészületnek nagy szerepe van abban, hogy olyan gazdag termést takarítanak be, mint sehol a világon. Alig egyéves kollektiv gazdasá­gaink is fényesen bizonyítják az előkészítő munka sikerét. Fiatal . kollektiv gazdaságaink a szovjet agrotechnika módszereinek alkal­mazásával és a tervszerű mun­kával alig egy esztendő leforgása alatt olyan termést takarítottak be, hogy dolgozó parasztságunk méltán megcsodálhatta. A kendiló nai kollektivisták 32 mázsa búzát csépeltek ki hektáromként. A nagvesanádi kollektív gazdaságban pedig átlagosan 20 máz.-át. Ezzel szemben az egyéni gazdaságok­ban mindössze 8—10 mázsa búza termett. Az őszi vetési csata megszervezé- * seben nagy feladat vár az Ideig­lenes bizottságokra. XJgy kell meg szervezniök a szántást és a ve- tást, hogy dolgozó parasztságunk késedelem nélkül a lehető legjob­ban végezhesse el. A földművelés­ügyi minisztérium a megyei ideig­lenes bizottságok segítségére sietve már korábban ellátta őket a vidéknek és az éghajlatnak megfelelő útmutatásokkal, taná­csokkal. Az ideiglenes bizottságoknak eleve biztositanick kell a szüksé­ges mennyiségű gépeket és szer­számokat. Biztositaniok kell a tisztított és válogatott, egészsé­ges, vetőmagot is. Dolgozó paraszt jainkat mozgósítsák a vetőmag ki­választására és előkészítésére Községenként, sőt községi körze­tenként is gép- és szerszámjavitó műhelyeket keli felállítani. Az el­lenőrzés végett szerszámjavitó fe­lelőst kell kinevezni. A felelős na­ponként ellenőrzi a javítás mene­tét és késedelem vagy hiány ese­tén azonnal intézkedik A javítóműhelyek napra meg­határozott terv szerint dolgozza­nak. Minden dolgozó parasztnak előre tudnia kell ,hogy gépeit és egyéb szerszámait mikor vigye ja­vítani. Községenként, sőt utcán­ként kell megszervezni a mag tisz­titó és csirázlató központokat. Dolgozó földműveseink arra töre­kedjenek, hogy tisztított és jó csiraképességü vetőmagot vesse­nek el. Ha egészséges, tiszta vetőma­got vetünk, termésünk üszökmen- tes lesz és hektáronkénti mennyi­sége is gyarapszik. Egyetlen dolgozó paraszt se ves­sen el tisztátlan, csávázatlan nem eléggé csiraképes magot. Ez nem­csak egyéni, de nemzetgazdasági szempontból is káros. A vetés megkezdésével egyidejű­leg csávázó központokat kell léte­síteni. A nem eléggé esiraképes magot a község jó minőségű ve­tőmag-tartalékából cserélik be. A kulákság most is —■ akárcsak a tavaszi vetés idején — megpró­bál a szerszámjavitás, magtiszti- tás kötríezettsége alól kibújni. Ideiglenes bizottságaink és a dol­gozó parasztságunk hazafias kö­telessége, hogy kíméletlenül és keményen lesújtson rájuk s még idejében megakadályozza aknamuu tójukat. Az ideiglenes bizottságok fel­adata ellenőrizni, hogy a legjobb és a legmegfelelőbb összetételű termőtalajt az ipari növények szá mara készítsék elő. Rohamosan fejlődő könnyűiparunk egyre több nyersanyagot kivan. E nagyfokú szükségletnek pedig csak ugv fe­lelhetünk meg, ha teljesen bele­kapcsolódunk az ipari Vnövények termesztesebe. A kijelölt területek előkészítését rövidesen meg keli kezdeni. Ezzet egyidejűleg közeledik a kései növények betakarítása: a kukoricatörés, kóróvágás, répasze­dés, valamint, az őszi ugarolás ideje. Ideiglenes bizottságaink úgy igyekezzenek megszervezni tí­zeket a munkákat, hegy a vetés percnyi késedelmet se szenvedjen. Természetes, hogy alapos, kö­rültekintő terv segítségévei köny- nyen biztosíthatjuk e munkák si­kerét is. A gépkölcsönző központok, falu­si szövetkezetek géppel és szer­számmal látják el dolgozó paraszt­ságunkat. Az ideiglenes bizottságoknak gondoskodtok kell a községben levő összes veíőgépek és triörök meg javításáról és teljes kihaszná­lásáról. A vetési csata idején e- gyetlen vetőgép sem heverhet ki­használatlanul. Azok a községek, amelyek felesleges vetögéppel vagy egyéb mezőgazdasági szerszámmal rendelkeznek, segítsék ki a gépek és szerszámok hiányában szenve­dő községeket. Kollektiv gazdaságaink tagjai az előkészületek idején valamint a vetés idején is járjanak elől jó példával. Sikeres és eredményes munkájukkal mutassanak utat dolgozó parasztjainknak most is, mint a i avasai vetési kampány és a termésbegyüjtés idején, ők le­gyenek az elsők, akik felkészülnek és megkezdik a vetést. A kollektív gazdaságok tagjai ezután is úgy dolgozzanak, hogy munkájuk eredményével még több dolgozó parasztot győzzenek meg a nagy területen végzett közös munka előnyeiről. Állami gazdaságaink járjanak jó példával elől kollektivistáink és dolgozó parasztjaink előtt. Vető­maggal, agrotechnikai tanácsok­kal és szükség esetén gépekkel és javításokkal segítsék őket. A legnagyobb segítséget azen- ban a gép- és traktorállomások dolgozói nyújtják majd. Ma már több mint 6000 traktor ál! dol­gozó parasztjaink rendelkezésére a GTÁ-kon keresztül. A vetési csata küszöbén a gépállomások dolgc<zói még szélesebbkörü meg­győző munkájukkal járuljanak hozzá, hogy dolgozó paraszt­jaink korszerű mezőgazda- sági gépekkel és trakto­rokkal szántsanak, műveljék föld­jeiket. A GTA dolgozói minél több traktorbérlő társulást alakítsanak, hogy gépállományuk teljesitőképes ségét a legnagyobb mértékben ki­használják Még van idő a szervezésre, csak ne pazaroljuk el! A GTA vezetőségének gondoskod nia kelt arról, hogy minden trak­tor és gép üzemképes állapotban várja a vetés megkezdését. Jó szervezéssel meg kell szüntetni a holtidőt! A traktorosok lelkiisme­retes, alapos munkát kell. hogy végezzenek. Az idei őszi vetési csata az egy­re élesedő osztályharc viszonyai között megy végbe. A kulákság — a szegény- és középparasztság ki- szipolyozója és legnagyobb ellen­sége — minden erejét összeszedve küzd, hogy megakadályozza a dol­gozó parasztság boldogulását. Szabotázs-kísérleteivel igyekszik a munkát gátolni. Ideiglenes bizott­ságaink és öntudatos dolgozó pa­rasztjaink továbbra is a legna­gyobb éberséggel vigyázzanak, ne­hogy a kulák szabotálja a vetést vagy parlagon hagyja földjét. Dolgozó parasztjaink és ideigle­nes bizottságaink igy felkészülve biztosítják a vetési csata sikerét, a jövőévi jótermést, a dolgozó nép kenyerét. Munkára fel, hogy munkánk eredménye méltó legyen ötéves tervünk első esztendejéhez. Hazánk dolgozóinak jogos fel­háborodását és a békebontó impe rialisía agre&szórok elleni kérlel­hetetlen gyűlöletét tükrözik azok a láviratok, amelyeket százával küldenek az Egyesült Nemzetek Biztonsági Tanácsának az ameri­kai imperialisták koreai rablótá­madásának megbélyegzésére. A nadrági Ciocanul-územek munkásai, technikusai és tisztvi­selői I. A. Malikhoz, a Biztonsági Tanács elnökéhez intézett távira­tukban a következőket írják: Megbélyegezzük az amerikai im­perialisták véres támadásait és radállati kereai bombázásait és követeljük a Biztonsági Tanács­tól, kötelezze az amerikai kor­mányt. hogy azonnal vonja vissza csapatait Koreából és szüntesse meg Korea békés lakossága elle­ni barbár bombatámadásait. Ugyanilyen felháborodottan for­dul a Biztonsági Tanácshoz a te mesvári IMB-üzemek dolgozó‘kol­lektívája Is. A gvar munkásai, technikusai és tisztviselői erélye­sen tiltakoznak az amerikaiak bombatámadásai ellen és megbé lyegzi'k az amerikai imperialistá­kat, akik gyermekeket, asszonyo­kat és aggokat gyilkolnak halom­ra. „Követeljük a Biztonsági Ta­nácstól, sürgősen intézkedjék azért, hogy az amerikai imperia­listák azonnal megszüntessék bestiális bembatámadásaikat és végetvessenek az imperialista ag­ressziónak, Korea népének jogában áll saját sorsa fölölt dönteni — Írják a fővárosi köztisztasági tize. mek alkalmazottai. A RDNSZ szervezetei népes gyű léseken bélyegzik meg az ameri kai imperialisták koreai agresszió­ját és hazánk női nevében a távi­ratok százaival követelik a Bizton sági Tanácsi ól. hog v vessenek vé get az amerikai légikalózok ko­reai mészárlásának. Az amerikai imperialisták koreai becstelenségei hazánk minden tisztességes emberét, vallásfeleke­zetre. nemzetiségre való tekintet nélkül cselekvő békeharcra moz gósitotlak. Bihar megye vallósu lakó­rai nevében A use’’ áron rabbi tiltakozó táviratot ’ Udött a Biz­tonsági Tanócshcz hogy azonnal szüntessék be az amerikai légihad erő koreai bombatámadásait. Tecuci meye ortodox hívői és klérusa nevében Vasile Cristea esperes a Biztonsági Tanácshoz intézett táviratában többek kö zö;t a következőket Írja: „A felebaráti szeretet nevében felháborodottan tiltakozunk a Koreában végrehajtott amerikai kegyetlenkedések és bombatáma­dások ellen. Tiltakozunk a békés és ártatlan lakosság lemészárlása ellen és követeljük az amerikai haderők azonnali kivonását Ko­reából. Követeljük a koreai al­jas háború azonnali beszünteté­sét, mert az lábbal tiprása az emberi erkölcsöknek. Követel jük adják meg a lehetőséget, hogy a koreai nép sajátmaga döntsön sorsa felett. Azonos tartalmú táviratot küld-' fék a Biztonsági Tanácsnak a kollektiv gazdaságok dolgozó pa­rasztjai. valamint hazánk kétké- zi és szellemi dolgozói. Kim IR Szén elvtárs váíasztáviraia a RMP Központi l/ezetőségélez A ROMÁN MUNKÁSPÁRT KÖZPONTI VEZETŐSÉGÉNEK GH. GHEORGHIU-DEJ ELVTÁRSNAK Teljes szivemből köszönöm Önnek, a Román Munkáspárt tagjainak és Románia egész dolgozó népének azt a meleg, test véri üdvözletét, amelyet Pártunk hoz és az egész koreai néphez intéztek abból az alkalomból, hogy Koreát a dicsőséges Szovjet Hadsereg öt évvel ezelőtt szabadította fel a japán gyarmati uralom elnyomása alól. KIM IR SZÉN a Koreai Munkáspárt elnöke Pbenján, 1950 agusztus 25. Vállalom, hogy irgalmatlanul leleplezem az imperialista ellenséget Huszonkét éve dolgozom a b rassói Vörös Partizán-posztógyár­ban. Egyik év a másik után telt el. Minden nap későn feküdtem és korán keltem. Tíz éhes kis gyermeknek kellett kenyeret adnom s bármennyit dolgoztaim, sohase m volt elég az étel. A burzsoá- foldesurt rendszernek nem fájt a mi nyomorúságunk. Felszabadulásunk óta azonban a mi néoes családunk élete is megváltozott. Pártunk, mint go ndos szülő úgy vigyáz az én csa­ládomra is. Munkámért becsület es bért kapok á gyárb: n s 40 szá­zalékos havi tulteijesitményem még jobban biztosítja gyermekeim ellátását. Ezenkívül nemrég még állami segélyt is kaptam és mint tlzgyermekes anya még 20.000 lej ajándékban is részesültem. Világosan látom, hogy népi d emokratikus rendszerünkben min« den nappal javul az életünk. Ez ért harcolni akarok hazánk felvi­rágoztatásáért, a béke megvédés éért. Csatlakozom a múl ó és millió anyához, feleséghez, akik velem együtt elítélik a háborúra uszító angol-amerikai imperialistákat, az újabb borzalmak és újabb nyo­morúságok szülőit. Munkahelyemen, a szövőgép mellett küzdők a békéért A szep­tember 9. és 11. között megtartandó békekongresszue tiszteletére vállalom, hogy a munkám termelékenységét 50 százalékkal teteme« lem, a békeharc fokozására felvilágosító munkát végzek társaim között s irgalmatlanul leleplezem az imperialista ellenséget. DL'MITRU ANNA a sztäün várost Vörös Part zárt posztógyár munckásnője T ótít /\ nikó károm galambja A RISK Békekon^resszusa tiszteletére Ezer csillag fejem felett. Nézem a csillagos eget. Fejem alatt ezer virág, Süti őket a holdvilág. Három fehér galambom Van, A szárnyukban ezer toll van. Egyet onnét kiszakítok S három levelet megírok. Fényes csiflag a lámpásom, Toliam büröklébe mártom. Burján levél a papi rom, Első levelem megírom Mérges levél, nadragulya. Tóth Anikó reá írja, Reá írja s szeme, vádol; „E! a kézzel Koreától Tl Repülj galamb, szállj nyugat­nak, Ahol a gyilkosok laknak. Ha kérdezik: ki hazád van ? , Mond meg: ahol szabadság van. Fényes csillag a lámpásom, Toliam folyóvízbe mártom, Margaretta a papirom, Másik levelem megírom Margaretta fehér szirma, Tóth Anikó reá írja, Reá írja. s szeme lángol: ..Hatalmas a béke-tábor!1' Repülj galamb azokhoz el. Kiknek a háború nem kel]. Repüld öt a földet, veled Küldöm ezt az üzenetet. Hogy jól vagyunk. S a brigádom Első lett ezen a nyáron. S hogy mikor igy szólok: béke. Velem szól az ország népi. Csillagos ég a lámpásom, Toliam friss harmatba mártom. Piros pipacs a pa pi rom, Harmadik levelem írom Piros pipacs a papiros. Mint a zászló olyan piros Tóth Anikó reá Írja: „Sztálin elvtárs. Cime: Moszkva.* Repülj galamb, szállj keletnek. Vidd el ezt a köszönetét. Gyorsabban szállj mint a hintó, S mondd, hogy tiszteli Anikó Mond el, hogyha szólnak hoz­zád : Szépen eresztett a búzánk. Mit is mondj még ? — Hiszen látod A kollektiv gazdaságot. Szemem hogyha csillag volna, Az ablakán beragyogna. Szivem hogyha virág volna. Mindig Néki illatozna. 1950 augusztus. HAJDÚ ZOLTÁN Szemem hogyha tüzláng lenne, Ti gyilkosok, felperzselne. Szivem hogyha bomba volna, Felrepülne s rátok hullna i $50 SZER - 6. ORSZÁGO^EMOKRATtKU^APjt\oj^^^£OAt ÁRA 4 LEI pojtali platói to numera# conl. aprobärt! Dt». Gen. P, T. T Nr. 285.092,947 * rr. 906- szám 1950. szeptember 1., péntek

Next

/
Thumbnails
Contents