Romániai Magyar Szó, 1950. december (4. évfolyam, 983-1008. szám)

1950-12-01 / 983. szám

IV. ÉVFOLYAM, 983. szám. 1950, december 1, péntek faxa postai* plalita la numera# conf. aprobarB Dir. Geo. P.T.T. Nr. 265.092/947. ORSZÁGOS DEMOKRATIKUS NAPILAP || 8 OLDAL ARA 4 LEJ Teohari Georgescu eivtárs beszéde a temesvári nagygyűlésen a bánsági városi és falusi dolgozók előtt Kedden délután Temesvár és a környék. he,; falvak több mint 50.000 választópolgára gyűlt össze az állami opera előtti téren. Te. mesvár gyárainak dolgozói, az iskolák tanulói, a közeli kollektiv gazdaságok tagjai, román, német, ma­gyar és szerb dolgo. zóparasziok jöttek, hogy meghallgassák Techari Georgescu elvtársat a munkás- osztály ügyének egyik legkiválóbb harcosát, a RMP KV (titkárát, helyettes miniszterelnök és belügyminisztert, a. kit a temestarto. mányi 114.es vá- íasztókerület dolgo­zói Temestartomány nóptanáesába jelöl­tek. A népgyülést Izsák Márton elv- (társ, a RMP KV temestartományi bi. zottságának első ti t kára nyitotta meg és átadta a szót Teo hari Georgescu elv­társnak. A tömeg románul s magya­rul lelkesen és so­káig éljenezte a a Párt Központi Vezetőségét, amely uj, bol. dog élet íelé vezeti egész dolgozó népünket. A tömeg különböző nyelveken megárt plaká­tokkal karikatúrákkal és jelszavakkal fejezte ki gyűlöletét az imperialisták, valamint a hóhér Tito fasiszta kémbandája iránt. A szerb dolgozók anya nyelvükön üteme­sen megismételt jel­szavakkal juttatták kifejezésre a Bán­ság szerb dolgozó lakosságának elha­tározását, hogy fo­kozza éberségét a titoista ügynökök­kel szemben és még szorosabbra vonja sorait a Párt és né­pi demokratikus rendszerünk köré. A népgyülés vé­gén az egybegyűltek leírhatatlan lelkese­déssel tüntettek a nagy Szovjetunió és Sztálin elvtárs mel­lett. Temestarto. tnány dolgozni ezen a népgyülésen egy. emberként kötelez­ték magukat, hogy a Népi Demokrácia Frontja jelöltjeire, a boldog, bőséges életre, a szocializ­musra, a békére szavaznak. (Teohari Georgescu elvtárs beszédét lapunk II. oldalán közöljük). A varsói kongresszus még elszéntabbá tett az uj Hitlerek elleni harcunkban Irta: BARTHA JÓZSEF élbányász, a Béka Hívei II. Világkongresszusának delegátusa Mikor, mht a Zsiivöigye kül­dötte elhdultam a Béke Hi\ei V i Iá gíton gressz.usára, munkatár­saim igy szóltak hozzám: ,,No, Bariba, a kongresszusra mégy túl az ország határain. Jó utat ki vénünk! Csak aztán mondd meg ott a többi ország küldötteinek, hogy mi, zsilvölgyiek, tudjuk mi a béke Értékeim tudjuk uj é!e- türtket hazánkban. Nem engedjük meg a banditáknak, hogy fel­gyújtsák a világot! Mi itt a tár­nákban a békéért fejtjük a sze­net“. Akivel csak találkoztam len­gyelországi tartózkodásom folya­mán, mindenkit az a vágy fűtőt 1 át: megakadályozni a háborút. Ez az akarat hozott össze ben­nünket, 80 ország 1.800 küldött­jét. Én nem térek ki itt a kon­gresszus munkálataira, mert hosszú órákig beszélhetnék aa nélkül, hogy mindent elmondhat­nék, amit láttam és éreztem azok ban a napokban. Egy a kongresz- szus befejezése után történt dol­got mesélek el pár szóval: az oswíecmi (Auschwitz) látogatáso­mat. Amit ott láttam, azt hiszem semmiféle iró nem tudná leírni. Auschwitz egyike azoknak a hit­lerista gyüjtőtáboraknak, ahol ezer meg ezer, különböző ország bó| származó, különféle nemze­tiségű ártatlan embert öltek meg: oroszokat, lengyeleket, zsi­dókat franciákat, olaszokat. Láttam, hogy minden centiméi ternyi föld vérrel áztatott. Az egyik udvarban 24.000 embert löt tek agyon. Láttam egy 10 m hosszú 2.5 m. széles és 2 m. ma­gas szobát, amelyet 23.000 nő hajával töltöttek meg. Ezt a feldolgozásra szánt hajat az utol­só napokban már nem tudták el­szállítani. A többi szobákban emberliajból szőtt holmikat láti tunk. Más termekben tízezernyi gyermekcipőt és 5—6 köb­méter szemüveget láttáim felhal­mozva. Megmutatták azt a kemencét, melyben embereket égettek el. Egyszerre 4.000 embert tereltek he a krematóriumba, gázzal árasztották el őket, s a 4.000 ember helyén csak hamu maradt. Azt mondják, hogy a németek a napi teljesítményt 50.000 ember­re akarták felemelni. Erre a célra óriási medencéket építettek. A foglyokat saját társaik égették eh hogy később ők Is sorra kerülje­nek. Ezt azért csinálták így, hogy senki meg ne tudja mi törj ténik odabenn. Az emberi ész a- lig tudja felfogni, hogy ez a barbárság lehetséges voft. De az, amit saját szememmel lát. tam, még jobban megerősíti a háborús uszítok elleni harcomat. Nem szabad egy percig sem elfelejtenünk, hogy a vérengző amerikai imperialisták ma a hitle­ri hóhérok utján haladnak. Amit Koreában véghezvtsznek, a hitle­risták rémtetteire emlékeztetnek. A koreai küldött a kongresszu­son tartott beszédében rámuta­zonyitja, hogy a támadó ameri­kaiak Koreában uj auschwitzckat létesítettek, i És ezek az újjászületett hitie­rek auschwitzokkal szeretnék be­vetni az egész földet. Erre hasz­nálják fel a volt hitlerista vezé­reket, háborús bűnösöket, mint Guderiant és társait. De ott, a háborútól oly nagyon tönkretett Lengyelország föld­jén tartott kongresszuson, jobban éreztem mint valaha, hogy mi, a világ összes egyszerű, békesze­rető emberei erősebbek vagyunk. M>eg tudjuk akadályozni, ezeket az őrülteket, hogy aljas tervei; két végrehajtsák. Ai varsói kongresszus uj len­dületet ad a bekell arcnak az e- gész világon. Én azzal az elhatá­rozással megyek haza, hogy min­denkinek elmagyarázom amit Itt láttáim és tettekkel válaszoljunk a kongresszus felhívására. Ml bányászok, elszántan meg- védjük a békét, egyre több sze; net adunk az országnak, hazánk megerősítéséért, eddigi eredmé­nyeink megvédéséért és a béke megmentéséért. Hazafias öntudattal a néptanácsyálasztások győzelméért Irta: JUHASZ LAJOS a MNSZ Végrehajtó Irodájának tagja Szerte az országban Népköz­társaságunk minden dolgozója, hazánk egész népe lelkes öröm­mel készül az első néptanácsok megválasztására. A kitartó és tervszerű felvilágosító munka e- ncdményeként mérven begyöke­rezett a néptömegek tudatába az • felismerés, hogy a december 3-i választásokon népi demokrá­ciánk fejlődésének #.ijsbb nagy horderejű szakaszához érkezünk el. Ahhoz a nagyjelentőségű sza­kaszhoz, amikor választott kép­viselői utján egész dolgozó né­pünk közvetlenül belekapcsolódik a helyi ügyek intézésébe, közvet­len részesévé válik az államigaz­gatásnak. Választási törvényünk mélyen demokratikus jellege, a válasz­tási kampány egész menete, a népünk elé állitcft célkitűzések szemléltető példák ezreivel tuda­tosították népünkben, hogy első ízben nyílik alkalma, hegy saját soraiból válassza meg a helyi közügyek intézőit. Azokat a leg. hűségesebb és legrátermettebb embereket, akik a nép igazi tö­rekvéseinek adnak hangot, aki­ket ezer és ezer kapocs fűz a néphez, akiknek érdekei teljesen éj maradéktalanul fedik a szó. riali/mu. építőinek érdekeit. Igen, népünk tudja s lépten, nyomon tapasztalja, bogy „ de­cember 3-án megválasztandó nép. tanácsok az ő törzséből fakadó erö5 hajtások lesznek, melyeket semmiféle szélvihar rém tud megingatni. Hiszen már a jelö­lésekkor bebizonyosodott hogy a néptar ácsokban Csak azoknak le­het helye, akik rászolgáltak a nép bizalmára s a tettekkel meg­pecsételt ajánlólevelekkel rendel Ueznsk. E jelöltek élete, eddigi tevékenysége nyitott könyvként áll a választók tömegei előtt. Eb. bői a könyvből pedig a maguké­hoz hasonló sorsot, törekvéseket, célokat olvashatnak ki. Nem meglepő tehát hogy már maga a választási kampány is nem kiváltságos érdekcs:portok, hanem az egész nép közös ügye s a nép legjobb fiai váll­vetve munkálkodnak azon, hogy a néptanácsok megy «l-sztäiät ünnepi rangra emeljék. N ncs ta­lán egyetlen üzem. város vagy falu, ahol a választási előkészüle­teknek ne adtak volna újszerű tartalmat azzal, hogy a tömegek alko*ó munkájával, a szocialista építéssel kapcsolták egybe. Valahányszor felrémlik ; múlt­beli választások sok-sok keserű emléke, a népelnyomó burzseá. földe=nri rendszerek gyászos ke. médiái vagy gyűlöletes becste­lenségei, nyomban érzékelni tud. luk a múlt és a felen közötti át­hidalhatatlan különbséta:!. Egy­ben pedig megértjük azt a nagy bizalmat, amelyet a nép táplál a megválasztandó néptanácsok iránt, T A burzsoá pártok egykori kor. tesei sohasem voltak fukarak az ígéretekben De minden dolgozó ember tudta, hogy milyen érték­telenek voltak ezek a hitegeté­sek, mert a régi választás min­dig csak arra Szolgált, hogy ma­roknyi kizsákmányoló érdekeit vigye előbbre. Ha pedig az ígé­retek nem voltak elégségesek mindig készen állott a csendőr- szurony s a börtön, hogy az e- légtelenkedőket a burzsoá-földes. uri állam terrorhatalmára figyel- meztessr:. Jól tudja ezt országunk ma­gyar lakossága is, amely a le­tűnt reakciós rendszerek idején bőséges tapasztalatokat szerzett az „úri“ világ változaté« elnyo­mási módszereiről. És csak most, a népi demokratikus rendszerben tudta meg igazán, hogy igazi Szabadság és jogegyenlőség a dolgozó ember számára csak ott létezik, ahol az államhatalom a dolgozó parasztsággal szövetséges munkáse-zztály kezében van, ahol a dolgozó ember nemzetiségre, fajra, vallásra való tekintet nél­kül testvéri egyetértésben és kö­zös erővel az egész nép közös javán munkálkodik és harcol a nép leigázására és kiszipolyozá. sara törő reakciós erők érdekszö­vetsége ellen. Országunknak a Népi Demo­krácia Frontjába tömörült de. mokratikus erői, a munkásosz­tály élenjáró Pártjának vezeté­sével, egységesen vesznek részt a néptanácsek választásán. A Ma­gyar Népi Szövetség a magyar­ság nemzetiségi töinegsaer. v-izete is részt vesz ebben a tö­mörülésben é3 a magyar népi tömegekre támaszkodva küzd a választásidon az egységes célki­tűzések sikerét biztosító válasz­tási győzelem kivívásáért. Ott ,ahol a román és magyar munkás, a többi nemzetiségek fiaival együttesen harcol a szo­cializmus építésén a gyárakban, bányákban és munkát elepeken » tervfeladatok minél jobb elvég­zésén. ott ahol a re.can és ma­gyar dolgozó paraszt együttes tö­rekvésként tűzi maga elé a falu jobb életének megteremtését, ott .al'ol minden román és ma­gyar dolgozót egyazon békeóhaj és akarat hat át, ott, ahol egy­formán érvényesülnek a kultar- forradalom nagyszerű eredmé­nyei, nem is lehet ez másként. Hazánk magyar nemzetiségű dolgozó; lelkes hangulatban ké­szülnek az egész nép közös nagy ünnepére. Ezen az ünnepnapon a Népi Demokrácia Frontjának zászlaja alatt választják meg a legérdemesebbeket, a legjobba­kat. hogy képviseljék őket a nép tanácsokban, a Helyi hatalom szerveiben. A Magyar Népi Szövetség szer­vezeteinek feladata mozgósítani a magyar nemzetiségű tömege­ket, hogy szavazatukkal járulja­nak hozzá december 3-án t Népi Demokrácia Frontja Választási győzelméhez. Ebben a munkában szervezetenk máris komoly si­kereket értek el. Általában az tapasztalható, hogy a magyar dolgozó tömegek napról-napra mindjobban felismerik a népta­nácsok jelentőségét és valóban örömmel és lelkesen készülnek a néphatalom e fontos szeryeinek megválasztására. A választás elő­készítésének szakasza pedig rend kívül hasznos iskolának bizonyul a politikai nevelésben, a magyar városi és falusi dolgezók politi­kai öntudata színvonalának fej. lesztésében. Arad- és Temes.tartományban Szerzett tapasztalataim arról győztek meg, hogy a Magyar Népi Szövetség szervezeteihez tartozó tömegek egyre világ»-: sabban látják, hogy a december 3-i néptanácsválasztásokon sza­vazatukkal hozzájárulnak n bé­kés alkotó munka biztosításához, a .fölét fokozásához. Népköztár­saságunk szocialista fejlődéséhez. Mint a végvári dolgozók je-‘ •öltje 3 tenvzstartományi népti- náosba. alkalmam veit megbe­szélni a választókkal a napi éle­tükhöz fűződő kérdéseket. És a község kuUurotthonában lefolyt összejövetel hangulatából látható volt, hogy a dolgozó nép tudja mit akar, céltudatosan halad e. lőre a szocializmus építésének utján, a virágzó jövő a foko­zódó jólét megteremtése felé. A végvári „Dózsa György“ kollek­tiv gazdaság tagjai tudják, hogy decemher 3 án eddigi nagyszerű sikereik megszilárdítására, to­vábbfejlesztésére Szavaznak, tud­ják. hogy Fárt Útmutatásainak köszönhetik, hogy rátérhettek a napfényes, boldog jövő utat a. Hasonló emelkedett politikai öntudattal találkozhatunk Bán­iakon. az aradtartományi Péc-s- kán és más községekbm is. Min­denütt lüktető ütemben folyik a készülődés az ünnepi esemény­re. Mindenütt tudják, liogv a néptanácsok megválasztása béke- szavazás is lesz. Alig néhány nap választ még el december 3-től. E hátralévő napok a fokozott agitációs mun­ka napjai lesznek, hogy minden választásra jogosult férfi és nő tudatában legyen hazafias köte­lességének. így pecsételjük meg a népta­nácsok megválasztásának napián a szocialista építés terén elért eddigi nagyszerű sikereinket. így válunk méltókká, hogy közös gazdái legyünk országunknak, igy járulunk hozzá a békeerők növeléséhez, a virágzó jövő meg­terem téséhez. a szabadságitól és ai jogegy időséihez!

Next

/
Thumbnails
Contents