Romániai Magyar Szó, 1951. január (5. évfolyam, 1009-1033. szám)

1951-01-01 / 1009. szám

ORSZÁGOS DEMOKRATIKUS NAPILAP j 12 OLDAL. ÁRA: 4 LEJ UJ esztendő alkalmából á sok sikert kivan hazánk dolgozóinak a békéért, szocializmusért és az ötéves terv végreha jtásáért vívott harcunkban BOLDOG UJESZTENDŐT ! Uj esztendő küszöbére érkéz, tünk Soha még népünk életében nem volt olyan nagyszerű feladat a mérlegkészítés, soha még ennyi alkotó cselekedet nem hirdette né­pünk büszke örömét. Élni tudtunk a felkinalkozó gazdag leheiőségek- kel s akadályokat és gáncsvetése­ket leküzdve, sikerrel építettük szocialista jövőnk szilárd alapza­tát. Szabad ország szabad népe­ként kovácsoltuk sorsunkat a munkában és harcban acélosodra nőttünk hozzá feladataink nagy­ságához. kerültünk közelebb a szocializmu j építői nagyszerű cél jajnak valóravaJtásához. Egyetlen esztendő évtizedekkel ért fel, elmaradt országból a ha­ladó, fejlett társadalmu nemzetek sorába léptünk. Harci feladatokat teljesítettünk, politikái és gazda, sági téren óriásléptekkel halad­tunk előre, A munkáscczíály for­radalmi pártjának Útmutatását kö­vetve becsülettel helytálltunk a demokrácia, a szocializmus, a béke frontján s az 1956 es évet győze! mek évévé avattuk S a magabiztos erőnek, a re. ménységekct tettéváltó elhatárc. zásnak ugyanilyen biztonságával lépünk a® évszázad második felébe, az 1951-es esztendőbe Abban a tudatban tekintünk előre, hogy szilárd utón járunk s nincs az az erő, ami a felemelkedés útjáról le tudna téríteni! Am a biztonság­nak és a derűs életszemléletnek ez a bizonysága, amellyel népünk a jövőt tekinti, nem a nehézségek és veszélyek lebecsüléséből fakad Hitünk rendithefeílenségének alapja az, hogy mélyen meg va­gyunk győződve ügyünk igazságá­ról és legyőzhetetlenségéről, tud­juk, hogy a béklyóitól megszaba­dult dolgozó nép ereje ellenállha­tatlan, győzedelmeskedni képes minden akadályon Tudjuk, hagy népünk a bőséget hezó szocializ­mus, a felvirágzás útját járja s a legyőzhetetlen Szovjetunió sokol­dalú támogatásával, kincoes ta­pasztalatainak felhasználásával uj, erős és boldog szocialista hazát épít magának. Tudjuk, hogy munkánkkal és harcunkkal, az áldozatvállalással a béke szent ügyét védelmezzük cs visszük diadalra minden ármány, kodással, a pusztulás elvérzetétől tébolyult imperializmus háborús merényletterveivel szemben Tud­juk, hogy utunken a munkásosz­tály marxisjajeninista pártja ve. zet, amely tudományos előrelátás­sal irányítja lépteinket a társadal. mi fejlődés törvényszerűségei sze­rint a szocializmus felé. Ezzel Szemben azokban az or. szagokban ,ahol a tőkés veretes erkölcsi csődje napról n^pra kéz­zelfoghatóbbá válik, ahol a foko­zódó népnyomor, a bizonytalan­ság, a válságok, a munkanélküli­ség, az erkölcsi értékek leztiilesz- tése, a halálhangulat tanúsítják, hogy ütött a kapitalista társadal­mi rend pusztulásának órája A kapitalista világ országaiban ural­kodó komor, vészterhes hangulat egy önmagát túlélő, ezer ellent mondástól tépett társadalmi rend bukását, a felbomlás egyre mélyü­lő folyamatát szemlélteti. Jele és jellegzetessége ennek az állapotnak az amerikai és angol imperializmus kétségbeesett erő- feszítése, hegy uj világháború ki- robbantásával ,a népek leigázásá­val odázza el csődjét Ar elmúlt év népünk életében a békéért vívott harc jegyében zaj­lott le, Népünk a Szovjetunió ve zette békeiáborba felsorakozva számos akcióval, a munkában ki- f-.;tef( erőfeszítéssel juttatti kife­jtésre cselekvő békeakaratát. Ez a harc a jövő esztendőben sem lankadhat, mert az imperialisták egyre türelmetlenebb sietséggel fegyverkeznek és immár nem is titkolják, hegy a háborúhoz vér­mes reménységeket fűznek A Tá­vol-Keleten az amerikai imperia­listák gálád támadást intéztek Korea ellen s ezzel kihívták ma­guk ellen az uj politikai öntudat ra ébredő ázsiai népek haragját Korea intő példa és figyelmeztetés számunkra is, hogy még nagyobb éberséggel őrködjünk s fejlesszük magasabb fokra a békéért vívott harcunkat. Egyben pedig tanúbi­zonyság is arra, hogy a béke erői eredményesen verik vissza a há­ború elődnek támadását, kudarcra kárhoztatják az imperialista ban di ák gyujtog.tó terveit. Népünk előtt az ujesztendőben is legfőbb feladatként áll a köte­lesség, hogy a békevilágfront honi szakaszán küzdjön az emberiség legszentebb ügyéért, hogy szünte­lenül erősítse Hazánkat, erős lánc­szemévé tegye az imperialista tá­madók karját lebéklyózó erőnek. Erőseknek kell lennünk, hogy megvédjük szabadságunkat, függet lenségiinket, szociális vívmányain­kat az imperialista rablókkal és titóista ügynökeikkel szemben E réseknek kell lennünk, hogy erőnk a békét védő hatalmas világtábor erejét gyarapítsa, amely áttörhe- tetlen akadályt jelent a halálgyá. rosok népellenes háborús tervei­nek útjában. Erőseknek kell len. nünk. hagy gyermekeink élete biz­tonságban legyen s ne essen az uj fasiszta fenevadak vérszomjá- nak és pusztító ösztönének mar­talékául Abhoz pedig, hogy erősek le. gyünk. tovább kell fejlesztenünk az elmúlt évben a szocializmus ut. tán elért nagyszerű győzelmein­ket. Az erő: békét, felvirágzást, boldog életet jelent, — mi pedig békét, felvirágzást, boldog meg. elégedett életet akarunk; És is­merjük is az eszközöket, amelyek­nek segítségével Hazánkat, a dől. gozó emberek igaz hazáját naggyá és erőssé tehetjük. A szocializmus gyorsütemü terv­szerű építésével egyengetjük a fel- emelkedés útját, változtatjuk át Népköztársaságunkat iparilag fej­lett, gépesített szocialista mező­gazdasággal rendelkező virágzó országgá, ahol senki sem élhet a más munkájának kizsákmányolá­sából s minden dcVjozó ember ér­deme szerint részesül a terms!t javakból A most kezdődő 1951 es esztendő uj történelmi fordulatét jelent né­pünk életében, mert most kezdjük meg első ötéves tervünket. A nagy szerű sztálini ötéves tervek példá­jára, a munkásosztály forradalmi pártjának, a Román Munkáspárt­nak vezényletével és állandó út­mutatása nyomán, a testvéri Szov. jetunió felbecsülhetetlen támo. gatásával. belépünk a nagysza­bású szocialista alkotások nagy­szerű korszakába. A békés alkotó munka fegyvereivel: kalapáccsal, traktorral, tollal indulunk harcba, hogy valóra váltsuk kitűzött cél­jainkat. Az ötéves terv, amelynek első évébe lépünk, komoly feladatok elé állítja dolgozó népünket. E- zeket a feladatokat csak úgy tel. jesithetiük, ha mindenki a maga helyén forradalmi módon végzi munkáját s mélyen áthatja az a tudat, hogy népének és önma­gának épit szebb életet, a kö:ös, erős és boldog szocialista hazát épí­tő alkotómunkával a maga és gyer­mekei napsugaras jövőjét készíti elő, A tervmunkások nem retten­nek vissza semmiféle nehézségek­től, mert tudják: maguknak dol­goznak. a béke és a Szocializmus ügyét viszik diadalra. Szüntelenül arra kell gondt lniok,' hogy öntudatos és büszke harco­sai a jövőnek, cselekvő részesei egy nagy korszaknak. Valóban fel. emelő érzés tudni azt, hogy ipa­runk az ötéves terv folyamán csaknem két és félszerese lesz az 1950-ben elért színvonalnak s 1.700,000 kilowatt beépített erővel fogunk rendelkezni, ami három, szorosa a jelenlegi állományunk­nak. Felemelő érzés tudni azt, hogy 25.000 traktor dolgozik majd a földeken, ahol nem is olyan régen még a faekc volt a megszo. kott földművelési eszköz. És u- gyanilyen arányú fejlődés megy majd végbe kulturális téren is. Az ötéves terv lehetővé teszi, hogy bepillantást nyerjünk a jö­vőbe, amely évről-évre egyre nagyszerűbb lehetőségeket változ­tat valósággá! Az uj esztendő küszöbén, első ötéves tervünk küszöbén fogadjuk meg, hogy méltók leszünk a reánk váró nagy feladatokra, méltóak leszünk a békeszerctő emberiség megbecsülésére és bizalmára, mél­tóak leszünk azokhoz az eszmék­hez, amelyeknek megvalósulása ö- rökre száműzi a háború rémét, a népek közötti torzsolkodásokat, az ember ember általi kizsákmányol lását és leigázását, a nyomort és az eiesettséget; méltóak leszünk Marx-Engels-Lenín.Sztálin dia­dalmas tanításaihoz. Előre tehát, munkára és harcra fel, a Párt zászlaja alatt a boldog békés élet diadaláért! Tegyük az 1951 es esztendőt, ötéves tervünk első évét, a nagy győzelmek évévé! Bensőséges ünnepségek országszerte a RNK kikiáltásának harmadik évfordulója alkalmából A főváros dolgozói hatalmas lelkesedéssel ünnepelték december 30-át, a Román Népköztársaság megalakulásának harmadik év fordulóját Az „Augusztus 23“ üzemekben ünnepi nagygyűlés volt. szombat délután. Az üzem szakszervezetének el­nöke, An'on Tudor elvtárs,, de­cember 30 jelentőségét méltató be­szédében a következőket mondot­ta: „Hárem éve, teremtette meg a munkásosztály a Román Népköz, társaságot s megnyitotta Hazánk­ban a szocializmus útját. Orszá­gunk dolgozói e nagy győzelem évfordulóján még több bizalom, mai tekintenek a ragyogó jövő felé és készülnek fel első ötéves tervünk végrehajtására. Az ötéves terv fimtos lépés Szeretett hazánk gazdasági feji ód élének utján, a szocializmus utján Az ötéves terv­vel biztosítjuk a Szocializmus a. lapjait, kifejlesztjük az ipart é« segitjük mezőgazdaságunk szocia­lista átalakítását. Mi, az .,Augusz­tus 23“ üzem munkásai, ne feled­jük el soha, hogy ez jobb életfel­tételeket jelent számunkra s hoz­zátartozóink számára, hogy ezzel erősítjük a béke és a demokrácia táborát, amelynek étén a Szovjet­unió és vezetője, a béke nagy zászlóvivője, Sztálin elvtárs áll" A szónok szavai után az „Au­gusztus 23“ üzem sokezer vasműn, kása egyemberként vállalta, hogy az uj esztendőben még nagyobb lendülettel teljesiti azokat a fela­datokat, amelyeket a Párt és a kormány ötéves tervünk első évé­ben eléjük állít. Dumitru Ionescu, a „Vasi le Roaita“ üzem munkása, a követ­kező szavakkal fordult munkás- társaihoz az üzemben szombaton délután tartott nagygyűlésén: „Három év telt el azóta, hogy országunk munkásosztály j elűző; örökre pz állam éléről az ország legnagyobb földesurát és nagyipa. rcsát, a királyt. S valóban, e há­rom év alatt hatalmas változáson ment át egész hazánk s maga a „Vasile Roaitá" üzem is, Gheorghe Nicolae, a cséplőgépszerelő osztály élmunkása régóta dolgozik a gyár­ban. Ismerte még a sötét múltat, saját bőrén érezte az egykori tu­lajdonos, Voina kegyetlen kizsák. mányolását. Ma a® üzemet a mun A Román Népköztársaság fenn­állásának 3. évfordulója alkalmá­ból, a minisztertanács szombaton este fogadást rendezett a külügy­minisztérium palotájában. Jelen vo’tak: dr. C. I. Partion akadémikus, a Nagy Nemzetgyű­lés Elnöki Tanácsának elnöke, P. Constcntinescu-lasi akadémikus. Mihail Sadoveanu akadémikus é6 !cn Ncufi, a Nagy Nemzetgyűlés Elnöki Tanácsának alelnökei, Gh. Gheorghiu-Dej, fina Pauker, Va­sile Luca, Teohari Georgescu, I. Chisinevschi, Chivu Stoica elv­társak, helyettes rmniszferelnökök, L. Radaceanu, Mogyorós Sándor, Gheorghe Apostol, Emil Bodra ras vezérezredes, Th. lordachescu, C. Purvulescu, Ljuba Chisinevschi, Constanta Crac un, L. RauUt, A.l. Draghici, Alexa Augustin, L. Sa- lajan vezérőrnagy, Marin Fkxrea Ionescu elvtársak, a Román Mun­káspárt Központi Vezetőségének tagjai ,a kormány és a Nagy Nem­zetgyűlés Elnöki Tanácsának tag­jai . Megjelentek továbbá: V. Zotov, a Szovjetunó ideiglenes ügyvivő, je, S, S. Spandanao, a Szovjet­kasok soraiból kikerült vezetők irányítják. Az üzem kapuján ha. vtuta tucatjával mennek ki a cséplőgépek és kombájnok s a me. zögazdasági szerszámok ezrei, a melyek mind a mezőgazdaság gé­pesítését, dolgozó parasztságunk életszínvonalának felemelkedését, a bőség s a béke ügyét szolgál­ják.“ unió nagykövetségének tanácsosa, C. Kalganov, a Szovjetunió katonai attaséja. Van Ju Pin, a Kínai Népköztársaság nagykövete, Bo risz Monolov, a Bolgár Népköz­társaság követe Kalló Iván, a Magyar Néoköztársaság megha­talmazott minisztere, Jonny Löhr, a Német Demokralikus Köztársa­ság meghatalmazott minisztere, T. Findzinszki, a Lengyel Köz­társaság ideiglenes külügyi ügy­vivője, K. Hobdari, az Albán Nép- köztársaság ideiglenes ügyvi­vője I. Babitzky, a Csehszlovák Köztársaság ideiglenes külügyi •Ügyvivője, valamint a diplomáciai kar több más tagja. Ott voltak továbbá I. P. S.S. Justjnjan Marma, Románia pátri­árkája, Traian Savulescu proáesz- szor, akadémikus, a RNK Akadé­miájának elnöke, továbbá kulturá­lt, művészeti életünk képviselői, pártaktivisták, a tömegszervezetek és a RNK fegyveres erőinek kén- viselői, valamint számos, a terme­lésben kitűnt munkás és mun­kásnő. A fogadás lelkes hangulatban folyt le. ----- w. i Az Industria Bumbacului B. munkásainak és technikusainak szombat délután! lelkes gyűlésén Zoia Miltner, a szakszervezet el­nöke beszélt december 30 jelenfő. ségéről és méltatta azt a törté-- nelmj aktust, amelyet dolgozó né­pünk a munkásosztállyal az élen, a R-omán Munkáspárt vezetésével hajtott végre három évvel ezelőtt. A hallgatóság lelkes munkavál­lalásokkal te*t hitet Népköztársa. Ságunk és annak vezetöereje, a Román Munkáspárt, valamint fel szsbaditónk, a nagy Szovjetunió mellett és hosszasan éltette a vi-- lág dolgozóinak lángeszű vezető-- jét, a nagy Sztálint. A Szeben tartományi Sellenbe’g községben lévő .Március 6“ kol­lektiv gazdaság tagjai lelkesen ün­nepelték meg Népköztársaságunk harmadik évfordulóját. A gazdaság szépen feldíszített klubjában, a lelkes nagygyűlésen Maiét Nicolae, a gazdaság elnöke beszélt december 30. fontosságá­ról. — A Román Népköztársaság ki­kiáltása — mondotta —. a dolgo­zó pa-asztság vérét oly sokáig szívó földbirtokosok utolsó táma­szának megdöntését jelentette. — Országunk munkásosztálya, a Párt vezetése alatt, a dolgozó pa­rasztsággal szövelségben három évve; ezelőtt kezébe vette a teljes politikai hatalmat. E három év eredményekben gazdag év volt. Uj élet kezdődött számunkra, mon­dotta Mátéi N'colae, Ezután sorban felszólaltak még s hálájukat fejezték ki a Román Munkáspártnak a kollektív gazda­ság tagjai és élmunkásai. A jelenlévők hosszasan éltették a nagy Sztálint s a Szovjetuniói, amelynek dicsőséges felszabadító csapatat megnyitották előttünk az utat a boldog élőt felé. Fogadás a külügyminisztériumban a RNK kikiáltásának évfordulóján iV. ÉVFOLYAM, 1009. szám Taxa ^^Gc^^P.T.T.0 N^Te“092 94^' aprobárU 195f. január 1., hétfő

Next

/
Thumbnails
Contents