Romániai Magyar Szó, 1951. február (5. évfolyam, 1034-1057. szám)

1951-02-01 / 1034. szám

IV. ÉVFOLYAM, 1034. szám 1951. február 1., csütörtök Taxa Postalä plätitä in numerar coní. apróbarli Dir. Gen. P.T.T. Nr. 265.092'947 Népköztársaságunk írói erélyesen tiltakoznak hét ártatlan amerikai néger halálraitélése ellen ORSZÁGOS DEMOKRATIKUS NAPILAP |f 8 OLDAL ÁRA 4 LEJ JOHN BATTLE RICHMOND KORMÁNYZÓNAK VIRGINIA ÁLLAM AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK A Román Népköztársaság írói felháborodással tiltakoznak a Martinsville.i hét ártatlan néger halálra ítélése ellen. Az ilyen faji megkülönböztetés és üldözés tipikusan fasiszta barbár eljárás. A civilizált emberiség nem engedheti meg és soha nem bocsátja meg az ilyen bűntetteket az emberiség ellen. A világ összes becsületes embereivel együtt határozottan követeljük az igazságtalan Ítélet megsemmisítését és a hét ártab lan néger azonnali szabadlábra helyezését. A RNK Íróinak nevében MIHAIL SADOVEANU A RNK Írószövetségének elnöke A Román Munkáspárt Központi Vezetőségének és a Román Népköztársaság Minisztertanácsának HATÁROZATA a tavaszi vetési kampány előkészítéséhez és végrehajtásához szükséges miiitka megjavítására vonatkozó intézkedésekről az állami gazdaságok műhelyeiben készítsenek cserealalkafrészeiket, a Fém- és Vegyipari Minisztérium pedig nem tartotta be a mezőgaz­dasági szektor részére készítendő cserealkatrésask szállítási tervét és így késleltette a Javítások el­végzését. Hasonlóképpen egyes tartomá­nyi és rajonáiis pártbizott­ságok, valamint egyes tartomá­nyi és rajonáiis néptanácsok vég­rehajtóbizottságai — igy például a ialomifái, tele,orma .ni és gorji — nem nyújtottak kellő segítséget a GTÁ-k. az állami gazdaságok, a kollektiv gazdaságok felszerelésé­nek előkészítéséhez, amelyet eb­ből kifolyólag elmaradtak a trak, torok és mezőgazdasági gépek ki­javításával. Ugyanakkor egyes pártszerveze­tek és helyi áUamszervek nem tá­mogatják kellően a dolgozó pa­rasztok traktorbérlő társulása irtok megszervezését az állam mezőgaz­dasági gépeinek és traktorainak kihasználására és ezt a jelentős munkát kizárólag a GTÁ-kra há­rították. A tavaszi vetési kampány az éle sedő osztályharc viszonyai között bontakozik ki. A pártszerveizietek- nek és az állami szerveknek moz­gósitaniok kell a dolgozó paraszt ságot, hogy meghiúsítsák a kulá. kok kísérleteit, akik akadályozni igyekeznek a vetési terv idejében és jó feltételek melletti teljesíté­sét. A tavaszi vetés jó körülmények közötti és idejében való elvégzé­sével jelentős mértékben hozzá járulunk a béke frontjának meg. szilárdi Iáidhoz, amelynek élén Szovjetunió áll, újabb csapást mé rítok a háborúra gyújtogató ame­rikai és angol imperialistákra. A vetési terv teljesítése hozzá-' járul az ötéves Jerv nagyszerű cél kitűzéseinek sikerrel való teljesi. tóséhesz, a városi és falusi dolgo­zók életszínvonalának növeléséhez. Ezért a tavaszi vetés idejében való elvégzéséért folyó kampányt minden dolgozó tekintse hazafias kötelességének a <• -'ciaüzmus épí­téséért országunkban vívott harc­ban. x A tavaszi vetési kampány jó feltételek között való lefolyása ér­diekében, valamint az 1951. évre szóló terv keretében a mezőgaz­dasági szektorra kiszabott felada­tok sikeres teljesítése érdekében, a BMP Köepenii Vezetősége és a Román Népköztársaság Miniszter, tanácsa. ELHATÁROZZA: A pári szervezetek, az állami szervek és országunk minden dolgozója előtt az a feladat áll, hogy a tavasét vetési kampányt idejében és olyan feltételek között készítsék elő és hajtsák végre, hogy bőséges termést biztosítson az ötéves terv első évében A dolgozó parasztsággal szövet­keze! t munkásosztály erőfeszíté­sei következtében, a Román Mun­káspárt vezetésével és a Szovjet­unió Önzjejlesi segítségéveit, az 1950 évi mezőgazdasági munkákat jobb agrotechnikai feltételek mei. lett szerveztük meg és hajtottuk végre mint 1949 ben és ez­zel biztosítottuk az 1951. évi ta­vaszi vetési terv sikeres teljesíté­sének előfeltételeit is. A tervgazdálkodás két évében a szocialista ipar állandó fejlődése lehetővé tett®, hogy mezőgazdasá­gunkat egyre nagyobb számú trak .torral és mezőgazdasági géppel Szereljük fel, hogy kifejlesszük és megerősítsük a gép- és traktor- állomásokat, az állami gazdasá­gokat és hogy segítsük a dolgozó parasztságot abban, hogy átférjen az uj szocialista életre, a kollektív gazdaságok útjára, A legnagyobb sikereket az állami gazdaságok érték el, amelyek 50 Százaitokkal nagyobb termésátla­got értek el, mint az egyéni gaz-' daságok; továbbá a kollektiv gaz­daságok. amelyek a haladó agro­technika alkalmazásával 33 száza. Sókkal nagyobb termésátlagot ér­tek el, mint az egyéni gazdaságok. Hasonlóképpen a főidnek álla­mi gépekkel és traktorokkal való megművelése következtében, meg- növékedet t annak a körülbelül 500.000 dolgozó parasztnak a ter­mése, akik társulásokba lömörül- tek a GTA-k traktorjainak és gépeinek felhiassnálájsara. Ezeket a sikereiket a munkás, osztály, a GTÁ traktorisiái ,az ál lasni gazdaságok munkásai, a Kol­lektív gazdásági tagok, a ’ dolgozó parasztok és tectoikusbk lendüle. tes munkájánaík köszönhetjük, a. kik a Párt és az állami szervek mozgósítása és irányítása alapján fokozott erőfeszítést tettek a ma. zőgazdasági munkálatok elvégzése, a nemzetgazdaság állandó megerö- fátáse, a városi és falusi dolgo. zók jólétének növelése érdekében. A RMP Központi Vezetősége, valamint a Romám Népköztársaság Minisztertanácsa megá/Hapifja o- Bonban, hogy egyes pártszerveze­tek és a Népfanácsotk egyes ideig, lenes bizottságai (például a volt Konstansa, Teleorman, Bärlad és •különösen Futna megyeiek) nem használták ki teljesen a he­lyi lehe-öségekef a terv teljesítésé­re a mezőgazdasági Szektorban. így nem hajtottak végre megfő. Jelőon egyes agrotechnikai intéz, kedéseket, mint amilyenek: az is- . tállót ragya használata, a tarlóban 'fás, az őszi mélyszántás, stb. Hiányosságok voltak a vető­magvak biztosítása tekintetében, , a mezőgazdasági felszerelés meg. '■■javi fásánál a legjobb vetési határ. - ‘idők betartásánál és elégtelen munkát végeztek a trákforbérlő társulások megszervezésénél. i Ugyancsak komoly hiányosságok í tapasztalhatók az 1951. évi tava- 1 szi vetési kampány előkészítésé­ben. a Földművelésügyi Miniszté.- : rium nem mozgósította minden : belső erőforrását, hogy a méch» t tokai központoknál, a GTA_k és « A tartományi és rajonáiis párt- bizottságok, a Földművelésügyi Minisztérium és a tartományi, rajonáiis és községi néptanácsok végrehajtó bizottságai széleskörű politikai tömegakciót és szervezé­si tevékenységet folytatnak az összes párttagoknak, a tömegszer­vezeteknek, a kollektiv gazdasá­gok tagjainak, a GTÁ-k traktoris- táinak, a mezőgazdasági techni­kusok, szakemberek és tudósok mozgósítására azért, hogy a tava­szi vetési kampány idejében és jó feltételek között megvalósuljon, I. A terv felbontása A Földművelésügyi Miniszté- rium és a néptanácsok végrehajtó bizottságai kötelesek a termeszté­si tervet tartományokra, rajonok­rium közegeinek támogatniok kell a kollektiv gazdaságiikat a terme­lési terv, a bevételi és kiadás; költségvetés, valamint a vetési kampány munkatervinek elkészí­tésében, úgyhogy azt a munkát 1951. február 15-ig befejezzék. A termelési tervet és a GTÁ-val kötött szerződést az egyes kollek­tív gazdaságok közgyűlésié elé ter­jesztik megvitatás és jóváhagyás végett. A termelési tervet és a be­vételi és kiadási költségvetést a rajon! néptanács végrehajtó bl - zottsága kell láttamozza. A jóváhagyott tervet brigádokra és csoportokra bontják fel, úgy­hogy a kollektiv gazdaság minden tagja ismerje konkrét feladatait. A termesztési tervet a legmeg­felelőbb előkészítő növények sze­rint osztjuk be, tekintetbe véve azt, hogy a jövőben bevezetjük a vetésforgót. 2. Minden kollektiv gazdaság ve zet őségé intézkedik 1951 február 25-ig a tavaszi vetési kampányhoz szükséges vetőmagvak biztosítása, az összes mezőgazdasági gépet és ra, községekre, gazdaságokra fel­bontani és 1951, február 15 ig a | gazdaságoknak kikézbesiteni. II. szerszámok megjavítása és az igás állatok előkéseit ése érdekében,­3. A brigádok és brigádokat al­kotó munkacsoportok létszámának kiegészítésével megerősítik a bri­gádokat. 1951. február 25-ig felosztják a brigádok között a fclUltarülefe- ket, valamint a termelési ferv és a munka)érv teljesítéséhez szüksé­ges élő és holt leltárt 4. Ajánlatos intézkedni, hogy szi goruan tiszteletben tartsák és al­kalmazzák a munkanormákat. Ott, ahol megállapítják, hogy a normák nem felelnek meg, a Föld müvelésügyi Minisztérium’ javas, liala alapján a helyi viszonyoknak legjobban megfelelő uj normákat állapítanak meg. 5. Minden kollektív gazdaság vezetősége intézkedik, hogy befe. jezzék az öntözéses ültetvények: gyapot, veteményfélék, rizs tér. mesztésére szánt területek előké­szítését és biztosítsák a területek kiaknázásához szükséges eszközö­ket. Ezeket az intézkedéseket a leg fejlettebb agrotechnikai módszere, két alkalmazva a V$tés megkezdé­A vetés előkészítése és elvégzése a kollektív gazdaságokban 1. A Földművelésügyi Miniszté. se előtt legalább 15 nappal hama­rabb kell végrehajtani e területe, ken, 6. A néptanácsok végrehajtóbi zottságai felelnek azért, hogy a kollektiv gazdaságokban a tavaszi vetési kampányt a lehető legjobb feltételek között készítsék elő és hajtsák végre. 7. A pártszervezetek segítsége» nyújtanak a kollektiv gazdaságik­nak azzal, hogy ellenőrzik, mikép­pen dolgozták fel és bontották fel témáikét, biztosi tot fák-e a vető­magot, hogyan javították ki a feL szerelésüket és hogyan készítették elő az igásállatokat a vetési kam-' pányra. III. A mezőgazdasági gép- és traktorállomások feladatai Tekintettel arra. hogy a GTA fontos mozgató erő a tavaszi ve­tési kampány idejében és a leg­jobb agrotechnikai feltételek kö­zött Való végrehajtásában, a Föld­művelésügyi Minisztérium és a tartományi néptanácsok végrehaj­tó bizottságai a következő intéz­kedéseket kötelesek foganatosíta­ni: 1. 1951 február 15-ig be kell fe­jezni a GTAk 1951. év termelési tervének felosztását és 1951 feb­ruár 25-ig ki kell oszíanj a brigá­doknak a termelési feladatokat és azt fel is kell dolgozni, úgyhogy minden traktarista konkrét mó­don ismerje feladatait. A kollektiv gazdaságokhoz be­osztott traktorbrigádok állandó jel legüek lesznek és felelnek a vég­zett munkáért. A traktorbrigádoknak a tavaszi kampány egész idejére megállapít­ják: a munkálatok mennyiségét, a traktoronkénti termelési mutató számot, a termelési és üzemanya­gok fogyasztási normáit, vala­mint a napi munkaátlagot min den traktorista számára. Megálla­pítják továbbá azt az átlagos ter­melést, amelyet' a kollektiv gazda­ságok és társulások szántóföldjein el kell émiök. '1 * iSJ A személyes felelősség megerő­sítésére a munkában ti las a trak­toroknak egymás nyomában ugyan abban a barázdában dolgozni 2. A mezőgazdasági gép- és traktorállomások 1951. február 25-ig szerződéseket kötnek a kol­lektív gazdaságokkal és a dolgo­zó parasztok társulásaival. A pártszervezetek és a néptaná­csok végrehajtó bizottságai támo­gatják a gép. és traklorállomáso. kát a társulások megszervezésében és a szerződések megkötésében a társulásokba tömörült dolgozó pa_ rasztakkal az egész munkaszakasz idejére. A szerződésekben megállapítják a gép- és triikl arálloanásoknak, a kollektív gazdaságok és a társulá­sok kötelezettségeit az egyes me­zőgazdasági munkák minősége és elvégzésének határideje tekinteté­ben. A megkötött szerződéseket a ra- joni neptanácsok végrehajtó bi­zottságainál beiktatják. Hogy a munkálatok minőségét és idejében való elvégzését bizto­sítsák, a Földművelésügyi Minisiz- térium és a nép* an ácsok végrehaj tó bizottságai kötelesek gondoskor ni a gép. és traktorállomások szer ződésbeli kötelezettségei végrehaj­tásának állandó ellenőrzéséről. 3 A Földművelésügyi Miniszté­rium és a néptanácsok végrehajtó bizottságai gondoskodnak arról, hogy a gép- és traktorállomások megjavítsák a kollektiv gazdasá­goknak és a társulásoknak nyúj­tott agronómiái segítséget. A tech nikusok minden támogatást meg. adnak a kollektív gazdaságoknak a munka jobb megszervezése éa tervszenüsítés?, valamint a saját termelő eszközeik alaposabb kihasa nálása érdekében. 4. A Földművelésügyi Miniszté­rium és a tartományi néptanácsok végrehajtó bizottságai intézked­nek, hogy a gép- és traktcráUo- mások 1951. február 25-ig kijavít­sák és előkészítsék a traktorokat ée mezőgazdasági gépeket és ezért felelősséggel tartoznak, A javi tóközpont ok és a gép- és trak torát 1 amások igazgatói fe. lelnek azért, hogy a javításokat e határidőn» befejezzék. 5 A Földművelésügyi Miniszté. rium gondoskodik a mozgó javító, műhelyek felszereléséről, hogy e. zek az égé® tavaszi mezőgazdasá­gi kampány folyamán jó körűimé, nyék között működhessenek. 1951. március 1-ig gondoskodnia kell a traktorbrigádoknak tervben előirányzott anyagokkal és sierszá mokkái való felszereléséről, a trak tarok és mezőgazdasági gépek technikai karbantarjása érdeké­ben a vetési kampány idején. 1951. március 1-ig össze kell ál lijani a gépese por-; ok2t, amelyek résztveazjnek a veiési jcampány- ban. 6. A Földművelésügyi Miniszté­rium és a tartományi néptaná­csok végrehajtó bizottságai a terv nefc megfelelően biztosítják a gép.- és traktorállomások üzemanyag és kenőanyag ellátását. 7. A Földművelésügyi Miniszté­rium 1951. február 20-ig m nden gép- és trakforállomáson befejezi a brigád Vedel ok, irakloris- ta. pantator, anyagellátó és szerelő káderek előkészítését és a szüksé­ge® személyzettel ki kell egészíte­ni a 1 rak torbrigádokat. 8. Az egész tavaszi mezőgazda- sági kampány idején szigorúan el­lenőriznie kell a gép. és traktor-: állomások munkájának minőségét. A GTA-k igazgatói felelősek a ta­vaszi kampány idejében való el­végzéséért és a munkák minősé­géért A GTÁ-k igazgatói felelősek az elvégzett munkák pontos nyil­vántartásáért, hogy meg lehessen állapítani a természetbeni járan. dóságot, amelyet a kellek! iv gaz­daságoktól és társulásoktól kap­nak. Az elkészített számadás egy pél­dányát 1951. jnnius 10-ig benyújt jak az Állami Mezőgazdasági Ter- mékbegyüjtő Bizottság tartományi megbízottjának. 9. A GTA-k politikai aligazga­tói mozgósítják a GTA összes mun kásáit a javítások és az 1951-ea tervben előirt többi feladatok idő ber.i és jóminőségü elvégzésére. Hasonlóképpen ellenőrzik a GTA

Next

/
Thumbnails
Contents