Romániai Magyar Szó, 1951. március (5. évfolyam, 1058-1084. szám)

1951-03-01 / 1058. szám

IV. ÉVFOLYAM, 1058. szám. g OLDAK ARA 4 LEJ 1951, március 1. csütörtök Taxa Postalä platitä in numerar conf, aprotóril Dir. Gen. P T.T. Nr. 265.092 947 A Magyar Népi Szövetség Központi Bizottságának napilapja A Béke Világtanács határozata a német kérdés megoldására 1 Ä nyugati megszálló hatalmak lábbal tiporták azoknak a népeknek az akaratát, amelyek nevében aláírták a Németország leszerelésére vonatkozó kategorikus határozatokat, újjáélesztik Nyugat- Németországban a militarista és náci erőket. A nyugatnémetországi fegyveres erők és a né met hadiipar újjáélesztése komoly háborús ve­szélyt jelent. A Béke Világtanács megelégedéssel állapítja meg, hogy Németországban növekednek a béke­szerető erők és hogy az esseni békekongresszus sikerrel járt A Béke Világtanács köszönti a né­metországi békeharcesokat, akik az összes béke szerető emberekkel együtt előkészítik a népszava­zás megszervezését, hogy kifejezésre juttassák a német nép akaratát az ország militarizálása és a békeszerződés megkötése ügyében. A népszavazás célja, hogy véget vessen a jelenlegi fenyegető helyzetnek. A Béke Világtanács felszólítja az összes orszá­gokat, amelyeket közvetlen veszély fenyeget, hogy szervezzenek egységes, hatalmas tiltakozó mozgal­mat, a férfiak és nők milliói kényszerítsék kormá­nyaikat a békeszerződés megkötésére a békeszere­tő, egységes Németországgal. Németország demi- iitarizálása, amit nemzetközi egyezmény ir elő, az európai béke legfőbb biztosítéka. Határozat a japán kérdés békés rendezésére ' A Béke Hívei II. Világkongresszusának határo­zata alapján, a Béke Világtanács erélyesen elitéli Japán militarizáíását, amit a megszálló hatalom a japán nép akarata ellenére hajt végre. A Béke Világtanács szükségesnek tartja, hogy szervezze­nek Japánban, az ázsiai, amerikai és ausztráliai érdekelt országokban népszavazást Japán milita- rizálásának kérdésében és a békeszerződés meg­kötésére a demilitarizált és békeszerető Japánnal. A Béke Világtanács elitéi minden, a japán kü­lönbeké megkötésére irányuló kísérletet. A Béke .Világtanács véleménye szerint a japán békeszerző­dés tárgyalás anyagát képezi a Kinai Népköztár­saság, az Egyesült Államok, a Szovjetunió és Nagybritánia között A szerződést azután jóvá kell hagyniuk az összes érdekelt országoknak. A békeszerződés megkötése után azonnal vissza kell vonni a megszálló csapatokat Japánból. Békés és demokratikus életet kell biztosítani a japán nép számára. Meg kell tiltani minden nyílt és titkos katonai intézet és szervezet működését. Japán egész iparát a békés termelésre kell átállítani. A Béke Világtanács felszólítja az ázsiai és a Csendes-óceáni összes békeharcosokat, beleértve a japánokat is, hogy a legközelebbi jövőben tart­sanak regionális békevédelmi értekezleteket, tény­legesen valósítsák meg a japán kérdés békés megoldását, hogy ilymód on elhárítsák a távolke­leti komoly háború veszélyt. A Béke Világtanács elítéli az ENSZ határozatát, amely igazságtalanul agresszornak minősítette a Kinai Népköztársaságot c Ä Béke Világtanács utal az agresszor fogalmá­nak meghatározására, amelyet a Béke Hívei II. .Világkongresszusán fogadtak el: „Agresszió bűncselekményét követi el az az ál­lam, amely bármilyen ürüggyel bármely más állam éllen elsőnek vesz igénybe fegyveres erőt”. Jogtalannak és törvénytelennek minősiti az £NSZ közgyűlésén hozott határozatot, amellyel agresszornak nyilvánították á Kinai Népköztár­saságot. Ez a határozat komoly akadály a koreai kérdés békés megoldásában. Azzal a veszéllyel fe­nyeget, hogy a háború kiterjed a Távolkeleten és ezzel uj világháború kirobbanásának veszélyét idézi elő. A Béke Világtanács felszólítja az ENSZ-t, hogy semmisítse meg ezt a határozatot. Határozat a koreai kérdés békés megoldására ' A koreai kérdés békés megoldása céljából a Béke Világtanács követeli az összes érdekelt or­szágok értekezletének azonnali összehívását. Az összes országok békeszerető embereihez for­dulunk, azzal a felhívással, hogy követeljék kor­mányaiktól, támogassák ennek az értekezletnek azonnali összehívását. A Béke Világtanács határozottan kitart amellett, hogy az idegen csapatokat vissza kell vonni Ko­reából, meg kell adni a koreai népnek a lehető­séget, hogy saját maga oldhassa meg belügyeit. A Béke Világtanács határozata a mi akaratunkat fejezi ki r. Nagy érdeklődéssel figyeltem a Béke Világtanácsának munkála­tait. A hozott határozatokat én is magaménak érzem. A világ minden békeszerető emberével fegyütt követelem, hogy az ENSZ lérjen vissza ahhoz a hatásköré­hez, amelyet á létesítésekor elfo­gadott alapokmány megszabott szá mára, s mint ahogy 1 Világtanács határozata kimondja: legyen a kormányok közötti megértés fóru­ma, nem pedig egy uralkodócso gort hatalmi eszköze. Kössék meg a békepaktumot az öt nagyhata­lom között. Mint a Magyar Népi Szövetség fővárosi szervezeté végrehajtó bi­zottságának tagja lelkesen harco­lok Népköztársaságunk felvirágoz tatásáért, á román nép és az e- gyiittélő nemzetiségek barátságá­nak elmélyítéséért, a -népek békés jövőjéért. Az amerikai-angol imperialisták háborús provokációi azt mutatják, hogy miközben mi a kultúra fej­lesztésére, életünk szebbé, boldo­gabbá tételére törekszünk, addig ők romlásba, újabb nyomorba a- karják taszítani az emberiséget. A Béke Világtanácsa felhívásá­nak aláíróival együtt követelem: az amerikai-angol imperialisták teljesítsék a népek akaratát. BALOGH MARGIT a MNSZ fővárosi szervezete végre hajtó bizottságának tagja Követeljük a békepaktum aláírását Mély megilletödéssel olvastam a Béke Világtanácsának fel­hívását .amelyben követeli, hogy az öt nagyhatalom között azon­nal kössék meg a békepaktum ot. A béke ügye a mi ügyünk, a világ összes dolgozóinak, becsü­letes embereinek az ügye. Nem engedhetjük meg, hogy az impe­rialista hódítók aljas céljaik érdekében lángbaboritsák az egész világot. Mi, á sztál invárosi „Metróm” szinesíémhengerlő- és huzal­gyár ifjúmunkás dolgozói szorgalmas munkával, anyagmegtaka- ritásokkal, szocialista munkavers nyekkel és fegyelemmel járulunk hozzá ötéves tervünk sikeres megvalósításához, ezen keresztül a béke megvédéséhez, a hatalmas béketábor megerősítéséhez. Mint forradalmi ifjak mindig készen állunk á béke és drága Hazánk megvédésére, a hatalmas béketábor megerősítésére. A Békevilágtanács tagjaival és földünk nyolcszázmilliós bé- kehivőjével együtt követeljük, h ogy az amerikai, angol, francia imperialisták a Szovjetunió javaslatai alapján kezdjék meg a bé­kepaktum megkötésére vonatkozó tárgyalásokat. BEDÖ KAROLY jti sztálinvárosi „Metróm” üzem • ifjúmunkás esztergályosa Százmilliók békeakarata nevében Mint harcbahivó riadó vissz­hangzik világszerte a Béke Világ­tanácsának a békeszerető emberi­séghez szóló berlini felhívása. Ez 1 felhívás ma nemcsak a béke harcos híveinek különböző orszá­gokban élő millióihoz és milliói­hoz intézi szavait. A berlini bé- kefelhivás egyenesen az emberiség lelkiismeretéhez szól, személy szerint is minden becsületes em­berhez fordul, akit a béke sorsa Iránti mélységes felelősségérzet hat át. Kinek a hangját tolmácsolja a Béketanács ülésszakán megszüle­tett határozat, s mi adja meg en­nek rendkívüli súlyát? Az, hogy a felhívás száz és százmillió ember hangját szólaltatja meg, azokét a világ különböző részén élő egysze­rű emberekét, akik békekövetjeik utján határozdttan kinyilvánítot­ták, hogy engesztelhetetlen gyűlö­let él bennük a háborúval és an­nak imperialista kovácsolóival szemben .Az, hogy az egyszerű emberek megszámlálhatatlan soka sága Sztálin elvtárs nyilatkozata után határozottan felismeri: nincs az a gonosz erő .ami a népek aka­rata ellenére a háború és a béke mérlegét az embervéren nyerészke dő gyilkos banditák javára billent­hetné. A Béke Világtanácsa ma az az egyetemes békeintézmény, amely­ben az emberiség békés jövőjét szivükön viselő hírneves emberek, a népek haladószellemü kiválósá­gai .kijelölik a béke csatájának megnyeréséhez vezető utat. Eze­ket az embereket — felfogásaik Ss nézeteik különbözősége ellenére — az emberiség jobb sorsába ve­tett hit és az a szilárd meggyő­ződés kapcsol össze, hogy az em­beri értékek, civilizáció és a kultú­ra árulójává, a barbárság, sötét­ség és a gonoszság cinkosaivá válik az, aki az emberiség mai nagy sorsfordulóján nem siet bát­ran és habozás nélkül a béke ügyé nek védelmére. A békevilágmozgalom vezetőit az imperialista háborús méregke- verők és az ágyugyárosok véreske zü toliforgatói gyakran azzal a „váddal” illetik, hogy a háború és a béke kérdésében nem tárgyilago­sak, hogy pártosak, mert tevékeny­ségükkel a Szovjetunió békepoliti­káját segítik. A világ különböző részeiből egybesereglett békehar­cos vezetők büszkén és méltóság­gal vállalják a részrehajlás vád­ját. Nem titkolják, hogy a béke ol­dalán állanak, mert a béke nem­csak a Szovjetunió és a népi de­mokratikus országok érdeke, ha­nem egyaránt szüksége van rá minden népnek, a franciának ép- penugy ,mint az amerikainak, az angolnak ,a svédnek ,a hindunak, nem is beszélve a németekről és japánokról, akiket rettenetes vér­áldozat és temérdek rom győzött meg a háború őrültségéről. Hiába akarják a háborús té­bolytól megittasult Imperialista gonosztevők hazug rágalmakkal s gyűlölettől tajtékozó fenyegetőzé­sekkel behálózni az egyszerű em­bereket, hogy aztán engedelmes bábokként kafonamundérba öltöz­tessék és halálba küldjék őket. Ma a megtévesztés, sokkal nehezebb dolog, mert az elmúlt háború ta­pasztalatai nyomán hatalmas mér­tékben megpövekedett az emberek politikai érettsége és Ítélőképes­sége. Az egyszerű emberek milliói ma a tettek szerint Ítélnek. Ezek a tettek pedig azt mutatják, hogy az imperialista háborús tábor, élén az amerikai halálgyárosokkal, nem­csak irtóháborut folytat a koreai nép leigázására, de a fasiszta tő- meggyilkosokkal is szövetkezik, hogy a világháború örvényébe ta­szítsa a népeket. Hogyan akarják ä népeknek ezek a halálos ellenségei a béke­szerető emberiség éberségét kiját­szani és szemenszedett hazugsá­gokkal őket a háború örvényébe taszítani? Erre a célra főleg az Egyesült Nemzetek Szervezetét használják fel, mert tudják, hogy a népek milyen reményteljes várakozásokat fűztek ennek az intézménynek működéséhez. Éppen ezért az a- merikat imperialisták addig mes­terkedtek, amíg ezt az intézményt teljesen eltérítették eredeti célki­tűzéseitől és háborús' politikájuk eszközévé tették, amely á trutfla- nok és achesonok parancsai szerint erkölcsi tekintélyével fedezi és láttamozza á dollárlmperializmus' háboríts politikáját. A Béke Világtanácsának berlini ülésén elhatározták, hogy békekül­döttség keresi fel az Egyesült Nemzetek Szervezetét s felszólítja: nyilvánítson határozott véleményt a béke hívei nemzetközi szervezeté nek határozataival kapcsolatban és eredeti feladataihoz híven tölt­se be rendeltetését a kormányok közötti együttműködés előmozdítá­sa érdekében, ne legyen többé egy uralkodócsoport eszköze. A Béke Világtanácsának hatal­mas jelentőségű határozata az a felhívás, amely a népek békeaka­ratára támaszkodva az öt nagyhata lom közötti békepaktum megkötése érdekében mozgósítja a béke ösz- szes híveit. Rövidesen a világ minden táján megkezdődik az alá­írásgyűjtés, a becsületes emberek nagy népszavazása, a következő szövegű fehivásra: „Válaszolva a világ embermil­lióinak béketörekvéseire, füg<y-t- lenül attól, hogy ml a vélemé­nyük a háborús veszélyt előidéző okokról; A béke megerősítésének és a nemzetközi biztonság megóvása nevében; Követeljük a békepaktum meg­kötését az öt nagyhatalom: a* Egyesült Államok, a Szovjetunió, a Kinai Népköztársaság, Nagy» británia és Franciaország között. Amennyiben valamelyik nagy­hatalom kormánya elutasítja a találkozót a békepaktum megkö­tésének céljából, úgy mi ezt az elutasítást az illető kormány ag- ressziós szándéka bizonyítékának tekintjük. Felszólítjuk az összes békesze­rető országokat támogassák a békepaktum megkötésére irányu­ló követelésünket, amelyhez az ut minden állam számára nyitva áll. Aláírásunkat adjuk erre a fel­hívásra és felszólítunk minden jóhiszemű embert és minden szer vezetet, amely a béke megerősí­tésére törekszik, hogy írja alá a felhívást” A békepaktum megkötésére szóló felhívás, a stockholmi felhíváshoz hasonlóan, történelmi jelentőségű békeakció alapját veti meg. Ez al­kalommal a népek milliói fel-’ szólítják a világ sorsát kezükbe tartó nagyhatalmakat, hogy min­den elódázási és kibüvási lehető­ség nélkül üljenek össze és egyez­zenek meg a békepaktum megköJ lésében. Ezzel bebizonyíthatják, hogy valóban akarják-e a békét; vagy pedig háborús támadó szán­dékaik vannak. Ez a felhívás megsemmisítő csa» pást mér azokra a sötét reakciós erőkre, amelyek a békéről való ködös szólamok leple mögött lá­zasan fegyverkeznek s nagyban készülődnek a háború kirobbantá­sára. Olyan lesz ez a felhívás, mint a választóvíz, mert megmu­tatja a jóhiszemű, de a háborús uszítok propagandája által meg­tévesztett embereknek is, melyik' nagyhatalom kormánya az, amely békét és melyik az, amely háborút akar. A berlini felhívás kivételes jelentősége abban van, hogy az a kormány .amely semmibeveszi a béke híveinek akaratát, önmagái sorolja a háborús bűnösök sorába. A stockholmi békefelhivás döntő módon hozzájárult ahhoz, hogy az atomőrület megszállottjai elálltak az atomfegyver használatától Ko: reában. Fogcsikorgatva bár, de kénytelenek voltak tudomásul ven­ni, hogy az emberiség soha sem bocsájtaná meg nekik, ha e kifeje­zetten támadó jellegű tömegirtő fegyverhez folyamodnának Ugyanígy a berlini ft'lhivás át- törhetetlen gátként mered majd azok elé az agressziós erők elé, «melyek mindent elkövetnek a nemzetközi feszültség fokozására és a megegyezés elodázására, hogy végveszélybe sodorják az emberi-» séget és az emberi civilizáció viv-- mányait. A berlini felhívással a népek még inkább a kezükbe veszik a béke ügyét és kíméletlenül lelep­lezik azokat a sötét erőket, ame­lyek a háborútól a népellenes reak ció bralomrajutását remélik világ-' szerte. A háború és a béke erői közötti döntő küzdelemben a béke­szerető emberiség újabb hatalmas’ fegyvert kapott. A Béke Világtanácsának berlini felhívása zászlaja alá gyűjti a vN lágon mindenütt a béke összes vé­delmezőit, valamennyi becsületes; jószándékü és tisztánlátó embert; aki készen áll arra, hogy meghiú­sítsa a pusztítás és a halál erőinek érvényesülését, a háborús tébolyul j tak eszeveszett garázdálkodásait! ROMÁNIAI

Next

/
Thumbnails
Contents