Romániai Magyar Szó, 1951. július (5. évfolyam, 1161-1187. szám)

1951-07-01 / 1161. szám

Mozgósítsák néptanácsaínk az állandó bizottságokat a betakarítási kampány sikeréért „ ... Ne feledkezzetek meg a főfeladatról, mindjárt a betakarí­tás első napjától kezdve fejlesz- szétek ki és serkentsétek a gabona begyűjtést, mert a legelső pa­rancsolat — a gabonabegyüjtési terv betöltése, második parancso­lat — a vetőmagnak szánt ga­bona felraktározása.. Sztálin elvtárs fenti útmutatá­sának különös jelentősége van számunkra most, amikor a falu­si dolgozók milliói, a Párt irá­nyításával és a munkásosztály segítségével végzett munkájuk eredményeként, olyan bősége?, termés betakarítását kezdték meg, amilyenre az utóbbi évek­ben nem volt példa. A gazdag termés hozzá fog járulni a városi és falusi dolgozók ellátásának megjavításához, több ipari nyers­anyagot biztosit állandóan fejlő­dő szocialista iparunknak, elő­mozdítja kollektiv gazdaságaink további fejlődését Az uj termés győzelmes fegy­ver abban a harcban, amelyet a munkásosztály Pártunk vezetésé­vel a muH gazdasági elmara­dottsága ellen vív. A Román Munkáspárt Köz­ponti Vezetőségének és a RNK minisztertanácsának határozata a növényápolásról, a termésbeta- karitás idejében való előkészíté­séről, valamint az 1951 évi be­gyűjtési terv végrehajtásáról, meghatározta a feladatokat, a- melyek biztosítják, hogy „idejé­ben és veszteség nélkül elvégez­zék a betakarítási, cséplési és mezőgazdasági termékek begyűj­tési tervét, valamint a termékek­nek a legjobb feltételek közötti leraktározását és megőrzését “ Különösen fontos feladatok há­rulnak ezen a téren az állam- hatalom helyi szerveire, a népta­nácsokra. Amint a határozat megállapítja, „a tartományi, ra- Joni és községi néptanácsok vég- rehajtóbizoítságai felelősek a körzetükbe tartozó betakarítási, tarlóhántási, cséplési és begyűj­tési terv végrehajtásáért.“ A néptanácsok — a Párt taní­tásának szellemében — a töme­gekkel való szoros kapcsolatra kell alapozzák munkájukat. A tömegek tevékeny részvételé; az állam, a köz ügyeinek intézésé­ben, a népfanácsok mellett mű­ködő és néptanácsi képviselők­ből álló állandó bizottságok biz­tosítják. Nagyrészt tőlük függ a néptanácsok munkájának sikere. Éppen ezért 6ok tartomány, ra­jon és község néptanácsának végrehajtóbizottsága idejében mozgósította az állandó bizott­ságokat a betakarítás sikeréért. 'Ez történt például Hunyad ra- jonban, ahol az állandó bizottsá­gok képviselői a terepen vi­tatták meg a dolgozókkal a ra­jon kilenc szérűjének villamosítá­sát. A bihartariományi Buntest! községben is eredményesen moz­gósította a néptanács az állandó bizottságokat. Vannak még azonban olyan néptanácsok is ,ahol ezt nem tet'ék nt -rr. [cry Maros tartomány­ban Erdőszenígyörgy rajon területén — amint p tartományi időközi bizottság megállapította — jttnius 17-ig még nem ellen­őrizték a cséplőgépek végleges megjavítását. Ezért történlíeTett meg, hogy még egy héttel ké­sőbb is két üzemképtelen cséplő­gép akadt Nyárádmagyaroson. Még komolyabb a hiányosság Felsőhöhéren (Régen rajon), ahol a néptanács végrehajtóbi­zottságának egyes tagjai nem is­merik a betakarj lásra vonatkozó határozatot. A határozat ismere­tének hiánya okozta, hogy nem támogatták az állandó bizottsá­gok tagjainak munkáját és ezzel lemondtak a tömegekkel való kapcsolatról, elszakadtak a tö­megektől. A néptanácsok végrehajtóbi­zottságai meg kell hívják mun­kaüléseikre az állandó bizottsá­gok elnökeit, hogy segitségÜKkel még jobban megszervezhessék a betakarítást , még eredménye­sebben mozgósíthassák a töme­geket. Figyelmesen meg kell hallgalniok a részükről megnyil­vánuló kritikát és javaslatokat. De ahhoz, hogy kritikájuk és ja­vaslataik hasznosak legyenek, az állandó bizottságok tagjainak alaposan ismerniük kell a Párt és a kormány határozatát. Rövidesen sor kerül a népta­nácsok ülésszakára, amelyen megvitatják a legfontosabb kér­déseket és jóváhagyják a har­madik negyedév munkatervét. Az ülésszak egyik központi kér­dése természetesen a nyári me­zőgazdasági munka lesz. Kitűnő alkalom ez a betakarítási kam­pány előkészítésének kritikai és önkritikái szellemben való meg­vizsgálására. A néptanácsoknak idejében mozgósí taniok kell az állandó bizottságok tagjait, hogy tanulmányozzák a kampány to­vábbi kérdéseit, még szorosabb kapcsolatot kell teremteniük a néptanácsok végrehajtóbizottsá gai és állandó bizottságai kő zöit, mert a nyári mezőgazda- sági munkálatok irányítása to­vábbra is a néptanácsok fő fela­data közé tartozik. A legsürgősebb tennivaló, hogy a néptanácsok az állandó bizott­ságok segítségével, biztosítsák a betakarításhoz szükséges mun­kaerőt a cséplőgépek, valamint az állami gazdaságok és a mező gazdaság minden szektora ré­szére. Jó példa erre a marost ar. tományi Vajdaszentivány népta­nácsa, amely a mezőgazdasági bérmunkások helyi szervezetének vezetőségével közösen, Idejében oldotta meg ezt a kérdést. Ez­zel szemben a kolozsvári artomá- nyi Zsibó rajonban nincs meg a szükséges együttműködés a ra­jom néptanács és a mezőgazda- sági bérmunkások szakszervezete között. Már pedig egyetlen szem gabonának sem szabad kárba- vesznie a munkaerő hiánya miatt Éberen kell őrködjenek a nép. tanácsok, hogy a kulákok idejében takarítsák be a ter­mést, idejében gondoskodjanak munkaerőről. Gazdag termésünk begyűjtése az egész dolgozó nép ügye. Ezt kell érezzék néptanácsaink. Fe­leljenek meg a nép bizalmának, a munka helyes megszervezésé­vel, minden dolgozó bevonásá­val küzdjenek az uj kenyérért folyó csata megnyeréséért. Egy pillanatra se feledkezzenek meg arról, hogy a termésbegyüjtés sikere a dolgozók jobb életét, hazánk megerősödését és igy a béke megszilárdítását is jelenti. Újabb tmmkagyőzeSem a Duma-Fekete-tenger csatorna munkatelepem A Duna-Fekete-tenger csatorna valamennyi munkatelepén széles­körű versenymozgalom indult a félévi tervelőirányzat határidő e- lötti teljesítésért. Ez a mozgalom a csatorna építőinek lelkes mun­kája folytán jelentős győzelmet hozott. Junius 26-án, öt nappal a ha­táridő előtt, az első félévi föld- kilermelési tervet teljes egészé­ben befejezlek. A nagyszerű eredmény kivívá­sához legjobban az 5—6. számú munkatelepek járultak hozzá, a~ melyek junius 9. óta már a má sodik félévre dolgoznak. A 11 és a 2 számú munkatelepek junius I 18-án, illetve 20-án fejezték be félévi tervüket. A fejlett szovjet munkamód­szerek széleskörű alkalmazása és a munka jó megszervezése azt eredményezte, hogy az első ne­gyedévhez viszonyítva átlagosan 25 százalékkal emelkedett a munka termelékenysége. A gépi felszerelések kihaszná­lási mutatószámainak megjaví­tásával az építő- és fűtőanyag gazdaságos felhasználásával, a hulladék újraértékesítésével és a selejt kiküszöbölésével a csator­na építői eddig mintegy 52.000.000 lejt takarítottak meg. IV. ÉVFOLYAM. 1161 szám 8 OLDAL ARA 4 Lej 1951. julius l.f vasámaU Taxa po?talä plätitä in numerar coni, aprobärii Dir. Gen, P.T.T. Nr. 265.092/947 R 0 MÁNIÁI A Magyar Népi Szövetség Központi Bizottságának napilapja „Megszakítás nélkül, éjjel-nappal gyűjtjük a termést“ A tekormantartominyi S obozla Mandra >,1907“ nevű kollektív gazdaság tagjainak levele Gh. Gheorghu Dej elvtárshoz Drága Gh. Gheorghiu-Dej elvtárs. Mi, a teleor maiit artományi Slobozia-Mándra község „1907“ kollektiv gazdaságának tagjai, a Párt és az Ön iránti szeretetünk és elismerésünk jeléül, ebben a levélben mondunk köszönetét a nap-nap utáni segítségért, hogy sikerült meg­szabadulnunk a. kulákkizsákmányotástól és elin­dulhattunk a bőséges és boldog élet utján. Most, az aratás kezdetén, újból nagy segítségei kaptunk azáltal, hogy a munkásosztály rendelke­zésünkre bocsátott egy állatunk eddig ismeretien gépet: a kombájnt, ami megkönyiíi munkánkat. Junius 26-a hajnalán örömteli szívvel mentünk ki, hogy learassuk szovjet keresztbevetési módszerrel elvetett US hektárnyi búzánkat. Bunescu Alecu és Marin Galota kombájnue^etök üzembehelyez- lék a kombájnt. S ebből a csodálatos gépből, a- mely egyszerre aratott és csépelt, öm/eni kezdett az aranyló búza. Hogy a termést idejében gyűjtsük be és egyet­len szemet se veszítsünk el. elhatároztuk, hogy éjjel-nappal megszakítás nélkül aratunk. A kombájnnál a munkát két váltásba szerveztük meg. Ugyancsak két váltást szerveztünk a gaz­daság aratógépei mellé, hogy begyüjtsiik a búzát azokról a helyekről, ahol a kombájnnal nem dolgozhatunk. Két váltást szerveztünk az árpa cséplésénél is. amit a 20 hektárnyi borsónk be­gyűjtése után kezdünk meg. Szeretettel dolgozunk, Gheorghiu-Dej elvtárs. Drága nekünk a kollektiv munka, mert tudjuk, hogy gabonáink nem kerülnek többé a földbirto­kosok raktáraiba, hanem a mi javunkat szolgál­ják és a munkásosztályét, amely segít nekünk a gazdag termés begyűjtésében. Mi ismerjük jól Sztálin elvtárs szavait, aki arra tanít bennünket, hogyha idejében takarjunk be, — nyerünk, viszont ha késünk, — veszítünk. Ezek a szavak behatoltak szivünkbe. A termés időbeni és veszteségnélküli betakarításával meg­szilárdítjuk és felvirágoztatjuk kollektiv gazda- Ságunkat, hozzájárulunk Népköztársaságunk és a béke erőinek megszilárdításához, amely a Szov­jetunióval és a népek szeretett vezetőjével. Sztálin elvtárssat az élen, védelmezi munkánkat, életünket és gyermekeink életét, megvéd az ame­rikai és angol imperialistáktól, akik egy uj há­borút akarnak kirobbantani. F.LJEN SOKA. SZERETETT GH. GHEORGHIU DEJ ELVTÁRSI ELJEN A MI DRÁGA PARTUNK! A teleormantartományi Slobozia-Mándra „1907“ kollektiv gazdaság tagjainak nevében: ION DACHIN elnök * IANCU ION1CI, a kollektiv gazdaság alap­szervezetének titkára. LEONIDA RADUT, az IMSZ alapszervezet titkára. Bukarest tartomány halad a termésbetakantás élén A betakarítás Bukarest tarto­mányban halad a leggyorsabb ütemben, ahol az előirányzatot 45.5 százalékban teljesítették. U- tána következik Teleorman tar­tomány 36.2 százalékos és Ia!o- mita tartomány 29.7 százalékos eredménnyel. Galati, Buzau. Con­stanta és Putna tartományokban még csak jelentéktelen területről takarították be a termést. A tarlóhántásban Bukarest tar­tomány halad az élen 13.367 hektár területtel. Utáng követke­zik Teleorman tartomány 5.774 hektár területtel. Az egész ország területén 29.719 hektáron végezték el a tarlóhántást. Ez jelentékeny ré­sze a learatott területeknek. Galati, Buzau, lalomita és más tartományokban, intézkedni kell, hogy az aratás után azonnal vé­gezzék el a larlóhántást. A cséplést is gyorsabb ütemben kell megszervezni. A mezőgazdasági szervek, a tartományi, rajoni és községi néptanácsok végrehajtóbizottsi- gainak kötelessége, hogy minden lehetőséget kihasználjanak a be­takarítás sikeres elvégzésére. A földművelésügyi miniszté­rium jelentése szerint országunk területén junius 28-ig 356.524 hektár 'területről takarították be a termést. Az ősziárpa betakaritá sának tervét 65.6 százalékban és a repce betakarításának tervét 40.8 százalékban teljesítették. A RNK kiilügymiiisztérranáirt tiltakozó jegyzéke a jugoszláviai hatóságok provokációs és agresszív tevékenységével kapcsolatosan A Román Népköztársaság kül­ügyminisztériuma junius 29-én a következő tiltakozó jegyzéket nyúj­totta át a bukaresti jugoszláv kö­vetségnek, a jugoszláv hatóságok agresszív, provokációs tevékenysé­ge miatt, a Román Népköztársa­ság területének, valamint vizi- és légiterének többszörös megsértésé­vel kapcsolatban: 1951 április 4-én a román kor. mány a JFNK bukaresti követsé­géhez intézett 1916. számú jegy­zékében kimutatta, hogy megsok- szorosodtak a Román Népköztár­saság területe elleni provokációk, valamint a jugoszláv hatóságok gyilkossági kísérletei a román ha­tárőrök ellen. A román kormány ismételt tilta­kozásai ellenére, a jugoszláv kor­mány semminemű intézkedést nem foganatosított államszervei e pro­vokációs és agresszív tevékenysé­gének megszüntetésére, sőt támo­gatta a Román Népköztársasággal szembeni újabb és egyre gyakoribb ellenséges tevékenységet: az or­szág területe, valamint vizi- és légitere megsértését és a román határőrség elleni fegyveres táma­dásokat. így: 1951 március 26-án 20 óra 45 perckor, a Bebe Veche körzet­ben a jugoszláv határőrök tüzet nyitottak egy román tisztre, káp­lárra és öt közkatonára, akik a határtól 300 méter távolságra ro­mán területen mentek. A jugo­szláv határőrök hét lövést adtak le a csoportra s a lövedékek ro­mán területre hullottak. í951 március 31-én 6 óra 30 perckor a Láuntasi rajonbeli ju­goszláv megfigyelőhely hat határ­őre lövéseket adott le a Román Népköztársaság területe felé. A lövedékek a Román Népköztársa­ság területére estek a 28/10 és 28/11 határkövek között. 1951 április 4-én este két jugo­szláv tiszt határsértéát követett el a Román Népköztársaság terű. j lete ellen, behatolva a 19S'A és 196/1 határkövek közölt. 1951 április 5-én este 8.30 óra­kor egy jugoszláv tiszt és egy közkatona Krivabara községből jö­vet román területre hatolt be, a 196/A és a 196 1 -es határkövek között. 1951 április 16-án 17.45 órakor, a barakai őrséghez tartozó három jugoszláv határőr behatolt a ro­mán területre, az 51/4 és f/P ha. tárkövek között. 1951 április 23-án három jugo­szláv határőr fegyverrel rátüzelt a 107-es és 108-as határkövek kö­zött tartózkodó román határőrök­re. A jugoszláv határőrök kilenc töltényt lőttek ki s a golyók a RNK területére hullottak. 1951 április 24-én nyolc jugo­szláv állampolgár, akik három bárkával Ratcova község irányá­ból jöttek, a jugoszláv határőrök védelme alatt Hinova községtől dél-nyugatra megsértették a Ro­mán Népköztársaság vizeit azzal, hogy 20 méterrel túlhaladták a Dunán a határsávot. A jugoszláv állampolgárok csak a román ha­tárőrök felszólítására hagyták el a román felségvizeket. 1951 április 25-én kilenc jugo­szláv állampolgár, szintén a jugo. szláv határőrök védelme alatt, ugyanannál a pontnál 20 méter­nyire hatolt be a Román Népköz- társaság felségvizeire. 1951 április 26-án reggel egy jugoszláv határőr a 183/1 és a 193/2-es határkövek között beha­tolt román területre. Ezalkalom- mal ellopott egy tekercs szöges­drótot. 1951 április 28-ról 29-re virradó éjjel egy jugoszláv határőr Par­(Fclytatás a 2. oldalon)

Next

/
Thumbnails
Contents