Romániai Magyar Szó, 1951. szeptember (5. évfolyam, 1214-1239. szám)

1951-09-01 / 1214. szám

A Magyar Népi Szövetség Központi Bizottságának napilapja IV. ÉVFOLYAM 1214., szám 4. OLDAL ARA 4 LEJ BUKAREST 1951., szeptember 1., szombat Levelezőink a munkás- és parasztlevelezők kongresszusáról (2. old.) Egy délután az Augusztus 22 üzem könyv­tárában (2. old.) Cséplőcsoportot alakítottak a zsombolyai állami gazdaság dolgozói (2. old.) Emberekről — tervekről (2. old.) Egységes szakszervezeteink a béke is d ha­ladás szervezetei (3. old.) Lapunk tartalmából: Jelentős eredményekkel köszöntötték augusz. tus 23-át a pankotai bútorgyár dolgozói (3. old.) A szovjet agrotechnikai küldöttség meglá­togatta a régeni CTA-t és az állami gaz- daságot (3. old.) A béke hangja (3. old.) A szovjet emberek tízmilliói forró lelkesdés- sel írják alá a Béke Világianács törté­nelmi okmányát (3. old.) A koreai néphadsereg és a kínai önkéntesek főhadiszállásának jelentése Jao Csing Hsziang járőrparancsnok meggyilkolásá­val kapcsolatban (4. old.) A Német Szabad Szakszervezetek Szövetsége egységes békeharcra szólítja fel Nyugat• Németország dolgozóit (4. old.) Ausztrália szerepe az amerikai imperials mus terveiben (4. old.) Tartsuk meg és fokozzuk tovább az augusztus 23 tiszteletére elért eredményeket! Jóval augusztus 23. előtt, zsilvölgyi bányászaink büszkén Jelentették Pártunk­nak: „Teljesítettük felajánlásainkat!“ Aninószán, a kezdeményező bányaüzemnél 5.700 tonna szenet fejtettek férvén felül, 200 tonnával többet, mint vállalták. Az egész előkészítési tervüket 2.8 százalék­kal haladják túl. Azokon a munkahelye, ken pedig, ahol már bevezették Iván Go. lovin szovjet sztahanovista gyors előhaj. tási módszerét, a teljesítmény nemritkán egész 145 százalékig emelkedett. Számos fiatal immár BÁNYÁSZKÉNT szállf le munkahelyére. Ezeknek szakmai képesí­tést hozott a hetedik augusztus 23. S e nap óta legtöbb munkahelyen tiszták, éle­sek, Jól olajozottak a gépek, szerszámok: Nina Nazarova módszere szerint, szocia­lista gondozásba vették őket. Ilyen jelentések érkezfek ezekben a na­pokban hazánk többi bányavidékéről is. Zazarbányán, az augusztus 23. köszönték sere indult versenyben Décsei Sándor él­bányász naponta 8 normát teljesített és még augusztus 9-én egésiz csoportjával együtt átment a következő esztendőbe. Pártunk a Munka Érdemrendjével jutal­mazta erőfeszítéseit. Uj hőstettekről, uj magas teljesítményekről adnak hirt az aninai, egeresi és a többi bányák jelen­tései is. A Békáson épülő Vladimir Iljics Lenin vizierőmü bányászai ezekben a na­pokban kezdték meg az erőmű hatalmas alagútjának fúrását, amely majd a Besz­terce vizét a turbinákra vezefi. A Duna; Fekete-tenger csatorna báhyászbrigádjaí sokezernyi köbméter szikla tervenfelüli kitermelésével köszöntötték legnagyobb nemzeti ünnepünket. Néhány évvel ezelőtt még csak gondolni sem mertünk volna ily hatalmas munkagyőzelmekrc. amilye­neket ebben a versenyben elértünk. De ezzel nem állt meg a harc a ma­gasabb termelékenységért, a jobb minő­ségért, a fokozott takarékosságért. A győ­zelmi Jelentéseket ,újabb munkavállalá­sok követték. Vállalataink dolgozói nem pillanatnyi rekord teljesítményekre törek­szenek. Meg is akarják tartani és tovább­fejleszteni ezeket a kimagasló eredménye­ket. „AZ A VAGYUNK, HOGY MEG. gyorsítsuk hazánkban a szocia­lizmus ÉPÍTÉSÉT!“ — írták augusz­tus 28-i levelükben Gheorghiu-Dej elv­társnak a „Sovromcärbune“ vállalat bá­nyászai .mérnökei, technikusai és tisztvi­selőt. Csak az első lépéseket tettük meg az augusztus 23. köszöntésére lefolyt szo­cialista versenyben, a következő célunk felé: 1951 évi egész állami tervünk 11 hónap aiatti teljesítése felé. De ezek a lépések döntőek voltak. Uj erőpróba volt ez a verseny, amelyben meggyőződtünk, hogy megvan az erőnk a nagyszerű fel­adat teljesítésére. Megmutatták alkotó erejüket bányászaink, öntőink és fémipa. rí dolgozóink, a textilisták, az épitkezé; sek munkásai, megmutatták állami és kollektiv gazdaságaink dolgozó parasztjai is. Ugyanakkor megmutatták akaratukat is, hogy ezt az erőt továbbra is a szocializ­mus építésének meggyorsítására használ­ják fel. Még május 8. előtt fogadalmat tettek a Párt előtt, amely gondjukat viseli és a jobb élet felé vezeti őket. Ez a fo­gadalom áll ma is előttük, ezt akarják teljes mértékben végrehajtani. „Ismét felülvizsgáltuk termelési lehe; tőségeinket....“ — Írják szénbányászaink. S mint újabb kötelezettségvállalásaikból kitűnik, Ismét gazdag eredményekkel járt ez a szocialista vizsgálat. Kitűnt, hogy képesek további 5 százalékkal túlteljesí­teni III. félévi széntermelési tervüket. UJ takarékossági lehetőségek merültek fel. Uj, tanulnivágyó ifjak léptek a most szak képesítettek helyébe, mesterséget tanulni. Újabb és újabb, — a múltban betemetett — bányák felé indulnak el a bányászcso; portok azzal, hogy: Még ebben az évben szenet adunk innen is!“ Szénbányászaink sikerei nem egyedül­állóak. Egy nappal a Gheorghiu-Dej elv- társhoz intézett levelük után, lapjaink már a vas- és szinesfémbányászok levelét közölték: „örömmel Jelentjük Gh. Gbeor- ghiu-Dej elvtársunk, hogy vállalásainkat teljesítettük és túlszárnyaltuk“. Mennyi mindenf mond e néhány szó. Ebben ben- ne van az, hogy a teleki vasbányákban már egyetlen csoport sem dolgozik nor­mán alul. Benne van .hogy Zazarbányán bevált a szovjet módszer: egy fúrógépnél egy ember. Benne van az egeresi Ciupea loan, a nagybányai Student Károly és Dé­csei Sándor Munka Érdemrendje. Benne van az a sokezernyi tonna vas és színes- fémére, amit terven felül fejtettek. És benne vannak az augusztus 23-ra felépült újabb munkáslakások, amelyekbe már be­költöztek a boldog bányászcsaládok. De a vas- és szinesfémbányák dolgozói sem állapodtak meg elért győzelmeik fel­sorolásánál. „Tudjuk, mivel tartozunk ha­zánknak...“ — írják. S szavaik után az újabb kötelezettségvállalások felsorolása következik. Nem véletlen, hogy ez alkalommal is a bányászok voltak a szocialista verseny folytatásának és fokozásának kezdeménye­zői. A bányászok minden alkalommal az élén haladtak annak a harcnak, amit ha­zánk munkásosztálya előbb a felszabadu­lásért, majd szabad országa építéséért és felvirágzásáért vivott. Bányászaink tovább ra Is az élen akarnak maradni. Ezzel kö­szönik meg Pártunk és kormányunk irán­tuk való különleges gondoskodását. Az újabb vállalások teljesítéséhez azon; ban az erők további megfeszítésére van szükség. Fejleszteni kell az elért ered­ményeket. Még szélesebb körben ki kell terjeszteni a már sikerrel alkalmazott szovjet módszereket, valamint kitűnő él; munkásaink munkatapasztalatait. Folytat­ni kell a harcot a termelékenység emelé­séért, az igazolatlan hiányzások megszün­tetéséért, a takarékosságért, a termelvé- nyek jobb minőségéért. Ezen a téren pedig még akad itt-ott hiányosság, ami szintén kitűnt a Bányá; szob Napja és augusztus 23. köszöntésé­re lefolyt szocialista versenyekben. Több zsilvölgyi bányában formálisan intézték a szovjet munkamódszereb népszerűsíté­sét. így történt, hogy a kifüg­gesztett versenytáblázat ezerlnt, egyik- másik élbányász „Kotleár módszerével többszörösen túlszárnyalta normáját“, ho­lott ismeretes, hogy Kotleár szovjet szta­hanovista módszere nem termelési, ha­nem munkahelyen való szakképzési mód. szer. A bányaüzem mérnökei, — mint mondják, — észrevették a versenytáblá- zaf hiányosságát, de szerintük ez „a ver­senyfelelősre tartozik“. Alboiu tersenyfe- lelős elvtárs viszont „egész nap terepen tartózkodik“, s igy elhanyagolja a pontos nyilvántartasz így történt meg az, hogy a versenyeket kiértékelő plenáris ülés után sem volt még Alboiu versenyfelelős­nek világos kimutatása az elért eredmé; nyékről. A versenyek pontatlan nyilvántartása előfordul nemcsak Lónyán, hanem Peíril- lán és más bányaüzemeknél is. Gyengén működik ezeknél a bányaüzemeknél a Kováljov-módszer tanulmányozására és al kalmazására alakult bizottság, amely még mindig csak egyes csoportokkal foglalko­zik és nem a bányászok tömegeivel. Ezeknek a hibáknak, hiányosságoknak nem szabad továbbra is előfordulnak. Ez évi harcunk utolsó szakaszában va­gyunk, amelynek feladata: teljes egészé­ben befejezni 1951 évi tervünket, még­pedig egy hónappal határidő előtt. A pártszervezetek és szakszervezetek ösztönző és mozgósító munkája nyomán egymásután lépnek elő a kőolajtelepek, a fémipari, vagy textilipari üzemek, a nagy építkezési munkatelepek dolgozói, hogy november 7. tiszteletére ui szocialista ver senyszerződéseket kössenek; Ápolnunk és fejlesztenünk kell munkásosztályunk lel­kes kezdeményező szellemét. Úgy az üzem vezetőségnek, mint a szakszervezeteknek és technikai Irodáknak, lelkiismeretesen kell támogatniok minden egyes munkást, a vállalt nagy feladatok végrehajtásában. Jó példája ennek a szatmári „Unió“ gép­gyár, ahol pedig az elmplt évben még ko; moly hiányosságok voltak e téren. A kapott bírálatok alapján azonban az „Unió“ vezetősége komolyabban kezdett foglalkozni a munkások kezdeményezései, vei. És az eredmény nem maradt el: Tele­ki Imre gyorsfémvágó esztergályos rövid idő alatt nemcsak az 1951-es, hanem az 1952-es normáját is teljesítette, ma pe­dig már ötéves tervünk harmadik eszten­dejére dolgozik. Föl kell karolni az ilyen eredményeket és a tömegeket ezek kö­vetésére kell ösztönözni. Latba kell vet­nünk minden szaktudásunkat és odaadá­sunkat. hogy a Nagy Októberi Szocialista Forradalom 34. évfordulóján büszkén jelenthessük Pártunknak: Teljesítettük vállalt feladatunkat. « MAO CE-DUNNAK A kínai népköztarsasag központi népi kormánya MINISZTERELNÖKÉNEK Ä román nép nevében, valamint a magam részéröl is szivem mélyéből köszönetét mondok azokért a jókívánságokért és üdvözletért, amelyet nekünk abból az alkalomból küldött, hogy hazánkat a nagy Sztálin vezette dicsősé­ges szovjet hadsereg hét évvel ezelőtt felszabadította a hitlerista járom alól. A magam részéről újabb nagy sikereket kivánok a vitéz kínai népnek, egy szabad és boldog haza felépítésében és abban a harcban, amelyet az amerikai-angol imperialisták ellen folytat, hogy a szocializmus és a béke erői az egész világon győzedelmeskedjenek. DR. C. I. PARHON a Román Népköztársaság Nagy Nemzet­gyűlése Elnöki Tanácsának elnöke CSOJB ALSZANNAK, A MONGOL NÉKÖZTARSASAG MINISZTERELNÖKÉNEK Kérem fogadja a Román Népköztársaság kormánya nevében és a ma­gam nevében a köszönetnyilvánítást azért a meleghangú üdvözletért, amelyet abból az alkalomból tolmácsoltak, hogy Romániának a hős szovjet had­sereg által történt felszabadulása hetedik évfordulóját ünnepeltük. DR. PETRU GROZA a Román Népköztársaság miniszterelnöke Gh. Florescu elvtárs sajtóértekezleten számolt he a berlini Fesztivál eredményeiről A küldöttség, amely a berlini Világiíju- sági és Diák Béketalálkozó III, Fesztivál­ján, valamint a XI. Főiskolai Bajnokságon a RNK ifjúságát képviselte, pénteken sajtó- értekezletet tartott, amelyen Gh. Florescu elvtárs, az IMSZ KV főtitkára, a küldöttség vezetője, a román és külföldi sajtó képvi­selőinek beszámolót tartott a berlini ün­nepségekről és az RNK ifjúsági küldöttsé­gének részvételéről. Gh. Florescu elvtárs elmondotta, hogy a berlini fesztiválon 105 országból húszon, hatezer ifjú, egész Németországból pedig kétmillió ifjú vett részt és igy a feszti­vál sokka! nagyobbarányu volt, mint az 1949-ben Budapesten megtartott találkozó. Két héten át a világ minden sarkából összesereg'.ett ifjúság sportbajnokságokkal és művészi versenyekkel, kulturális műso­rokkal énekkel és tánccal, gyűléseken, ta­lálkozásokon és megbeszéléseken fejezte ki békevágyát és elhatározását, hogy har colni fog a béke megvédéséért, az öt nagy hatalom közötti. békeegyezmény megkötésé* ért­A fesztivál bebizonyította, hogy az Ifjú nemzedék tudja; megnőtt az ifjúság fele­lőssége a béke kérdéseiben, hogy a bé­két nem lehet elérni és megőrizni passzív vágyakozással, hanem hogy azt nehéz, mindennapos harccal kell kivívni és meg­védeni. Berlinben az ifjúság megmutatta, hogy felkészült a béke megvédésére és kész minden nehézség elhárítására, amely útját állná. Bizonyság erre, ahogyan a ka­pitalista országok ifjúsága szembenézett a kapitálist a kormányok üldözéseivel és meg­torló intézkedéseivel. Az imperialista országok kormányainak kegyetlen intézkedéseivel bátran szálltak szembe az ifjak és ezek az intézkedései mégcsak nagyobb ellenállásra késztették őket. Florescu elvtárs a továbbiakban beszá­molt a fesztivál nemzetközi kulíurálh és művészi versenyeiről, amelyen 37 ország vett részt 4000 ifjú művésszel. A versenyek nemcsak változatos műsorokkal tűntek ki, hanem a műsorok magas politikai é3 ideoló. gial tartalmával is. A versenyek eredményei megmutatták á szovjet művészet nyilvánvaló felsőbbrendű­ségét az imperialista maimat nyögő óra szágok kultúrája és művészete felett; A fesztiválon a küldöttek számos értekez. letet és több mint 200 találkozót tartottak A fesztivál kiemelkedő eseménye volt a megnyitó ünnepség és a Németország ujra- felfegyverzése elleni tüntetés, amelyen kö­zel kétmillió német ifjú vett reszt" Ebből Nyugat-Németországból 35 ezer ifjú jelent meg. A német ifjúság Sztálin elvtárs nevé­vel az ajkán és olyan táblákkal, képekkel és jelszavakkal vonult fel, amelyek a Szov­jetunió és a népi demoKratikus országok iránti barátságukról tanúskodtak. A feszi:, válról üdvözletét küldtek Sztálin elvíársnak, amelyet 4.145.838 német ifjú irt alá. Augusztus 16-a, a gyarmati ifjúság har­cával való szolidaritás nemzetközi napja alkalmával nagy felvonulást rendeztek* Úgyszintén a legaktívabb békeharcosok, a- kik élenjárnak a békeegyezmény aláírását követelő felhívás aláírási kampányban nagyszerű összejövetelt rendeztek. Az ame­rikai ifjak ézalkalommal is gyűlöletüket nyilvánították Truman és kormányával szemben és rámutattak, hogy Truman a bankárok és iparmágnások embere. A 19-i befejező ünnepség, a találkozó méltó befejezése volt. Az ifjak által ezal- kalommal tett eskü figyelmeztetésként hang­zott a háborús uszítok felé és az egész vi­lág tudomására adta; hogy az ifjú generá­ció tudatában van hivatásának és az St fe­nyegető veszélynek és éppen ezért népének oldalán kész a békét megvédeni* Gh. Florescu elvtárs a továbbiakban »z „Ernst Thaelman“ Nemzetközi Pionír Köz­társaságról beszélt. A RNK ifjúsági küldöttsége — mondotta az előadó — az egész idő alatt arra töreke­dett, hogy becsülettel képviselje hazánkat. Különleges sikert aratott többek között „A Román Népköztársaság Ifjúságának Élete“ című kiállítás, amelyet több mint _40.000-en látogattak meg, valamint a küldöttségünk által bemutatott 33 előadás. Szép s'kert arattak a RNK sportolói is. A kulturális és sportmegnyllvánulásokon összesen három világbajnokságot, négy aranyérmet, 12 ezüstérmet nyertünk és ez Ifjúság egy különleges kitüntetést is kapott a Fesztivál Nemzetközi Bizottságától. Ezek a sikerek nem véletlenek — mon­dotta Gh. Florescu elvtárs. — Mindezeket, a Gh. Gheorghiu-Dej elvtárs által vezetett szeretett Pártunk és kormányunk támogatá­sának köszönhetjük, ami olyan nagyszerű fejlődési lehetőséget biztosított országunk ifjúságának. Mi büszkék vagyunk árra, hogy a világ népeinek képviselői értékelték kultúránkat és művészetünket. Büszkén győződtünk meg Berlinben ismételten arró!, hogy hazánk, amely a múltban elmaradott ország volt, a Pártunk vezette népünk harca folytán és a Szovjetunió és Sztálin elvtárs segítsége folytán fejlett országgá változott, amelynek művészetét és kultúráját a világ ifjúsága nagyrabecsüli. Fogadalmat teszünk, hogy eskünkért helyt- állunk és arra törekszünk, hogy az IMSZ szervezet által mozgósított és a Párt köré felsorakozott ifjúságunk a Román Népköz- társaság megszilárdításáért, a nagy Szov­jetunióval és a népi demokratikus orszá­gokkal való barátság megszilárdításáért munkálkodjon és harcoljon. A továbbiakban Gh. Florescu elvtárs hangsúlyozta, hogy a Berlini Fesztivál nagy lépési jelentett előre a Demokrata Ifjak Világszövetségének zászlaja alá tömörült ifjak harci egységének fejlődésében, a béke és a népek közötti barátság szolgálatában. Hasonlóképpen jelentősen hozzájárult a kü­lönböző nemzeti ifjúsági szervezetek tapasz­talatai növeléséhez. Bebizonyította, hogy az imperialisták minden keserves próbálkozása — amely addig terjedt, hogy többek között Enrico Berlinguer, a DÍVSZ elnökének el­kobozták az útlevelét — hiábavaló. Hevesen tiltakozunk — mondotta Gh. Florescu elv­társ a világ sokmillió ifjaival együtt, szere tett és tiszteit elnökünk, Enrico Berlinguer üldözése ellen. Az előadó rámutatott arra, hogy ifjúsági küldöttségünket milyen szeretettel és figye­lemmel vette körül a Német Demokratikus Köztársaság kormánya, Wilhelm Pieck, az egész német nép és a német ifjúság. A berlini Fesztivál — mondotta Gh. Flo­rescu elvtárs befejezésképpen —, újra bebi­zonyította azt a határtalan szeretetet, me­lyet a világ ifjúsága a szovjet ifjúság, a nagy Sztálin iránt érez. Millió és millió ifjúba öntött még nagyobb lelkesedést a bé­kéért vivott igaz harcukba. Az ifjú nemzedék napról-napra lelkesebben kapcsolódik be a béke hivei hatalmas táborába, melynek élén a legyőzhetetlen Szovjetunió, a béke zász­lóvivője, minden ifjú barátja és tanítója, a nagy Sztálin áll. Gh. Floressu elvtárs előadását elénk taps követte. Ezután a RNK küldöttségének tagjai vála szóltak az újságírók kérdéseire. Többek kö­zött rámutattak arra a lelkesedésre, mellyel a német ifjak és a német dolgozók a Fesz­tivál sikeréhez hozzájárultak és arra a me­leg fogadtatásra-, amelyben a RNK és a többi népi demokratikus országok küldötteit részesítették. 1952-re termelnek Az egeresi szénkitermelő bányák hét bá­nyász-csoportja, kitartóan harcolva az évi terv határidő előtt való teljesítéséért, meg­valósította azt, hogy már 1952-re fejti a szenet. A tícui bányában dolgozó losif Florea csoportja a holtidő felszámolásával és egy szénszállitó-berendezés felszerelésével elér. te, hogy augusztus 14 óta a jövő évre dol­gozik. Ugyanennél a kitermelésnél Marian Mi­ron ifjúsági brigádja, augusztus 18. óta 1952-re termeli a szenet. A brigád ezt a kiemelkedő eredményt a munka jó meg­szervezésével és a hiányzások csökkentésé­vel érte el. * Az aradi Viktória szerszámgép- gyár dolgozói a munka Jó megszervező; sével egyre szebb eredményeket érnek el. A 14 minőségi brigád jelentős eredmé­nyeivel harcolnak a terv teljesítéséért. Az öntöde brigádja szép eredményt ért el, mert már 1952-re dolgozik. Itt tün­tették ki Reichardt Ana elvtársnői, aki naponta 84 srázalékkal haladja túl nor­máját. A revolver-eszterga műhelyben a női brigádból Margittal Márta ifjulányi tüntették ki, aki 59 százalékkal termelt a normán felül. •k TEMESVÁR. — A Bánsági Fémipar szi. nesfém-öntődéjének munkásai megfogad­ták, hogy augusztus 23-ig teljesitik egész évi tervüket. A szocialista versenyek len. dületében aj öntöde már augusztus 21-én befejezte évi tervét és azóta 1952-re ter­mel. j A Bumbacul fextilgyár munkaközössége augusztus 23-a tiszteletére műszaki kabi­netet létesített. A kabinet első munkatervé­ben 15 műszaki probléma tanulmányozása szerepelt. Ezeket a kérdéseke) 22 élmun­kás, ujiió, mester és technikus tanulmá­nyozza. Az Uranus vegyigyárban árufelvonót épí­tettek, amelynek üzembehelyezése jelentő­sen megkönnyítette a munkát. A gyár fes- 15- és apretáló-oszlálya már novemberre termel­A Dózsa György vegyigyár valamennyi osztálya már szeptember végére termel. A szocialista versenyekben Pop Sándor, Nea. gu Ana, Struck Mátyás, Harkai Katalin, Csordás Ilona, Eberstein Etel, György Já­nos, Keleti Antal és Lejimann Zsuzsa él, munkások tűntek ki. u Pablo Neruda chilei és Nicolas Guillén kubai költők Pár napja országunkban tartózkodik a iatinamerikai népek két nagy követe: Pab­lo Neruda chilei költő, a Béke Világianács tagja és Nicolas Guillén kubai költő, akik résztvettek a berlini Világifjusági és Diák Béketalálkozón. A két költő a Külföldi Kulturkapcs da. tok Intézete és az RNK írószövetsége vendégeiként érkezett országunkba. Ezekben a napokban vendégeink, orszá-' gunk több helységét látogatták meg, hogy megismerjek demokratikus rendszerünk viv; mányait. Többek , között megtekintették a „Scánteia Háza" munkatelepét, amelyről a nagy chilei költő azt mondta, hogy „olyan országunk vendégei alkotás, amelyre a világ haladó népei büsz­kék lehetnek.“ Meglátogatták Sztálinvárost Is és felejt, hetetlen perceket töltőitek a ,-Tanone Vá­rosiban. Az uj munkásnegyedben is jár; lak. amelynek masszív épületei büszkeségei annak a városnak, amely a béke nagy zászlóvivője J. V. Sztálin nevét viseli­A két költőnek alkalma nvilt összehason­lítást tenni az amerikai imperialisták ál; tál leigázott országokban uralkodó nyomo­rúság és a rni szabad hazánk virágzó élete között. Megláthatták különösképpen azt az alap- vető különbséget ,aml országunk boldog ifjúságának életkörülményei és fejlődése, valamint a közéit a nyomorúságos és csa­vargó élet között van, amelyre a kapita­lista országok ifjúsága van kárhoztatva. A kéf nagy költőnek alkalma nyílik meg- látni, hogy a mi országunkban is megva­lósul az a boldog jövő, amelyért az egész világ népej ‘harcoltak és harcolnak ma is. Azok a lelkes szavak, amelyeket ne- ünk vívmányai váltottak ki a vendégelnie. 51, tovább ösztönzik az RNK dolgozód ab­ban a harcban, amelyet a szocializmus épi léséért és a béke megvédéséért folytatnak Pablo Neruda hangja. — az a hang, ame­lyet az amerikai imperialisták és chilei la­kájaik el akarnak folytan), — szabadon szárnyal hazánkban, csakúgy, mint az an- tiimperlalista demokratikus- tábor vala- mennyi országában. 27 mázsa búza és 9.800 lej előleg A tordarajoni Palackos községben sí múlt évben 65 szegény- és középparaszt- család tömörült kollektiv gazdaságba. Szorgalmasan dolgoztak. Munkájukat siker koronázta. 88 hektárnyi búzaföld­jükön 20 mázsás termést értek el hek­táronként. A kollektivisták már az elő­legek elosztásánál meggyőződtek arról, hogy ez az év is bőséget hozott szá­mukra. Teodor Turdea soha ezelőtt ennyi ter­mést nem takarított be, mint amennyit most az előlegosztáskor kapott. Három­tagú családjával 633 ledolgozott munka­napegység után 20 mázsa 98 kiló búzát, 157 kg. zöldséget, 42 kg. túrót, 13 kg. cukrot, 5 kg. mézet és 9.800 lejt kapott: Az elért eredmények láttán a kollektiv gazdaság tagjai még fokozottabb erővel harcolnak gazdaságuk felvirágoztatásá­ért és ezáltal saját életszínvonaluk továb­bi fellendítéséért. Eredményesen küzd a szovátai ARLUS a szovjet módszerek kiterjesztéséért Az erdőszentgyörgyrajoni ARLUS vezető­ségének kezdeményezésére élmunkás értekez­letet tartottak a szovátai erdészeti hivatal dolgozói. Az értekezleten megjelentek a ke; rülethez tartozó összes erdőörök. A megje­lent 53 dolgozó közül a gyűlésen 8 dolgozót élmunkásnak minősítettek. Olyan elvtársa­kat, akik szovjet módszerek alkalmazásával hatalmas összegeket takarítottak meg Nép- köztársaságunk javára. Ezek közül csak egyet említünk meg, Fű- löp Ferenc elvtársat, aki 114.000. lejt taka­rított meg szovjet módszer alkalmazásával és a munka’helyes irányításával. Ezek az elvtársak megértették Pártunk szavát és ARLUS szervezetünk célkitűzéseit. Megértették, mit jelent hazánkban az erdő­sítés, mit jelent a szocializmus építésében felhasználni a szovjet módszereket. A jelenlevők Ígéretet tettek, hogy még fokozottabban bekapcsolódnak a munkába, hogy ezzel is hozzájáruljanak a béketábor megerősítéséhez. KULCSÁR SÁNDOR, levelező, Befejeződtek a tartományi kulturversenyek Vasárnap tartották valamennyi tartományi székhelyen a falusi és városi hulturotthonok műkedvelő csoportjai a tartományi versenye­ket. A versenyen sokszáz kulturesoport vett részt. A verseny ugyanakkor sok ezer nézőt is mozgósított, akik megcsodálták a tiszta, meleghangú énekkarokat, a népi táncok élénk üteméi, az énekesek és zenészek mű­vészetét. A versenyek végső döntőjét szeptember 6 és 7-én tartják meg a fővárosban. A döntőn több mint 6000 műkedvelő mű­vész, 70 tánccsoport, 4! énekkar, 90 szóló­énekes, 8 fúvószenekar, 19 népi zenekar vesz részt. MEGJELENT orosz, román .német, francia, angol te spanyol nyelven, a Kommunista és Mun­káspártok Tájékoztató Irodájának lapja, a 35(147) száma- TARTALOM: VEZÉRCIKK: Napjaink erőteljes és le­győzhetetlen mozgalma. KLIMENT G.: A csehszlovák Ipar az ötéves terv harmadik évében. MARCUCCI C. Az üzemi újság Olasz­országban. STAN1SZLAW RADKIEW1CZ: A len. gyelországi népellenes összeesküvés szét­zúzása. DÉNES ISTVÁN: A Magyar Dolgozók Pártja harci tartaléka és támogatója. JOHN GOLLAN: Az Angol -Kommunista Párt az ország amerikai megszállása elleni harc élén. JAN MAREK: Politikai jegyzetek; Hirek. Kapható a „Libräria Noasträ“ üzletei­ben és az összes ujságárudákban­Ara 8 lej. Képek az augusztus 234 ünnepségekről Féejiak, nők, öregek és falatok — az augusztus 23-1 ünnepségen részvevő százezrek 'e'kesen köszöntötték boldog, uj életünk vezetőit is fejezték ki hálájukat a népek nagy tanítója, Sztálin elvtárs iráni. ROMÁNIAI

Next

/
Thumbnails
Contents