Romániai Magyar Szó, 1952. január (6. évfolyam, 1316-1342. szám)

1952-01-02 / 1316. szám

A Magyar Népi Szövetség Központi Bizottságának napilapja VI ÉVFOLYAM., 1316., szám. 4 OLDAL ARA 4 LEJ. 1952., január 2., szerda. Két világ - kétféle eredmény*’ Az építőipari dolgozók munkagyőzelmekkel köszöntötték népköztársaságunk évfordulóját A béke, a demokrácia és a szocializmus faagy tábora, amelyben egyesül mindaz, ami élenjáró és progresszív, hatalmas, legyőzhe­tetlen erejének teljében lépi át az uj, 1952-es esztendő küszöbét, miután jelentős győzelme­ket aratott az 1951. évben. Évről évre erősödik és virágzik a nagy Szovjetunió, a szabad szocialista köztársasá­gok megbonthatatlan szövetsége. Evről-évre túlteljesíti népgazdasági terveit, amelyek a nép életszínvonalának emelkedését, a művészet és a kultúra fejlődését szolgálják. A Szovjetunió­ban az 1951-es esztendő folyamán nagy ará­nyokban bontakoztak ki a kommunizmus ha­talmas építkezései. Közülük az elsőnek, a Volga—Don csatornának építkezése 1952-ben befejeződik, de a többi építkezés munkálatai is jelentősen előrehaladnak és a véderdő-ül­tetvények uj meg uj facsemetékkel gazda­godnak. Ebben a hatalmas arányú épitőmun- kában a világ népei saját szemükkel győződ­hetnek meg a szovjet állam békés törekvé­seiről. A kínai nép megszilárdítva a népi demo­krácia diktatúrájának rendszerét, legfontosabb gazdasági és politikai feladatainak egész so­rát már megoldotta, vagy megoldásukon fára­dozik. Hatalmas területen, ahol 310 trnTíiő ember, vagyis az ország népességének kéthar­mada lakik, megvalósult a földreform. Az 1952-es évben a földreform lénye­gében befejeződik és Kina mezőgazdasága végleg megszabadul a feudális bilincséből. Egyre szilárdabbá válik az uj Kina egysége, az elmaradt nemzetiségek bekapcsolódnak a politikai életbe. Az európai népi demokratikus országok a szocializmus építésében elért uj eredmények­kel uj, a legkorszerűbb technikai fölszerelésü üzemek megindításával, a mezőgazdaság si­keres fejlesztésével, a mezőgazdasági terme­lőszövetkezetek megszilárdításával, a kultúra föllenditésével tették emlékezetessé az el­múlt esztendőt. Ezekben az országokban az ipari termelés színvonala már az év közepén másfélszeresét, két, három és négyszeresét érte el a háboruelőttinek. A Német Demokratikus Köztársaságban az elmúlt esztendőben a gazdaság fejlesztésének első ötéves tervét jóváhagyták és megkezdték sikeres teljesítését. E terv szerint az ipari ter­melés öt esztendő alatt majdnem megkétsze­reződik. A g.zdaság és kultúra fejlesztésének mind e sikereit a néptömegek önfeláldozó munkája hozta létre a kommunista és munkáspártok vezetésével. A béke, a demokrácia és a szo­cializmus tábora országainak dolgozói évről évre növekvő mennyiségben részesülnek az anyagi és kulturális javakban, egyre tevéke­nyebben és merészebben veszik birtokukba a természet és a technika erőit, egyre közelebb kerülnek az uj, virágzó társadalomhoz. Eb­ben az uj társadalomban nincs Ínség és nyo­mor, nincs szegénység és munkanélküliség. „A tömegek eleven alkotóereje — ez az uj társadalmi rend fő tényezője“ — mondotta Lenin. Most maga az élet támasztja alá eze­ket a szavakat. A béke, a demokrácia és a szocializmus or­szágainak nagy vívmányai, örömethozó sike­rei szentek és sérthetetlenek ez országok né­pei számára, amelyek egy akarattal eltökél­ték, hogy minden merénylettől megoltalmaz­zák lelkes, alkotó munkájukat. Kegyetlenül elszámitják magukat azok az imperialista rablók, akik a szocializmus és a demokrácia táborának békés politikáját a gyöngeség jelé­nek tekintik. Az elmúlt esztendőben hatalmas lendületre kapott a népek békemozga'.ma, a népek akara­tának aktiv és tudatos kifejezője. Az imperia­listákat félelemmel eltöltő, rettegett erővé vált ez a mozgalom. Minden országban, a gyárakban, a városok lakónegyedeiben, a fal­vakban működnek a békebizottságok, amelye­ket nemzetközi központ — a Béke Világtanács egyesit. A Szovjetunióban és a népi demo­kráciákban és a Német Demokratikus Köztár­saságban elfogadott békevédelmi törvények hatékony eszközei a nemzetközi háborús uszí­tok és bűntársaik megfékezésének. Kiáltó vádirat a francia uralkodó körök ellen, hogy a parlament elutasította a kommunista és haladó képviselők által benyújtott békevédel­mi törvényjavaslatot. A békemozgalom tömegjellegének és szer­vezettségének kifejező tanúbizonysága volt az 1951-es esztendőben a békeegyezményert folyó aláírásgyűjtés. Ebben a világméretű sza­vazásban már több mint 600 millió ember, a földkerekség felnőtt lakosságának majdnem fele vett részt. A béke ügye nem ismer aka­dályokat. A világon a népek soha nem látott akaratnyilvánítása megy végbe, amelyhez ha­sonlót nem ismert, de nem is ismerhetett tör­ténelmünk. Jaj azoknak a politikusoknak, akik nem értik meg a most folyó események jelen­tőségét, akik úgy gondolják, hogy semmibe vehetik ezt a hatalmas mozgalmat, vagy szembsszállhatnak vele. A békemozgalom valamennyi nemzet jó- szándéku embereinek legszélesebb tömegeit kovácsolja össze. A mozgalom élén a társa­dalom leghaladóbb ereje, a munkásosztály menetel. Ez a mozgalom soraiba tömörít min­den demokratikus szervezetet, minden való­ban haladó politikust, az ideológia, a kultúra, a közoktatás minden valóban haladó munká­sát, mindenkit, akinek kedves a béke. A bé­*) Megjelent a „Tartós békéért, népi demo­kráciáért’1 52. (164.) számában. kemozgalom soraiban menetelnek az ifjak és lányok, mindenki, aki az emberiség jövőjét képviseli. Az elmúlt esztendőben a nemzetközi mun­kásmozgalom uj, dicső lapokat irt történel­mébe. A kommunista és munkáspártok vala­mennyi országában mind szervezetileg, mind pedig ideológiailag méginkább megszilárdul­tak, még szorosabb kapcsolatot teremtettek a tömegekkel, még nagyob tekintélyt és befo­lyást szereztek a tömegek körében. A Szov­jetunió dicső Kommunista Pártja magabizto­san vezeti a Szovjetunió népeit a kommuniz­mushoz vezető utón. A népi demokratikus or­szágok kommunista és munkáspártjai, a Kínai Kommunista Párt, a Német Szocialista Egy­ségpárt az elmúlt év alatt jelentékenyen meg­szilárdította fundamentumát: a párt alapszer­vezeteit. Széleskörű pártonbelüli demokrácia alapján fokozták a tömegek körében folytatott tevékenységüket és munkájukat, megtisztul­tak sok idegen és ellenséges elemtől. A rendőrterrorral és a fasiszta támadásokkal dacolva, növekednek és szilárdulnak a dicső Francia és Olasz Kommunista Párt sorai. Sok más kapitalista ország kommunista pártjai ko moly lépéseket tettek azon az utón, hogy tö­megpárttá legyenek, s igazi vezetőivé válja­nak azoknak a népeknek, amelyek az amerikai imperializmus által lábbal taposott nemzeti függetlenségüket védelmezik. Az USA Kom­munista Pártja vezetőinek és sokezer kommu­nistának bátor harca világosan megmutatta az amerikai népnek, kik szabadságának, békés munkájának, létfeltételeinek egyedüli védel­mezői. A gyarmati és függő országokban a kommunista pártok vezetik a még széleseb­ben kibontakozott nemzeti felszabadító moz­galmat. Mint a nemrégiben lefolyt tuniszi ál­talános sztrájk mutatja, a tömegek lelkesen teszik magukévá a Kommunista Párt felhívá­sát az akcióegységre. Az elmúlt esztendőben a nemzetközi kom­munista mozgalom az alkotó marxizmus ki­váló müveivel gyarapodott. Az Angol Kommu­nist Pártnak, az „Anglia útja a szocializmus felé’1 cimü programmja, „Az Indiai Kommu­nista Párt programmtervezete”. „A Japán Kommunista Párt legközvetlenebb követelé­sei — Az uj programm" — harcos dokumen­tumok ezek, hatalmas fegyvert adnak a kom­munista pártok kezébe, megvilágítják a ka­pitalista, gyarmati és függő országok néptö­megei előtt az élet felé vezető utat. A kommunizmus napjának sugarai a föld­kerekség legelrejtettebb zugába is behatolnak. A kommunizmus mindent legyőző eszméi el­jutnak valamennyi dolgozó szivébe és tuda­tába. Az elműt esztendőben az USA-vezette de­mokráciaellenes imperialista tábor tovább gyöngült. Ebben az évben elmélyült és kiszé­lesedett a kapitalizmus általános válsága. Az imperializmus, amelyet belső ellentmondások marcangolnak, abban a törekvésében, hogy megőrizze uralmát, a háborúban keresi a ki­vezető utat. Valamennyi kapitalista ország­ban vad fegyverkezési verseny folyik, fokozott erővel militarizálják a gazdasági életet. Ag­resszív tömböket kovácsolnak a Szovjetunió és a népi demokráciák ellen. Ez a politika — a háborús előkészületek politikája — 1951- ben uj, elviselhetetlen terheket és nélkülözé­seket zuditott a dolgozók millióira a kapita­lista országokban. Az USA lakosságára az 1951-52-es költségvetési évben hetvenhatszorta súlyosabb katonai kiadások nehezednek, mint 1939-ben. Az 1951-es esztendő az angol dol­gozóknak a létfenntartási költség 25 százalé­kos emelkedését, az indiai népnek pedig szü­letéskorlátozó „tervet“ hozott, Nyugat-Európa népei az Atlanti tömb uj hadosztályait, a „Wehrmacht” nyugatnémetországi újjáéleszté­sét kapták. Az imperialisták az ENSZ meg­gyalázott lobogója alatt kegyetlenül gyilkol­ják a koreai asszonyokat és gyermekeket. Ma­lájföldön, Burmában, Vietnámban, Indonéziá­ban, a Fülöp-szigeteken bestiális gyarmati háborúkat viselnek. Egyiptomban robbanógo­lyókkal lövik a békés lakosságot. Az imperialista tábor főkolomposai foko­zott ütemben folytatják az államrend fasizá- lását. A Kommunista Párt és más demokrati­kus szervezetek ellen, valamint a szakszerve­zetek tevékenysége és a sztrájkok ellen hozott amerikai törvények, a törökországi törvény, amely halállal bünteti a kommunista párt­tagságod a belgiumi, olaszországi, francia- országi újfasiszták terrorcselekményei mutat­ják hogyan szeretnék bőrüket menteni az im­perialisták. Az amerikai Egyesült Államok uralko­dó körei odáig süllyedtek, hogy a nemzetközi ge .gszterizmust, a kémkedést és kártevést, külpolitikai eszközzé nyilvánították. 1951-ben tovább folytatódott Jugoszlávia leigázása az amerikai imperializmus által. Titoék fasiszta klikkjéről pedig végleg kiderült, hogy a népi demokráciákba küldött diverzánsok és pro­vokátorok melegágya. Ebben az esztendőben hevenyében összetákolták a „szocialista inter- nacionálét“, amelynek egyik legelső „aktusa" az volt, hogy határozatilag támogatta az ag­resszív Atlanti tömböt. Ilyen gyalázatosságot még a II. Internacionálé tevékenységének szennyes lapjain sem találunk. Az imperializmus és a háború tábora mély­séges válságban van, gyöngül és menthetet­lenül pusztulása felé rohan. A béke és a demo­krácia tábora szilárdabb, mint valaha, növek­szik és izmosodik, évről-évre uj erőket gyűjt. Ez a tábor győz és győzni fog, mert élcsapa­tai a kommunista pártok, mert harci lobogó­ja Lenin-Sztálin nagy és legyőzhetetlen ta­nítása. ' Az építőipari szektor vállalatainak és munkatelepeinek munkásai, technikusai és mérnökei a terv túlszárnyalásában elért újabb győzelmekkel köszöntötték népköztársaságunk kikiáltásának 4-ik évfordulóját. December 20 óta 27 épitőanyagipari vál­lalat, két építkezési munkatelep, továbbá 11 építőipari felszereléseket és anyagokat elő­Oveg- és kerámikai iparunk az utóbbi évek folyamán nagy fejlődésnek indult. Hazai ter­mékeink nemcsak mennyiségileg növekedtek, hanem minőségi szempontból is. 1938 évhez viszonyítva, 1951-ben 145 százalékkal növe­kedett ablaküveg gyártásunk. Az egész üveg­gyártásban pedig 80 százalékkal többet ter­melünk mint 1938-ban. Porcelángyártásunk pedig az 1938 évi termelés 146 százalékára emelkedett. A termelés mennyiségi növekedésével pár­huzamosan igen jelentős sikereket értünk el a minőség állandó javításában is. Országunk gyáraiban ma sok olyan üvegipari terméket állítanak elő, amit azelőtt külföldről hoztunk be. Ilyenek például a villany- és autogénhe­gesztésnél használatos védőszemüvegek, a gyógyszerek tárolásához szükséges fiolák, stb. A Turingia lipusu laboratórium-üveg gyártá­sát még 1949-ben megkezdtük. Ebben az év­állitó üzemrész dolgozik az ötéves terv má­sodik évére. Az építőipari szektorban 151 sztahanovista, 45 csoport és 28 brigád már régóta 1952-re termel. E szép eredmények elérésének legfontosabb tényezője a kitűnő szovjet , módszerek széles­körű alkalmazása volt. A szovjet építőipari ben pedig hozzáfogtunk a Jena tipusu labora­tórium-üveg termeléséhez is. A munka termelékenysége az üvegiparban 7 százalékkal növekedett az 1949 évihez vi­szonyítva. Az önköltségi árat jelentős mér­tékben csökkentették. A harmadik évnegyed kezdetéig — az 1949 évihez viszonyítva —, 10—16 százalékkal csökkent a termékek ön­költségi ára. Az üvegiparban elért szép eredményekhez hasonló sikereket mutatnak fel a finom-kerá- mikai ipar dolgozói is. Mindez a műszaki fo­lyamatok tökéletesítésének, gépesítésének kö­szönhető. Üzemeinkben szovjetrendszerü el­járásokat vezettek be. Vegyészeti és fizikai laboratóriumokat szereltek fel, amelyekben tudományos szempontból tanulmányozzák és kísérletezik ki a gyártás egész menetét. Az üveg- és kerámikai ipar továbbfejlesztése cél­már áprilisban íeljesitettük. Más szovjet mód­szerek alkalmazásával is foglalkoztam. Főleg a munkahely megszervezése terén ér­tem el jó eredményeket. így a szovjet sztaha­novisták élenjáró munkamódszereinek segít­ségével az 1952. évi tervemet augusztusban teljesítettem. Nemsokára az 1953-as évre előirányzott feladataimról is ugyanezt jelent­hetem. Az újévben azzal a szilárd elhatározással indulok harcba, hogy üzemünkben a sztaha­novista mozgalom fejlesztésében nagy si­kereket érjünk el. Hozzájárulok ahhoz, hogy az összes munkatársaim ,az egész öntőosz­tály, sztahanovistává váljék. Ennek érdekében legelső dolgom még szélesebbkörüen alkal­mazni a munkahelyen való . szakképesítés A vajdahunyadi építkezési munkatelepeken dolgozó ifjúsági brigádok komoly kulturális és művészi életet élnek. Az ifjúsági brigádok több mint 200 tagból álló színjátszó csoportja rendszeresen fel­készül előadásaira. Az IMSZ KV a fémipari és vegyipari minisztérium 240 román és szov­jet népitánc ruhával és számos zeneszerszám­mal látta el a műkedvelő csoportokat. A munkatelep ifjúsági brigádja rádió- sitási állomást szereltek fel, amely lehetővé A hunyadtartományi Bajesd község­ben a község kommunistáinak kezde­ményezésére kulturotthont építettek. A kultúrotthon felépítésével a dolgozó parasztság kielégítheti növekvő kul- turigényeit. Naponta nagy számban keresik fel a tetszetősen berendezett kulturhajlékot, ahol rádiót, vagy poli­tikai- és kulturelőadásokat hallgatnak. A kulturotthonban könyvtár is mükö­sztahanovisták fejlett munkamódszereit 2053 munkás, 1815 csoport, és 948 brigád vezette be. 650 csoport Orlov sztahanovista kőműves", 207 csoport Koroljov, 794 csoport pedig Szkitev módszere szerint dolgozik. Duvánov szovjet sztahanovista gyors téglaégetési módszerét 54, gyorsvakolási módszerét meg 110 csoport alkalmazza. jából kísérleti intézet létesült, amelyben ha­zánkban eddig nem gyártott, uj üvegfajták előállítását tanulmányozzák. Az üvegipari szakkáderek nevelésére Med- gyesen szakiskolát nyitottak. A munkavédelemre nagy súlyt helyeznek az üvegiparban is. Hogy az üvegfúvók mun­káját megkönnyítsék, a kemencék előtt „viz- függönyt” szereltek fel. Bevezették a tej- és egyéb pótélelmiszerek osztását. Azoknak a munkásoknak ,akik magasabb hőfoknál dol­goznak, munkaközben teát vagy kávét adnak. Hazánkban az üveg- és kerámikai ipar szá­mára elegendő mennyiségű és jóminőségü nyersanyagokkal, valamint üzemanyagokkal rendelkezünk. Ez a körülmény s eddigi sike­reink szilárd biztosítékai az üvegipar további gyors fejlődésének. szovjet módszerét. Azt akarom, hogy osz­tályunkon az 1952. év végén egyetlen szak­képzetlen munkás se legyen. Ezenkívül igyekezni fogunk más csoportokot és vál­tásokol is segíteni a munkahely megszervezé­sében. Nagy gondot fordítok arra, hogy elvtár- saimnak megmutassam, hogyan kell készí­teni a matricákat és öntőmintákat, hogyan lehet a legjobb minőségű alkatrészeket önte­ni. Meggyőződésem, hogy a Párt irányításá­val és állandó segítségével meg tudjuk va­lósítani célkitűzésűnket. Osztályunkból eb­ben az évben sztahanovista osztály lesz. Ezáltal az üzem termelési tervének túlszár­nyalásáért folyó harcot nagy mértékben fel­lendítjük. teszi az ifjúság számára, hogy rendszeresen meghallgassa az együttes előadásait. A munkatelep vándorkönyvtárán kívül, a közelmúltban központi könyvtárat is létesí­tettek, amelyet a munkatelep ifjúsága rend­szeresen látogat. Vajdahunyadon uj ifjúsági klubot épí­tenek, amelynek előadó-, olvasó és sportterme, technikai szobája és számos más helyisége lesz. dik. A legnépszerűbb olvasmány Szo- lohov „Uj barázdát szánt az eke” és Mihail Sadoveanu „Mitrea Cocor” ci­mü regénye. Bajesd község dolgozó parasztjai büszkék a kulturotthonukra, amely szintén a népi demokratikus rendsze­rünk megvalósításai közé tartozik. KRIZBAI JÓZSEF levelező. Üzemünkben fellendítjük a sztahanovista mozgalmat Az elmúlt évben sokat fejlődött szocialista versenyek során uj emberek edződtek, uj szakkáderek, élmunkások és sztahanovisták nevelkedtek, akik az 1952. évben fokozott len­dülettel kezdenek munkához. Ezek között van Wagner Constantin a „Timpuri Női" üzemek sztahanovistája is. Wagner Constantin öntő az újév első napján 1953 évi tervének befe­jezésén dolgozik s már felkészül az 1954. évi tervfeladatainak teljesítésére. — Tudtam, hogy csakis a szovjet módsze­rek alkalmazásával érhetek el nagy sikereket a munkában, — mondja Wagner elvtárs. — Ezért vezettem be a munkahelyen való szak­képesítési módszert is. Öntőcsoportom min­den tagját szakképesítettem, s igy jól felké­szült emberekkel egyre nagyobb normáiul-' szárnyalást értem él. Az 1951. évi tervünket NÉPKÖZTÁRSASÁGUNK VÍVMÁNYAI U! ifjúsági klub épül Vajdahunyadon Általános fogyasztás; szövetkeze! nyílt Mócson A falvak dolgozó népe fokozott áruellátá­sát szolgálja a szövetkezeti boltok átszerve­zése abból a célból, hogy a vevők bő válasz­tékban, lehetőleg minden közszükségleti cik­kel egy helyen szerezhessenek be. A kolozsvárrajoni szövetkezeti szövetség­hez tartozó Mócs községben, ünnepélyes ke­retek között avatták fel az általános szövet­kezeti boltot. Az uj szövetkezeti bolthelyiség­ben a dolgozó földművesek most már egy he­lyen megtalálják a ruházati cikkeket, a fű­szerárukat, valamint a Vas- és háztartási cikkeket. Mig a régebbi szövetkezeti bolt napi for­galma átlagosan 80—100 ezer lej volt, addig az uj, általános szövetkezet át­lagos napi forgalma 150—180 ezer lej kö­zött váltakozik. A megnyitás napján a for­galom 405 ezer lejre emelkedett. Szülőotthont létesítettek Ponor faluban Kolozsvár tartományban, a szülőotthonok száma nap mint nap emelkedik. A pártszer­vezet kezdeményezésére és a tömegszerveze­tek felvilágosító munkája nyomán Ponor (Enyed rajon) falu dolgozói szülőotthont építettek. A szükséges berendezésekről a RDNSZ szervezet gondoskodott. Ponor falu­ban a közelmúltban egészségügyi állomást is létesítettek. Télifa ünnepség a fővárosi Gheorghe Gheorghiu-Dej üzemben Rohamosan fejlődik üveg- és kerámikai iparunk Uj kultúrotthon Déva tartományban Dr. C. I. Parkon újévi üdvözlet© Népköztársaságunk dolgozó népéhez Dr. C. I. Parhon akadémikus, egyetemi ta­nár, a Nagy Nemzetgyűlés Elnöki Tanácsának elnöke, december 31-én éjfélkor rádióállomá­sainkon keresztül újévi üdvözletét intézett Népköztársaságunk dolgozó népéhez a Nagy Nemzetgyűlés Elnöki Tanácsa és a RNK kor­mánya nevében. Hazaérkezett Moszkvából Mihail Sadoveanu akadémikus Hétfő este Bukarestbe érkezett Mihail Sadoveanu akadémikus, aki Moszkvában résztvett a Nemzetközi Sztálin Békedij-ki- osztó bizottság ülésén. Az Északi Pályaudvaron Mihail Sadoveanut Florica Mezincescu és Constantin Lepadatu, a RNK Állandó Békevédelmi Bizottságának alelnökei; Eduard Mezincescu, a Művészeti Bizottság elnöke; Barbu Lazareanu és Al. Ro- setti akadémikusok; Mihail Beniuc és Mihai Novicov, az írószövetség titkárai; Eugen Ro- dan, Paul Cornea, Gh. C. Stere, Cornel One- scu, Pavel Dan, valamint művészi- és kultur- életünk számos képviselője várta. HÍREK , A SZOVJETUNIÓBÓL Kárpáf-Ukrajnában (UZSGORŰD). Kárpát-Ukrajnában a múlt­ban 80 ezer Írástudatlan élt. Mióta a Szovj jetunió népeinek családjában foglal helyet, csaknem teljes egészében felszámolták a múltnak káros örökségét. A felszabadulás után Uzsgorodban egyete­met létesítettek, ahol a favágók és kolhoz-' parasztok gyermekei tanulnak. Ezenkívül a városban tanítói főiskola is nyílt. Kárpát­alján több mint 800 iskola van, ahol 140 ezer gyermek tanul. Ezenkívül a munkás- és pa- rasztifjuság részére még 115 esti iskola léte-' sült. Ä középiskolákban tízszer annyi gyer­mek tanul, mint a felszabadulás'előtt. Most majdnem minden falunak van iskolája, klubja, könyvtára és egyéb kulturális intéz­ménye. A tartományban több mint 700 klub, 1000 könyvtár, többszáz filmszínház és film­karaván működik Két tartományi színházat is létesítettek. Boldog, kulturált és gazdag életet élnek az ifjú szovjet tartomány dolgozói. A hegyi falvakban eltűnnek a kunyhócskák. A favágók és kolhozparasztok tágas, kényel­mes házakat építenek, ahova uj, boldog élet költözik. Szovjet-Kárpátalja lakói önfeláldozóan dol­goznak szeretett szocialista hazájuk felvirá-' goztatásáért. A felszabadulás után az ipari vállalatok száma a tartományban több mint hatszorosára emelkedett. A mezőgazdaság kollektivizálásával és az uj, fejlett agrotech­nika alkalmazásával, a mezőgazdasági ter­melés három-négyszeresére emelkedett a feb szabadulás előttihez képest. Uj nagyteljesítményű gépek (KALINYIN) Kalinyin város és tartomány üzemei és vállalatai 1951 folyamán sok új­fajta ipari terméket gyártottak. Egyedül a gépgyár több mint 20 uj gép és gépezet gyár­tását kezdte meg. Ide tartoznak a kényelmes személykocsik, a nagyteljesítményű munka- padok, kotrógépek, stb. A „Sztrojgyetalj" üzem kollektívája vas­betongerendákat készít a fémgeredák helyett. Ez lehetővé teszi a lakóházak építésének meg­gyorsítását és az építkezések költségének csökkentését. Kitűnő eredményeket értek még el az uj termékek gyártásával a könnyűipari vállala­tok is. A kallnyini gumiárugyár vízhatlan köpeny részére gyárt speciális színes gumit. A textiigyárakban sok ujminőségü és színű pamutszövetet készítenek. Uj villanyfelepek Moldávia falvaiban (KIS/NYEV.) Moldávia falvaiban egyre több villanytelepet helyeznek üzembe. A napokban fejezték be a kirjutnyi Sztálin-kolhozi vil­lanytelep építését. Maramonovka falu kolhozparasztjai 1951- ben egy kisebb hidrocentrálét építettek. A hidrocentrálé üzembehelyezése után a falu dolgozói mindjárt egy nagyobb hidrocentrálé építéséhez kezdtek. Az első hidrocentrálé építésénél szerzett ta­pasztalatok segítségével, a második villany­telepet is sikerült befejezni. A faluban négy transzformátorállomás vart Maramonovkából a szomszéd falvakba ma­gasfeszültségű villanyvezetéket szerelnek. E falvak kolhozparasztjai is közreműködtek a mikrocentrálé építésénél, amely lehetővé te­szi a kolhozokban a nehezebb munkák gé­pesítését. A Kurili szigeteken (JUZSNO-KURIUSZK) A Kurili szigete­ken az utóbbi években teljesen megváltozott az élet. A szovjet emberek újjáépítették a hal-, konzerv- és a bálnafeldolgozó ipart. A régi pusztaság helyén üzemek és munkáste­lepek épülnek. Hogy hogyan változik meg az élet a tá­voli szovjet szigeteken, példa erre a Dél- kurili rajon. Ebben a rajonban gyors ütem­ben folynak az építkezések. Uj iskolákat, klubokat és kórházakat építenek. Minden na­gyobb klubban mozigépet szerelnek fel. Az üzemekben és munkástelepeken gyógyintéze­teket létesítenek. Nőnek a halkombinátok és halászkolhozok telepei. Egyedül Dobrinszk faluban 1951 év folyamán 50, egy-és kétlakásos házat építet­tek. Az állam minden segítséget megad az építkezésekhez. Az uj telepre bevezetik a villanyt.­A R omániai Magyar Szó szerkesztőségi munkaközössége boldog újévet kivan olvasóinak!

Next

/
Thumbnails
Contents