Romániai Magyar Szó, 1952. március (6. évfolyam, 1368-1393. szám)

1952-03-01 / 1368. szám

A Magyar Népi Szövetség Központi Bizottságának napilapja VI. ÉVFOLYAM., 1368. szám. 4 oldal, ára 20 báni 1952., március 1., szombat. LAPUNK TARTALMÁBÓL: Eredmények és hiányosságok az MNSZ sztálinvárosi szervezetének kulturmunkájában (2. oldal) A minisztertanácsi határozat alkalma­zása elősegítette a temesváríartomá- nyi kulturotthonok téli tevékenysé­gét (2. oldal) Tervfelbontás a „Metróm” hengerdé- ben (3. oldal) A világ legszilárdabb valutája (3. oldal) A Német Demokratikus Köztársaság kormánya köszönetét fejezte ki a szovjet kormánynak a békeszerződés megkötésének támogatásáért (4. ol­dal) Norvégia tiltakozik a liszaboni határo­zatok agressziós célkitűzései ellen (4. oldal) A kereskedelmi kapcsolatok kiterjesz­tése megszüntetheti a nyugateurópai országok gazdasági válságát (4. oldal) Az imperialista tőmeggyílkosokra a népek ííélőszéke vár Amikor a sajtóközlemények beszámoltak ■árról, hogy Truman zsoldoskatonái a hitle­rista fenevadakat megszégyenítő kegyetlen­kedéssel felkoncolják a terhes asszonyokat, céltáblául használják az öregeket és élve te­metik el a gyermekeket Koreában, a nemzet közi közvélemény azt hihette, hogy az ameri­kai imperializmus elérkezett gengszterizmu­sának legmagasabb fokához. Az események azonban azt mutatják, hogy az emberiség alá­becsülte Rídgway és hóhérlegényei elvete­mültségét. Amint azt Csu En Láj elvtárs, a Kínai Népköztársaság külügyminisztere február 24-i nyilatkozatában kijelentette, „a koreai néphadsereg és a kínai önkéntesek vezérkarának birtokában lévő hivatalos ada­tok szerint, az amerikai agressziós csapatok 1952 január 28-a óta ismételten egyre széle­sebb körben használnak baktériumfegyvert azzal a céllal, hogy elpusztítsák Korea békés lakosságát, a koreai néphadsereget és a kí­nai önkénteseket.“ Pák Hen Yen eivtárs, a Koreai Demokra­tikus Népköztársaság külügyminisztere, feb­ruár 22-i rádiónyilatkozatában leleplezte, hogy az amerikai intervenciós csapatok rend­szeresen és nagy mennyiségben dobtak le repülőgépről különböző betegségekkel fertő­zött rovarokat a néphadsereg állásaira és a hátországra. így január 28-án Nonszodcn es Enszudon, január 29-én leshon, február 11-cn Csolvon, Szonjanni és Pjonggang, íebruár 13-án Kumhva, február 15-én Pjonggang, február 16-án Hanszu és Ocsenri, február 17-én Szanszinri és Haszingri térségében dobtak le fertőzött legyekkel, pókokkal, bol­hákkal és egyéb rovarokkal teli csomagokat. „Bakteriológiai kutatással megállapították, — szögezi le a koreai külügyminiszter i ádió- nyilatkozata, — hogy az intervenciósok által csapataink állásaira és hátországunkra dobott rovarok pestis, kolera és más fertőző beteg­ségek baktériumainak hordozói, llymódoo megcáfolhatatlanu! bebizonyosodott, hogy a koreai néphadsereg, a kínai népi önkéntesek katonái, valamint a békés koreai lakosság tö­meges megsemmisítésére az ellenséges csapa­tok tervszerűen baktériumfegyvert alkalmaz­nak.“ Az amerikai hadsereg tehát újabb egysé­gekkel gazdagodott. A sirgyalázó és kivégző osztagok mellé felsorakoztatták a Wall Street patkányainak méltó társait, a pestissel, kole­rával fertőzött bolhákat és egyéb rovarokat, az amerikai „civilizáció" és „kultúra“ na­gyobb dicsőségére. Az imperialista kannibálok módszeresen készítették elő e legújabb gaztettüket. Elmé­letileg és gyakorlatilag egyaránt. A Pentagon propagandagépezete költséget és fáradságot nem kiméivé már évek óta valóságos dicshim­nuszokat zeng a bakteriológiai háború ,áldá sairól" és széles körben népszerűsíti azokat az úgynevezett tudósokat, akik elárulták a tudo­mányt és a tömeggyilkosok szolgálatába sze­gődtek. Ismeretes például, milyen nagy rek­lámhadjárattal harangozták be Theodor Ro- seburynak, a Columbia egyetem bakteriológia tanárának „Béke vagy pestis“ („Peace or pestilence“) cimü könyvét. A tömegmészárlás­nak ez az amerikai „ideológusa" említett könyvében többek között a következőképpen dicsőíti a baktériumháborut: „Még a háború idején az a felfogás uralkodott, hogy n triói í- giai (bakteriológiai) fegyver állítólag narbár fegyver. Úgy vélem, hogy ez a felfogás in­kább szentimentális, mint észszerű értékelése a kérdésnek. Mi a különbség a könnyű és a kinhalál között, ha végül is meg kell hair;? Senki sem lehet halottabb mint egy hulla ' Természetesen Rosebury nem felejti el lesző gezni, hogy a „bakteriológiai háború a békés lakosság ellen irányul és nem a sorkatona­ság ellen“. Egy másik hasonló „ideológus“, a kanadai Solandt minden szégyenérzet női­kül kijelentette: „az emberek tömeges kiirtá­sának perspektívái a lehető legfényesebbe«. Remélhetjük, hogy kiváló eredményeink lesz­nek, amelyeket partnereink helybenhagynak és széles körben alkalmaznak majd".. Az emberek tömeges kiirtása gondoláiának népszerűsítésével, a bakteriológiai háború di­csőítésével párhuzamosan, az irnperi ilisták megkezdték ennek az aljas tömegpusztító esz­köznek a gyakorlati megvalósítását is. Még a második világháború kezdetén, 1941-ben, adta ki első utasítását az amerikai hadügymi­nisztérium egy csoport bakteriológusnak, hogv készítsenek jelentést a baktériumháboruhoz szükséges intézkedésekre vonatkozóan. Egy évvel később pedig, 1942-ben, a Washington közelében lévő Camp Detrick helységben „kü­lönleges kutatóközpont“ elnevezéssel bakterit) lógiai kutatóközpontot létesítettek, amely cél­jait illetőleg semmiben sem különbözött a hitleristák hírhedt auschwitzi, trebünkai, mai- daneki haláltáboraitól. A Camp Detrkx-i kí­sérleti telepen kívül még Missisipi és Utah államokban is felállítottak hasonló „kutató intézeteket“, amelyekre az amerikai hadikölt­ségvetés sokmillió dollárt irányoz elő. Ha mindezekhez még hozzávesszük, hogy az ama rikai halálgyárosok védőszárnyaik alá vették és szolgálatukba állították isi Siro altáborna­gyot, Kasahovát, Yakamadzu Judzirot és a többi japán háborús büncst, a (apán katonai bakteriológiai szolgálat volt vezetőit, akkor nyilvánvalóvá válik, milyen tervszerűen ké­szítették elő azt a minősíthetetlen barbársá­got, amelyet most Koreában a bakteriológiai fegyver bevetésével elkövettek. De mindeze­ken a régebbi előkészületeken túlmenően, Ko­reában is régóta megtettek minden előkészü­letet a fegyvertelen lakosságnak bakténum- legyverrel való tömeges elpusztítására. Erre mutat rá kétségbevonhatatlanul Pák Hen Yen rádiónyilatkozata. „A világ népeinek meg kell tudniök, mondotta a koreai külügyminiszter, — hogy az amerikai imperialisták koreai bűnös bak , tériumháborujukat hosszú ideje késztették elő'. Az amerikai vegyiharc-csapatok bakte- riumháboru osztálya Ki fajta baktériumfegy­vert készített, amelyek baktériumicdobássil megfertőzhetik a levegőt és a vizet, ami em­berek tömeges pusztulását okozza. 1951 már­ciusában, miután az amerikai hadsereg 1091. számú bakteriológiai partras-zálló hajója Vonszanban tartózkodott, Kocsedo szigetén kipróbálták a baktériumfegyvert a koreai nép­hadsereg katonáin és a kínai népi önkéntesek közöl ejtett hadifoglyokon. Az amerikai imperialisták ggz bűntetteikre való felkészülésük során nyíltan együttmű­ködtek a baktériumháboru japáni bűnöseivel Koreába vezényelték Isi Siro, Vakamaízu Judziro és Kitano Maszadzo japán háborús bűnösöket, akiknek, mint a baktériumháboru föbünöseinek, nemzetközi katonai bíróság elé állítását a szovjet kormány 1950 február 2- án javasolta.“ Mi késztette vájjon az amerikai imperia­listákat a baktériumfegyver bevetésére Koreá­ban? Nem más, mint sorozatos kudarcuk, nyilvánvalóvá vált tehetetlenségük. Terrorjuk a gyengeség, nem pedig az erő jele. Annak a bizonyítéka, hogy más eszközökkel már képtelenek akárcsak átmeneti sikereket is fel­mutatni és azt remélik, hogy ez a fegyve1" meghozhatja számukra a győzelmet, jelen esetben a koreai nép behódolását. Ha pillantást vetünk a koreai harctéri ese­ményekre, láthatjuk, hogy az amerikai had­vezetőség már minden eszközzel megpróbál kozott Korea teljes elfoglalására és a Koreai nép térdrekenyszeritésére, de minden kísérle­tük csődöt mondott. Amikor az agressziós amerikai banditacsapatokat a koreai néphad sereg és a kinai önkéntesek támadása elsöp­réssel fenyegette, Mac Arthur hóhértábornok utasítást adott a „felperzselt föld“ taktikájá­nak még vadabb alkalmazására. Az amerikai bombavetők szinte szünet nélkül bombázták a koreai településeket, nem kiméivé a/, isko­lákat, templomokat és múzeumokat sem. A koreai nép a harc fokozásával válaszolt. Ek­kor Mac Arthur parancsot adott a polgári la­kosság kíméletlen legyiikolására. Szinte fel sem lehet sorolni azoknak a vadállati kegyet­lenkedéseknek sorozatát, amelyek napii enden voltak és vannak az amerikaiak ideiglenes megszállása alatt lévő koreai termeteken. Benzinnel leöntött és meggyujtott emberek, szuronnyal keresztüldöfött gyermekek, akasz­tott és élve eltemetett öregek, nők ezrei, — mindezek a rémtettek tanúskodnak arról, hogv Truman zsoldosai felülmúlták mindazt, amit Hitler és Sé pribékjei valaha is elképzeltek De ezek a kegyetlenkedések sem tudták meg törni a koreai nép harci erejét és győzniáka- rását. Mac Arthur méltó utódja, Riugwuy tá bornok, gazdái utasítására most azt remélté, hogy amit nem volt képes elérni lángszórói­val, bombavetőivel és Sing-Sing tölteiekeive), azt most megvalósíthatja a baktériumfegyver bevetésével. Azt remélte, hogy amit képtele­nek voltak megtenni a katonaruhába öltöz­tetett gengszterek, azt elvégezheti né- hányezer fertőzött bolha és légy. Washingtonban azonban ismét elvétették a számítást. A koreai népet nem tudták igrdre- kényszeriteni a „felperzselt föld" takPkájá val, az SS-mődszerekkel és nem fölemlíthetik meg. a baktériumfegyverrel sem. Korea népe elhatározta, hogy visszaszerzi országa függet­lenségét, békéjét és ezt az elhatározását sem­miféle imperialista megfélemlítő eszköz, sem- imléle gaztett nem tudja megmásítani. A baktériumfegyver bevetése nem egyéb, mint nyílt beismerése az amerikaiak részéről annak, hogy minden . erőfeszítésük csődöt mondott a koreai ncp egységes szabadság harcával szemben. Az amerikai kannibáloknak ez az újabb gaztette ugyanakkor ismét bebizonyítja, hogy az imperializmus az egész világ népeinek és a békének a legádázabb ellensége. Ismét be­bizonyítja azt, nogy nincs az a becstelenség, amitől visszarettennének a népek szabadsá­ga és békéje elleni rablóháborujukban. A bak­tériumfegyver alkalmazásával az imperialis­ták pontosan azt a háborús bűnt követték el, mint amiért a habarovszki perben elmarasz­talták a japán háborús bűnösöket. Ez pedig azt jelenti, hogy az egész világ háborús bii nősnek tekinti a baktériumfegyver alkalmazó­it, az amerikai imperialistákat, Ennek a meg­bélyegző állásfoglalásnak adott kifejezést n Kínai Népköztársaság külügyminisztere, ami­kor nyilatkozatában kijelentette: „A kinai nép nevében, az egész világ népei előtt meg­vádolom az Amerikai Egyesült Államok kor­mányát azzal, hogy az emberiesség elveivel és a nemzetközi egyezményekkel ellentétben, bakteriológiai fegyvereket használ Koreában, békés polgári személyek és katonák pusztítá­sára. Felszólítom az egész világ békeszerető emberiségét, követelje az amerikai kormány bűnös akcióinak megszüntetését... Az ameri­kai imperializmus nemcsak hogy kudarcot vall bűnös célkitűzéseivel, hanem a világ bé­keszerető népeinek jogos haragja következte ben, egész biztosan meg is bűnhődik bűntet­teiért.“ A világ népei még nem felejtették el a nürnbergi pert. Tartsák eszükben azok is. akik a nürnbergi vádlottak nyomdokaiban haladnak. Az uj háború örjöngői egyetlen pillanatra se feledkezzenek meg arról, hogy, aki Hitler útját választja, annak Hitler sor­sában is osztoznia kell; hogy az ut, amelyet követnek, elkerülhetetlenül a népek itélőszé- kéhez vezet. Jól működik a nagyváradi Victoria szeszgyár békeharcbizottsága Vállalatunk a nagyváradi „Victoria” szesz­gyár békeharcbizottsága megértette feladatai­nak jelentőségét és igyekszik minél jobban dolgozni. Az eredményes munka nyomán egy­másután születnek meg a jobbnál jobb ered­ményei: . A békeharcbizottság előre elkészített terv aiapján dolgozik és a terv kiértékelésén min­den egyes alkalommal résztvesznek a gyár dolgozói. Ezeken a kiértékeléseken a békeharc. Bizottsági tagok a bírálat és önbirálat szél­ién.éhen kiértékelik feladataikat. A békeharcbizottságok olvasóköröket szer­veznek a gyár minden osztályán. Az olvasó­körök hetenként kétszer működnek. Ugyancsak a.békeharcbizottság jó felvilágosító munkájá­nak tudható be, hogy a körök látogatottsága állandóan 99 százalékps. A hely) mikrofonban Kocsmarek István elv- társ előadást tartotta békeharccal kapcsolat­ban. A kulturesoport állandóan foglakozik a békeharccal. A faliújságon ezzel kapcsolatban 8 cikk jelent meg. A jó munkáról beszél a mozgó könyvtár, Va­lamint a kollektív mozilátogatások megszer­vezése. A mozgószinházakat hetenként 250 munkás és azoknak hozzátartozói látogatják. A gyár ebédlőjében, kultúrtermében és m.in- den egyes osztályán békeharcra mozgósító jelszavakat függesztettek ki. A békeharcbizottság jó munkájában Veres Sándor, Debreceni Géza, Nyúzó Erzsébet és Széli Ilona elvtársak tűntek ki. CSONTOS IRMA levelező Harcoljunk a jobb és eredményesebb munkáért Elnyerték a Termelés Vörös Zászlaját a terresvártertományí tégla- és cserépgyárak A temesvártartományi tégla- és cserép­gyárak munkásai, technikusai és mérnökei ünnepi gyűlés keretében vették át az építés­ügyi és épitöanyagipari minisztérium kerá- mikai szektorának 1951. évi termelési Vö­rös Zászlaját. A „Sovromconstructie” vállalat temesvári klubjában megtartott ünnepségen resztvettek a minisztérium küldöttei és Temesvár tarto­mány kerárnikai üzemeinek munkásai. A minisztérium részéröl Lackó Árpád elv­társ üdvözölte a gyárak munkásait és tech­nikusait. A beszámolók rávilágítottak arra, hogy a tartomány tégla- és csercpgyárainak do'gozói a szocialista versenyek lendületének állandó fokozásával és a szovjet módszerek elterjesz- tesével érték el 1951. évi tervük 6 százalékos tuiszárnyalását. Az önköltséget — az. 1950. étihez viszonyítva — 13,5 százalékkal csök­kentették: ugyanakkor 11.500.000 régi lejt takarítottak meg. A munkasikerekhez legnagyobb mértékben a mutt évben szervezett 8 komplex-brigád és 12 minőségi brigád tagjai járultak hozzá. Ki- tűntek még: Szabó Anna, Mihai Ivan, Gyenge Hona és más élmunkások. Számos munkás vállalta: ezentúl még na­gyobb lendülettel dolgozik, hogy a tartomány tégla- és cserépgyárai megtarthassák a Vörös Zászlót s hogy mind több építőipari anyago- adhassanak az országnak. 80 százalékkal termel a norma fölött Kopetin Géza esc partja Az aninai bányában dolgozó Ratoi Antochie IMSZ-brigádja nemrégen versenyre hívta a zsieclónyai Kopetin Géza sztahanovista bá- nyászcsoporíját, az ötéves terv második évi előirányzatának határidő előtti teljesítésére. Kopetin Géza és munkatársai már az első napokban fokozott lendülettel indultak harc­ba. A munka jó megszervezésének eredménye mind a három váltásban megmutatkozik. Ko­petin Géza csoportja 80 százalékkal termel több szenet az előirányzatnál. Jelentős sikerrel küzdenek a többtermeié- sért Tunyogi Zsigmond és Cristea Petru elv­társak csoportjai is. Becsülettel teljesítik a szocialista versenyszerződésekben vállalt fel­adataikat és ennek eredményeként 10—15 százalékkal szárnyalják tu! tervüket. Több mint 1.200.000 le‘l takarítottak meg a sztálinvárosi komplex-brigádok A sztálinvárosi üzemek és gyárak takaré­kossági komplex-brigádjai a versenymozga- lom kiszélesítésével járulnak hozzá az ön­költség csökkentéséhez, uj pénzünk vásárló­erejének megszilárdításához. A belső tartalékok fokozott kihasználásá­val és a szovjet munkamódszerek sikeres al­kalmazásával az utóbbi két hónapban több mint 1.200.000 uj lejt takarítottak meg a sztá­linvárosi komplex-brigádok. A hazafias mozgalomban a „Sovrointrac- tor“ üzemek komplex-brigádjai haladnak , az élen; több mint 550.000 lej megtakarításává! járultak hozzá ehhez a szép eredményhez. Jó munkát végeztek a „Vörös Zászló" üze­mek komplex-brigádjai is: több mint 500.000 lejt takarítottak meg. Ebben az üzemben csupán a „Gh. Gheorghiu-De]“ brigád 350.000 lejt jegyzett takarékossági számlájára. A „Vörös Partizán“ üzemek kompiex-bri gádjai 34.000 lejt, a „Temelia“ gyár munkásai 29.455 lejt, a „Metróm“ üzemek dolgozói pe­dig 21.057 lejt takarítottak meg a verseny­mozgalom kiszélesítése óta. Az aradi „Coopmetai" szövetkezeiben túlteljesítették a tervet Az ötéves terv második tervéveben reájuk háruló feladatok teljesítéséért folyó harcban, az aradi „Coopmétal" szövetkezei tagjai egy­re újabb munkastkerek^ érnek el. Január 1 és 29. közu.l az esztergályos al­osztály 62 százalékkal, a 11. lakatos osztály 65 százalékkal és a szerszámkészítő osztály 97 százalékkal teljesítette túl a tervet. A présosztály 80 százalékkal teljesítette túl a tervet, míg a hegesztők ISO százalékban tel­jesítet ‘ék tervüket. Ugyancsak szép sikereket értek el a III. lakatos és kovácsosztály tag­jai, ahol naponta átlag 50—80 százalékkal tetjesile'ték túl az előirányzatot. Lendületes és jólszervezett munkával Mtn- covschi loan lakatos, Izsák László, Juhász Erzsébet, Harocsin János hegesztők, Harasz János fényező és Alexandru Dambe, Gheor- ghe laccb és Kismarzai Albert szövetkezeti tagok 100-^150 százalékkal teljesítették túl az előirányzatot. Ezek az elvtársak szocialista munkvrrsenyek élén haladnak és segítik tár­saikat is, hogy hozzájuk hasonlóan túlteljesít­sék a tervet. Dolgozó nőink országszerte uj munkagyőzelmekkel köszöntik március 8~át Hazánk minden Iáján, városon és jalun egyaránt, üzemekben és intézményekben, ál­lami és kollektív gazdaságokban a do’gozó nők több és jobb munkával igyekeznek mél­tón köszönteni március 8-át, a Nemzetközi Nőnapot. Naponta hírek és levelek számolnak be azokról a kiváló munkaeredményekről, ame­lyeket munkásnőink és dolgozó parasztasz- szonyaink a Nemzetközi Nőnap tiszteletére megvalósítanak. ★ Március 8. újabb alkalom arra. hogy a, sztálinvárosi üzemek és gyárak munkásnői fokozottabban harcoljanak a munka minőségé­nek megjavításáért. A VÖRÖS ZÁSZLÓ üzemekben IuÜana Bo- canu vezetésével újabb minőségi brigádot szerveztek. A brigád a többi között elhatá­rozta, hogy öt százalékkal csökkenti a selejtet. A brigád tagjai vállalták, hogy felszámolják az igazolatlan hiányzásokat, a késéseket és alkalmazzák Antonina Zsandarova módsze­rét. A brigád példáját az osztály más munkás­női is követték. A VÖRÖS PARTIZÁN gyár szövőnői a Nemzetközi Nőnap tiszteletére nemrégen újabb hat minőségi brigádot létesítettek. Ebből kettőt az IMSZ-tagok szerveztek. A brigád már is szép eredményeket ért el a minőség megjavításában. A legkiemelkedőbb ered­ményt a Paraschiva Baditoiu vezette bri­gád érte el. Ugyancsak jó munkát végeznek a minőség megjavításában Ana Dumitra, sztahanovista, Ana Radu, Fira Moroianu és más szövőnők. Március 8. tiszteletére a gyár dolgozói nyolc taggal bővitették az ÁNA PAUKER komplex-brigádot. A KÖNNYŰIPARI MINISZTÉRIUM 232 NŐT JÖ MUNKÁJÁÉRT ELŐLÉPTETÉSSEL JUTALMAZ A fővárosi gyárakban, üzemekben lelkesen készülődnek a Nemzetközi Nőnap méltó meg­ünneplésére. A könnyűipari mmisztérium több gyárában ez alkalommal kiváló teljesitmé- nyeink elismeréseképpen 232 nőt léptetnek elő magasabb állásba, sokan pedig kiemel­kedő munkamódszereikért a sztahanovista címet kapják meg. Számos tapasztalt- és nagyszaktudásu mii- vezetőnő és munkásnő Krenján Ferenc szta­hanovista módszerével szakképesítő tanfolya­mokat koszit elő munkahelyén. A háztartási cikkeket gyártó üzemek uj közszükségleti cikkeket, a textilgyárak uj szö­vésű és mintájú gyapjú, pamut és selyem- kelmcket gyártanak március 8 tiszteletére. Sok gyárban a munkásnők: „Többet, jobbat termelünk a Nemzetközi Nőnap tiszteletére’’ jelszóval ünnepi műszakra készülnek, hogy ezzel is fokozzák a szocialista verseny len­dületét. FILMNAP MÁRCIUS 8. TISZTELETÉRE A Nemzetközi Nőnap tiszteletére a buka­resti Állami Filmvállalat a RNDSZ fővárosi szervezetével együtt csütörtökön, március 6- áti, a jővárosban jilmnapol rendez. A bemuta­tásra kerülő filmek a nőknek a jobb életért és békéért vívott küzdelmeit tükrözik. Az elő­adásokat 16, 18 és 20 órai kezdetlel és a kö­vetkező filmek bemutatásával tartják meg az alább felsorolt mozikban: * LUMINA, CONSTANTIN DAVID és MO- SILOR mozikban „KINA LANYAI”, az 1 MAI és A. SAHIA mozikban: „KARIIO- ZOTIAK OSSZEESKÜVESE”, DÓZSA GYÖRGY moziban: „VÁRJ REAM”, a „7 NO- VEMBRIE” moziban: „SZABÓ ANNA”, a RAHOVA moziban pedig „A GAZDAG MENYASSZONY” cimü filmet vetitik. El a kezekkel Nikosz BeJofánnisztó! és szabadságharcos társaitól! Hazánk becsületes, békeszerető embe­rei mely felháborodással értesültek arról hogy a görög monarcho-jasiszta verbiró- ság királyi ügyésze halálbüntetést kért a bíróságtól Nikosz Belojánnisz és szabad­ságharcos társai ellen. H arced zeit mun­kások, kérgeslenyerü dolgozó parasztok, haladó értelmiségiek, ifjak és öregek — egész dolgozó népünk — a legerélycseb- ben tiltakozik az amerikai barbárok gö­rögországi szolgáinak újabb gyilkossági kísérlete ellen. A román nép és az együti- é’.ő nemzetiségek békeharcos fiai az Hit nevében követelik: AZONNAL ENGED­JEK SZABADON NIKOSZ BELOJAN NISZT ES TÁRSAIT-1 Az athéni fasiszta gyilkosok arra készül­nek, hogy meggyilkolják Nikosz Belojánniszt és hős társait. A görög monarcho-fasiszták egyszer már kísérletet tettek arra, hogy a gö­rög nép e rettenthetetlen szabadságharco­sait eltegyék láb alól, de annakidején a világ becsületes embereinek jelháborodott tiltako­zása megakadályozta a fasisztákat a tervezett gyilkosságok végrehajtásában. Most az ame­rikai és angol, imperialisták biztatására újabb „pert” rendeztek a szabadságharcosok ellen Az imperialisták és görög zsoldoa’k joggal jelnek a békeszeretö milliók akaratától és a béke és szabadság görögországi harco­saitól. Ebből ered ez az újabb aljas kísérletük Hazánk sokmillió dolgozóival együtt én is mély felháborodással tiltakozom Nikosz Belo­jánnisz és társai meggyilkolásának terve ei­len. Görögország fasiszta önkényurai, impe­rialista utasításra, igy próbálják elfojtani •i szabadságért és békért küzdő görög nép szabadságvágyát. Az athéni per a világ min­den becsületes emberéből haragot és meg­vetést vált ki megrendezőivei szemben. A hit­A bátor görögországi békeharcosokat a hatál veszélye fenyegeti ismét. Nikosz Belojánniszck meggyilkolását előkészítő banditák egy Ízben már kénytelenek voltak meghátrálni a világ haladó közvélemé­nyének erélyes tiltakozása előtt: a béke­harcos emberiség egy Ízben már megaka­dályozta, hogy kivégezzék Nikosz Belo­jánniszt és társait, a görög nép nemzeti hőseit, a béketébor rettenthetetlen katonáit, Most az athéni hóhérok tehetetlen dühük­ben újból a kivégző osztag elé akarják állítani őket. Szerte a világon százmilliók hangia harsog: NE MERÉSZELI ETEK MÉG GYILKOLNI BELOJÁNNISZT ES TÁR­SAIT! Az imperializmus görögországi lakáial azonban nem érnek célt gyi'kossági te'vük- kel, mert csak a becsületes emberek milliói­nak felháborodását váltják ki. Mi a temes­vári „Dózsa György”-gyár munkásai is fel­háborodással tiltakozunk a görög fasiszták állal rendezett „bírósági tárgyalás” ellen és követeljük Nikosz Belojánnisz és hős társai azonnali szabadonbocsátását. Fogjuk le ez athéni hóhérok kezét! Ne engedjük meggyil­kolni Beloiannisz! és harcos társait! ALMASSY GÁBOR lakatos. SABIN RISCUTA mérnök, GYŐR! JANOS a lakk-osztály élmunkása. HOLLINGER ERZSÉBET élmunkásnö. leristák görögországi utódai azonban nem tör­hetik meg semmikében a görög nép elhatáro­zását, hogy a Nikosz Belojánnisz- ügyéért folyó harcot győzelemre vigye. Követelem én is az athéni oer felfüggesz­tését és Belojánnisz, valamint társainak azonnali szabadlábrahelyezését! MERKLER DEZSŐ, a temesvári orvosi egyetem tanára. Kezdjük me;; a tavaszi vett sí raunkálatokat Valcea tartományban is megkezdődött a tavaszi vetés Országunk egyes falvaiban a dóig. zó pa. rasztok — kihasználva a kedvező időjárást — megkezdték a tavaszi vetést. Vá’cea tartói i tubán elsőnek a vocesti-i VICTORIA MUNCH kollektiv gazdaság tag­jai kezdték meg a tavaszi vetést. Az első nanon 4 hektárnyi területet vetettek be nap­raforgóval. A stejanesti-i, strajestii de sus és zatrem-i kollektiv gazdaságok is megkezdték a tavaszi vetési munkákat. Példájukat az egyénileg gazdálkodó dolgozó parasztok s nyomon követték . Jól megszervezett munkaverseny a nagykárolyi gép­A nagykárolyi gép-és traktorállomás dolgö- zó: a párttagok kezdeményezésére elhatároz­ták, hogy a tavaszi vetési kampány idejében való megkezdése érdekében,, határidő előtt befejezik a mezőgazdasagt gépek javítását. A traktoristák, munkások és technikusok brigá­dokat alakítottak és egymással versenyezve kezdtek neki a javítási munkának. A brigádok közötti verseny várakozáson felüli szép ered­ményekre vezetett. Sikereiken felbuzdulva,, a GTA dolgozói versenyre hívták Nagybánya tartomány ösz- szes gépállomásait. A verseny eredményeként valamennyi gépállomáson jelentős mérték­ben megszilárdult a munkafegyelem. A nagykárolyi gépállomás négy nappal a batáridő előtt befejezte a gépek javítását. A traktorokon kívül tiz vetőgépet, öt tárcsát, 45 boronát és 45 ekét tettek üzemképessé. Jó- előre gondoskodtak a nyári mezőgazdasági munkákhoz szükséges gépek rendbehozásáról is. Megjavítottak tizenhét cséplőgépet és ötven tüzfecskendőt. biztosította a szép eredményeket és íraktorállomáson A versenyben jó munkájával kitűnt Mókán Péter traktorjavitó brigádja, Kinczler Balázs ekejavitó, Negele Sándor vetőgépjavitó. vala­mint Fried Sándor, Fultea Gheorghe. Bélteki Mária és Kecskés Sándor tra.ktoristák. Danka Pál és Zagyva József a munka jó megszerve­zésével ért el szép eredményeket. Nagy And­rás technikus munkája közben nem feledke­zett meg arról sem, hogy szakmai tapaszta­latait átadja fiatalabb munkatársainak. Sár­közi István, a gépállomás igazgatója jó irá- nyitómunkát végzett. Kengyel Gyula és Rtncz István a traktorok kormányszerkezetének és járókerekeinek megjavítása terén végzett lel­kiismeretes munkát. A nagykárolyi gép- és traktorállomás dol­gozói gépeik javításának határidőelőtti telje- sitésével bebizonyították, hogy megértették Pártunk határozatának jelentőségét és lelki- ismeretes munkával járultak hozzá a tavaszi vetési csata sikereinek biztosításához. Hazafias versenyek a tavaszi mezőgazdasági kampány sikerének biztosítására Tartományi és rajoni néptanácsaink nagy figyelmet fordítanak ötéves tervünk második évében a tavaszi mezőgazdasági munkálat minél eredményesebb végrehajtására. A tavaszi mezőgazdasági kampány sikere érdekében Cricov rajon néptanácsa hazafias versenyre hivta Prahova tartomány népta­nácsainak végrehajtó bizottságait. A verseny fő pontjai: a tavaszi vetések a határidő előtt 10 nappal való befejezése, va­lamint a haladó szovjet agrotechnikai mód­szerek széleskörű alkalmazása. Marosszentannán is készülnek a tavaszra A marosszentannai kollektiv gazda­ság tagjai behatóan tanulmányozták a Párt és kormány határozatát s an­nak alapján készülnek fel a tavaszi kampányra- Újjászervezték a brigádo­kat s a munkacsoportokat és kijelölték az egyes brigádok területét. A tavaszi szántási-vetési munkálatokhoz szüksé­ges mezőgazdasági felszerelés nagy­részét kijavították- Egyes munkacso­portok a vetőmagvakat készítik elő, a többiek a trágyát hordják. Városi és falusi dolgozó nőink szeretet tel készülnek március 8, a Nemzetközi Nőnap megünneplésére. Ezt a lelkes előkészületet mindenütt a fokozottabb munka, az elért eredmények túlszárnyalása és a termelvények minőségi és mennyiségi megjavítására való törekvés jellemzi. A gyárakban és üzemekb en dolgozó idősebb és fiatalabb munkásunk egyaránt tudják, hogy a világ dolgozó nőinek e kimagasló ünnepét csak úgy fogják méltóképpen megünnepelni, ha munkahelyükön még példásabban, még lelkiismeretesebben végzik feladatukat, ha a munka f-onlján a békeharc lelkes katonáiként sorakoznak jel valamennyien. Baloldali képünkön Ilea Klára, a kolozsvári Herbák János üzemek, a Munkaérdem rend III. fokozatával kitüntetett élmunkásnője munka közben. Jobboldali képünkön Tirsin Szidónia, aki az aradi December 30. gyárban több gyürüsfonógépen dolgozva segíti elő az üzemi terv teljesítését és túlszárnyalását. Megjelent orosz, román, francia, német, angol és spanyol nyelven a mi wocTtti». «óm» m* Jártás békéért , népi demokráciáért! 9 (173) szám TARTALOM: VEZÉRCIKK: A gyarmati és függőországok népeinek nemzeti felszabadító mozgalma. Ol TO GROTEWOHL: A német hazafiak harca Németország egységéért, az egész Németországra kiterjedő választásokért. C. H. HERMANSSON: A békeharc fellendü­lése Svédországban. JOHN GOLLAN: A kapitalista országok nemzetgazdaságának militarizálása fo­kozza a dolgozók elszegényedését. ROMAN WERFEL: A lengyel történészek konferenciája. JAN MAREK: Politikai jegyzetek. Hírek Kapható a „Mi könyvesboltunk“ üzleteiben és az újságárusoknál. ' Ara 40 báni.

Next

/
Thumbnails
Contents