Romániai Magyar Szó, 1952. július (6. évfolyam, 1470-1496. szám)

1952-07-01 / 1470. szám

A Magyar Népi Szövetség Központi Bizottságának napilapja VI. ÉVFOLYAM, 1470. SZÁM. 6 OLDAL ARA 20 BÁNI 1952. julius 1., kedd J. A. Malik szovjet megbízott beszéde a Biztonsági Tanács junius 25. ülésén. (5. oldal) Fontos intézkedéseket hozott az Or­szágos Szakszervezeti Tanács Vég­rehajtó Bizottsága. (2. oldal) Az ifjúság további bevonásával ja­vítsa meg munkáját a dévai Petőfi kultúrotthon. (2. oldal) Lapunk tartalmából: Testvéri szocialista nemzetek a kom­munizmus győzelméért. (3. oldal), Testnevelés és sport. (4. oldal) Az ilyefalvi néptanács jól irányítja a nyári mezőgazdasági munkát. (5. oldal) Politikai okból bombázták az amerij kai agresszorok az északkoreai vi- zierőmtiveket. (6. oldal) A szovjet kormány válasza a svéd miniszterelnök provokációjára. (6. oldal) A Magyar Népköztársaság kormányá­nak tiltakozása a Tito-fasiszták újabb határprovokációi ellen. (6. oldal) A Béke Világtanács rendkívüli ülésszaka Megkezdődött a Béke Vílágtanács berlini ülésszaka , ' • V • • • . ... . . . - i- •• M •• •; . ;t. . . .. A szénipari bányászok országos értekezlete Szombaton folytatódtak a bányászok petrozsényi országos értekezletének munká­latai. A megbeszélés során sztahanovista és élmunkás bányászok, mérnökök és techni­kusok szólaltak fel. Mátasáreanu Ion lupényi bányász felszólalása A szénipari bányászok országos értekezletén a vitában elsőnek Matasareanu Ion bányász szólalt fel, aki hangsúlyozta, hogy az IMSZ- brigádok nagy lendülettel indultak harcba az évi terv teljesítéséért. Márciusban mégis 22 brigád maradt a norma alatt, áprilisban már csak 12, mig májusban csupán egy brigád nem teljesítette nctimáját. A pártszervezet, a szakszervezeti bizottság és az IMSZ segítségével elértük, hogy jelen­leg egyetlen IMSZ-brigád sem termel a nor­mán alul. Néhány hónap előtt az én brigádom is norma alatt dolgozott — mondta Matasa- rean elvtárs. — Ennek oka az üres csillék és a Diesel-mozdonyok hiánya volt. A robbantó­mesterek sem jöttek idejében. En Ivan Golo­vin szovjet sztahanovista módszerével dolgoz­tam. Három hónapig Fatu Virgil mérnök elv­társ segített nekem s igy normámat 70—80 százalékkal túlteljesítettem. Három hónap után azonban nem kaptam segítséget, mert egyes technikusok azt hitték, hogy Golovin módszerének alkalmazásával anyag és rob­bantómesterek nélkül is lehet dolgozni. Tanulmányozva Ivan Golovin brosúráját, jobban megszerveztem munkámat s értekezle­tünk köszöntésére 608 százalékos normatul- szárnyalást értem el. Hasonló eredményt ért el Muszta Sándor brigádja is, amely 60o szá­zalékkal termelt előirányzatán felül. Lupény- ban azonban még vannak olyan csoportok is. amelyek a normán alul dolgoznak. Ez első­sorban amiatt van, mert egyes munkahelye­ken a szükségesnél több szakképzett munkás dolgozik s ugyanakkor más munkahelyeken egyáltalán nincsenek szakemberek, ami gátol­ja a munkahelyen való szakképesítést is. Ezenkívül rosszul osztották el az embereket a szektorokban és tulgyakran váltogatják őket. Matasarean elvtárs bírálta a munkafegye­lem hiányát egyes bányászoknál, köztük azo­kat az ifjakat, akik igazolatlanul kimaradnak a munkából. Bírálta egyes alapszervezete^ gyenge politikai munkáját a munkahelyen va­ló váltás megvalósításával kapcsolatban. A felszólaló rámutatott arra is, hogy egyes technikusok nem foglalkoznak az üres csille és faanyag-ellátás biztosításával, majd hang­súlyozta. hogy egyesek, — bár kötelességük volna — nem segítik a norma alatt dolgozó csoportokat. Ezt a kötelességüket csak papí­ron teljesitik. Befejezésül a felszólaló javasolta, hogy a technikusok nyújtsanak több segítséget a bri­gádoknak, hogy szervezzenek brigádok közötti tapasztalatcseréket, erősítsék meg a techni­kusok az ellenőrzést. Matasarean elvtárs ugyanakkor felajánlotta, hogy évi tervét októ­ber 1-ig teljesíti, alkalmazza a ciklikus gra­fikon módszert és augusztus 23-ig három munkást szakképesit. Romän Petro mérnök felszólalása Román Petre a vulkáni bánya mérnöke fel­szólalásában kifejtette, hogy iparunk fejlődé­se megköveteli a szénbányák termelőképes­ségének fokozását. így a munkásokra, mér- nököikre és technikusokra hárul az a feladat, hogy újabb munkamódszereket vezessenek be. Továbbiakban kihangsúlyozta mennyire szük­séges a munkát fejlettebb formában megszer­vezni és a ciklikusgrafikont alkalmazni. Igen fontos a munkafolyamat összes tényezőinek összehangolása: szénfejtés, rakodás, szálli- táis, stb. , Ott, ahol a munka jól megszervezett, az al­kalmazottak fizetése is emelkedik, mert a munka termelékenysége is növekedik. A lu­pényi bányában például, ahol komoly szerve­zési hiányosságok voltak márciusban, a fize­tés középértéke 132 lejjel volt kevesebb az aminoszai bányánál, ahol a munkát jobban megszervezték. A bányászok gyakori javaslatai a munka­folyamat megszervezésére, újításai jelentéke­nyen hozzájárulnak a munka megjavításá­hoz. Ezekből a javaslatokból a mérnökök és a technikusok egyaránt tanulhatnak A Vu'- kán bányában dolgozó Böjté Pál brigádja például a ciklikusgrafikon tiz napi alkalma­zása után javasolta, hogy a vájárok számát 36-ról 2G-ra csökkentsék. így a brigádnak si­került megjavítani a fejtési munkálatokat a ciklikusgrafikon tervét túlhaladni. Párvulescu Jója brigádvezető májusban javasolta, hogy alkalmazzák a ciklikusgrafikont négy váltás­ban. Vannak azonban még olyan mérnökök, akik nem igyekeznek megjavítani a munkát, nem karolják fel a munkások kezdeményezé­seit, javaslatait. Elavult módszerek alkal­mazásával akarják a munka termelékenysé­gét növelni, azt hiszik, hogy a fejtések szá­mának növelésével biztosították a terv telje- siíését. A csökkentett termelékenységű fejtések számának növelésével, szétszóródik a felsze­relés, megnehezedik a munka ellenőrzése és a szállítás. Tehát a mérnököknek és techni­kusoknak igyekezniük kell, hogy megfelelő számú fejtés legyen s ezekben fokozzák a munka termelékenységét, melyet csak a mun­ka jó megszervezésével, a gépesítés, valamint a haladó módszerek elterjesztésével érhetnek el Felszólalása további során rámutatott arra, hogy a frontfejtések alkalmazásával je­lentős mértékben növekedik a termelékeny­ség. Ezzel nagyban elősegítik a komplex- gépesítést, megkönnyítik a szállítást és ke­vesebb bányaiéra van szükség. A Szovjetunióból és a népi demokratikus országokból kapott gépek, valamint a ha­zánkban gyártott gépi berendezések nagyban megkönnyítették a munkát és lehetővé tet­ték bányáink gépesítését. Azonban egyes mérnökök, mint Panai- tescu, Bocanciosu és mások ellenséges ma­gatartást .tanúsítottak a nálunk gyártott gé­pekkel szemben. Szerintük csak az angol és amerikai gépek felelhetnek meg s a mi gé­peinket lenézően fogadták. Büszkéknek kell lennünk, hogy egyre több és komplikáltabb ,‘épm jelenik meg a R.P.R. jelzés. Alkalmaz­zuk mind nagyobb mértékben a hazánkban gyártott gépeket. A gépgyárak munkásai és mérnökei azonban igyekezzenek még jobb és tökéletesebb gépeket készíteni, szívleljék meg a bányászok tanácsait, észrevételeit. Befejezésül felhívta úgy a fiatal, mint az idősebb mérnökök figyelmét jövőbeni felelős­ségteljes feladataikra. Határtalan szeretedét és háláját nyilvání­totta pártunk, kormányunk és Gh. Gheorghiu- Dej elvtárs iránt, azért a gondoskodásért amit a bányászok iránt tanúsítanak. Ugyan­akkor vállalta, hogy minden tudásával elő­segíti a dolgozók munkáját, hogy a Vulkán hánya becsülettel teljesítse ezévi termelési és beruházási tervét. Schiller Gergely petrillai sztahanovista felszólalása Schiller Gergely sztahanovista a petrillai bányászok nevében a bányászoknak a Román Munkáspárt és Központi Vezetősége, vala­mint Gh. Gheorghiu-Dej iránti szeretetét tol­mácsolta. Schiller Gergely elvtárs rámutatott arra, hogy ahhoz, hogy a petrillai bánya teljesítse tervét nagyobb figyelmet kell fordítani a szak. káderek nevelésére. Sok bányász uj elvtársakat szakképesített, de vannak sokan olyanok is, akik nem törőd­nek az uj szakkáderek nevelésének problémá­jával. Ahhoz, hogy minél alaposabban kiképezzük az uj bányászkádereket ki kell oktatni az ifja. kát, hogyan ellenőrizzék a munkahelyet, ho­gyan ácsoljanak, hogy elkerüljék a balesete­ket. „En például — mondotta 24 éve dolgo­zom a bápyában és ez alatt az. idő alatt soha­sem volt balesetem. Az ifjú e'vtársakat meg kell tanítani, hogyan készítsék el az előhaj- tásnál a robbantolyuka-kat, hogy minél több szenet fejtsenek és takarékoskodjanak a rob­banóanyaggal. Szükséges még, hogy az idő sebb bányászok mindig példát mutassanak a munkafegyelemben. Meg kell mondanom, hogy az a támogatás, amelyet a pártszervezet, az üzemi bizottság és a kitermelés vezetősége nyújt az uj bányászkáderek kiképzésében kívánnivalót hagy maga után. A szakképzett elvtársakat túl gyakran helyezik át, sokszor mindjárt másnap már az egyik munkahelyről a másik munkahelyre. Egyes mesterek nem magya rázzák meg az ifjaknak, hogyan használják ki a munkaidő mind a 8 óráját, s azt, hogy miért kell betartani a munkafegyelmet, nem gondoskodnak eléggé az anyagokról, amikre az ifjaknak szükségük van. A petrillai bánya vezetőségének köteles sége, hogy nagyobb gondot fordítson az ifjú bányászokra, nagyobb figyelmet szenteljenek élelmezésükre, az otthonokra, ahol laknak. Schiller sztahanovista rámutatott, hogy fo« kozott erőfeszítésre van szükség a termelés növelésére, az önköltség csökkentésére, a takarékosság megvalósítására, a munkaié gyelem megerősítésére és a bányák tervalatti teljesítményének felszámolására. Mi idősebb bányászok, az ifjúsággal együtt a párt veze^ tésével nagy dolgokat tudunk megvalósítani^ a hegyeket is el tudjuk mozdítani. A petrillai bányászok és technikusok névé* ben Schiller elvtárs fogadalmat tett, hogy a a bánya munkásai és technikusai túlteljesítik 1952. évi tervüket. Raica Anton aninai bányász felszólalása Mi, temesvártartományi bányászok nagyon örülünk, mert számunkra nagy tisztesség az, hogy a párt vezetősége és a kormány elé járulhatunk és rámutathatunk egy sor, ter­vünk teljesítését és 'túlszárnyalását illető kérdésre. A bányamunkások lendületesen dolgoznak, teljesíteni akarják a tervet. Mégis, a tervet több okból nem teljesít ettük. Többek közt -a csillehiány és a szakképzett bányászok hiánya miatt, azért mert nem volt meg a szoros együttműködés a szakszervezet és a válla­latvezetőség • között és az üzemi bizottság­nak a szocialista verseny megszervezése te­rén mutatkozó1 hiányosságai miatt. Megelégedtünk azzal, hogy a bányászcso­portok Írásos szocialista versenyszerződést kössenek egymással, de -nem igyekeztünk biztosítani a versenyző bányászoknak a ked­vező feltételeket is ahhoz, hogy teljesíthessék vállalásaikat. A 'technikuskáderek nem min­dég törődték azzal, hogy a versenyző csopor­tok megkapják a munkájukhoz szükséges anyagot .(bányafát, deszkát, szerszámokat, üres csillét, stb.). A mérnökök és technikusok, nagy segítsé­get nyújtanak nekünk, legtöbbjük odaadással dolgozik, hogy mind több szenet fejtsünk az országnak. A kítermelósenkénti munka érte­kezleteken, amelyeket az üzemi bizottság stervez, mégis akadnak olyan mérnökök és technikusok, akik vállalkoznak különbözS dolgokra, de nem igyekeznek mindég teljesí­teni a vállalásaikat, — és ahelyett,, hogy azt tanulmányoznák: mint teljesíthetik a tervet, azon törik a fejüket, hogy milyen ürügyeket hozzanak fel, amiért nem teljesítették azt. Munkahelyeinkre visszatérve határozottan és lelkesen dolgozni fogunk a szocialistái verseny alapos megszervezéséért, hogy a verseny segíthessen bennünket a terv teljes.:•> tésében és túlszárnyalásában. Azokat pedigj akik nem akarnak a munkásosztállyal együtt haladni és nem akarják támogatni a békéért és szocializmusért vivott harcot, azokat lelep­lezzük, hadd lássa az egész világ, hogy el­lenségei a mi haladásunknak a boldog élet felé. A továbbiakban Raica elvtárs, miután rá* mutatott arra, hogy a üzletekben pontra min-J dent lehet kapni, felhívta a figyelmet arra, hogy a „Munka“ szövekezet domani, saculi és lupaci fiókjai nincsenek elegendő mérték­ben áruval ellátva. Hiányosságok vannak a hús- és zöldségellátás terén. Miután számos javaslatot tett a bányászok anyagi és kulturális életszínvonalának meg­javítására vonatkozólag, Raica elvtárs kife­jezte az aninai bánya munkás- és technikus^ kollektívájának azt a szilárd elhatározását,’ hogy becsülettel teljesítse a ráháruló feladat tokát. Constantin Sävescu mérnök felszólalása Constantin Sävescu elvtárs, feketehalomi mérnök a következőket mondotta: Két kérdést akarom felvetni itt, a termelé­si értekezleten; mégpedig a biztonság tech­nikáját és a Szénipari Főigazgatóságon ural. kodó bürokráciát. A feketehalomi és köpeci szénbányákban ä biztonság technikáját nem úgy alnalmazzák mint ahogy kellene, sőt egyes technikusok a termelés akadályának minősitik ezt. Ez a felfogás megnyilvánul a Szénipari Fő- igazgatóságon is, ahol a munkavédelmi osz­tály Íróasztal, mellől végzi a munkáját. A kiadott utasításokért felváltva, hol az igaz­gató, hol a főmérnök felel, azonban az ellen­őrzés és a terepen végzett útmutatás csaknem teljesen hiányzik. Az üzembizottság sem aktívabb ebből a szempontból. Bár tudvalevő, hogy az ügyiratokat a leg­több esetben a mérnökök és technikusok old­ják meg, mégis számtalanszor kapunk olyan levelet a Főigazgatóságtól, amelyben külön­böző helyzetjelentéseket kérnek pontos ada­tokkal, de ezek a levelek igen gyakran á megállapított beküldési határidő után érkez­nek. A nagyobb irodai munkák igen sop időt vesznek igénybe, s igy a mérnökök és tech­nikusok nem tudják megoldani a terepen elő­adódó kérdéseket. Vájjon mi rejtőzik e na­ponta megismétlődő akta-kérés hátterében? Javaslom, hogy az Igazgatóság tanulmányoz­za ezt a kérdést. Befejezésül pedig azt kiáltom: Éljen a Romárt Munkáspárt, élén a Központi Veze­tőséggel! (hatalmas és élénk taps.) Éljen a Szovjetunió, a Szocializmus Nagy Hazája, élén Sztálin elvtárssal, a világ ösz- szes dolgozóinak szeretett vezetőjével, (hosz- szas tapsvihar, lelkes éljenzések). Kis Kereszfély felszólalása a bihartartományi bányászok nevében A bihartartományi Sarmaság és Dernatata- ros lignit és aszfalthomok bányáiban dolgozó munkások, mérnökök, technikusok és tisztvi­selők nevében, Kis Keresztély elvtárs szólalt fel. Rámutatott arra, hogy bár ezekben a bá- nyaválla’atokban elég nagyszámú félproletár elem dolgozik, mégis a munkások többsége szocialista versenyben áll s ez a tény lehető­vé tette, hogy jelentős sikereket érjenek el a termelésben. így például a sarmasági vál­lalat féléves tervét 5. százalékkal túlteljesí­tette, Dernatataroson pedig ez évben először sikerült 4 százalékkal túllépni a májusi és ju. niusi tervelőirányzatot. Az elért eredmények mellett azonban az igazgatóság, a pártalapszervezet és az üzemi bizottság munkájában még számos hiányosság tapasztalható. A szocialista versenyeknek sokszor formá­lis, bürokratikus jellegük van; ném k:sérik eléggé figyelemmel a munkavállalások nyil­vántartását és a versenyben elért eredménye­ket. Még nem használunk ki eléggé minden rendelkezésünkre álló ösztönző pr.paganda- eszközt az élmunkások és sztahanovisták, va­lamint, munkamódszereik népszerűsítésére. Ezzel magyarázható, hogy vállalatainkban a sztahanovisták és élmunkások szama — a lehetőségeinkhez viszonyítva — kicsi. A pártalapszervezet bürója, amelynek én is tagja vagyok, — mondotta a továbbiakban a felszólaló, — ahelyett, hogy segítette és biz. tositotta volna az üzemi bizottságok politi­kai vezetését, alárendelte magát ezeknek. Sok hiányosságunk van, a tapasztalatcseré, és az élmunkások népszerűsítésének megszer­vezése terén is. A bányáink fejlesztése szem­pontjából annyira fontos u] szakképzett erők bevonása terén komoly nehézséget jelent a lakáshiány. Jóllehet a vállalatok beruházási tervében a munkások és technikusck részére körülbelül 300 lakás építését irányozták elő, mindmáig az egész tartományba i csak 65 la­kás épült. Hasonló helyzet a társadalmi-kulturális építkezések tervével is. A Központi Vezetőség pártszervezetekhez és a párttagsághoz intézett ez évi márciusi levelének feldolgozása növelte vállalataink munkásainak forradalmi éberségét Az utób­bi hónapokban több ellenséges elemet lep'ez- (Folytatás a 2-ik oldalon) Harc a bőséges termésért Temesvár tartomány állami gazdaságai vezetnek az aratásban „Háború fenyegeti az emberiséget — gyer­mekeket, nőket és férfiakat egyaránt. Az Egyesült Nemzetek Szervezete nem váltja be a népek reményét: nem biztosítja a békét és a nyugalmat. Az emberek élete és a kultúra veszélyben forog!“ Két esztendővel ezelőtt hangzottak el ezek a drámai szavak abban a kiáltványban, amelyet a Béke Hívei Második Világkongresszusa intézett a világ népeihez: ,.A békét nem elég várni — hívja fel a népek figyelmét a kiáltvány — a békét ki kell harcolni! Egyesítsük hát erőfeszítésünket és követeljük a háború megszüntetését, amely ina Koreát pusztítja, de holnap, talán, az egész világot lángba boríthatja!" „Követeljük!’* — mondja a kiáltvány és ebben az egy szóban benne van a béke hívei, világot átfogó mozgalmának egész erkölcsi ereje. „Követeljük!" — mondhatják a béke hívei, mert tudják, hogy százmilliók nevében szólnak; követelhetik, mert a legfontosabb, ia legnagyobb, a legszentebb ügyért — a békéért szállnak síkra. A kiáltvány a világ mépeínek nevében, a világ népeihez szói. lAzoknak nevében emelt és emel szót, akik még jól emlékeznek a csak hét esztendővel ezelőtt befejeződött háború borzalmaira; akik rém akarnak az imperialista barbárok önző érdekeiért elpusztulni; akik nem akarják, hogy a hivatásos háborús gyújtogatok 38-as szélességi fokká, Kocsedová változtassák ez Elbát; Franciaország s Olaszország föld­jét; akik nem akarnak uj Hirosimát és Na- gaszakit; akik véget akarnak vetni a háborús fenyegetésnek ■— véget vetni a háború bar­bárságainak, békében akarnak építeni, bé­kében akarnak élni. Korunk legyőzhetetlen mozgalmának ve­zérkara. a Béke Világtanács, julius 1—5 között, Berlinben rendkívüli ülésszakot tart. Miről tárgyalnak öt napon át a béketábor százmillióinak leghivatottabb szószólói? Berlinben, a legszentebb közügyről, a világ minden jószándéku emberének legbelsőbb magánügyéről: a békéről lesz szó és mindar­ról, ami ezt a kérdést körülöleli. Berlinben tulajdonképpen szavakba öntik, papírra vetik azokat a tennivalókat, amelyeket a nemzet­közi helyzet mai szakasza a béke harco­sainak százmillióitól megkövetel. Melyek ezek a legfontosabb tennivalók? j 1. A német és japán kérdés békés meg- j oldása. 2. A koreai háború azonnali meg­szüntetése. 3. A fegyverkezési verseny 1 megszüntetése és harc á békepaktumért. Elég egyetlen pillantást vetni erre a három kérdésre, hogy felmérhessük a berlini ülés­szak rendkívüli fontosságát és tudatosítsuk minden becsületes emberben, hogy, ami Ber­linben az elkövetkező napokban történik az az egyszerű emberek százmillióinak életét e legközvetlenebb módon érinti. Ridgway Nyugat-Németországban a har­madik világháborút készíti elő!’* — állapítja meg a NEUES DEUTSCHLAND cimü né­metországi lap. A -pestis-tábornok szemleut- jának prograiiiíiija nem hagy kétséget afelől, hogy a hóhér Ridgway. a háborús keretszer­ződést aláíró bonni árulókkal karöltve, lá­zas sietséggel igyekszik talpraállítani az uj Welírmactot, gyilkos zsoldosok, az egykori és uj SS-handitak amerikai fegyverrel el­látott ármádiáját. A pestistábornok személye­sen irányitótta a Soltaunál megtartott hadgya koriatokat, amelyek a Német Demokratikus Köztársaság határának közvetlen közelében folytak le. A NEUES DEUTSCHLAND joggal állapítja meg hogy „Ridgway szem- ügyre akarja venni azt a területet, ame­lyen az amerikai imperialisták újabb rabió- Eáborut szeretnének kirobbantani. A pesíis- íábornok azért megy Nyugat-Németországba, hogy ágyutölíeléket biztosítson az imperia­listák tervei számára.'* Ez ellen a háborús készülődés ellen emeli fel tiltakozó szavát a Béke Világtanács rend­kívüli ülésszaka. A sztálini békepolitika szel­lemében, a Béke Világtanács kifejezésre jut­tatja a népek e harci akaratát az egységes, békeszerető, demokratikus Németország meg­teremtésére. „Szálljunk szembe azokkal a kísérletekkel, amelyek ismét háborús tűzfészekké akarják átalakítani Németországot és Japánt” — mondja a Béke Hívei Második Világkon­gresszusának kiáltványa. És a népek legszé­lesebb tömegeinek lelkében megfogantak e . lángoló harci jelszavak. Nyugat-Német- orszá^ra-n immár száz- és százezrek tüntet­nek az amerikai imperialisták háborús poli­tikája eilen, a béke ügye mellett. Hamburg­ban és Münchenben. Bonnban és Essenbon tízezres törnegfelvonulásokon követelte Nyu- pat-Ncmetország népe a háborús keretszerző­dés megsemmisítését. „Békében akarunk él­ni és nem Ridgwayért meghalni! Pusztuljon Adenauer és Lehr! Ridgway takarodjon Haza és vigye magával Adenauerí!“ Ezekkel a BERLIN. — Berlinben megkezdődött a Béke Világtanács rendkívüli ülésszaka. Ber­lin keleti övezetének utcái és terei ünnepi díszbe öltöztek e'oől az alkalomból. Berlin egész népe meleg szeretettel fogadja a ked­ves vendégeket. Dr. Friedrich professzor, a jelszavakkal tüntetett junius 24-én a ham­burgi ifjúság. Minden becsületes német jól tudja, hogy a Béke Világtanács .az ő érdekében, az egész világ békéjének érdekében küzd. Ép­pen ezért örömmel köszönti a berlini ülés­szakot és annak célkitűzéseit. De Japán népe is, ebben az esztendőben még sokkal jobban, mint az elmúlt években bebizonyította, hogy tudatában van a hely­zet komolyságának. Az idei május elsejei mil­liós tüntetés, a mindinkább fokozódó impe­rialistaellenes hangulat, az ország minden ré­szére kiterjedő sztrájkok, a Japán Kommunis­ta Párt megerősödése mind-mind azt bizo­nyítják, hogy a japán nép keményen és cél­tudatosan küzd ebben az élet-halál harcban. A japán népet megerősítette a nagy Sztálin januári üzenete Kiiszi Ivamotohoz. — „Kérem tolmácsolja a japán népnek, hogy szabadságot és boldogságot kí­vánok neki, hogy teljes sikert kívánok hazája függetlenségéért folytatott bátor harcában.’* A japán nép minden erejével küzd, az ame­rikai imperialisták ellen, akik egy távol­keleti agresszió támaszpontjává akarják ki­építeni Japánt. A Béke Világtanács nem elsőizben foglal­kozik a koreai kérdéssel sem. A Béke Világ- tanács legutóbbi bécsi ülésszakán, a koreai kérdésben hozott határozat azt hangsúlyozta, hogy „a fegyverszüneti tárgyalások azoknak a befolyására húzódtak el. akik a viszály ki- terjesztését óhajtják és további vérengző ter­rorakciókat követnek el. A Béke Világtanács, felszólítja a hadviselő feleket, hogy békés tár­gyalások utján becsületes és méltányos ala­pon oldják meg minél sürgősebben a koreai viszályt." Az észak-koreai és kínai küldött­ség Panmunzsonban mindent elkövetett, hogy becsülettel eleget tegyen ennek a feladatnak. Az emberbőrbe bujtatott vadállatok, a Wall Street dollárzsoldos tábornokai, a koreai nép tömeggyilkosai azonban rettegnek a békétől. A legképtelenebb kifogásokkal, a legkörmön­fontabb módon akadályozzák a fegyverszü­neti tárgyalásokat, közben pedig a kocsedoi ■halálszigeten a világtörténelem legbarbárabb és legszégyentelenebb gaztetteit követik el a védtelen hadifoglyok ellen. A sztálini békepolitika eredménye volt a koreai fegyverszüneti tárgyalások megkezdé­se. és a szovjet diplomatáik ma is mindent megtesznek, hogy támogassák a Béke Világ- tanács munkáját és azzal egyidejűleg a ko­reai népet, s hogy az amerikai fenevadakat ■a koreai vérengzés beszüntetésére kénysze­rítsék. Ma, amikor a Béke Világtanács ismét na­pirendre tűzi a koreai kérdés megtárgyalását, még több, még elszántabb békeharcost tud­hat maga mögött s igy még erőteljesebben követelheti: Legyen vége a vérözönnek Ko­reában! A Béke Világtanács ezúttal is felemeli sza. vát a fegyverkezési verseny megszüntetéséért, a békepaktum megkötéséért. Miközben Ma­lik elvtárs az ENSZ Biztonsági Tanácsában követeli, hogy csökkentsék egyharmaddal a nagyhatalmak fegyveres erejét és a fegyver­zetet, a Béke Világtanács teljes súlyával tá­mogatja ezt a szovjet javaslatot és követeli az öt nagyhatalom közötti békepaktum meg­kötését is. A Béke Világtanács ülését az teszi még nagyobb jelentőségűvé, hogy abban, mint ál­landó tagok, részt vesznek a szovjet népkép­viselői is. Az a szovjet nép, amely soha nem látott lendü;ettel építi az „emberiség tava­szát“ — a kommunizmust — az a szovjet nép, amdy most fejezte be a Volga-Don csatornát és fáradhatatlanul építi tovább a kommuniz­mus többi nagy békemüvét; az a szovjet nép amely gyűlöli a háborút és keményen, le­győzhetetlenül áll a béke vártáján, elküldi képviselőit a Béke Világtanácsba is. Részt vesznek a Béke Világtanács ülésén a szocia­lizmust építő, békét védelmező népi demo­kratikus államok küldöttei, és eljönnek Ber­linbe az imperializmus ellen küzdő nyugat­európai népek megbízottai, és a béke mellett szállnak sikra g másik Amerika, a békehar­cosok Amerikájának bátor szószólói is. A béke ügyének lángeszű zászlóvivője — Sztálin elvtárs — legutóbbi nyilatkozatában arra a kérdésre, hogy közelebb van-e a há­ború, mint ezelőtt két vagy három évvel, ezt válaszolta: „Nem, nincs közelebb!” A Béke Világtanács berlini ülésszakának legfontosabb feladata további békeharcra mozgósítani a békeharcosok százmillióit és ezzel még jobban eltávolítani a háború le­hetőségét, félredobni az emberiség mellének szegezett fegyvert, — megnyerni a békét, az élet csatáját. német békeharcosok bizottságának elnöke üdvözölte az ülésszak részvevőit és a meg­hívottakat. Az ülésszak megnyitása alkalmából Német­ország minden részéből érkeznek az üdvözlő táviratok a Béke Világtanácshoz. (Agerpres.) Teljesítették beszolgáltatási kötelezettségüket Arad tartományban a kisjenői, sofronj.ai. a lippai és a simándi kollektiv gazdaságok fe­jezték be elsőkként az árpa aratását. A lippai kollektiv gazdaság volt az első a be­szolgáltatásnál. Junius 26-ig beadta a be­gyűjtő szerveknek a kvótáját és megkapta a rajon í. számú nyugtáját. Az agrotechnikai szabályok alkalmazásával a kollektivistáik 25 mázsás hektáronkénti át­lagtermést értek el. A konstancatartományi néptanács részletes tervet készített a nyári kampányra A konstancatartományi néptanács végrehaj­tó bizottsága részletes terménybegyüjtési ter­vet dolgozott ki, hogy az aratást és cséplést idejében és veszteség nélkül végezhessék. A terv szerint naponta huszonnyolcezer hektár termését aratják le, 10.500 hektárét pedig ki­csépelik. Hogy a cséplést kedvező körülmé­nyek között teljesíthessék, megtettek minden szükséges intézkedést. Meghatározták a sze­rük helyét, 17 szérűt teljesen villamosítottak, 33 cséplőgépet pedig ugyancsak villanyerőre rendeztek be. A GTÁ-k külön szaktanfolyamo­kat szerveztek, ahol 200 cséplőgép- és "arató­gépvezetőt képeznek ki a traktoristák és a kol­lektiv gazdaságok tagjai sorából. Ezenkívül a községi néptanácsok végrehajtó bizottságai 600 cséplőgépfelelőst szerveztek be a legrátermet­tebb dolgozó parasztok közül. A begyűjtött gabona tárolására 5 silót és 95 raktárt készítettek elő. A csenei állami gazdaság dolgozói az elsők között kezdtek hozzá az ősziárpa ara­tásához. A munkaidő és az arató-kötöző­gépek tökéletes kihasználásával az állami gaz daság már junius 20-ra befejezte 200 hek­táron az árpa aratását. A máriaföldi állami gazdaság dolgozói, hogy szemveszteség nélkül végezzék el a betakarítást, idejében és összes gépeik igény- bevételével kezdték meg az ősziárpa aratá­sát. A nyolc aratógéppel és a kombájnnal óránként 30 hektár ősziárpát arattak, hogy maradéktalanul kihasználják a traktorok tel­jesítőképességét, gépcsoportokat kapcsoltak össze. Minden traktor két aratógépet vonta­tott. A nyolc aratógépnél csak négy traktor A doljtartományi kollektivisták a bőséges termésért vivott harc során elsők voltak a nö­vényápolásban. Most a beszolgáltatásban is élen járnak és példát mutatnak a dolgozó pa. rasztoknak. A bailesti kollektivisták, miután befejezték az árpa aratását, rögtön eleget tettek haza­fias kötelességüknek. A szérűről egyenesen a begyűjtő központhoz vitték 26 mázsa 20 kiló árpakvótájukat. A tartományban ők kap­ták meg az első nyugtát. van üzemben és az igy felszabadított másik négy traktorral tarlóhántást végeznek. Az állami gazdaság dolgozói vállalták, hogy a gépek tökéletes kihasználása érdeké­ben alkalmazzák Nyikolaj Bredjuk gyorscsép- lési módszerét. így megrövidítik a cséplés idejét és jelentős üzemanyagot takarítanak meg. A gyarmatai állami gazdaság dolgozói az aratási munkálatokkal egyidőben elvé­gezték a repce cséplését is. Kiosépelték a gazdaság 120 mázsa repcetermését. Az őszi- árpa cséplését a kombájn az aratással egy­időben végzi. Junius 23-ig a tartomány területén az ál­lami gazdaságok dolgozói 446 hektár árpát arattak és 126 hektár termését ki is csépelték. A bränetuj (Bals rajon) kollektivisták ju­nius 27-én 24 mázsa 32 kiló árpát szolgáltat tak be. Övék lett a rajon egyes számú nyug­tája. A két kollektiv gazdaság tagjainak haza­fias példamutatása nyomán az egész tarto­mányban fellendült a munka. Kollektivisták és egyénileg dolgozó parasztok túlszárnyalni igyekeznek egymást a betakarításnál és a be­szolgáltatásnál. (Agerpres). Lúgos rajonban is megkezdődött az aratás Néhány napja Lugos rajon dolgozó pa­rasztsága is megkezdte az őszi árpa aratását. Klicsova, Sudrias, Szinérszeg, Béünc, Stiuca, Boldur és Hezeris községekben az aratás első napján több mint 50 hektárról takarítot­ták be az árpát. Lugos határában is szépen halad a beta­karítás, Junius 25-ig az állami gazdaságban 30 hektár területről aratták le a repcét és utána nyomban megkezdték az ároa aratását. Az egyénileg dolgozó parasztok követték az állami gazdaság dolgozóinak példáját és több mint 18 hektár területen learatták az árpát. Viaszérésben aratnak a paráci kollektivisták A napokban a paráci (Temesvár tarto­mány) kollektivisták őszi árpája is elérte a viaszérést. A szorgalmas kollektivisták nem huzták-halasztották az időt, hanem amint a minisztertanács agrominimumokról szóló határozata előírja, nyomban megkezdték az aratást. A z első napon két araíó-kötözőgép- pel délig tíz hektárról aratták le a gazdag árpatermést. Ezen a napon a gépek teljesítő­képességének jó kihasználásával sikerült a gépek napi normáját három hektárral túllép­ni. Ugyancsak az aratás első napján Hege­dűs Mária kollektivista, aki a kévéket hordta, napi előirányzatát 90 százalékkal teljesítette túl. 26. (190) VEZÉRCIKK: A fasiszta Tito-fclikk, a béke, a demokrácia és a szocializmus halálos ellensége. BOLESZLAW BIERUT: A város és falu összefogásának megerősítése a szocia­lista építés mai szakaszában. JOHANN KOPLENIG: Nyugat-Ausztria mi- litarizálása és az osztrák nép harca a békéért. DIMITR GANEV: A bolgár nép nagy fia és szama a nemzetközi munkásmozgalom kima­gasló alakja. VACLAV DAVID: A csehszlovák nép hatá­rozottan állástfoglal a háborús külön­szerződés ellen. JAN MAREK: Politikai jegyzetek. Hírek. Kapható a „Mi könyvesboltunk" üzletei­ben és az újságárusoknál. Ara 40 báni. Elén jártak a növényápolásban — élen járnak a beszolgáltatásban Megjelent orosz, román, francia, német, angol, spanyol és magyar nyelven a

Next

/
Thumbnails
Contents