Romániai Magyar Szó, 1952. november (6. évfolyam, 1577-1600. szám)

1952-11-01 / 1577. szám

A Magyar Népi Szövetség Központi Bizottságának napilapja VI. ÉVFOLYAM, 1577. SZÁM 4 OLDAL ARA 20 BÁNI 1952. november 1., szombat „Minden választónak kötelessége ellenőrizni, hogy be van-e Írva a választói névjegyzékbe. Minden választó óvást emelhet az illető néptanács végrehajtóbizottságánál a kihagyások, téves beírások és hibák ellen. Az óvásra vonatkozó beadványokat legkésőbb a választói névjegyzékek kifüg­gesztésétől számított három napon belül kell benyújtani." (Választási törvényünk 23—24. szakaszából). Békemozgalmunk kiszélesítésével köszöntsük az Országos Békevédelmr Kongresszust Az RNK Állandó Békevédelmi Bizottságá­nak határozata' értelmében nóve'rnber '14—16 között összeül fővárosunkban az Országos Békevédelmi Kongresszus. Ez a hazai béke­kongresszus a népek bécsi Világkongresszu­sát előzi meg. Mint a Földkerekség válameny- nyi országának békeszerető népei' — hazánk 'dolgozói is nagy lelkesedéssel készülnek e minden eddigi béketalálkozót felülmúló kon­gresszusra. Közel két hónap óta folynak az előkészüle­tek népünk nagy békeseregszemléjére. A kon­gresszus méltó köszöntésére országszerte be­fejeződött békeharcbizottságaink megválasz­tása; Nagy. eseméhyt jelent ez dolgozó né­pünk életében, mert ezzel uj szakaszba jut hazánkban a békemozgalom. A békeharc min­dent átfogó hatalmas népmozgalommá vált. A békeharcbizottságokba a legjobb békehar- tosokat, a társadalom legkülönbözőbb rétegeit; vonjuk be. Hazánk békeharca a Béke Világ­tanács felhívása alapján szélesiti ki és növeli meg sorait. Ez a felhívás arra szólítja fel a világ békeszerető embereit, hogy vonjanak be a békeharcba minden becsületes embert. Fér­fiak és nők, tekintet nélkül politikai vagy vallási meggyőződésükre, a legkülönbözőbb felfogású és világnézetű emberek — szervez­zenek .összejöveteleket s foglaljanak állást az imperialista agresszorok háborús mesterkedé­sei ellen. A felhívásra válaszolva dolgozó népünk büszkén számolhat be arról, hogy mindent átfogó mozgalommá szélesedett hazai béke­harcunk. A békeharcbizottságok megválasztá­sával újabb tömegek kapcsolódtak be a béke- mozgalomba. 'Olyanok is, akik korábban csak kívánták a békét, de nem harcoltak érte, ma már tevékeny részt vállaltak békehrarcunkban. Minden békeszerető állampolgárra lelkesitn- leg hatnak azok a nagyszerű sikerek, amelye­ket a békeharc hazai frontszakaszán el­érünk. A békemozgalom pártonkivüü moz­galom, ahol mindenkinek gazdasági hely­zetétől vagy társadalmi helyzetétől füg­getlenül ott a helye, hogy harcoljon a világ­béke megmentéséért. Az elmúlt napokban a kolozsvári vallási közösségek és egyházak békeharcbizottságának megválasztásán - vala­mennyi felszólaló pap, mint Bende Béla-. Len­gyel Lóránt, Sehönfeid Abrakára és sokan mások, mind a béke mellett foglaltak állást és még fokozottabb munkát vállaltak. A szé­kelyhídi rajoni békekonferencián Kiss Anna hadiözvegy és Poják István, a termelőszövet­kezet bádogosa megfogadták, hogy ezután minden erejükkel, munkájukkal és' magatar­tásukkal harcolnak együtt a százmilliókkal, legdrágább kincsükért: a békéért. Százával tartanak országszerte békegyülé- seket a dolgozók, ahol felmérik a békeharc terén elért eddigi sikereinket és újabb felada­tokat vállalnak az eredmények fokozása ér dekében. „A feladat most az, —mondotta G. M. Ma­lenkov, az SZKP XIX. kongresszusán —, hogy még magasabbra kell emelni a néptö­megek aktivitását, fokozni kell a béke hívei­nek szervezettségét, fáradhatatfanul le kell leplezni a háborús gyujtogatókat és nem sza­bad megengedni nekik, hogy hazugságaikkal behálózzák a népeket. Megzabolázni és el­szigetelni az imperialista agresszorok táborá­ból ki bérül 5 kalandorokat, akik profitjuk ér­dekében véres vágóhídra- - akarják vinni a né­peket — ez a haladó és békeszerető emberi­ség légfőbb feladata.“ Nem elég csak szivvel-lélekkel kívánni a békét, hanem tettekkel kell harcolni érte, mert áz imperialisták mind lázasabban készülnek a harmadik világháború kirobbantására. A pekingi békekongresszuson számos ázsiai és csendes-óceáni küldött beszélt arról, hogy mi­lyen borzalmas kegyetlenséggel dúl a világ­nak ezen a részén a háború. A barbár impe­rialisták Koreában, Vietnámban, Malájföldön megmutatták, hogy milyen sorsot szánnak a világ népeinek. Fokoznunk kell békeharcun­kat, s tudnunk kell, mellettünk öt vi­lágrész békeszerető emberei szállnak síkra a béke megmentése ügyében. Egy francia anya, Mouchére asszony, Rainoy városának egyik békegyülésén kijelentette: „En mindazok mellett vagyok,.akik a békéért harcolnak, akár katolikusok, akár kommunis­ták. A jelen pillanatban mindnyájunk köte­lessége, hogy egyesüljünk gyermekeink éle­tének megvédéséért." A most megválasztott békeharcbizottságok élére a. legaktívabb .békeharcosok kerültek. Olyanok, akik eddigi munkájukkal bebizonyí­tották, hogy a béke legbátrabb, legőszintébb harcosai. A nagyváradi békeharcbizottságok­ba 'példáid Dobos Ida Munkaerőmmel kitün­tetett tdrtitónőt,'.Orbán Juliánná 13 gyermek édesanyját, akit kormányunk „Hős anya" éremmel tüntetett ki, Sári Imre sztahanovis­tát és sok más-becsületes állampolgárt vá­lasztottak be. Az üzemekben a békeharcbizott­ságok megválasztásával egyidőben százával alakulnak a békebrigádok, amelyek a terme­lés élén harcolnak a békéért. A resicai „Sov- rommetal” kombinát 15 békebrigáddal büsz­kélkedik; a sztálinváfosi „Breiner Béla’*-üzem békebrigádja mindjárt a megalakulást kővető napokban 100-^—150' százalékos átlagos nor­ma túlszárnyalással tört az élre, mig a jasi vasúti fütőház- 9 békebrigádja nagyszabású anyagtakárékossággal lett hires az üzemben. A 18 tagú kovács békebrigád pár nap alatt 5000 kg különböző anyagöt takarított meg. A békebrigádok-mindenütt nagyszerű ered­ményeket érnek el állami tervünk, békés épí­tési tervünk teljesítéséért vivott harcban. Napjainkban a békeharc szétválaszthatatla- nul összenőtt mindennapi életünkkel, mun­kánkkal. A békét védi Slanisky Mihai sztaha­novista békebrigádja az „Augusztus 23“ üze­mekben, amikor máris teljesítette háromévi tervét; Kallós András és S?abó Mihály vá­laszüti dolgozó parasztok, akik elsők között teljesítették, az állam iránti kötelezettségeiket — szintén a., béke ügyét szolgálják. A béke bátor harcosai Nicolae Rucáreanu, a „Vörös Grivica“ üzemek újítója és észszerüsitője, Lucretia P^velescu bukaresti háziasszony és Miita Vaidan mogosoajai dolgozó paraszt is. A Központi Statisztikai igazgatóság közle­ménye nemrég számolt be arról, hogy mun- kásosztályun.k, egész dplgozó. népünk sikere­sen teljesítette ez évi tervünk III. évnegyedé­nek előirányzatát. Az ötéves terv teljesítésé­vel és túl teljesítésével a békét, drága hazán­kat erősítjük, amely immár a béketábor szi­lárd bástyájává Jett. Éppen ezért, az< ujfmnan megválasztott bé- kehar.cbizottságok úgy köszönthetik a leg -méltóbban az Országos Békevédelmi Kon­gresszust, ha a termelés fokozására mozgó­sítják a dolgozókat és ezzel egyidejűleg ál­landó felvilágosító munkával újabb tömege­ket vonnak-be a békeharc nagy hazafias moz­galmába. A- Nagy -Nemzetgyűlés képviselőinek meg­választására készül az ország.,. Az NDF-körök és az agit.ációs -pontok keretében tevékenyke­dő agitátorok egyben a béke- agitátorai is. Népi demokratikus rendszerünk nagy vívmá­nyainak népszerűsítését szervesen kapcsolják össze a. békeharc fokozásával. Úgy mint Ud­varhely rajon központjaiban, ahol utcai hang­szórókon keresztül ismertetik a dolgozókkal a választási törvényt és előadásokat tartanak az Országos Békevédelmi Kongresszus jelen ■tőségéről. Kozma János dolgozó ' paraszt Adalin fa- ■ 1-uba-n-, -afnikor- «z összeíró központban je­lentkezett, ezeket mondta: „A választások napján a békére és népünk jólétére szavazok.“ Életünk minden eseménye összefüggésben van a békeharccal. November 30-án, a képviselő­választásokon dolgozó népünk hitet tesz népi demokratikus rendszerünk mellett, uj életünk, a béke ügye mellett. Képviselőjelöltjeink, dol­gozó népünk legjobb fiai s egyben a legjobb békeharcosok. Valamennyien a béke ügyének tevékeny védelmezői, akik munkájukkal, a termelés fokozásával harcolnak a békéért. A most megválasztott békeharcbizottságok tevékeny munkával, a termelés fokozásának ösztönzésével, békehárcunk erősítésével, né­pünk e nagy hazafias mozgalmának a kiszé­lesítésével járuljanak hozzá ahhoz, hogy or­szágunk a nemzetközi békeharc erős támasza légyen. Fémipari munkások, technikusok és mérnökök kitüntetése A Nagy Nemzetgyűlés Etnöícsége törvény­erejű rendeletével „Munkaérdemrend“-del és „Münkaérem“-mél tüntette ki a Fémipari' Mi­nisztérium egyes szektoraihoz tartozó munka- telepeken kivételes teljesítményeikkel kitűnt munkásokat, technikusokat és mérnökökét. . Uj kohók tervezésénél, kivitelezésénél .és felszerelésénél elért sikereikért a „Munkaér- demrend" II. osztályával -tüntették ki: Mara Sávitól-, Háscal Herman, Boiireanu Stefan élvtársakat. „A „Munkaérdemrend'' .III. osztályával; Hajdú József, .Gedeon Sándor, Gusztusz .Jó­zsef,. Szombati Benjámin, Micy.Aurel, .Qayru.s Gheorghe, Sciucá Nicanor, Metiu Ion, Rapcea Mihai elvtársakat.- „Munkaérem"-mel tüntették ki: Nagy Ele­mér, Janó-Albert, Kapitány János, Oprisor Savu, Marinescu Ion, Teleki Imre, Weber József, Kojrpándy Károly, Molnár Bálint, Ena. che Victor, Tudor Iüliu, Räcäianu Gheorghe, Pickny-Ferenc, Tóth József, Gongolea’ Va- ’lentin, Kulcsár Alfréd, Zimmermann Frigyes, Chiriac Judose,_ Racovitá. D.umitru, Leu San- duV Préda Nitolaé, Dumitrache Durnitrú, lo­nitá Petre, Ursatov Gavrijá, Ortopelea Cris- tea, Qnciu C., Ion, Bota Alexandru, Tánase Grati an, Cuzmir Gheorghe, Marga Ferenc, Iacob Arcadie, Dincä Mihai, Bercaru Gheor- gl\e,-Codreanu Ion, Moldoveanu Emil, Rädu- carj Ion, Pascu. Vasilp, .Redes Mihai, Turbuc Ipán, Oláh Pál,„P,aJ.cáu loan, Kádár József, Adöchiteí T.eodar, Jpbíj. József, Livadaru Ghe­orghe, Telnapu Tráian, Sand.u Elena, Nitu Marin, Arman Ludoylc, Petrán Mircea, Roch Lucia,,Coman. Domnica,,Diaconescu Constan­tin, .OmotI Ion, .PppeL Mircea, Dincä V. Ni­colae. Virág,László', Victor Nitá, Bogdán Já- nps,. Alafek . János, .Petricä . Ion, Deca Ion, Szász Ilgna., Nüs.taze Nipplae, Gáté Maria, Sül,er , Доц,.jaeät Ajid’rei, „Rüja P. Gheorghe, Maria's Íj Mih_ai, lopes,сц N1 Eduard elvtársa­kat., , л , ,, , ‘Legfurőlt, turbjnák és kohókiegészitő be- rendezések .rnuhkálataináf elért sikereikért a „Munkaérdeairend". III., osztályával tüntették ki' Qhituleaci4..Fabjus elvtársai. „NujikaéremZ-éq^ tűntetté}«. ki: .Wattenstein A\átyps, Rreda Ipao, .Ráducanu Constantin elvtársikat.,,. ------­Á kerületi választási bizottságok beiktatták Gheorghe Gheorghiu-Dej elvtársnak valamint a párt és a kormány más vezetőinek jelölését A fővárosi Vörös Grivica választó­kerület választási bizottsága 1952. ok­tóber 31-én ülést tartott- A választóke­rület választási bizottságának elnöke, Mátéi loan elvtars a választási bizott­ság tudomására hozta, hogy Gheorghe Gheorghiu-Dej elvtárs, az RMP Köz­ponti Vezetőségének főtitkára és- a mi- nis-ztertanács elnöke elfogadta a fő­városi Vörös' Grivica választókerület jelölését, ahol a Vörös Grivica műhe­lyek, a Bukarest személyi pályaudvar fütőháza, a Grivica- szerelőműhelyek, a Dacia fonoda, a „Textila Grivica”, „Sovrompetrol”, „ITB Bucuresti-Noi”, Grivica állomás, a Technológiai Inté­zet, „Automotoare”, „Partizana” és más vállalatok és intézmények dolgo­zói javasolták jelöltnek. A választási bizottság elhatározta, hogy beiktatja Gheorghe Gheorghiu- Dej elvtársnak, a Népi Demokrácia Frontja jelöltjének jelölését a Vörös Grivica választókerületben a nagy- nemzetgyiilési választásokra. Ugyanaznap számos vállalat és in­tézmény dolgozóinak javaslatára a vá­lasztókerületek választási bizottságai beiktatták a következő jelöléseket: Apostol Gheorghe elvtárs jelölését Vajdahunyad választókerületben; Bodnaras Emil elvtárs jelölését Su- ceava választókerületben; Boriiá Petre elvtárs jelölését Sztá- linváros nyugati válásztókerületben; Chisinevschi Iosif elvtárs jelölését a fővárosi Scánteia Háza választókerü­letben; Chivu Stoica elvtárs jelölését Iasi déli választókerületében; Coliu Dumitru elvtárs jelölését Plo- esti északi választókerületében; Constantinescu Miron elvtárs jelö­lését Galati keleti választókerületében; Groza Petru elvtárs jelölését Ko­lozsvár déli választókerületében; Mogyorós Sándor elvtárs jelölését Marosvásárhely északi választókerü­letében; Párvulescu Constantin elvtárs jelö­lését Craiova keleti választókerületé- ben. ■ Nagyszerű eredményekkel köszöntik dolgozóink november 7-ét és a választásokat Határidő előtt helyezik üzembe az Ovidiu II. hőerőmüközpont II. számú gépcsoportját Uj munkagyőzelmek Resicán A békéért, a hazáért s népünk jólétéért küzdő resicai munkások nagyméretű szoci­alista versennyel köszöntik november 7-ét és a nagynemzetgyülési választásokat. A kommunistákkal az élen, napról-napra uj munkasikereket érnek el. Bikov—Bortkevics Matulinyec, Vorosin, Antonina Zsandarova és más szovjet sztahanovisták módszereinek alkalmazásával több mint 12.000 resicai mun­kás'már a jövő évekre termel. Az új csarnok -ban dolgozó August Fischer sztahanovista marós és Tóth József, a hidgyár sztahano­vista esztergályosa mutathatja tel a leg­szebb eredményt. Mindketten befejezték 1957. évi tervfeladafaikát és megkezdték a terme­lést 1958-ra. , Töf>b mint, 950 munkás -7- közöttük Sera Davel- sztahanovista is — az 1955. év első és második felére dolgozik. Schreiber Mária sztahanovista, Megheles. .Pavel marós, Kon­koly, Lajos véső és az uj csarnok sztahano­vista brigádja 1954-re termel, ötéves tervünk hatmadik esztendejére 4720 munkás dolgozik. A Duna—Fekete-tenger csatornának az a szakasza, ahol nemrég üzembehelyezték or­szágunk egyik legnagyobb hőerőmüközpont- ját, az Ovidiu II. villanyteiepet, talán leg­inkább tükrözi hazánk villamosítása terén elért eredményeket. Cernavodátó! Midiáig, áhol a nagy tengeri kikötő épül, az egész környéket behálózzák a villanyvezetékek. Éjszakánként a villany­égők ezrei gyulnak ki a csatorna mentén. A fényszórók megvilágítják a megszakítás nél­kül dolgozó, villanyhajtásos hatalmas föld­hányógépeket, ekszkavátorokat, szivó-kotró. gépeket, amelyek - az épülő csatorna medrét mélyítik. Valamikor még kopárak voltak itt a szántó­földek, most száz meg száz kilométer hosz- szuságban kígyóznak itt az öntöző csatornák, amelyeknek vizét -villanyerővel szivattyúzzák. Megkezdődött Poarta Álba, Galesul és más falvak villamosítása és ezzel a hajdani sötét­séget a villanyégők fénye váltotta fel. Az 1949—50 telén épített Ovidiu I.-üzem munkásai és technikusai mindent elkövettek, hogy biztosítsák a csatorna övezetének) egy­re növekvő áramszükségletét. Az Ovidiu II. hőerőmüközpont első áramfejlesztő gépcso­portjának üzembehelyezése óta a csatorna övezetében 150 százalékkal növekedett az évi áramszolgáltatás. Ennek eredménye, hogy a csatorna építkezési telepein megsza­kítás nélkül működhetnek a villamosberen­dezések. A kotrási munkálatokat most három váltásban szervezték meg. A kis nyomószi- vattyus kotrógépek teljesítőképessége 60 százalékkal, a nagy kotrógépeké pedig 100 százalékkal növekedett. Az uj villanyenergia­forrás biztosítja a különleges acélalkatrészek gyártását. Országunk villamosítási terve második évfordulójának tiszteletére uj munkagyőzel­meket értek el az építők, akiket nagy öröm­mel tölt el az a tudat, hogy napról-napra láthatják munkájuk eredményeit. így az Ovidiu II. hőerőmű munkásai, mérnökei és technikusai üzembehelyezték a szénfütéses berendezést. A szénnel való fűtés nemcsák gazdaságosabb, hanem azért is nagyfontos- ságu, mert néhányezer kilowattnál több vil­lamosenergiát termel naponta. A Tudor Vic­tor és Gh. Rosculet vezetése alatt dolgozó szerelőbrigádok rekordidő alatt szerelték fel a gépi berendezések indítási és áttételezési szerkezeteit. Az Ovidiu II. hőerpmü központ második gépcsoportját még az év folyamán üzembé- helyezik. A Gh. Miciea vezette csapat, amely ennél a gépcsoportnál dolgozik, vállalta, hogy november 7-ig elkészül a szerelési munkákkal. Fogadalmát idő előtt fogja tel­jesíteni. A terv határidő előtti teljesítésére törekszik Müller István, a Il-es számú ge­nerátor-csoport munkavezetője. Olyan jól szervezte meg a munkát, hogy sikerült felé' re csökkentenie a szerelési előkészületek ide­jét. A hőerőmű II. számú csoportjának határ­idő előtti üzembehelyezéséért sikeresen har­colnak a nagy villamosítási munkatelep derék dolgozói. Munkavállalások november 7 és a választások tiszteletére A „Vörös Acél“ üzemek hengerészei túlteljesítették évi tervüket Levelezőink nap-nap után beszámolnak ar­ról, hogy üzemeink dolgozói újabb feladatok vállalásával köszöntik november 7-ét és a választások napját. A temesvári . „Nikosz. Belojánnisz“ cipő­gyár dolgozói vállalták, hogy tervüket 5 szá­zalékkal túlszárnyalják, 250 kiló talpat és 10 kiló-cérnát takarítanak meg. Ugyanakkor 3,65 százalékkal növelik a munka termelé­kenységét és jelentősen megjavítják a minő­séget. A nagyváradi „Vasile Roaita" textilüzem munkásai és technikusai november 7. tiszte­letére Ilicev és Vlasov szovjet mérnökök módszerének bevezetését vállalták. Ennek ér­dekében különböző intézkedéseket toganato- sitottak. Értekezleten népszerűsítik a két szovjet sztahanovista módszerét s Kotleár módszerével újabb 10 munkást szakképesite- nek munkahelyükön. TÓTH ERZSÉBET és VRAB1ES ELENA levelezők. A Vörös Acél-üzemek hengerelő munkásai minden percet kihasználnak, hogy november 7-e és a nagynemzetgyülési képviselőválasz­tások köszöntésére vállalt feladataikat telje­sítsék. A grafikon óráról-órára jelzi, hogy nemcsak teljesitik, de túl, is teljesitik a nor­mát. Október 23-ig az acélprofilokat hengerelő részleg munkásai Antonyina Zsándarova mód­szerével 32 százalékkal teljesítették túl ter^ vüket, megjavították a minőséget és a selejj tét 70 százalékkal csökkentették. . . Ugyanakkor a hideghengermű munkásai 12 százalékkal termeltek terven felül. Az eredmények kivívásához hozzájárultak Livadariu Eugen és Cáciulat Vizanti henger részek, Dugan Gheorghe és Guran Ion ke­mencekezelők. FEJLŐDŐ UJ ÉLETÜNK UTJÁN A Magyar Autonóm Tartomány egyik községének életéből Felszabadulásunk-után hazánk hétmérföl des léptekkel indult meg a fejlődés, az uj élet építésének utján. Üzemek, iskolák, kui- turotthonok. egészségügyi intézmények ezrei nőnek ki a földből, villanyfény gyűl ki a leg- „eldugodtabb'kicsiny falvakban is. Uj gyárak; üzemek épülnek pártunk sztálini nemzeti politikája alapján létesült Magyar Autonóm Tartományban is. Egészségügyi in­tézmények létesülnek olyan falvakban, ahol a felszabadulás előtt senki sem törődött, a dolgozó parasztok egészségével. Ebben az évben valósult meg Nyárádsze- redán is a gyermekgyógyászati intézet. A község dolgozó parasztjai örömmel és hálá­val fogadták pártunk és kormányunk szerető gondoskodását. Bizalommal viszik gyermekei­ket az intézetbe. A nyárádszeredai gyermekgyógyászati in­tézet szerepe azonban nem csak a gyógyítás, hanem — a szovjet orvostudomány példájára — a betegségek megelőzése is. Kettős feladatá­nak lelkiismeretesen tesz eleget az intézel orvos- és ápoló kollektívája. Hatalmas mértékben csökkent a cse­csemőhalandóság. Mig 1951 első nyolc hónapjában a nyárádszeredai körzetben — amely az intézet közvetlen működési területe — a halálozási arányszám 8,50 százalékos volt, addig 1952 első kilenc hónapjában ez a szám 2,20 százalékra csökkent. Az intézet egészségügyi dolgozói büszkék az elért eredményekre és lelkiismeretesen har­colnak azok megőrzéséért és fokozásáért. A gyermekgyógyászati rendelő szorosan együttműködik a körzetébe tartozó két egész­ségügyi körrel, mert csak a közös munka biztosíthatja a további sikereket. Az eddigi eredmények is a kollektiv munka gyümölcsei. Hazánk valamennyi egészségügyi intézmé­nyével. együtt, a nyárádszeredai gyermekgyó­gyászati intézet is komolyan és alaposan fog­lalkozik a tömegek egészségügyi nevelésével. Esti tanfolyamokat rendeznek, ahol számos egészségügyi kérdést magyaráznak meg a dolgozóknak. Különös gonddal nevelik az anyákat a gyermekek észszerű, egészséges nevelésére és helyes ápolásra. A gyermekgyó­gyászati intézeten kívül egy huszágyas kór­ház szolgálja a község dolgozóinak egészség- védelmét. Dr. KISS ENDRE, a nyárádszeredai gyermekgyógyászati ■ intézet vezetője. Júliustól októberig közel ötven­ezer dolgozó látogatta meg Kolozsvár tartomány múzeumait Kolozsvár tartományban 16 rajoni és köz-: ségi muzeum áll a dolgozók rendelkezésére. A rajoni és községi múzeumokat az utolsó évnegyedben közel ötvenezer dolgozó láto­gatta meg. A nagyenyedi régészeti múzeumot julius-* tói októberig több mint 2500 dolgozó keres-* te fel, a szépen berendezett és jólíelszerelt természetrajzi múzeumot pedig 3000 dolgozó látogatta meg. Igen sok látogatója volt a to- rockói néprajzi múzeumnak is. Többezer-doU gozó tekintette meg az utóbbi három hónap­ban a topánfalvarajoni Avram láncú község és a naszódrajoni Hordó község erekiyemu- zeumait. A Hordó községbeli muzeum a nagy román iró, Gheorghe Cosbuc nevét viseli. A’ nemrégen újjászervezett szamosujvári múze­umnak az utóbbi három hónapban közel 7000 látogatója volt. Uj bányafölszereléseket gyártanak a temesvári „Electrobanat“ üzemben Gheorghe Gheorghiu-Dej elvtárs a petro- zsényi szénipari bányászértekezleten kijelöl­te a bányászok élet- és munkakörülményei megjavításának feladatait. Ezen a téren kü­lönleges feladatok hárulnak az elektrotechni­kaipari minisztérium hatáskörébe tartozó vál­lalatokra, köztük a temesvári „Eléctrobana't"* gyár munkakollektivájára is. A gyár vezetősége most arra törekszik, hogy hordozható villanylámpákat készítsen. Már meg is kezdték az ilyen lámpák széria- gyártását. Ezenkívül gyártanak fali bányász- lámpást is. A gyár technikai vezetősége el­határozta, hogy a bányák villamos mozdo­nyaihoz szükséges íényszóró-mintatipust is készít. Hogy az uj készítményeknél a termelési terv teljesítését biztosítsák, az osztály veze­tősége külön csoportot szervezett e készitmé* nyék gyártására. A villamossági cikkek gyártásánál több elvtárs tűnt ki, közöttük Durko Imre, Sóos Ferenc, loan Rada bronzmunkás-lakatosok és mások. ■ >• , A .nyárádszeredai gyermekgyógyászati in tézet. — E>r. Kiss Endre orvos gyermeket , vizsgál ■ ■

Next

/
Thumbnails
Contents