Romániai Magyar Szó, 1953. január (7. évfolyam, 1628-1652. szám)

1953-01-03 / 1628. szám

A Magyar Népi Szövetség Központi Bizottságának napilapja LAPUNK TARTALMÁBÓL:- Építőipari vállalataink nagy felada. tai (2 oldal)- A sztálintartományi néptanács ülés­szaka (2. oldal)- Az uj és a régi harcának ábrázolá­sa az 1952-ős irodalmi termésben (2.- A szovjet dolgozók békés alkotó munkával köszöntötték az újévet (3. oldal)- Sajfuddin Kitchlew, Nemzetközi Sztálin-Békedijas nyilatkozata az Iz­vesztyijában (3. oldal)- A szovjet kormány átadta a csan- csuni vasútvonalat a Kínai Népköz- társaságnak (4 oldal)- Az RNK fennállásának 5. évfordu­lójának ünneplése külföldön (4. old.)- V. I. Csujkov hadseregtábornok le­' j------------------------------------------------- — A béke megvédése a német nép lét- — A Norvég Kommunista Párt a béké- vele a nyugati hatalmak nemetor­VII. ÉVFOLYAM, 1628. SZÁM 4 OLDAL ARA 20 BÁNI J 1953. január 3., szombat érdeke (3. oldal) ért (3- oldal) szági főbiztosaihoz (4. oldal) _____________________________________________________________ I ____________________________________________________________________________________________ NÉGY ÉV ALATT TELJESÍTJÜK ÖTÉVES TERVÜNKET Az öntödékben, szerelőműhelyekben, bá­nyák tárnáiban, vagy a szövőcsarnokok­ban tiz- és tízezrek indultak el lelkesen a Gh. Gheorghiu-Dej elvtárs mutatta napfényes jövő felé vezető ut újabb szakaszán. Az eddi­ginél még szebb, még nagyobb feladatok vég­rehajtásáért vetik latba erejüket, tudásukat, forradalmi lendületüket a munkások, techniku­sok és tisztviselők tömegei, hogy még ebben az esztendőben elérjük mindazt, amire ötéves tervünkben csak 1954 végére számítottunk. „Hajdanában azt mondották, hogy nem jó élőre tervezgetni — mondotta Constantin Va- silache gyorsfémvágó sztahanovista. — Hogy elmaradt ez az ósdi felfogás a mi valóságunk mögött. Szabad hazánkban, pártunk bölcs ve­zetése alatt ma már végrehajtjuk a dolgozó emberek legmerészebb terveit is..." A mi tervünk egy egész nép terve, amely milliók érdekeinek megfelelően és ja­vaslataik alapján épült fel s amelynek végre­hajtását éppen ezek a dolgozó milliók biz­tosítják. A mi terveink nem bizonytalanságot jelentenek, hanem munkahelyeink és ottho­naink holnapi képét, a magunk és gyerme­keink holnapi életét, amelyet mi magunk ala­kítunk. És a mi szabad hazánkban vannak olyan emberek, akik még közelebb hozzák ezt a holnapot, mint azt terveinkben leírtuk. Ha­zánk két legjobb sztahanovistája, Vasú Nico­lae és Arján Dumitru, akiknek módszereit már az ország legtöbb ipartelepén alkalmazzák, az elmúlt napokban nyerték el a legnagyobb kitüntetést. Ma már mindketten a Szocialista Munka Hősei. Ezren és tízezren sorakoznak fel mögöttük a többi sztahanovista és élmun­kás, állami terveink teljesítésének élharco­sai. Ezeknek a tömegeknek a tettein alapul­tak pártunk és kormányunk vezetőjének, Gú. Gheorghiu-Dej elvtársnak a szavai: „Létrejöt­tek az előfeltételek arra, hogy az ipari terme­lés növekedése terén 1953-ban elérjük az 1954. évre előirányzott színvonalat." Az elmúlt na­pokban, népköztársaságunk kikiáltásának ötö­dik évfordulóján maguk a vállalatok dolgozói jelentették, hogy készen állnak a megnöveke­dett feladatok végrehajtására. Uj tervévünk első feladataihoz a legtöbb gyárban és üzemben — fogadalmukhoz híven — jóval a határidő előtt, még az elmúlt év fo­lyamán hozzáfogtak, tömegesen fejezték be II hónap alatt, vagy még hamarabb 1952. évi terv-feladataikat. Csupán Temesvár tartomány­ban 78, a Magyar Autonóm Tartományban 49 vállalat termelt 1953-ra már az elmúlt év de­cemberében. Hogy mit jelent ez' országos vi­szonylatban? Könnyen elgondolhatjuk, ha tud­juk, hogy egyetlen üzemben, a nagyváradi „Infratirea“ szerszámgépgyárban december 30-ig 82 fémmegmunkáló gépet gyártottak ter­ven felül, vagy hogy az aradi „losif Ranghet“- gyár dolgozói már több mint másfél hónapot teljesítettek ez évi feladataikból is. Büszkén tekinthetünk vissza az eltelt esz­tendőre. Büszkén mondhatjuk el, hogy jól használtuk ki az időt, hogy a párt és a kor­mány bölcs politikájának megfelelően, jól ké­szültünk fel erre az uj évre, ötéves tervünk teljesítésének döntő évére. Ezek azonban csak az elért sikerek. A fel­adatok nagyja még végrehajtásra vár. Ennek a részleteit ismerték meg üzemeink dolgozói az elmúlt napokban, az 1953. évi termelési teivek felbontásakor. És ezek a feladatok min­denütt őszinte lelkesedést váltottak ki dolgo­zóink tömegeiből. Hiszen ezek a feladatok azt jelentik, hogy ez évben kétszeresére növeljük az olyan győzelmeket, mint a tavaly felavatott doicesti és ovidiui hőerőművek, mint a hunya di 6. számú kohó, nrnt a Carbochim, Argesui és a többi uj üzemünk. Azt jelenti, hogy eb­ben az esztendőben még több olyan munkás­háztömböt építünk, mint amilyenekbe a múlt évben költözött be néhányszáz zsilvölgyi, sztálinvárosi, bukaresti, resicai, vagy rhás iparközpontokban dolgozó munkás. Azt jelen­ti, hogy hazánk ipana, amely már tavaly több mint kétszerannyit termelt, mint a háború előtti években, ebben az évben újabb 20 szá­zalékkal magasabb színvonalat ér el. Meg vannak a feltételeink arra, hogy négy év alatt teljesíthessük ötéves tervünket. En­nek a sikernek ez a mostani tervév a döntő esztendeje. Ennek a biztosítása ma min­den vállalatvezető és minden egyes dolgozó legfőbb feladata. Nem szabad megelégedni az­zal, hogy felosztottuk a tervet üzemosztályok­ra és munkacsoportokra s hogy máris uj si­kerekről számolhatunk be. A terv teljesítésé­hez, a tervfelbontáskor elhangzott hazafias felajánlások hiánytalan végrehajtásához min­den nap, minden egyes órában külön kell biz­tosítani a feltételeket. Nem elegendő beindíta­ni a szocialista versenyt, hanem naponta irá­nyítani és ellenőrizni kell azt. Nem elég várni a tömegek kezdeményezésére, hanem ösztö­nözni kell minden egyes dolgozót erre a kez­deményezésre. Úgy, ahogy a tesicai Sovrom- metai és Sovrom-Utilaj-Petrolifer kombinát­nál történt, ahol az ujitó-irod-i és a vállalat­vezetőség jó szervezőmunkája révén tavaly nem kevesebb, mint 800 újítási javaslatot nyújtottak be a különböző üzemosztályok dol­gozói. Nem elég előadásokon és plakátokon népszerűsíteni a sztahanovista munkamódsze reket, hanem osztályonként, emberenként, szervezetten meg kell teremteni azok komplex alkalmazásának feltételeit, úgy, ahogyan az Vasú Nicolae, a Szocialista-Munka Hőse kez­deményezése nyomán már egész sor üzemünk ben elterjedt. Igen jó segítséget jelentenek a munka ala­pos megszervezésében a múlt esztendő tapasz­talatai. Minden vállalat vezetősége saját si­kerein, vagy lemaradásán láthatta, hová ve­zet a mérnökök, technikusok, különböző mun­kaszervezési módszere. Különösen sokat han goztatott nehézség volt az elmúlt évi terv tel­jesítése során a még igen sok vállalatnál elő forduló hóvégi rohammunka. Ennek hol a be­szerzési osztályok bürokráciája az oka, mint az elmúlt évben a nagyváradi Breiner Béla fémipari üzemekben is többizben előfordult, és ami miatt szeptember elején például a la­kat-osztály dolgozói néha többet ültek anyag­hiány miatt odahaza, mint a munkapadok mellett — hol pedig egyszerűen az ellenőrzés kényelmessége miatU torlódik fel a hónapok vé­gére a munka zöme. De az uj tervévben sem kényelmességet, sem hanyagságot nem enged­hetünk meg vállalatainkban. A versenyszervezésben is meg kell szüntet­ni azt a helytelen magatartást, amit az elmúlt évben még jónéhány vállalat versenybizottsá­ga, sőt egész üzemi bizottsága mutatott. Nem egy üzemben fordult elő az, ami a maros- szentgyörgyi téglagyárban folyó versenyt jel­lemezte az elmúlt esztendő során. A bürokra­tikus versenyszervezés, a sikereken való elpi- henés, a verseny adminiszlrativ utón való irá­nyítása, amit már nem is a versenybizottság, hanem az igazgatóság végzett. (Amely aztán emiatt természetesen a saját feladatkörét, az adminisztratív irányítást hanyagolta el.) Napról-napra tanulmányoznak kell a saját munkakörükbe tartozó feladatokat, hogy vál­lalatuk valamennyi dolgozójával együtt a le­hető legjobban és leggyorsabban megoldhas­sák azokat. A megnővekedett feladatok esztendejébe lépünk. Vezéreljenek ezen az utón Gh. Gheorghiu-Dej elv-társnak a szavai: „Ahhoz, hogy terveinket sikeresen megvalósítsuk, arra van szükség, hogy minden téren minél alapo­sabban megszervezzük a munkát,, hogy nagy lelkiismeretességgel, forradalmi stílussal és módszerekkel dolgozzunk, elszánt harcot foly tassunk a maradiság, a megrögzöttség és a bürokratizmus ellen. Ha Így dolgoznak, a párt vezetésével, ha útjukat a Szovjetunió tapasz­talatával, a halhatatlan marxista-leninista ta. nitásokkal világítják meg — dolgozóink biz­tosak lehetnek a győzelemben." És ez a győzelem, országunk általános gaz­dasági erősödése mellett, külön-külön is min­den egyes dolgozó életszínvonalának emelke­dését is jelenti. Hazánkban a termelés íokozá. sa végeredményben a dolgozó tömegek növek­vő igényeinek kielégítését szolgálja. Ez bizto­sítja tömegeink lelkes részvételét az uj tervév megnövekedett feliadatainak teljesítéséért fo­lyó szocialista versenymozgalomban. A fővárosi do'gozók büszkeséggel köszöntik N.colae Vasút, a „Szocialista Munka Hősét“ A fővárosi vállalatokban villámgyorsan ter­jedt szét a hir, hogy Nicolae Vasút, a „Rákosi Mátyás" üzemek ifjú sztahanovistáját, a tech­nika maximális kihasználásáért indult mozga­lom kezdeményezőiét, a Nagy Nemzetgyűlés Elnöksége december 30-án a „Szocialista Munka Hőse“ cimmel tüntette ki. Másnap délelőtt számos bukaresti vállalat munkaközösségének küldöttei, a fővárosi sajtó munkatársai, fotóriporterek látogatták meg munkahelyén a hírneves sztahanovistát s kifejezték jókívánságaikat magas kitünteté­séhez, amelyet népi demokratikus államunk részéről, kiváló munkájáért kapott. Nicolae Serbanescu vasesztergályos, Mircea Catana géplakatos és Vichentie Cerghid ma­rós a „ Vulcan" üzemek sztahanovistái. Aurica Dumitrescu kazánkovács, Petre Preoteasa asztalos, a „Vörös Grivica“ dolgozói, Stefan Lungu, a bukaresti fütőház „ötszázas" moz­donyvezetője, Maria Purdel, Tanase Albu szerelők és Holman Bitoy technikus a „Dina­mó" üzem küldöttei, Gheorghe Ursu, Constan­tin Manóié, marósok, Alexandru Fernolendo mester, valamint Nicolae Sa’enco az 10R sze­relője és még sokan köszöntötték Nicolae Va­sút. További sikereket kívántak a termelés fo­kozásáért és a munka termelékenységének nö­veléséért vívott harcához. Aznap délután sokszáz ismert sztahanovis­ta, élmunkás gyűlt Nicolae Vasú sztahano­vista lakása elé a Ferentari negyedben. Vala­mennyien kezet akartak szorítani Nicolae Vasúval, a Szocialista Munka Hősével. A kü­lönböző munkaközösségek képviselői virágok­kal halmozták el és szívből jövő jókívánsá­gaikat tolmácsolták. „Sokéig élj, Vasú elvtárs — mondották —, kívánjuk, hogy a jövő esztendőben még na­gyobb sikereket érj el". Nicolae Vasú sztahanovista meghatottan mondott köszönetét elvtársainak. „1953-ban — mondotta — igyekezni fogok, hogy veletek együtt valóraváltsam azt a meg­tisztelő nagy feladatot, amelyet Gh. Gheor­ghiu-Dej eivtárs tűzött elénk : az ötéves terv négy év alatti teljesítését". Gh. Gheorghiu-Dej elvtársnak, a Román Népköztársaság Minisztertanácsa elnökének BUKAREST Kérem a Román Népköztársaság kormányát és önt személyesen, elnök elvtárs, fogadja köszönetemet a születésnapom alkalmával kifejezett baráti jókívánságokért. J. SZTÁLIN ★ ★ ★ Dr. Petru Groza elvtársnak, a Román Népköztársaság Nagy Nemzetgyűlése Elnöksége elnökének Kérem a Román Népköztársaság Nagy Nemzetgyűlése Elnökségét és ja köszönetemet a születésnapom alkalmával kifejezett jókívánságokért. BUKAREST önt személyesen, elnök elvtárs, fogad­J. SZTÁLIN Hazánk dolgozói uj munkagyőzelmekkel kezdték meg. az uj esztendőt Mint mindenütt szerte az országban, a fő­városi Rákosi Mátyás üzemek dolgozói is már az első munkanapon nagy buzgalommal lát­tak munkához. A munkásokat a gyár bejáratánál felirat fogadta: „Boldog újévet és jó munkát az 1953. évi tervfeladatok teljesítéséhez és túlszárnya­lásához." Az üzem tágas, világos csarnokai ünnepi díszbe öltözötten várták a munkásokat. Nico­lae Vasú sztahanovista, a Szocialista Munka Hőse esztergapadja mellett, a januári tervfel­adatait feltüntető táblán kívül ott találta arc­képét és a sztahanovista zászlót. Reggel fél hét az idő. Vasú sztahanovista már szorgalmasan készül az újév első napi munkájára.-- Azárt a nagy megtiszteltetésért ■ w. -. dotta, — hogy a Szocialista Munka Hőse cí­mét adományozták, az eddiginél is keményeb­ben és nagyobb hazafias lendülettel dolgozom a terv túlteljesítéséért. Nicolae Vasú helyt is állt szavának: fél 11 óráig már két és fél normát teljesített. Azt a célt tűzte ki maga elé, hogy a műszak végéig 5 napi normát teljesít. Eddigi normatulszárnyalásai révén Nicolae Vasú már 1957, év utolsó hónapjaira dolgozik. A Rákosi Mátyás üzemek sok munkása kö­veti Vasú példáját. Ion Ispas sztahanovista esztergályos déli 12 óráig 100 százalékkal ha­ladta túl normáját. Ispas megfogadta, hogy januári tervét 6 nappal a határidő előtt telje­síti. Hasonló lendülettel kezdték meg a munkát az uj esztendőben Ion Catana és Tudor Vlad sztahanovista öntők, Nicolae A. Dumitru esz­tergályos és a Rákosi Mátyás üzemek több más munkása.-k 1953. első munkanapján a lupényi, áninó- szai, petriilai és a többi zsilvölgyi bányák munkásai nagy igyekezettel láttak giunkához, hogy ötéves tervünk harmadik esztendejének tervfeladatait végrehajtsák. Lupényban Loghin Niculae 1954-re dolgozó sztahanovista brigádja, ezen a napon 50 szá­zalékkal szárnyalta túl normáját. Adámos Márton brigádja is 50 százalékkal múlta fe­lül napi normáját. Gaiovschi loan, Ciprian Pavei, Dajicu Ion, Bartha Jenő. Gheorghe FUndasu,' Card Ccaloviei vezette brigádok 30—70 százalékos többtermelést értek el ezen a napon.­Az anínószai bányában a 4. szektor bányá­szai 168 csille szenet termeltek terven felül. Borodi Péter, Bledea Nicoará, Elizeu Petru és mások az első munkanap alkalmából 14— 17 tonna szénnel adtak többet a hazának. A petriilai bányászok Bäeisu Gheorghe vezette brigádja, a ciklusos grafikon alkalmazásával 35 tonna többtermelést ért el ezen a napon. Kibédi Albert, Rudolf Tiler, Cismar Anton és még több más brigád szintén jelentős meny- nyiségü szénnel termelt többet. ★ Marosvásárhely iparvállalatainak dolgozói is azzal az elhatározással indultak munkába az újév első munkanapján, hogy elszántan harcolnak az 1953. évi tervfeladatok határidő­előtti teljesítéséért. A Simó Géza bútorgyár munkásai a mun­kaidő kezdete előtt, félórával jelentek meg munkahelyükön. Papp László sztahanovista naptára már 1955 második félévét mutatja. Ezen a napon délelőtt 11 órakor befejezte napi normáját. Példáját követte Marosi József élmunkás, aki eddig a-z időpontig napi tervé­nek 80 százalékával készült el. Majai József asztalos csoportja már az első 5 óra alatt 80 százalékkal haladta túl normá­ját. Gáli Róza sztahanovista fényező, aki már 1954 május 14 re dolgozik, már az első 4 óra alatt 2 napi normát teljesített. A marosvásórhelyi fütőház két mozdony­vezetője, Gábor Demeter és Ion Gavoi az újév első munkanapján 310 lej értékű fűtő­anyagot takarított meg. ★ A resicai „Sovrommetal“ kombinát Martin kemencéjének acélöntői uj acél osapolássa! fogadták az uj esztendőt. Az év első csapolá­sát Ördög József élolvasztár csoportja végez­te s 27 százalékkal több acélt adott a nor­mánál. Adám Jemanariu olvasztár csoportja is 55 százalékkal haladta túl a tervet, Petru Connea élolvasztár pedig 24 százalékos túl­teljesítést ért el. Ion Pop Popa II, Pavel Rugaci és Taranu Radivoi élolvasztárok csoportjai 4—18 szá­zalékban termeltek terven felül. BÉKÉT A VILÁGNAK! Sztálin eivtárs — a béke őre A nemzetközi feszültség e szakaszában, amikor egyre eszeveszettebbé válik az ameri­kai-angol imperialisták háborús kardesörteté- se, újra felhangzottak a sztálini szavak és örömmel, bizakodással töltik el a világ dolgo­zóinak százmillióit, a becsületes, békeszerető emberek tömegeit. Most, amikor az ujeszten- dő alkalmával, az Egyesült Államokban történő kormányviáltozás időpontjában a „New York Times“ diplomáciai tudósi­tója azt kérdezi, hogy a Szocialista Szovjet Köztársaságok Szövetsége és az Egyesült Ál­lamok élhetnek-e békében az elkövetkező évek­ben — Sztálin elvtárs szavai újból sugároz­ták a szovjet kormány következetes békepoli­tikáját, azt a politikát, amely mögött ott áll a kommunizmust építő hatalmas, legyőzhetet­len nép- „Továbhra is hiszem, hogy az Ame­rikai Egyesült Államok és a Szovjetunió közt a háborút nem szabad elkerülhetetlennek te­kinteni, hogy országaink továbbra is békében élhetnek". Felbecsülhetetlen jelentősége van annak, hogy most, amikor az amerikai imperialisták az egész világgal azt akarják elhitetni, hogy a két ország békés együttélése lehetetlen, Sztálin eivtárs újból, félreérthetetlenül leszö­gezte a Szovjetunió óhaját a békés együttmű­ködésre. Most, amikor az amerikai imperialisták a legaljasabban, cinikus módon szabotálják a koreai fegyverszüneti tárgyalásokat, Sztálin elvtárs történelmi jelentőségű szavai a dip­lomáciai tárgyalások szükségességéről, s a koreai háború megszüntetéséről, az egész vi­lág békeszerető embermillióinak leghőbb vá­gyát felezik ki. Sztálin elvtárs szavai megerősítik bizal­munkat, hitünket abban, hogy a Szovjetunió vezette hatalmas táborba tömörülve, a világ népei megvédik a békét. MAGORI ISTVÁN agromérnök, a temesvári Mezőgazda- sági Főiskola segédtanára Újabb eszmei fegyver a békeharc szolgálatában Aíint minden békeszerető embert, mély megelégedéssel, örömmel és bizakodással tol tött el Sztálin elvtárs válasza, melyet a „New York Times“ tudósítójának kérdéseire adott. Most, az újév kezdetén úgy látom, hogy nem volt év. amely annyira meg­erősítette volna a béke hívéinek táborát, min! a tavalyi év, nem volt még egy év, amely elé annyira felkészülten néztek volna a békére vá­gyó emberek, mint az 1953-as év elé. Sztálin elvtárs gazdaságiam munkája, az SZKP XIX. kongresszusa munkálatainak gazdag anyaga a népek bécsi kongresszusa és most, mint­egy összefoglalva a békeharc perspektíváit — Sztálin elvtárs nyilatkozata: ilyen eszmei Fegyverek birtokában minden biztosíték meg­van ahhoz, hogy a béke védelmének világ­mozgalma uj magaslatokra emelkedjék, uj győzelmeket arasson. Eisenhower elnökkéválasztását úgy értékel­tjük, mint annak kifejezését, hogy az amerikai közvélemény elitélte Truman politikáját, el­itélte a hidegháború szitásának, a koreai há­ború továbbfolytatásának trumani politikáját. De Eisenhower megválasztása nemcsak ezt jelenti. Jelenti azt is, hogy a Wall Streetnek sikerült az Egyesült Államok elnöki székébe ültetnie az amerikai fináncoligarhia, a legag- resszivebb imperialista körök jelöltjét. Ezért a békeszerető emberek érthető aggodalom­mal fogadták Eisenhower megválasztását, mint annak kifejezését, hogy az USA impe- ralistái tovább szándékoznak fokozni a há­borús feszültséget. Sztálin elvtárs válasza, amelyben kifejti, hogy a két rendszer közötti békés együttélés lehetősége továbbra is fennmarad, az a tény. hogy a Szovjetunió ilyen együttélés mellett száll síkra, reménységgel tölt el minden bé­keszérető embert a béke fennmaradásának le­hetőségében. Sztálin elvtárs rámutat arra, hogy a jelen­legi háborús'feszültség okát az imperialisták szovjetellenes uszításában kell keresnünk Ez a sztálini megállapítás Útmutatásul kell szol­gáljon számunkra, hogy fokozott erővel küzd- jünk a háború szolgálatában álló ellenséges ideológia leleplezéséért és ártalmatlanná té­teléért, hogy erőteljesebben és szenvedélyeseb­ben hirdessük az igazat, a szocializmus, a béke táboráról, hogy a szocializmus igazába, ügye győzelmébe vetett tántoríthatatlan hit­tel és bizalommal vértezzük fel diákjainkat és mindazokat, akikhez szólunk. KALLÓS MIKLÓS, a Bolyai Egyetem történelemkarának prodékánja. A Szovjetunió békepolitikájának ragyogó megnyilvánulása Rendkívüli érdeklődéssel olvastam a nagy Sztálin válaszát a „New York Times“ diplo­máciai tudósítójának kérdéseire. A világ dol­gozóinak nagy tanítóját jellemző kristálytisz­tasággal, a kétség legkisebb árnyalata nélkül jut kifejezésre ebben a válaszban a Szov­jet Államnak a béke megvédésére és fenntar­tására irányuló következetes politikája. Minden jóhiszemű, otthonát, családját és hazáját szerető, becsületes ember előtt vilá­gos, hogy a Szovjetunió a béke legkövetkeze­tesebb védelmezője. Mihdazok számára, akik képviselőiket élküldötték a Népek történelmi jelentőségű, bécsi Békevédelmi Kongresszusá­ra, Sztálin eivtárs szavai mint éltető napsu­garak törnek át az imperialisták által táp­lált háborús hisztéria sötét fellegein. Népünk Sztálin elvtárs szavaiban a béke­harcosok legyőzhetetlen erejébe vetett határ­talan bizalom uj forrását látja. E sztálini szavak megerősítik elhatározásunkat, hogy mindvégig harcolunk a békéért. Népünk szi­lárd elhatározása, kímélet nélkül lesújtani bármely ellenségre, amely uj életét, gyümöl­csöző munkáját veszélyeztetni próbálná, min­den ellenségre, amely otthonaink nyugalmát és a békét veszélyeztetné. Népünk a lángeszű sztálini tanítás szelle­mében a szocialista épités utján halad és minden erejét, minden alkotóképességét az emberiség legértékesebb kincse — a béke — megvédésének szolgálatába állítja. ANTON TATU JIANU az RNK főügyésze Dr. Petru Groza elvtárs újévi üdvözlete hazánk dolgozó népéhez Rádióállomásaink 1952 december 31-én éj- félkor közvetítették dr. Petru Groza elvtársi nak a Nagy Nemzetgyűlés Elnöksége elnöké­nek, hazánk dolgozó népéhez intézett ujévf jókívánságait. Dr. Petru Groza elvtárs üdvö­zölte a dolgozókat és az elkövetkezendő évre uj, ragyogó győzelmeket kívánt a szocializ­mus épitéséért és a béke megvédéséért vívott harcukhoz. Jogosan tekinthetünk vissza hazafias büsz- keséggel a most lezárult esztendő nagyszerű vívmányaira — mondotta dr. Petru Groza. Eltökélt szándékunk, hogy továbbfejlesztj'ük < ezeket a vívmányokat. Négy év alatt akarjuk - megvalósítani ötéves tervünket, amint arrg Gheorghe Gheorghiu-Dej elvtárs rámutatott Népi demokratikus rendszerünk azt a célt tűzte maga elé, hogy biztosítsa a dolgozók, egyre növekvő anyagi és kulturális szükség­leteinek maximális kielégítését. Népünk bizakodással lépi át az uj év kü- JjJ szöbét, mert élén a Román Munkáspárt ha^:.- j lad, mert szüntelenül érzi azt a fel-r^j becsülhetetlen segítséget, amelyet a bekeiä-t megingathatatlan bástyájától, a nagy Szov-k. I jetuniótól és személyesen a világ dolgozóinak J.j atyjától és tanítómesterétől, a román nép leg- J jobb barátjától, Sztálin elvtárstól kap. Drága barátaim, jó munkát és 6ok siker! kívánok a most beköszöntő évbeni BOLDOG ÚJÉVET! TÁVIRATOK GHEORGHE GHEORGHIU-DEJ elvtársnak, a Román Népköztársaság Miniszter- tanácsa elnökének. BUKAREST A Bolgár Népköztársaság kormánya és sze­mélyesen a magam nevében kérem, Elnök elv­társ, fogadja az újév alkalmából legforróbb üdvözleteimet. Újabb és újabb siketeket kívá­nok a szocializmus építésében és a békéért vivott harcban, amelynek élén felszabadítónk és védelmezőnk, a nagy Szovjetunió halad. VLKO CSERVENKOV a Bolgár Népköztársaság Miniszter­tanácsának elnöke ★ DR. PETRU GROZA URNÁK, a Nagy Nemzetgyűlés Elnöksége elnökének. BUKAREST IGEN TISZTELT ELNÖK UR! A Román Népköztársaság kikiáltásának ötö­dik évfordulója alkalmából Önnek és Ön-utján az egész népnek legmelegebb testvéri üdvöz­letemet és szívélyes jókívánságaimat küldöm. Újabb nagy sikereket kívánok a román nép­nek a szocializmus alapjainak építésében. Fogadja, Elnök ur, megkülönböztetett tiszteletem kifejezését. WILHELM PIECK, a Német Demokratikus Köztársaság elnöke ★ DR. PETRU GROZA elvtársnak, a Román Népköztársaság Nagy Nemzetgyűlése Elnöksége elnökének BUKAREST A Román Népköztársaság kikiáltásának 5. évfordulója alkalmából engedje meg, Elnök elvtárs, hogy a Magyar Népköztársaság Elnö­ki Tanácsa és a magam nevében szivböljövo jókívánságaimat fejezzem ki. Kívánom, hogy a testvéri román nép továb­bi sikereket érjen el szocializmust épitő mun­kájában és a tartós békéért folytatott harcá­ban. DOBI ISTVÁN a Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsának elnöke I. Ccíoveanu elvtárs átnyújtotta megbízólevelét PEKING (Agerpres) — Az UJ KÍNA hír­ügynökség jelenti: Mint jelentettük, december 29-én Iacob Co- toveanu, a Román Népköztársaság rendk.Vüli és meghatalmazott nagykövete a Kínai Nép- köztársaságban, átnyújtotta megbízólevelét Mao Ce-dun-nak, a Kínai Népköztársaság köz­ponti népkormánya elnökének. A megbízólevél átnyujtása alkalmával Ia- cob Cofoveanu beszédet mondott, amelyben ki­emelte a kínai nép nagy sikereit az uj Kína megteremtésében. A hazájában uj életet építő román nép mély­séges szeretettel és büszkeséggel figyeli a kínai nép nagy vívmányait — mondotta L Cotoveanu. — Ezek az eredmények legyőzhe­tetlen bástyái a békének, és az egyik legna­gyobb akadályt jelentik az uj háború uszitói- nak útjában. A Román Népköztársaság dolgozó népe egyre szorosabb baráti kapcsolatokat teremt a két ország között, politikai, gazdasági és kul­turális téren egyaránt. Népünk meg van győ­ződve, hogy ez a barátság és együttműködés erősiti a béke nagy táborát, amelynek élén a Szovjetunió és Sztálin elvtárs, a világ dolgo­zóinak lángeszű . tanítója és vezére, a béke­harc zászlóvivője halad. Mao Ce-dun elnök a következő válaszbeszé-i det mondotta: örömmel veszem át az ön megbízólevelét) és teljes szivemből köszönöm jókívánságait. Az elmúlt három esztendő során a Kínai Népköztársaság és a Román Népköztársaság közötti baráti együttműködés politikai, gaz­dasági és kulturális téren egyaránt jelentői mértékben fejlődött. Ez a baráti együttműkö­dés jótékony hatással volt Kína és Románia fejlődésére és a két ország népeinek barátsá­gára. Ezen felül, ez a barátság megerősítette a béke és a demokrácia világtáborát, amely­nek élén a nagy Szovjetunió halad. Örömmel köszöntőm az ön kinevezését a Ro­mán Népköztársaság rendkívüli és meghatal­mazott nagykövetévé a Kinai Népköztársa­ságban. Mind a magam, mind a Kinai Nép- köztársaság kormánya nevében, minden támo­gatást megadunk önnek, hogy megerősítse á baráti együttműködést Kina és Románia kö­zött.

Next

/
Thumbnails
Contents