Előre, 1953. május (7. évfolyam, 1730-1754. szám)

1953-05-03 / 1730. szám

Világ proletárjai egyesüljetek l A ROMAN NEPKOZTARSASAG NEPTANÁCSAINÁK LAPJA VII. évf. -1730 sz. 4 oldal ára 20 báni Vasárnap, 1953. május 3. A békeharc és a népek közötti egyűttműködéá megszilárdításának jegyében ünnepelték a világ dolgozói május elsejét A FŐVÁROS LAKOSSÁGA LELKESEN TÜNTETETT A BÉKE ÉS A SZOCIALIZMUS MELLETT Pártunk és kormányunk vezetői ü'dvözlik a telvonuló dolgozókat A kilencedik szabad május elsejét ünnepelte hazánk dolgozó népe. Kilenc szabad május elseje... Harcos évekre, nagyszerű győzelmekre emlékeztető nap. Minden évben a megtett ut felmérésével ünnepeljük ezt a napot. S számvetésünket jogos büszkeséggel adtuk a viiág dolgozóinak tudomására: pártunk vezetésével ismét újabb lépéssel közeledtünk nagy célunk, a szocializmus felépítése felé; szeretett hazánk gazdasági és kulturális felvirágoztatásával, megerősítésével, szilárdítottuk a békéért küzdők hatalmas táborát. A haza iránti szeretet és a proletárnemzetköziség eszméje elválaszthatatlanok egy­mástól. Dolgozó népünk, a béketábor egyik erődje, országa erejének növelésével hitet tett és tesz amellett, hogy harcos hazafiságunk szorosan összefonódik a proletárnemzet­köziséggel. Az idei május elsejei felvonulás lehetőséget nyújtott számunkra, hogy felmérjük: mennyit fejlődtünk egy év alatt. S újra büszkén megállapíthatjuk: országunk gazdasági vérkeringése gyorsabb, ütemesebb; dolgozó népünk győzniakarása, erőtől duzzadó öntudata fejlettebb; alkotó hazafisága merészebb és gyümölcsözőbb mint valaha; terv­feladatai túlteljesítésével építi szeretett, megbecsült hazánkat. Ennek a harcos épitőmunkának seregszemléje volt május elseje. Dolgozó népünk megtanulta, hogy ötéves tervünk négy év alatti teljesítésével megrövidítjük utunkat a szocializmus felé. Nagyszerű eredményeket értünk el tervünk teljesítése során. Egyre több ipari gyártmányon olvashatjuk fejlődésünk bizonyítékának szavait: „Készült a Román Nép- köztársaságban“. Milyen egyszerűek és mégis milyen felemelő érzést váltanak ki mind- annyiunkból ezek a szavak! Május elseje előtt néhány nappal tudta meg az ország népe. hogy nagy tonnatartalmu tehergépkocsikat is gyártunk már hazánkban. Május elseje tiszteletére a perisi „Nicolae Bälcescu“ állami gazdaságban üzembe helyezték az első esőgépet. S a napokban újabb hir adta tudtul, hogy motorkerékpárt és kerékpárt is gyártunk! Szocialista iparunk nagyszerű győzelmei ezek! A május elsejei felvonulás dolgozó népünk egységes, szervezett tüntetése volt, győzelmeink kovácsolója, a párt mellett. Népünk az évek során megtanulta, hogy a párt biztos vezetésével, a Szovjetunió testvéri segítségével felépítheti boldog jövőjét. Az évek bebizonyították, hogy megváltozott életünket, azt, hogy elmaradott agráror­szágból fejlődő iparral bíró országgá váltunk, a párt következetes harcának köszön­hetjük. _ A május elsejei seregszemle a békéért harcoló milliók egységes akaratának a kifejezése volt. „Éljen a népek közti béke!“ — hirdették a feliratok. „Kössenek fegy­verszünetet Koreában!“ „Kössenek egyezményt a nagyhatalmak a béke fenntartására és megszilárdítására!" — követelte ezer és ezer ember. Május elsején büszkeséggel töltötte el hazánk minden becsületes emberét az a tudat, hogy a békéért folyó harcban egy táborban menetelünk a szovjet néppel és a testvéri népi demokratikus országok dolgozóival. Felemelő érzés számunkra, hogy ezen a napon a becsületes emberek milliói a világ minden táján hallatták szavukat s köve­telték a háborús veszély elhárítását. A kilencedik szabad május elsejei felvonulás újabb sikerek elérésére ösztönzi dol­gozó nép inket. Lendületet ad építő munkánknak, harcra buzdít, hogy a nemzetközi szolidaritás hagyományainak ápolásával a világ összes dolgozóival együtt diadalra vigyük a béke ügyét. A Sztálin-tér a nagy ünnephez méltó külsőt öltött. Olyan az egész hatalmas térség, mint szinpompás, csodálatos virágkoszoru, amelyet a sugárút zöldelő fasorai fonnak körül. Az emelvényeken vörös és nemzetiszinü zászló­kat fodroz az enyhe tavaszi szél. A vékony felhőfoszlányokon áttörő napsugarak beara­nyozzák Marx-Engels-Lenin-Sztálin hatalmas­ra nagyított arcképeit. Mellettük jobbra és balra az emelvények fölött Malenkov, Berija és Molotov elvtársak, valamint a kommunista és munkáspártok vezetőinek arcképei. A szem­közti emelvény fölött Gheorghe Gheorghiu- Dej elvtárs és az RMP KV Politbürója tagjainak virágokkal övezett arcképei. Az egész teret uralja a halhatatlan Sztálin örökzöld babérkoszorúkkal és virágokkal dí­szített szobra. A főváros dolgozói minden nagy ünnepen elvonulnak a jólismert szobor előtt és szivüket minden alkalommal újból és újból valami csodálatos meghatottság és me­legség önti el. Ez a .szavakban alig kifejez­hető érzés akkor tölt eí, amikör azzal talál­kozunk, akit örökre és kitörölhetetlenül szi­vünkbe zártunk. Szinte várod, mikor jelenik tneg arcán a jólismert mosoly. Jóleső bizton- tógérzés tölt el, hogy előrelendülő karja a mi boldog és békés jövőnk útját is mutatja. Sztálin elvtárs örökéletü tanításai bevilágít­ják előttünk a szocializmus felé vezető utat 6 uj erőt öntenek belénk legdrágább kincsünk, í béke védelméért vívott harcunkban. A főváros dolgozói azzal a szent elhatáro­lással vonultak el ezen a május elsején is a nagy Sztálin szobra előtt, hogy szakadatlanul tovább erősitik és mélyítik barátságukat a szovjet néppel, Lenin és Sztálin hős népével, amelynek testvéri segítségét uj életünk építé­sének minden pillanatában érezzük. A felvo­nuló százezrek újból fogadalmat tettek, hogy nem kímélik erejüket s törhetetlenül harcol­nak a szocializmus nagy müvének építéséért, a béke védelméért. Reggel 9 óra. A központi emelvényen meg­jelennek a párt és a kormány vezetői, élen .Gh. Gheorghiu-Dej elvtárssal. A főtribünön az alább felsorolt elvtársak foglaltak helyet: Gh. Gheorghiu-Dej, I. Chi- slnevschi, Mogyorós Sándor, Gh. Apostol, dr. Petru Groza, M. B. Mityin, Chivu Stoica, E. Bodnáras hadseregtábornok, C. Párvulescu, dr. C. I. Parhon akadémikus professzor, M Sadoveanu akadémikus, az RMP KV és a kormány tagjai. Részt vettek a diplomáciai testület tagjai is. Május elseje megünneplésén számos kül­földi vendég is részt vett. A Szakszervezetek Központi Tanácsának meghívására eljöttek fővárosunkba: a Szakszervezeti Vüágszövet-ség küldöttsége Irady Eskandary vezetésével; a szovjet szakszervezetek küldöttsége: I. A. Belszkij, a küldöttség vezetője, N. N. Száhov és N. Makszimova, a küldöttség tagjai; a Kínai Népköztársaság szakszervezeteinek kül­döttsége: Tyen Ju-tien, a küldöttség vezető­je, Tzsen Han-szin és Ting Fu, a küldöttség tagjai; az angol dolgozók küldöttsége: Paddy Me Mahon, J. Gemmill és Tom Lervis; a bol­gár szakszervezetek küldöttsége: V. D. Vaszil- jev, a küldöttség vezetője és Szlavova Sz Hrisztova; a csehszlovák szakszervezetek kül­dötte: Vald Vaclav; a Német Demokratikus Köztársaság szakszervezeteinek küldöttsége: Roberta Gropper, a küldöttség vezetője és Jlrioh Iwert; a hindu szakszervezetek orszá­gos kongresszusának küldötte: Shanta Muk- erzsi; a Mongol Népköztársaság szakszer- ■ezeteinek küldöttsége: Batzsargal Bariga- fün, a küldöttség vezetője és Csajzsilzsov Izaranindorzsün; a holland egységes szak- zervezetek központjának küldöttsége: Johan ran Gessel, Gerritt Horn és Frits Pastoor; a íagyar szakszervezetek küldöttsége: Gyenes ndrás, a küldöttség vezetője és Légrádi lugóné. Az RDNSZ meghívására az alább felsorolt lldöttségek érkeztek: az angliai nők orszá- 3s gyűlésének küldöttsége: Oliva Watson, küldöttség vezetője, Mary Wilkie,- Eveline etty loan West, Sylvia Schellard és Mar­liha Ransome; a holland nők küldöttsége: Kleyn Brandenburg, a küldöttség vezetője, Helen Jakobson és Roclofje Vrios. A külföldi vendégek között voltak még: Jacques Denis, a DÍVSZ főtitkára, Jerzy Felicsiac, Namazi, Csen Ta-wej, Iván Basev, Oscar Fischer, Genady Codr, Tran Trong Quat, Sasmite, valamint a IV. Világ- ifjúsági és Diák Béketalálkozó nemzetközi előkészítő bizottságának tagjai és mások. Az emelvényen jelen voltak még sztahano­visták, élmunkások, tudósok, művészek, egye­temi hallgatók, katonák, pártaktivisták és a tömegszervezetek aktivistái, a központi inté­zetek és szervezetek vezetői. Drága hazánk szabadságáért és boldogságáért, a béke szent ügyéért vívott harcukban szerzett érdemeik elismeréseként többük mellét érdemrendek és érmek díszítették. A Sztálin-téri nagygyűlést ä Román Nép- köztársaság himnusza és a béke híveinek himnusza nyitja meg. Chivu Stoica elvtárs, az RMP KV Polit- bürójának tagja, a Minisztertanács alelnöke emelkedik szólásra. Május elseje alkalmából a Román Munkáspárt Központi Vezetősége és a Román Népköztársaság Minisztertaná­csa nevében üdvözli a dolgozókat. A téren egybegyült dolgozók dörgő taps­sal és hosszas ovációval fogadják Chivu Stoica elvtárs beszédét amelyben kifejezésre juttatta népünk törekvéseit, hogy megvédje a békét, hogy együttműködjön valamennyi néppel és hogy nagy lendülettel felépítse a szocializmust. Melegen és szeretettel éltetik a nagy Szovjetuniót, a népünket es a szov­jet népet összefűző örök barátságot, a ro­mán nép győzelmeinek kiapadhatatlan forrá­sát. Gheorghiu-Dej, Gheorghiu-Dej! — százez­rek ismétlik ütemesen népünk vezérének sze­retett nevét Kiáltásaikban benne cseng dol­gozó népünk rendíthetetlen hűsége pártunk bölcs politikája iránt s eltökéltsége, hogy tántorithatatlanul tovább halad a szocializ­mus építésének utján. A zenekar indulójára megkezdődik a dol­gozók május elsejei nagy felvonulása. A munkásgárdák osztagai érkeznek első­nek a térre. Lépteik keményen dobbannak a kövezeten, magasra emelik a vörös és nem­zetiszinü lobogókat. Egy pillanatra megszakad a felvonulók sora. aztán csodálatos kép tárul az emelvé­nyen ülők szeme elé. A sugárút egész szé­lességében pionírok sorakoznak fel. 12 kürtös harsány jelére a gyermeksereg megindul a tér közepe felé. Kezükben virágokat tartanak arcukon boldog moso'y- A dolgozó nép gyer­mekei, akik csak szüleik elbeszéléseiből is­merik a régi világ keserű gyermekéveit. Bol­dog gyermekkoruk minden szépségét és de­rűjét elhozták ide, a Sztálin-térre. A dobpergés lehalkul. Egy csoport pionir kiválik a menetből s futólépésben az emel­vény felé indul. Virágcsokrokkal köszöntik a párt, a kormány és a Nagy Nemzetgyűlés El­nökségének vezetőit. Jelképes mozdony gördül be a térre, rajta vasutas egyenruhába öltözött pionírok tiszte­legnek. Az utána következő csoportok a mun­ka jelképeit tartják magasra: könyveket, va­sutas- és bányászlámnásokft, öntőkanalakat, rádióalkatrészeiket, kertészeti szerszámokat, repülőgépmodelleket. Tömött sorokban — saját zenekaruk indu­lóinak hangjaira — a Munkaerőtartalékok is­koláinak növendékei közelednek. Szocialista iparunk jövendő káderei, sztahanovistái, újí­tói haladnak el a párt és a kormány veze­tői előtt. Több mint 90.000 ifjú tanul or­szágszerte a Munkaerőtartalékok iskoláiban, hogy szakképzettségét egész alkotó erejét a szocialista épitőmunka szolgálatába állítsa. Egész munkásifjuságunk köszöntését hozták el ezek a büszke tekintetű, erőt és értelmet sugárzó ifjak. A növendékek a Demokratikus Ifjúsági Világszövetség hatalmas jelvényét tartják magasra. Egy másik csoport jelszavas táb­lát hoz: „Éljen a harmadik, világifjusági kongresszus!“ „Éljen a negyedik Világifju­sági és Diáktalálkozó a Békéért és Barát­ságért!“ Ujjongó taps és lelkesedés tölti be a te­ret. A fővárosi üzemek, gyárak és munkate­lepek dolgozói érkeznek az emelvény elé. Hatalmas gépek dübörögnek be a térre. 120 lóerős traktorok, óriásdaruk. Hazai gyártnfányu gépek, szocialista iparunk büsz­keségei. Ott jönnek mellettük készítőik, az „Augusztus 23“-üzemek munkásai és tech­nikusai. A Szovjetunió testvéri segítségével, a gyár munkásainak hazafias lendületével egyre újabb és újabb gépek és gépcsopor­tok hagyják el az „Augusztus 23“-üzemeket. A nagy ünnep előtt fejezték be az első román gépkocsik szerelését. A hatalmas teherbírású első román teher­gépkocsik az emelvény elé érnek. Felzug a taps és éljenzés. A gépkocsi készítői — jogos büszkeséggel — táblát emelnek magasra: „Jelentjük Gh. Gheorghiu-Dej elvtársnak, nogy május elseje tiszteletére elkészítettük az első hazai gépkocsit!“ — olvasható rajta. A sürü sorokban közeledő dolgozók . G. M. Malenkov elvtárs és az SZKP KB elnöksége tagjainak aroképeit hozzák magukkal. Lelke­sen éltetik a Szovjetunió nagy Kommunista Pártját, Lenin és Sztálin pártját és a felsza­badító Szovjetuniót, a béke, a demokrácia és a szocializmus bástyáját. Zugnak a jelszavak, éltetik a román-szovjet barátságot, a két nép testvéri együttműködését. Üzemeink, gyáraink dolgozói egymásután jelentik munkasikereiket a párt és a kormány vezetőinek s itt vonulnak a Sztálin-tér köve­zetén az uj gépek és gépcsoportok, munkás­osztályunk hősi munkájának gyümölcsei, A craiovai „Eiectroputere” 10.000 kilowattos transzformátora mögött a bráilai „Progresul" ekszkavátora és hatalmas teljesitőképességü földgyaluja tűnik fel. Oldalán büszkén csillog a sokatmondó, lelkesítő felirat: „Készült a Román Népköztársaságban”. Az „Augusztus 23“ üzemek sztahanovistái büszkén viszik a Minisztertanács termelési Vörös Zászlaját, Elmúlt évi kimagasló sike reikért kapták fezt a megtisztelő kitüntetést. A sürü sorokban felvonuló dolgozók lelke­sen tüntetnek pártunk Központi Vezetősége, a nagy Szovjetunió és a népek közötti barát ság mellett. Május elseje előtt országunk több élüzemét a Minisztertanács elismrő oklevelével tüntet, ték ki. Most érnek a központi emelvény elé a vörösgrivioai műhelyek dolgozói, akik szintén megkapták ezt a magas kitüntetést. Fejük fölé emelik Mao Ce-dun elvtárs arcképét, a nagy kínai nép vezetőjének képét. Hosszú sorokban jönnek a Vörös Grivica munkásai, munkásosztályunk szorgalmas, harcrakész, reményteljes osztagának katonái. Büszkén jelentik a pártnak és a kormánynak, hogy a nyersanyagok és segédanyagok gazdaságos felhasználásával 380.000 lejt takarítottak meg Az ipari üzemek munkaközösségei után a mezőgazdaság élenjáró dolgozói közelednek Elől népviseletbe öltözött kollektivisták, majd a kiváló traktoristák, az állami gazdaságok legjobb dolgozói, a tavaszi vetésben kitűnt kollektivisták és dolgozó parasztok, akik mél­tóknak bizonyultak szövetségesükhöz, a mun­kásosztályhoz. Bukarest tartományban és az egész országban május elseje tiszteletére be­fejezték az első és második sürgősségi sza­kaszba tartozó vetéseket. Falusi kulturcsoportok érnek az emelvény elé. Festői népviseletükben népi táncaikkal fejezik ki hálájukat és szeretetüket Gh. Gheor­ghiu-Dej elvtárs iránt. A perisi állami gazdaság dolgozóinak jel­képes kocsija a gazdaságukban nemrég be­mutatott esőgépet ábrázolja Végtelen áradatként hömpölyögnek tovább a főváros dolgozói. Jelszavak harsannak. Az egyik csoport Kim ír Szén elvtársat élteti. Népünk harci üdvözletét küldi a hős koreai népnek. A „J. V. Sztálin” Scánteia Háza nyomda­ipari kombinát dolgozói érnek a térre. Epitő- munkások, nyomdászok s a központi lapok munkatársai. Kimagasló termelési eredmé nyeiért a kombinát munkaközösségét május elseje alkalmából a Minisztertanács elismerő oklevelével tüntették ki. Az „Augusztus 23“ kultur- és sportpark épi tői tűnnek fel. Csoportjuk előtt nyolc brigádos magasra tartja a munkásosztály nagy tanítói. Marx-Engels Lenin-Sztálin arcképét. Elbrigádosok hozzák a Malenkov és Gheor ghiu-Dej elvtársakat ábrázoló olajfestménye két. Zászlóerdő között termelési grafikon tű­nik fel. Az egyszerű számok kiváló eredmé­nyekről beszélnek. A munkatelep brigádosai május elseje tiszteletére jóval túlszárnyalták vállalásaikat. Gyors ütemben épül a nagy szerű kulturpark, a IV. Világifjusági Talál-ko zó kulturális és sporteseményeinek egyik szin helye. Nemzetiszinü és a DÍVSZ jelvényével dí­szített fehér lobogókat, a Nemzetközi Diák- szövetség fehér zászlaját fodrozza a szél Jelszavas tábláikra a munkatelep építői ti­zenöt nyelven Írták fel a mindnyájunknak legdrágább, legtöbbet jelentő szót: béke. Országunk vidéki élüzemei is elküldték a május elsejei fővárosi ünnepségre uj gyárt­mányaikat, a rohamosan iparosodó ország műszaki fejlődésének kézzelfogható tanuje- leit. A bráilai „Progresul”-gyár büszkesége az első hazai ekszkavátor, amelynek hatalmas puttonya egyszerre feltonna földet emel ki. Az első honi gyártmányú 350 köbcentiméteres motorkerékpárok a cámpulungi IMS-gyárból, a kerékpárok pedig a nagyszebeni „Metalica“- gyárból érkeztek. A „Vasile Roaitá" mezőgazdasági gépgyár remek mezőgazdasági gépeket vonultatott fel, a Szocialista nagyüzemü mezőgazdaság meg­teremtésének nagyszerű eszközeit. Újból változik a kép. A diszemelvény előtt hosszú sorokban vonul fel a fővárosi diákság, a tanársegédekkel és professzorokkal egyetem­ben. Ott haladnak a menetben a hazánkban tanuló külföldi főiskolások is. Diákjaink min­den képességüket a szocialista haza, a dolgo­zó emberiség nagy eszményeinek szentelik. A nagy Sztálin „A szocializmus gazdaság: problémái a Szovjetunióban“ cimü halhatatlan müvét hirdető táblát emelik a magasba. Tudósok, akadémikusok, irók, művészek, filmrendezők haladnak a következő sorokban. Itt vannak az „M. Emincscu“ irodalmi és irodalomkritikai iskola növendékei, a könyv- kiadóvállalatok munkaközösségei. Kulturfor- radalmunk méreteinek szemléltető számada­tait tárják e'énk: csupán 1953 első negyedévé­ben országunkban 7.290.000 könyvet nyomtat­tak. 1949 óta a kiadott politikai, gazdasági, tudományos, műszaki és irodalmi müvek össz- példányszáma elérte a 218 milliót! A könyv a felvilágosodottság, a tudás terjesztésének az eszköze dolgozó népünk életszükségletévé lett! Uj menetoszlop következik: a „Boleslaw Bierut“-üzem dolgozói. Jelszavaik a békesze­rető népek baráti összefogását hirdetik a béke megszilárdításáért és a népek közötti együtt­működésért vívott harcban. A népi demokra­tikus országok kommunista és munkáspártjai vezetőinek aroképeit emelik a magasba. Kife­jezésre juttatják népünk hő óhaját, hogy szüntelenül erősítsük barátságunkat és test­véri együttműködésünket a népi demokratikus országok dolgozóival. Hatalmas méretű színes kép hirdeti a fő­városi „metró” előkészítő munkálatainak meg­kezdését. A földalatti gyorsvasul egyik állo­mását ábrázolja a kép. A kép mögött pedig tömött sorokban haladnak a Metro Főigazga­tóságának dolgozói, akik a terveket készítik, vagy próbafúrásokkal végzik a talajkutatáso­kat a főváros különböző pontjain létesített munkatelepeken. Zugó taps köszönti a „Dinamó“ villamos­motort és felszerelést gyártó üzemek dolgo­zóit. A népi hatalom éveiben épült ez a gyár, amely ma motorokat és különféle villamos- ipari felszereléseket szállít a szocializmus nagy épitőtelepeinek. Tehergépkocsi halad a menet közepén, rajta az első, hazánkban gyártott vil'amos bányamozdony, a bukaresti „Dinamo“-üzem és a craiovai „Eiectropute­re“ munkakollektiváiuak közös müve. A „Repub!ica“-gyár hengerészeinek élén az üzem 120 sztahanovistája halad Vala­mennyi mellén különböző kitüntetések és érdemjelek csillognak. Grafikon jelzi a hen­germű ragyogó eredményét: a hengerelt áruk termelése 1947 óta 344 százalékkal nö­vekedett. A „Rákosi Mátyás“ fémipari üzemek dol­gozói büszkén hirdetik, hogy becsülettel va­lóra váltották a május e'sejei szocialista ver­senyben tett fogadalmakat. Április 30-ig 10 uj motort gyártottak terven felül s 108 000 lej értékű anyagot takarítottak meg. Az el­múlt évben elért kiváló teljesítményéért az üzemet az RNK minisztertanácsa „Elismerő oklevelével“ tüntették ki. A „Vulcan“ fémipari üzem munkásai, tech­nikusai, mérnökei fő jelmondatul a szo­cializmus alapvető gazdasági törvényét vá­lasztották, amelyet Sztálin elvtárs „A szo­cializmus gazdasági problémái a Szovjet­unióban“ cimü zseniális müvében határozott meg. E törvény szavai emelkednek a feje* fölé, mintegy jelezve, hogy az üzem dolgo­zói öntudatosan harcolnak a dolgozó nép növekedő igényeinek maximális kielégítésé­ért. A „Steaua Rosie“-üzem a szocializmus nagy munkatelepeinek gépesítéséhez szüksé­ges felszereléseket állítja elő. Tehergépkocs'- ra felszerelve mutatják be az e'.ss 1200 lite­res betonkeverőgép mintapéldányát, melyet a gyár munkaközössége, a szovjet műszaki leírások alapján készített el. Mellettük fiatal elektrotechnikai üzemeink — Electromagneti. ca, Electroaparataj, Electrouti'.aj, Radio Popu- lar — dolgozói vonulnak fel. A menetben a munkásosztály hü szövetsé­gesének, a dolgozó parasztságnak legérde­l^nvi .“•Vii I'övr'H'f'T.ncvV Gmel, o 1 ,Q községnek a föl: i velői akik a május 1 tisz • teletére rendezett hazafias versenyben elsők­ként fejezték be a tavaszi vetést. A „Gheorghiu-Dej“ készruhagyár munkakol- lektivája büszkén hirdeti, hogy az üzem jó munkájáért elnyerte az RNK minisztertaná­csának „Elismerő oklevelét“. Sürü sorokban haladnak a fővárosi textilgyárak és fonodák munkásnői. Elena Chisiu sztahanovista szö­vőnőnek arcképét viszik, aki a kiváló minő­ségű gyártmányok előállítására irányuló mozgalmat elindította. Pattogó ütemű induló dallamai töltik be az ünnepi külsőt öltött Sztálin-teret: a sportoló ifjúság menetoszlopai közelednek. Szinpompás kép tárul a tekintetek elé. Elől motorkerékpáros csoport halad. Marx- Engels-Lenin-Sztálin arcképeit viszik, majd a zászlóvivők sorai következnek. Diadalma­san lobog az enyhe íuvalatban a bíborvörös zászlók selyme. A zászlóvivők oszlopa után atléták, labda­rugók, kézilabdázók, ökölvívók sizők, vivők, stb. menetelnek. Népi demokratikus rendsze­rünk nagy támogatásban részesíti a tömeg­sport-mozgalmat, amely hatalmas lendület­tel fejlődik A Lokomotiv sportegyesület példás rend­ben menetelő sportolói Gh. Gheorghiu-Dej elvtárs arcképévet vonulnak fel. Utánuk a Hadsereg Központi Házának tagjai, « kato­nai sportolók haladnak. Az első sorokban haladnak a sport érdemes mesterei, a sport­mesterek és a többi élsportolók, akik sok kül­földi versenyen szereztek dicsőséget hazánk sportmozgalmának: Iosif Sárbu olimpiai baj­nok, Gh. Fiat ökölvívó, Sőtér János magas­ugró stb. A Vasas, Bányász, Lendület, Recolta sport- egyesületek után sportrepülők, ejtőernyősök, vitorlázórepülcik és a vitorlarepülőgépmodel- lezők sorai haladnak, majd a Szpárták, Láng és a Tudomány sportegyesületek következnek. A Haladás sportegyesület első soraiban halad Angelica Rozeanu, a sport érdemes mestere aki az ez évi bukaresti asztalitenisz­bajnokságon négy világbajnoki címet szer­zett. Virágfüzérekkel, vörös és nemzetiszinü zászlócskákkal díszített kerékpározók szin­pompás csoportja halad el az emelvények előtt. A sportolók felvonulását a Dinamo sport­egyesület zárja be. Legelői motorkerékpár halad, amelyen kis pionírok vakmerő gúlát emeltek. Motorkerékpárok által tartott emel­vényeken virágcsokrot tartó lányok kört formálnak, élő csokrot alkotnak. Befejeződött a lenyűgöző élményt jelentő csodálatos ünnepi felvonulás. A központi emelvény előtt a rend fenntartásáról gon­doskodó elvtársak sorakoznak fel. S ebben a pillanatban az ajkakon felhangzik az In- ternacionálé harci dallama. Együtt éneklik a jelenlévők a világ dolgozóinak himnuszát, amely diadalmasan szárnya! a tér felett, hir­detve az emberiség tavaszának eljövetelét. A 700 tagú katonazenekar tiszteleg, majd pattogó indulóval elvonul a diszemelvény előtt. A kora délutáni órákban befejeződött a fővárosi dolgozók felejthetetlen május else­jei felvonulása. T VT ;•> ' • • '' ' V ' ’““VvV SS ' w s y ? sppag» fel i mf * fgf * ÖSÉ& Vt fWgy í iftMaNgj iá wSr *' '1 ■ ; V ' ■ ........ , -• ' ‘

Next

/
Thumbnails
Contents