Előre, 1953. július (7. évfolyam, 1780-1806. szám)

1953-07-01 / 1780. szám

A ROMÁN NÉPKÖZTÁRSASÁG NÉPTANÁCSAINAK LAPJA VII. évf.-lTfTO sz. 4 oldal Ára 20 báni Szerda, 1953. julius 1. Néptanácsaink mindennapi tevékeny­ségéből (2. oldal) A nemzeti nyelvek fejlődéséről (2. oldal) „Megalakítjuk az ifjúsági szintet” (3. oldal) LAPUNK TARTALMÁBÓL: ákosfalvi Képek az életéből kollektivisták (3. oldal) Tveraingur utódai (3. oldal)’ Boleslaw Bierut elvtárs beszéde a lengyel tengerészeti ünnepségen (4. oldal) A Német Demokratikus Köztársaság dolgozói hitet tesznek pártjuk és kormányuk mellett (4. oldal) A koreai események (4. oldal) Az Olasz Szakszervezetek Tanácsá­nak határozata (4 oldal) Együtt tiltakozunk a német dolgozókkal a berlini provokációk ellen Hazánk dolgozó népe mély megdöbbenés­sel és felháborodással vett tudomást arról az alávaló provokációról, amelyet a háborús uszítok fasiszta ügynökei a Német Demokra­tikus Köztársaság biztonsága ellen röviddel ezelőtt elkövettek. Dolgozó népünk jogos felháborodását fo­kozza az a tudat, hogy az elmúlt hetek során nem ez volt az egyetlen olyan akció, amely- ilyel a háborús uszítok alá akarták aknázni az emberiség elszánt békeharcának sikerét. Li Szin Man, az amerikai monopolisták dél­körén ’ ügynöke az elmúlt napokban úgy akart akadályt gördíteni a koreai béke megterem­tése elé, hogy megszegte a panmunzsoni fegy­verszüneti tárgyalásoknak a hadifogolycse­rére vonatkozó megállapodásait. Bár e két esemény színhelye többezer kilo­méterre esik egymástól, a berlini fasiszta pro­vokáció és Li Szín Man csel vetése között mégis szoros összefüggés van. Mindkét béke- eilenes akció megrendezésére abban a pilla­natban került sor, amikor a Szovjetunió és a szocialista tábor többi országa következetes békepolitikája újabb erőteljes megnyilvánu­lásaival hozzájárul a nemzetközi feszült­ség enyhítéséhez; mikor az emberiség a bé­keharcban elért sikerein fellelkesülve, ujult reménységgel tekint a jövő felé. Ha mélyére tekintünk a Berlinben lejátszó­dott eseményeknek és a maguk összefüggésé­ben nézzük azokat, nyilvánvalóvá válik, hogy a fasiszta ügynökök által előkészített zav ar­gások a háborús feszültség további fokozásá­ra, a német kérdés békés rendezésének elgán- csolására irányultak. Ismeretes, hogy a Né­met Demokratikus Köztársaság kormánya az utóbbi időben több olyan intézkedést hozott, amellyel jelentősen hozzájárult a dolgozók anyagi színvonalának emeléséhez és életkö­rülményeinek megjavításához. Az NDK kor­mánya ugyanakkor ezekkel az intézkedésekkel is kedvező légkört igyekezett teremteni a né­metek jogos óhajának teljesítésére, az egy­séges, szabad, demokratikus és békeszerető Németország megteremtésére. Mindez ter­mészetesen nincs ínyére Adenáuernek és gaz­dáinak. Félnek attól, hogy végleg elvesztik befolyásukat azok felett a hiszékenyek felett, akiket ágyutölteléknek szántak és háborús propagandájukkal szédítettek. Ugv látják, hogy az NDI< kormányintézkedései akadá­lyozzák őket céljaik elérésében. Ezért ren­dezték meg a berlini provokációt, így akar­ván megzavarni a német dolgozók széles tö­megeit. Az a tény azonban, hogy kísérletük csúfos kudarcot vallott. azt bizonyítja, hogy a német dolgozók döntő többsége idejében felismerte, miiyen szerepet szánnak neki a háborús uszítok és bérenceik. A Német Demokratikus Köztársaság terü­leten ezekben a napokban mindenütt lelkes gyűléseken bélyegzők meg a dolgozók a fa­siszta provokátorok népe Hones mesterkedéseit és fejezik ki e'szá t akaratukat, hogy meg­hiúsítanak minden ciiverziós kísérletet, amely- lyel a nyugati hab -us körök éket akarnak verni az NDK népe és kormánya közé. Ju­nius 23-án Berlin demokratikus övezetében a a „Bergmann Borzig“ turbinagyárban, a „Liebknecht“ transzformátorgyárban, a „Sztá­lin“ villamoskészülék gyárban, az „Október 7“ gépgyárban és sok más üzemben hatalmas gyűléseken fejezték ki a német dolgozók hű­ségüket az NDK kormánya iránt. A munká­sok minden üzémben lelkesen helyeselték a kormány intézkedéseit és egyhangúlag elfo­gadott határozataikban elítélték a 'nyugat- berlini provokátorok cselekedeteit. A berlini üzemek munkásai tevékenyen segítik az NDK kormányát és Németország Szocialista Egy­ségpártját a provokátorok által előidézett ká­ros következmények megszüntetésében. Hazánk, a Román Népköztársaság dolgozó népe a német nép iránti őszinte együttérzés­ből fakadó mély felháborodással vett tudomást arról a provokációról, amelyet a háborús uszí­tok ügynökei Berlinben rendeztek. Dolgozó népünket két világháború tanulságai figyel­meztetik arra a veszélyre, amit a német mi- litarizmus, a hitleri fasizmus feltámasztása jelent. A „Vörös Grivica“ üzemekből, ahon­nan húsz évvel ezelőtt hős vasúti munkásaink elindították a hazánkat akkor fenyegető fa­sizmus elleni harcot, a berlini provokációk hírére üzenetet küldtek a berlini vasúti mun­kásoknak, amelyben harcra lelkesítik őket a provokátorok ellen, az egységes, békeszerető és demokratikus Németországért, „Tudjuk — írták a „Vörös Grivica“ munkásai üzenetük­ben —, hogy a vérengző fasiszta kalando­rok mögött az amerikai reakciós körök és a nyuigatnémetországi nagymonopolisták sorai­ból kikerült ügynökök állanak, akik rettegnek a német nép demokratikus erőinek megszilár­dulásától és a német kérdés békés megoldásá­tól... Tiszta szivünkből szolidaritásunkat fejezzük ki a németországi munkásosztállyal és az összes dolgozókkal a reakció sötét erői ellen, a német nép egységéért és szabadságá­ért, a békéért és a népek közötti barátságért vívott harcban." A fővárosi „Dinamó'-gyár nagygyűlésén mondotta len Morega mérnök: „A Koreában elszenvedett vereség után a béke ellenségei mofct Németországba akarják át­helyezni a háDoru tűzfészkét. A Berlinben megrendezett fasiszta provokáció azonban meghiúsult.' Mi itt megfogadjuk-, hogy mun­kánkkal és éberségünkkel a többi békeszerető néppel vállvetve, megakadályozzuk a háborús uszítok terveinek megvalósítását.“ Az egységes, szabad és demokratikus Né­metország megteremtése nemcsak a német népnek létérdeke, hanem a vi’ág minden né­pének, igy a mi népünknek is. Éppen ezért mindazok, akik fel akarják támasztani a fa­sizmus jítkos szellemét és Németországot újabb há'oorus tűzfészekké akarják változtat­ni, nemcsak a becsületes németek millióival, hanem a békeszer-ető emberiség százmilliói­val találják magukat szemben Hazánk román dolgozóinak oldalán, a né­met nemzeti kisebbségek fiai is szivükből el­ítélik a berlin; békeellenes fasiszta provoká­ciót. Több mint háromezerötszáz munkás vett részt a sztálinvárosi traktorgyárban rendezett nagygyűlésen. A nagygyűlésen Kasper Artur német nemzetiségű sztahano­vista mester is szót kért. „A német -nép — mondotta — sokat szenvedett annak a hábo­rúnak következtében, amelybe Németország volt fasiszta vezetői belekergették. Ma azok, akik a múltban Hitlert támogatták, újból a háború és a katasztrófa útjára akarják so­dorni a német népet. Beszédes bizonyítékai ennek a junius 17-én Berlinben lejátszódott események. A német nép dem'okratikus erói azonban megsemmisítették az idegen zsoldo­sok provokációját. Biztosak vagyunk, hogy a demokratikus erők ezentúl is el tudják foj­tani a fasizmus és a reakció minden kísér­letét.“ A Magyar Autonóm Tartomány székhelyén, Marosvásárhelyen, a „Simó Géza“-gyár nagytermében egymás után kértek szót, hogy tiltakozásukat fejezzék k’ a berlini fasiszta provokáció e'len: Köllő József sztahanov:sia, Bokor András, Rucz János élmunkás. Szabó József technikus, Tóth József munkás és még sokan mások. Megbélyegezték azokat, akik Li Szin Man és az Adenauer-klikk kalandor- politikáját támogat'ák és alá akarják aknáz­ni a békeszérető emberiség béketörekvéseit.Fel­szólalásaik híven tükrözték azt, hogy ha­zánkban ebvotlen becsületes ember sem akad, aki ne gyülqlné a háborús provokátorok ka­landorpolitikáját, akit ne háborítottak volna fel a német demokratikus kormány elleni arcátlan provokációk. Világszerte felharsan a tiltakozás a fasiszta ügynökök berlini provokációja ellen, dil'a- kozik a béketábor legbiztosabb bástyája, a kétszázmilliós, hatalmas szovjet nép, amely kezdettől fogva mindig következetesen támo­gatta a német népet az egységes, demokra­tikus és békeszerető Németország megterem­tésében. A Szovjetunió dolgozói a külföldi bérencek berlini kalandját a béke elleni me­rényletnek minősítik. Moszkva, Leningrad, Kiev, Minszk, Szverdlovszk, Sztálingrád, Gorkij, Rosztov üzemeinek békeharcos dol­gozói a proletárinternacionalizmus és a béke­tábor nevében őszinte szolidaritásukat fe­jezték ki a béke ellenségeinek provokációi El­len harcoló német dolgozókkal. A ,,J. V. Sztálin“ autógyár munkásai üzenetben bá­torították további harcra és munkára a né­met dolgozókat. „Német munkások! Az egész demokratikus tábor odaadó támogatásáról biztosit benneteket! Tömörüljetek szorosabban a Német Demokratikus Köztársaság kormá­nya, Németország Szocialista Egységpártja köré. Éljen a német és a szovjet nép barát­sága és együttműködése!“ Ezek a buzdító, bátoritó szavak a szovjet emberek millióinak szavai, a szovjet nép őszinte békeakarctá- nak, a kommunizmus építői és a német dol­gozók közötti elszakíthatatlan baráti \ kötelé­kek kifejezői. Azt fejezik ki ezek a szavak, hogy a béketábor minden harcosának szilárd meggyőződése az, hogy a fasizmus és az uj agresszió veszélyét ki lehet küszöbölni akár a nyugatnémetországi, akár a délkoreai há­borús uszítok segítségéve! próbálnák is umg kirobbantani. A német népnek tömöritenie kell demokratikus hazafias erőit, hogy a többi békeszerető néppel együtt biztosít­hassa Európa tartós békéjét. Ebben a harc­ban a mi népünk is és minden békeszerető ember baráti segítő kezet nyújt számára.------------------Ss----------------­TÁVIRAT WALTER ULBRICHT elvtársnak, a Német Szocialista Egységpárt főtitkárának A Román Munkáspárt Központi Vezetősége legőszintébb jókívánságait küldi ön­nek, hatvanadik születésnapja alkalmából. Jó egészséget kívánunk önnek, eredményes munkát és teljes sikert a Német Szo­cialista Egységpártnak és a német dolgozóknak az egységes, demokratikus, független és bikeszerető Németországért vívott harcában. A Román Munkáspárt Központi Vezetősége nevében GH. GHEORGHIU-DEJ A külföldi nőküldöttség sztálintartományi látogatásai Elisa Branco, a nemzetközi, Sztálin-békedij kitüntetettje és az országunkban tartózkodó többi külföldi nőküldött hétfőn reggel meglá­togatta a hermányi (Sztálin tartomány) kol­lektiv gazdaságot. A küldöttség a nap folyamán látogatást tett a sztálinvárosi fémipari szakiskolában is. A vendégek elismerően nyilatkoztak az iskola különféle osztályairól, hálótermeiről, étkezőjé­ről, színházáról és az épület körül elterülő szép parkról. Vendégeink hétfőn délután ellátogattak a sztálinvárosi egyesített szülészeti és sebészeti klinikára, majd a Fekete Templomban végig­hallgattak egy orgonahangversenyt Bach, Händel és Franok müveiből. Aratják és csépelik a búzát Arad tartományban (Tudósitónktól.) — Arad tartomány búza­mezőin munkába álltak a kombájnok, arató­kötözőgépek és kaszák. Lendületesen folyik a bőséges, kitűnő termés aratása. A korszerű, gépesített mezőgazdaság nagyszerű eszköze a kombájn, szemveszteség nélkül arat és csépel a zábrányi állami gazdaság búza­földjén. Egy nap alatt 10 hektáron fejezte be a munkát. Hétfő óta kombájn dolgozik a SZIKRA állami gazdaság földvári részlegén Aratási hírek Temesvár tartományból (Tudósítónktól.) — Temesvár tartomány termőföldjein viaszérésben van már az őszi­árpa, búza és rozs. A kollektiv gazdaságok­ban és állami gazdaságokban, az agromini- mum szabályai szerint, gyors ütemben arat­ják a kalászosokat. Az ujszcntcsi PETŐFI SÁNDOR kollektiv gazdaság tagjai junius 26-án má.r befejezték az árpa aratását és ugyanakkor próbaaratást végeztek a búzában. Másnap már három ar,i- tó-kőtözögéppel dolgoztak a buzaföldön és estig 20 hektár búzát levágtak. A kulturotuionban rendezett ünnepségen Donisz Mihály sztahanovista traktorvezető, a remetei GTA dolgozója megfogadta: mun­Szemveszfeségnéíküli aratással erősítjük hazánkat A nagyzeréndj kollektiv gazdaság tagjai már 17 hektáron aratták le a búzatermést. Különösen jó munkát végeztek Mészár La­jos és Bérki Márton brigádjai. A községbeli egyéni dolgozó parasztok, a néptanács vég­rehajtó bizottságának irányításával, lelkesen követik a kollektivisták példáját. Farkas Jó­zsef és Király Lajos dolgozó parasztok ju­nius 28ug learatták egész búzatermésüket. A szécsányi és a szentannai kollektív gaz­daságok tagjai is azon igyekeznek, hogy mi­előbb learassák búzájukat. kájával elősegíti, hogy az ujszentesi kollek­tivisták szemveszteség nélkül arathassák le gabonájukat. A szentandrási állami gazdaságban szom­baton, junius 27-én kezdték meg az aratást. Hat arató-kötözőgéppel két óra alatt 10 hektár búzát arattak le s vállalták, hogy a közel 90 hektár buzavetést kombájnokkal négy nap alatt learatják. ■k Ujszentes községben az egyénileg dolgozó parasztok junius 27-ig 32 hektáron elvégez­ték a tarlóhántást és 11 hektárt bevetettek csalamádéval. Állandó újító kiállítás a fordái cementgyárban A napokban nyitották meg Tordán a „Szocializmus Győzelme“ cementgyárban az újítók és észszerüsitők állandó "kiállítását. Mintegy 3Ö, már elfogadott ujitást állítot­tak :tt ki, ezenkívül az újítások kicsinyített mását, fényképeket és rajzokat. Amint ez a kiállítás is bizonyítja, a gyár műszaki kabinetje ebben az évben — a párt- szervezet irányításával és az üzemi bizott­ság segítségével — eredményesen mozgósí­totta az üzem munkásait és technikusait minél több találmány, újítás és észszerüs'íés benyiiüására. Az év etejétől junius 15-ig 67 javaslatot adtak, be a műszaki kabinetnek, háromszor annyit, mint az elmúlt évben. A javaslatok közül eddig 39 ujitást és észs/.c- rüsitést alka'maztak a termelésben s ezáltal mintegy 780.000 lej értékű megtakarítást ér­tek el. Az újítások lehetővé tették, hogy bi­zonyos munkafolyamatokat 20- dolgozóval kevesebb végezze el s ugyanakkor 19 száza­lékkal csökkent a szükséges munkaidő. A legfontosabb ujitások közé tartozik Ste- ,f.an Feurdeanu mülakatos kezdeményezése, á kupoló-kemence megtöltésének gépesítése. Stefan Feurdeanu újítása mintegy évi 10 000 lej megtakarítását és négy munkaerő fel- szabadulását jelenti. Petre Pinteá, a kőzuzó- gép egyes alkatrészeinek módosításánál al­kalmazott újításával 3700 lejt takarít meg az üzem. A forgókemence kijárat’ keretrészének mó­dosítása — Faur Simion sztahanovistames­ter észszerüsitére — szintén jelentős meg­takarítást eredményezett. Nagy mértékben megkönnyítette az újító és észszerüsitő munkások és technikusok tevé­kenységét az üzem műszaki könyvtárában lévő számos műszaki folyóirat és könyv ta­nulmányozása. Egyre több rádicsifási állomás Hunyad tartományban ebben az évben 15 százalékkal több rádiósitási állomást szerel­tek fel, mint tavaly. A szerelők odaadó munkája folytán az uj hangszórók, beszerelésének egész évi tervét eddig már 93 százalékra teljesítették. A közvetítések megjavítása céljából az uj ráiió- sitási állomások íelszere'ésével párhuzamo­san megkezdték a hozzávaló stúdiók beren­dezését. A műsor összeállításának megjavítása ér­dekében tanfolyamokat szerveztek a iád:6- sitási állomások felelőseinek kiképzésére. Az állomások felelősei megtanulják, hogyan kell összeállítani az állomás műsorát úgy, hogy az megfeleljen a hal’gatók növekvő igényeinek. Az egeresi bányászok munkasikerei Augusztus 23 és a IV. Világifjusági és Diák-Béketalilkozó tiszteletére* az egeresi (Kolozsvár tartomány) szénkitermelő vállalat bányászai junius elsejétől mostanáig jelen­tős mennyiségű szenet fejtettek ki terven fe­lül. Az 5. számú bánya munkaközössége 11,62 százalékkal teljesítette túl tervfeladatát. Du- mitru Muresan, Clement Moldovan és Teo­dor Iiies csoportjai érték el a legjobb ered­ményt: 15—20 százalékkal haladták túl terv- feladataikat. A 2. számú bánya bányászai és techmku- sai 1,70 százalékkal teljesítették túl a terv- előirányzatot. Az előkészítő munkálatoknál Petru Pitig és Ion Ciupea sztahanovisták csoportjai kerültek az élre, napi másfél nor­mát teljesítettek. Az előhajtásnál Gheorg'ne Marcus étmunkás csoportja tűnt ki 45,81 szá­zalékos tervtulteljesitéssel. A „November 7“-bányában Ion Ernst sztahanovista brigádja végez kiváló munkát; napi 67 százalékkal több szenet fejt ki ter­ven felül. Három év telt el azóta, hogy megalakítot­tuk kollektiv gazdaságunkat. Az aratás min­dig ünnep volt számunkra, de soha# még olyan lelkesen nem készültünk rá, mint az idén. Oly bőségesnek ígérkezik a termés, hogy többen uj ház építését tervezik, tehén- vásárlásra számítanak a jövedelembő!. A kormány- és párthatározatot feldolgoz­tuk és megfogadtuk: úgy dolgozunk a beta­karítás idején, hogy egyetlen szem gabonánk se vesszen kárba. Vezetőtanácsunk kiosztotta az aratással és csépiéssel kapcsolatos teendőket és na­ponta ellenőrizzük: hogyan hajtják végre gazdaságunk tagjai a határozat előírásait. Minthogy nekünk nincs arató-kötözőgé­pünk, szerződést kötöttünk a gátaljai GTA- val s igy négy gép áll rendelkezésünkre a kampányban. Kovácsmühelyünkben négyen dolgoznak a javításokon. Negyven kocsit már kijavítot­tunk és húsz uj tartalékkocsival biztosítjuk a szállítás zavartalanságát. Több mint 1100 hektár gabona vár Mara­tásra. Rendszeresen 324 munkaerőre szá­míthatunk, de felvilágosítással, meggyőzés­sel igyekszünk még több tagot bevonni a folyamatos munkába. Uj tagjainknak, akik erre rászorulnak, élelmiszert juttattunk (juhturót, lisitet és egyebet), hogy az aratás ideje alatt semmi- V" o szenvedjenek Irányt. A gépeken kívül nyolcvan kiskaszával kezdjük meg az aratást. Tizenöt napra ter­Eddigi munkánk hiányosságaiból okulva, alaposan előkészítettük a nyári kampányt. Junius első felében befejeztük 49 traktor, 49 arató-kötözőgép, 39 traktoreke és 10 cséolő- gép javítását. Kormányunk gondoskodása folytán hat uj kombájnt kaptunk s most már jó esélyekkel indulunk a gabonabetakaritás- nak. Gazdaságunk hat részlegében tizenhat szérűt jelöltünk ki s a tűzvédelmi berende­zéseket is előkészítettük. Tizenöt napra ele­gendő üzemanyagot tároltunk a gazdaság te­rületén és kötözőzsineg-szükségletünket is biztositottuk. Hatvan tagot számláló tizen­öt brigádunk munkaversenyben van és száz­hetvenkét egyéni versenyzőt is szerveztünk. Legjobban dolgozik a fényi gazdasági egy­ség és különösen Tussler Ferenc II. számú brigádja. Az élenjárók közé sorolhatjuk veztük a gabona vágását, de reméljük, hogy az aratógépek segítségével előbb készen le­szünk. Kijelöltük a szérűket és tűzbiztonsági fel­szerelésről is gondoskodtunk. Hatvan vagon gabona tárolására rendezkedtünk be. Ki­takarítottuk, kimeszeltük és fertőtlenítettük a raktárakat. Elkészítettünk 178.000 rozskö­telet. A GTA-tól kapott két cséplőgéphez be­osztottuk a munkásokat és az ellenőröket is. Az aratás előkészítése során nagy segítsé­günkre volt az uj minta-alapszabályzat. El­mondhatjuk, hogy amióta ismertettük, tag­jaink még nagyobb örömmel járnak munká­ba. Követendő példának említhetjük V. Sza­bó Jánosnét és Aranyi Pált. A mezei munka­versenyben Vicze András brigádja vezet. Szilárd elhatározásuk, hogy az egész kam­pányban ők lesznek az élen. Az egyéni versenyben kitűnik: Sós Má­ria, Kótai József és' Haág István ifjúmun­kás. így folyik a munka nálunk. ígérjük, hogy valóraváltjuk Gheorghiu-Dej elvtársnak az élenjáró kollektivisták kongresszusán tett fogadalmunkat: szemveszteségnélküli aratás­sal gazdagítjuk hazánkat, növeljük a gabona­termesztést, becsülettel küzdünk a magunk munkahelyén ötéves tervünk négy év alatti teljesítéséért. SZÖGYENYI ANDRAS a végvári DÓZSA GYÖRGY kollektív gazda­ság Munkaérdemrenddel kitüntetett elnöke Reitsch Heinrich, Bogdan Ion és Putinelu Vasile traktonistát is. Száznyolcvanöt idénymunkást — közöttük ötven gépészt — a munkahelyen szakképe­sítettünk. Hétszáz idénymunkás részére biz­tosítottunk szállást és . megfelelő élelmezést. A munkaerőnek mindössze 70 százalékát kö­töttük le szerződéssel, a hiányzó 30 száza'é- kot pedig napszámosokkal pótoljuk. Nem tud­tuk elérni azt sem, hogy mind a tíz cséplő­géphez szerződtetett munkaerőnk legyen; a mezőgazdasági szakszervezet segítségével csak nyolc cséplőgép személyzetét biztos't- hattuk. Most a rajoni munkaerőelosztó hiva­talhoz fordultunk és reméljük, hogy innen is segítséget kapunk: teljes létszámmal kezd­hetjük meg a nyári kampányt. LADO SÁNDOR az ujpécsi állami gazdaság igazgatója A nagybányai helyiipari vállalatok fejlődése Nagybánya tartományban eddig 22 helyi ipari vállalat létesült, amelyek a helyi erő­források észszerű felhasználásával 370 féle árucikket gyártanak. A fémipari, vegyi, kerámiai, üveg- és bőrdíszmű árukon kivüi, építkezési, villamossági anyagokat és élelmi cikkeket is. — A „Május 1“ kombinátban több mint 150-féle gyártmányt: „P'onir“-darukat, betonkeverőgé­peket, mérlegeket, kályhákat, festéket, népi bútorokat,, szappant, gombokat, fésűket, sib. készítenek. A „Closca“-Ü7,em is több mint 60-féle közszükségleti cikket gyárt: kály­hákat, hidraulikus emelőket, franciakulcsokat, satukat, fonógépeket, hűtőszekrényeket, tég­lát, stb. Az „Ilié Pintilie“-üzemben népi bú­tort, cserépkályhát és kaptárokat gyártanak. Valamennyi vállalat munkaközösségének szívügye a tervfelad'atok tulteljeshése. Az el­ső negyedévben 6,23 százalékkal haladták túl a tervfeladatokat. Ebben az időszakban 22- re emelkedelt a sztahanovisták és 444-re az élmunkások száma. A nagybányai helyiipari vállalatoknál ed­dig 4 ujitást és 3 észszerüsitést vezettek be. Alkalmazásuk óta megjavult a termelési fo­lyamat és jelentős megtakarításokat értek el. Szép eredményekhez vezetett a „Tudor Vladimirescu"-gyárban dolgozó Biró Zoltán sztahanovista nagyfontosságu újítása. Bíró elvtárs hordódonga formálógépet és egy dongabütüzőkést szerkesztett. Ezt a művele­tet eddig kézierővel végezték. .A tartományi néptanács kiállításon mu­tatta be a helyiipari vállalatok készítmé­nyeit. A kiállítás látogatói megismerkedhettek azzal a szép fejlődéssel, amelyet a tartomány természeti kincseinek felhasználása nyomán értek el. A sztahanovista iskolák eredményei Az aranyosgyéresi „Sodronyipar"-üzemek- nél a napokban fejeződtek be a sztahanovis­ta iskolák. Az évzárás alkalmával tartott beszámolókból és a hozzászólásokból kitűnt, hogy a sztahanovisták, technikusok és mér­nökök Vezetésével működő iskolák nagy mértékben hozzájárultak a részvevők szak- mai szkTV'malrnnl; ?mr-!Ásc!isz <*** ? termelés és a munkatermelékenység növelé­séhez. A Martin-kemencénél dolgozó munkások többsége a Stanciu Augustin sztahanovisia és Oltean loan mérnök vezette isko'ában tanult. Ezek az elvtársak a Matuiinyec- gyorscsapolási módszerével kapcsolatos is­mereteket sajátították fel. A tanultak újabb munkasikerek eléréséhez segítették őket. Mig márciusban a Martin-kemence tervét 102 százalékos arányban teljesítették, add;g áprilisban és májusban 102,9, illetve 112,5 százalékkal teljesítették túl a tervet. A martinászok továbbra is lankadatlan szorgalommal dolgoznak. így az első félévi tervet határidő előtt teljesítették és junius 23-án már ju'.ius 17-re olvasztották az acélt. Dragomir Victor és Balta János munká­sok az évzáró alkalmával vállalták, hogy is­mereteiket munkatársaiknak is tovább adják, így akarják elősegíteni a munka általános fellendülését és az üzemi terv határidő előtti teljesítését. Harc a bőséges termésért az ujpécsi állami gazdaságban RÖVIDESEN KITÁRJA KAPUIT A FŐVÁROSI DALSZÍNHÁZ Most veti le állványruháját a fővárosi Dalszínház épülete. Egyelőre még csak sap­káját vetette le s magas, büszke homlokzata messze világit az épületet körülvevő zöld lombok koszorújából. Körülötte, mint szép festménynél a keret, kibontakozik a pázsitos, virágdiszes park. Rövid idő múlva teljesen elkészül a Dal­színház. Még néhány hét választ el attól a naptól, amikor teljes pampájában köszöntheti a Világifjusági Találkozót és a hazánkba érkező ifjú vendégeket. Erre a nagy napra diszitik kivül-belül a dal, a vidámság e szépséges palotáját. — Olyan szép kell legyen a m; Dalszínhá­zunk, amilyenhez hasonló nincsen még egy! — mondják épitői és olyan büszkén, olyan szeretettel csinosítják, hogy valóban az or­szág egyik legszebb épületévé kell válnia. A szinház csúcsán vörös zászlót lenget az enyhe nyári szél. Az állványokról vidám nóta sző száll. Nyikorgó csiga húzza fel az emeletre a diszitö-kellékekkel telt, hatalmas tégelyeket. Odafenn ügyes kezek kapják el és szállítják tovább, rendeltetés; helyére. A homlokzatnál Gönczi Imre dolgozik cso­portjával. Olyan lendülettel, olyan lelkesen, hogy napról napra, óráról órára egyre lejjebb szállnak az állványokon. Ez a lendület állandóan magasabbra röpíti napi tervtultel- jesitésüket. 120, 130, 140, 150 százalékra. És nincs megállás. Ugyanígy halad a munka a tágas termek­ben, csarnokokban is. A hatalmas előcsarnokban a márványlép­csők karfáit szerelik. Gyönyörű, karcsú osz­lopok tartják ezt a karfát. Az öltözőkben, a falatozókban, a dohányzócsarnokokban egyre Az élenjáró Pongrácz Dénes gipszszobrász csoportja 120 százalékkal túlteljesíti normá­ját a Dalszínház külső díszítésén. jobban bontakoznak ki a falak, a mennyezet díszítései. A földszintről szemlélve égbenyulónak tet­sző állványokon dolgoznak Móricz János cso­portvezető és Hamüscher Mihály ifjú sztaha­novista csoportjai. A mennyezetre tölgy- és platánfából készült, csodásán szép díszítése­ket helyeznek. Sima, fmoman erezett leveleket, kecses virágokat, rozettákat, virágfüzéreket, Cristea Constantin faragómester csoportjának remekeit. Egymással versenyezve dolgoznak. Hol az egyik, hol a más:k csoport tör élre, de valójában sem lelkesedésben, sem ügyes­ségben, de még százalékarányban sem ma­rad el egyik a másik mögött. 120—150 szá­zalék a napi tervtulteljesitésük. A hatalmas, korszerű forgószinpad már ké­szen áll. Csak a függönyök felszerelése van hátra. A termeket és csarnokokat összekötő ajtókat is szebbnél-szebb, faragott mintákkal fogják díszíteni. Felettük márványból készült ivek tartják a fa'at. A márványivek beépítését Török József élcsoportvezető végzi társaival, ugyanolyan gondosan, lelkesen, mint Hamli- scher a mennyezet, vagy Göncziék a hom­lokzat díszítését. Gyorsan, szinte szemlátomást formálódik, szépül a szinház külső és belső képe. Rövide­sen kialakul végleges forqiája és ledobja ma­gáról — mint az első útjára felröppenő pil'e lárváját — á'lványruházatának utolsó marad­ványait is. És ebben nemcsak a szakmunká­sok — a szinház építésének és szépítésének állandó dolgozói segítik. Nap mint nap az ifjak százai özönlenek a munkatelcpre, hogy ütemes, jól megszervezett önkéntes munká­jukkal siettessék a Dalszínház díszítésének gyors befejezését. Jüilág proletárjai egyesüljetek }

Next

/
Thumbnails
Contents