Előre, 1953. augusztus (7. évfolyam, 1807-1832. szám)

1953-08-01 / 1807. szám

Világ proletárjai egyesüljetek /, A ROMAN NEPKÓZTARSASAG NEPTANACSAINAK LAPJA VII. évf.-1807 S2 4 oldal Ára 20 báni Szombat, 1953 augusztus 1. LAPUNK TARTALMÁBÓL: A III. Világifjusági Kongresszus munkálatai (2. oldal) Beszélgetés William Heinesen dán Íróval a Fesztivál nemzetközi iro­dalmi pályázatáról (2. oldal) 157 film a Fesztivál műsorán (2. oldal) Ezrével érkeznek a Fesztivál városába a világifjuság képviselői (2. oldal) Uj békealkotások a Vörös Grivicán (3. oldal) A Moszkva városi pártszervezet ak­tívájának ülése az SZKP 50. évfordu­lójának tiszteidére (3. oldal) Németország Szocialista Egységpárt­jának uj irányvonala és feladatai (4. oldal) A szovjet kormány jegyzéke Francia* ország kormányához (4. oldal)] A Szovjetunió külügyminisztériumán nak közleménye (4. oldal)] A békeszerető népek ünnepük a koreai fegyverszünetet (4. oldal), A koreai katonai fegyverszüneti bw zottság ülése (4. oldal)] n .«njjBn-«iwwwin » ■' ■< Néptanácsaink a dolgozók igényeinek kielégítéséért Az elmúlt három évben több erdőt ültettünk, mint ezelőtt 25 év alatt ' Hazánk dolgozó népe, a párt vezetésével, taagy lelkesedéssel épiti az uj élet, a szo­cialista élet alapjait. Dolgozóink egyre na­gyobb eredményeket érnek el a termelésben, mert tudják, hogy a szocialista termelés cél­ja az ember szakadatlanul növekvő anyag' és kulturális szükségleteinek maximális ki­elégítése; tudják, hogy országunk gazdasá­gi erejének megszilárdulása a dolgozók nö­vekvő jólétének az alapja. Országunk gazdasága — nap-nap után, .szüntelenül fejlődő békegazdaság. Tervszerű gazdálkodásunknak békés építő céljai vannak, ötéves tervünk és nagyszabású villamosítási tervünk olyan vívmányok megvalósítását tűz­te ki célul, amelyek országunk függetlensé­gét és nemzeti szuverénitását, a békét vé­delmezik. Terveink nyomában uj életre kel­nek az ország valamikor elmaradt vidékei. A dolgozók szolgálatába állítjuk' hazánk ter­mészeti kincseit, a föld felszínén és méhében rejlő gazdagságot. Dolgozó népünk eddigi győzelmeinek for­rása és az előtte álló nagy feladatok sikeres megvalósításának biztosítéka — a párt veze­tése. A párt a munkásosztály és az egész dolgozó nép vezetőereje. A párt és a kor­mány megmutatja azt az utat, amelyen dol­gozó népünk győzelmesen haladhat előre, a szocializmus építésének utján. A párt politikájának középpontja; az em­ber a maga szükségleteivel. A dolgozókról való szüntelen gondoskodás, jólétének, anya­gi és kulturális színvonalának állandó eme­lése, a dolgozók vidám, boldog életének meg­teremtése — pártunk számára a legfőbb tör­vény, e cél szolgálatába állítja minden erő­feszítését. Jogos büszkeséggel nézünk ma szét sze­retett hazánk tájain. Miénk az ország, a dolgozók javára épül, szépül. Felbecsülhetet­len értékű vívmányai a mi életünket te­szik szebbé, jobbá, könnyebbé. Évről évre gyarapodik, gazdagodik hazánk, ereje mind­inkább megszilárdul, biztos léptekkel hala­dunk a szocializmus felé vezető nagyszerű utóin. Felemelő az a tudat, hogy a gyárak és üzemek az egész dolgozó nép tulajdonában vannak. Hatalmas v.'vmány, hogy a dolgozó parasztság egy része vég'egesen szakított a szegénységgel és a párt iránymutatását kö­vetve, a kollektiv gazdálkodás útjára lépett. Kérdezzük meg bármelyiküktől, mit jelent ne­kik az uj élet. Azt jelenti, amit Ungvári Mi­hály bonchldai kollektivista így foglalt össze: „Ha valaki azt mondaná, hogy legyen minden újra a régi, széjjelszabdalná a földeket, el­venné a házamat, az istállómat, tehenemet, mindent, amit a kollektívában szereztem és azt mondaná, hogy éljek úgy, mint régen — hát... nagyon megjárná. Mi már lakatot lettünk arra az ajtóra, amely mögé bezártuk a nyomorúságot.“ Minden, ami történik, minden, ami épül ebben az országban, a dolgozó emberért van. A szocialista ipar, a nehézipar — az ipar alapjának az alapja — azt a célt szolgálja, hogy egyre jobban megkönnyítsük az ember munkáját, hogy egyre több géppel lássuk el a könnyűipart, hogy egyre több közszükség­leti cikket juttassunk a dolgozóknak. A szo­cialista ipar össztermelése 1953 második ne­gyedében 19,1 százalékkal volt nagyobb, mint az elmúlt év ugyanazon időszakában. Beszédes számadatok tanúskodnak köny- nyülparunk fejlődéséről. Idei tervünk előirá­nyozza, hogy az 1950. évi színvonalhoz vi­szonyítva 11 százalékkal fokozzuk a selyem­A Szovjetunió Kommunista Pártja Központi Bizottsága Propaganda- és Agitációs Osz­tálya és az SZKP KB mellett működő Marx- Engels-Lenin-Sztálin Intézet tézisei „Ötven éves a Szovjetunió Kommunista Pártja szőttesek, 37,6 százalékkal a pamutszővetek és 25 százalékkal a gyapjúszövetek termelé­sét. Kenyér- és tésztagyártó iparunk 1953 első felében 126,6 százalékkal több kenyérfé­lét és száraztésztát készített, mint az el­múlt év hasonló időszakában. Az év végéig pedig 124 százalékkal több egységes lisztből készült kenyeret, 124,1 százalékkal több fe­hérkenyeret, 140,9 százalékkal több száraz- tésztát fog gyártani, mint 1951-ben. Mind­ezek — és egyéb intézkedések — jelentősen hozzájárulnak a dolgozók ellátásának megja­vításához. Szocialista iparunk felvirágzásával párhu­zamosan növekszik a munkásság száma. S véglegesen megszüntettük a burzsoá-földes- uri rendszer átkos örökségét, a munkanélkü­liséget. Államunk biztosítja a munkához való jogot. Népi demokratikus rendszerünk — a munka törvényadta joga mellett — meg­teremti a könnyebb és jobb munka feltéte­leit is. Mind több gép kíméli a dolgozók erejét, mind több munkavédelmi intézkedés óvja egészségüket. Alkotmányunk szentesí­tette a pihenéshez való jogot is. Csupán 1953. második negyedében több mint 32.000 dolgo­zó töltötte szabadságát a Szakszervezetek Központi Tanácsának üdülőotthonaiban és szanatóriumaiban. Az ország legszebb vidé­kein pihennek a dolgozók, felfrissítik fizikai és szellemi erejüket s aztán uj lendülettel kezdenek munkához. „Felejthetetlenek marad­nak számomra azok a napok, amelyeket sza­badságom ideje alatt a tengerparton töltöt­tem — írja szerkesztőségünknek Horváth Gyula, a kolozsvári Február 16 vasúti mű­helyek dolgozója. — Ezúton mondok köszö­netét pártunknak és kormányunknak, amiért lehetővé tették, hogy ilyen kellemesen tölt- hessem szabadságomat." Számtalan levélben mondanak köszönetét a dolgozók a társada­lombiztosítás utján kapott segítségért, mun­kaképtelenek és öregek a nekik juttatóit nyugdíjért, apák és anyák a községben fel­épített uj iskoláért, kulturotthonért, bölcső­déért, szülőotthonért, napköz; otthonért, az uj klubért, az uj kórházért, az uj lakásért. A dolgozók jólétéért vivott harcban elért sikereinkből újabb győzelmek fakadnak. Lép- ten-nyomon érezzük, hogy a párt és kormány mindennapi, legfőbb gondja: a városi és falusi dolgozók anyagi és kulturális színvo­nalának . szüntelen emelése. Hathatós intéz­kedések történtek a városok élelmiszerellátá­sának megjavítására, a mezőgazdasági ter­mékek mennyiségének növelésére. Dolgozó népünk élet- és kulturszirtvonalá- nak további emelésében jelentős feladataik vannak az állami és a gazdasági szerveknek. Gondoskodnak kell arról, hogy működésűk területén minél nagyobb arányban kielégítsék a dolgozók igényeit. Vonatkozik ez elsősor­ban a néptanácsokra, amelyek szoros kap­csolatban állnak a széles nép tömegekkel. Feltétlenül szükséges, hogy a néptanácsok figyelmesen hallgassák meg a tömegek sza­vát, vegyék tekintetbe a dolgozók vélemé­nyét és javaslatait. Ismerjék a dolgozók anyagi és kulturális szükségleteit, gondos­kodjanak azok kielégítéséről, ösztönözzék a dolgozók alkotó kezdeményezését, vonják be őket a különböző kérdések megoldásába. Dolgozó népünkben kiapadhatatlan erő­források rejlenek. A nép alkotóképességét ki­bontakoztatni, újabb győzelmek kivivására összpontosítani — ime a néptanácsok nagy­szerű, megtisztelő feladata. (1903—1953)“ román nyelven megjelent bro­súra formájában a Politikai Kiadó kiadásá­ban. A brosúrát 100 ezer példányban adták ki. Mindjobban gépesítik a Feleacul cukorkagyárat (Tudósítóinktó!). — A kolozsvári Feleacul cukorkagyár fejlődése ékesszóló példa arra, hogy szocialista vállalataink a -legmodernebb technikával ellátott nagyüzemekké növeked­nek. A Feleacul cukorkagyár a legutóbbi két év ben gyökeresen megváltozott. Ahogy mondani szokás: mmtha kicserélték volna. 1951 óta Cseh Piroska a gyár igazgató­ja. Amikor átvette a vezetést, hiányos volt a szervezés, kezdetleges a berendezés. Azóta uj épületeket emeltek a gyár udva­rán. A gyár majdnem minden osztályán gé­pes-tették a termelést. A régen kézierővel és lábpedállal hajtott gépeket most már villany hajtja, ami óriási könnyebbséget jelent a dol­gozóknak és sokszorosan növeli a munka termelékenységét. A kifőző-osztályt kibővítet­ték és bevezették a földgázt. A raktár­ból önműködő felvonó hozza a nyersanyagot. A karamella-osztályon négysoros automata szalag szállítja a cukorkát az öntőgépből a rostába, majd a szintén villannyal működő porhintőbe. Uj cukorkatöltő gépet ’s felsze­reltek. A termelés korszerűsítése fell end i tette a munkát. A dolgozók érzik az irántuk meg­nyilvánuló gondoskodást és azt munkájukkal igyekeznek meghálálni. A karamella-osztá­lyon dolgozó öttagú ifjúsági brigád hiányta­lanul teljesítette munkafelajánlását és Így el­nyerte az üzem élbrigádja címet. Zavodni Kálmán élmunkás szerelő a Fesztivál tiszte­letére megvalósított újításaival jelentős ősz- szeget takarított meg a gyárnak. Az Augusztus 23 Kultur- és Sportpark épitését befejezték. A munkások, techniku­sok és mérnökök, a fiatal brigádtagok és az önkéntes munkát végző fővárosi dolgozók lelkes munkája újabb békeatkotással gyara­pította Bukarestet. Az Augusztus 23 Kuttur- és Sportparkot a IV. Világifjusági és Diák- Béketalálkozó tiszteletére átadták rendelteté­sének. A park óriási méretű stadionjában, szabad­téri színházában, bábszínházában és a park­ban zajlik le a Fesztivál ideje alatt a békéért, és a népek közötti barátságért harcoló világ­ifjuság ünnepség" és számos rendezvénye. A park felavatási ünnepélye péntek reggel zajlott le a park szabadtéri színházában. Részt vettek a felavató ünnepségen a Nagy Pénteken este a báneasai állomáson a fő­városi ifjak ezrei fogadták a Fesztiválon részvevő szovjet ifjúsági küldöttséget. A pénteken este megérkezett szovjet ifjú­sági küldöttség 571 személyből áll. Megérkezett a moszkvai diákok 74 tagú „Csájkovszkij“ szimfonikus zenekara N. P. Aneszov professzor vezetésével, a moszkvai diákok Vladiszlav Szokolov professzor vezet­te 70 tagú énekkara, a Kalugina vezetése alatt álló omszki szibériai népi énekkar, 1 Az utóbbi három év folyamán nagyobb te­rületet erdősitettünk, mint a burzsoá-földesuri rendszerben 25 év alatt. Erdészeink a leg­újabb munkamódszereket alkalmazzák és arra törekednek, hogy az évi erdősítési tervet a kitűzött határidő előtt teljesítsék. Az első félévi tervfeladatokat 114 százalékra teljesí­tették, ami egyúttal az egész évi terv 98 szá­zalékos teljesítését is jelenti. A cpnsfantatartományi erdészeti hivatal 200 száza'ékra, a iasi 182 százalékra, a bu­karesti pedig 148 százalékra teljesítette félévi erdősítési tervét. A suceavatnrtományi erdé­szeti h'vatal május 26-án már egész évi erdő­sítési tervét befejezte. A plenitai (Craiova tartomány) erdészeti hivatal területén dolgozó munkások szovjet módszerrel széles sávban vetették a magvakat és ezzel kitűnő eredményeket értek el. Az el­vetett akácmagvak mind kikeltek és a cse­meték szépen fejlődnek. Az első félév folyamán a brosten: erdészeti hivatal munkásai 2065, a tulnici hivatal mun. kasai pedig 1727 hektárnyi területet erdősítet­tek, s ezzel 18 százalékkal haladták túl évi Készül a sztálinvárosi A sztálinvárosi traktorgyár közelében lévő nagy, beépítetlen telken nemrégen még göd­rök és pocsolyák éktelenkedtek. Ma ezen a több mint 20 hektárnyi területen a sztálinvá­rosi néptanács — a szakszervezetek és a la­kosság segítségével — kultur. és pihenőpar­kot épit. A. gondosan rendezett nagy parkban szép tó, vendéglő, szabadtéri színház nyújt majd változatos szórakozási lehetőséget a dolgozóknak. Nemzetgyűlés Elnökségének s a Román Mun­káspárt városi bizottságának tagjai, az épí­tésügyi és épitőanyagipari minisztérium s az építészeti bizottság képviselői, az ifjúság, vezetői, a fővárosi' néptanács küldöttei, szá­mos épitőmunkás és brigádtag. A gyűlést Gheorghe Sto-'ca elvtárs nyitot­ta meg, majd hazánk fővárosának szépítése szempontjából méltatta ezt a nagy alkotást. Ezután Tudósé Vasíliu elvtárs, az Augusz­tus 23 Kultur- és Sportpark épitőtelepének igazgatója ismertette az építők lendületes munkáját, akik mindössze 137 nap alatt ké­szítették el ezt a gyönyörű parkot. Utána Willy Juster építész, a tervezők munkaközösségének vezetője szólalt fel. Eí­gruz népi táncegyüttes, amelynek vezető! IIütő Suhisviti és Nino Romisvili, a Georgiái SZSZK népművészei, a Sztálin-dijasok, a Moldvai SZSZK ének- és táncegyüttese, a kievi Opera tagjai, valamint szovjet kép­zőművészek. A megérkezéskor a szovjet ifjúság küldöt­teit Jacques Denis a DÍVSZ főtitkára fo­gadta. A szovjet küldöttség köszöntésére megjelen­tek Selepi,n a DÍVSZ alelnöke, V. I. Kocse- maszov, a szovjet ifjúság antifasiszta bizott­ságának elnöke és a Világifjusági Kongresz­tervfeladatukat. Talmácson, Dornavafrán éi Borszéken egyenkint több mint 1000 hektár­nyi területet erdősítettek. Ebből a munkából ifjúságunk Is derekasan kiveszi részét. A temesvári erdészeti hivatal területén az ifjúság 324.000 facsemetét ülte­tett el és 102 hektárnyi területet vetett be, ugyanakkor 330 kiló magot gyűjtött. Dorna Cándreniben 6000, Dornavatra rajonban pe­dig 16.000 facsemetét ültetett az ifjúság. Erdészeink az ujrafásitott területeket nagy szakértelemmel gondozzák és mindent meg­tesznek, hogy a facsemeték a legjobban fej­lődjenek. A facsemeték sorközeit a legkorszerűbb H TZ-7 traktorvontatásu, KON-2,3 és KLT-4,5 B. kultivátorokkal munkálják meg. A gépek­kel gondozott területen a facsemeték rendkí­vül szépen fejlődnek. A facsemeték gondozásának tervét országos viszonylatban eddig 103 százalékra teljesítet, ték. Ezen a téren Constanta tartományban 139, Bukarest tartományban 129 és Craiova tartományban 119 százalékos eredményt értek el. (Agerpres) kultur- és pihenőpark A park rendezésének munkálatait már 60 százalékban elvégezték. Nagy részük van eb­ben a Traktorüzem, a Vörös Partizán posz­tógyár, a CFR, az ICOS és más üzemek és vállalatok dolgozóinak is, akik julius 17-ig 33.000 óra önkéntes munkát végeztek. Különö. sen kitűnt az 501. számú Építkezési Vállalat kollektívája, amely komoly segítséget adott a kőműves munkákban. mondotta, hogy a fiatal építészek, mérnökök és technikusok büszkék arra, hogy hozzájá­rulhattak az ifjúság e hatalmas építkezésé­nek megvalósításához. — Az itt nyert bőséges tapasztalatokat felhasználjuk a jövőben végzendő még szebb, még nagyobb építkezéseknél. Az épitőtelep munkásai nevében Vasile Neagu szólalt fel, aki csoportjával együtt je­lentős sikereket ért el a stadion szerelésénél. Kitűnő munkájáért elnyerte a sztahanovista címet, csoportja pedig az élmunkás címet. A telepen önkéntes munkát végző brigád­tagok közül a fiatal Maria Coc’nirleanu mon­dott beszédet. Az ország minden tájáról egy- besereglett brigádtagokat nagy büszkeség szuson részvevő szovjet küldöttség más tag­jai. A román Ifjúság részéről a vendégeket Va­sile Musat, az IMSZ KB első titkára, Manóié Bodnáras, a TSB elnöke, Fazakas János, Chifu Florea, az IMSZ KB titkárai és mások üdvözölték. Jelen volt I. A. Kocsetkov, a Szovjetunió bukaresti nagykövetségének attaséja. A román ifjúság nevében Vasile Musat be­szélt és melegen üdvözölte a vendégeket ha­zánk fővárosába érkezésük alkalmából. Jacques Denis a DIVSZ-be tömörült sok­Bóvűl a besztercei muzeum A besztercerajoni muzeum az utóbbi Mőbetl a környező falvakra is kiterjesztette tevékeny* ségét és mind több környékbeli kollektiv gaz* daság keretében szervezi meg a „múzeumba* rátok körét.“ A muzeum természettudományi és történeti osztálya uj k'állitási tárgyakkal gazdagodott. A környékbeli ásatásokból kelta időkből származó edényeket hoztak be a mu* zeumba. A muzeum vezetősége állandó kiál* Utasokat is rendez. J A petrozsényi Állami Szlnháa eredményes munkája A petrozsényi Állami Színházat népi de* mokratikus rendszerünk létesítette. Azóta . g színház együttese komoly munkát végzett Á nagy szénipari központ kulturális életének fellendítéséért. A színház együttese évről évre emelte művészi színvonalát. A szorgal* más együttes lelkes munkáját a bányászok és a zsilvölgyi s hunyadtartományi dolgo* zók szeretete és megbecsülése jutalmazta. AI színészek közül igen sokan állandó irányitól a szakszervezeti műkedvelő együtteseknek« Ezáltal még jobban megerősödtek a kapcsofl latok a szinház munkaközössége és a Zsil* völgyi dolgozók között. A petrozsényi szinház legszorgalmasabb látogatói a petrillai, lupényi, vulkáni éti aninószai bányászok. Az utolsó szinhájJ évadban a következő darabokat mutatták bd nagy sikerrel: Radu Boureanu : „Farkasok“« Mdivani : „Jószándéku emberek", Howard Fast: „Harminc ezüstpénz“, Moliere: „Tat* tuffe". tölti el ebben az órában, amidőn ezt a nagy* szerű alkotást átadják a főváros lakosságás nak — mondotta. C. Blidaru elvtárs, a fővárosi néptanáei végrehajtó bizottságának elnöke, jókivánsá* gait fejezte ki az építőknek győzelmükért« majd felolvasta a Nagy Nemzetgyűlés Elnök* ségének törvényerejű rendeletét, amellyel á Munka Érdemrendjével és Munkaéremmel tüntettek ki sok olyan munkást, mérnököt* technikust és tervezőt, akik munkájukkal kü* Ionosképpen elősegítették az Augusztus 23 Kultur- és Sportpark elkészítését. A felavató ünnepség részvévői ezután megtekintették a parkot. (Agerpres.), millió ifjú nevében üdvözölte a szovjet ifjÄ ság képviselőit. A szovjet küldöttség részéről A. Klimovt a kievi Opera Sztálin-dijas tagja válaszod! az üdvözlő szavakra. Ezután V. I. Kocsemaszov, a szovjet k*| döttség nevében megköszönte a román ifjmj Ságnak a lelkes, fogadtatást. A báneasai állomáson jelenlévő ifjak hosa» szasan tüntettek a szovjet nép mellett, a roa mán nép és a szovjet nép közötti megingat^ hatatlan barátság, a béke és a barátság mali lett. (Agerpres.) A Fesztivál városa felé közeledik a nemzetközi békeváltó Megjelent brosúrában: „Ötvenéves a Szovjetunió Kommunista Pártja“ Ünnepélyes keretek között avatták fel az Augusztus 23 Kultur- és Sportparkot Megérkezett a szovjet ifjúság küldöttsége L. G. Melnyikov, a Szovjetunió u| nagykövete megérkezett Bukarestbe 1953 julius 31-én megérkezett fővárosunk­ba Leonid Georgievics Melnyikov, a Szovjet­unió rendkívüli és meghatalmazott nagyköve, te a Román Népköztársaságban. A baneasai repülőtéren L. G. Melnyikov élvtársat a következő elvtársak üdvözölték: Iosif Chisinevschi, a Minisztertanács al­elnöke, Simion Bughici külügyminiszter, Ni- co'.ae C'oroiu külügyminiszterhelyettes, Teo­dor Rudenco külügyminiszterh°lyettes, Gheor­ghe Stoica, az RMP városi bizottságának el­ső titkára, Blidaru Craciun, a fővárosi nép­tanács elnöke, Serghei Nicolau vezérőrnagy, Duma Aurel, az ARLUS titkára, Sanda Ranghet, az ARLUS titkára, Dionisle lonescu, a külügyminisztérium protokoll-igazgatója, Radu Comsa, a külügyminisztérium igazgató- helyettese. Megjelentek a Szovjetunió nagykövetségé­nek tagjai, élükön N. P. Szulicki elvtárssal, a Szovjetunió ideiglenes ügyvivőjével és több bukaresti diplomácia; misszió vezetője. (Agerpres.). KÖZLEMÉNY Slmion Bughici, a Román Népköztársaság GIEVICS MELNYIKOV-ot, a Szovjetunió uj külügym:n'sztere, megoizólevelének közeli bukaresti rendkivüli és meghatalmazott nagy- átnyujtasaval kapcsolatban julius 31-én, pén. . - teken kihallgatáson fogadta LEONID GEOR- Kovelet­Fogadás a fővárosban a III. Világifjusági Kongresszus részvevői tiszfeletére A III. Világifjusági Kongresszus részvevői­nek tiszteletére csütörtök este fogadás volt a Sztálin-parkban levő Pescárus-étteremben. Megjelentek a DÍVSZ tanácsának tagjai, a III. Világifjusági Kongresszus számos kül­dötte, meghívottja és megfigyelője. A fogadáson jelen volt a Sztáliin-békedijas Ikuo Ojama, Eliza Branco, Jurij Saporin szovjet zeneszerző, André Wurmser francia ,iró és a Fesztivál több más vendége is. . Részt vettek a fogadáson dr. Petru Groza, a Nagy Nemzetgyűlés Elnökségének elnöke, Gh. Apostol és Gh. Vidrascu, a miniszterta­nács «'.elnökei, I. Murgulescu akadémikus, felsőoktatásügy'' miniszter, M. Rosianu, a Rádióbizottság elnöke, St. Moraru, a Szak- szervezetek Központi Tanácsának elnöke, C. Blidaru, a főváros néptanácsa végrehajtó bizottságának elnöke, a Fesztivál Országos Előkészítő Bizottságának képviselői,, a Román Népköztársaság Állandó Békevédelmi Bizott­ságának küldöttei, tudósak, művészek, kima­gasló kulturszemélyiségek, újságírók, síb. A fogadás meleg baráti légkörben zaj­lott le. Sztállnvárosban már a koradélutánt órák­ban hatalmas embertömeg várja a VIT-stafé- tákat. A fellobogózott Sztálin-körut oldalán eleven falat alkotnak a felnőttek és fiatalok. Kipirult arcú pionírok, ünneplőbe öltözött fia­tal munkások, diákok, lányok, karjukban ha­talmas virágcsokrokkal állnak az IMSZ tar­tományi székháza előtt. A székház már napok­kal ezelőtt díszbe öltözött. Az épület homlok­zatát kék és fehér drapériák és a különböző nemzetek lobogói borítják. Fenn az órmon ha­talmas felirat: Béke és barátság. Félhat körül a hangszóró bemondja, hogy a Szebenből el­indult váltók már elérték Sztálinváros hatá­rát. A lelkes megületödöttséggel várakozó tö­meg még mindig növekszik. Időnként fel-fel harsan a kiáltás: Éljen a Világifjusági Ta­lálkozó! Éljen a béke, a népek közötti barát­ság! Pont hat órakor izgatott moraj fut végig a tömegen: Jönnek! A Vorosilov-ut és a Sztálin-körut sarkán lovascsiapat tűnik fel. Legelői egy szőke kisfiú pionirkürtjét fújja, utána kerékpáros sportolók következnek az­tán pedig az atléták. Úgy zug a taps, mintha véget sem akarna érni. Ä stafétabotot magas, sötéthaju ifjú munkáslány hozza. Román Szánd a, a szebeni Libertatea sportközösség­nek tagja. Valóságos virágeső repül feléje, amint megáll az emelvénnyel szemben és át­adja a szebeni sportolók üzenetét. — Meg vagyunk győződve arról — mondja csengő hangon —, hogy a barátság, amely a Találkozón szövődik a világ ifjúsága közöt% tartós lesz és a békét fogja erősíteni. A zenekar mintegy válaszul rázendít a dó» mokraB'ikus világifjuság himnuszára. Énekel é tömeg is. Magasan a város felett ezer meg ezer torokból száll a dal: Milliónyi szív do* bogja, ifjúság, ifjúság! A nemzetközi váltót a sztálinvárosi stafé* ták holnap reggel kilenc órakor viszik továbtj a főváros felé. A béke és barátság küldöttei kart karbaőllve menetelnek A Fesztiválra érkező uj küldöttek lelkes fogadtatása

Next

/
Thumbnails
Contents