Előre, 1954. január (8. évfolyam, 1937-1961. szám)

1954-01-03 / 1937. szám

AROMÁN NÉPKÖZTÁRSASÁG NÉPTANÁCSAINAK LAPJA Vili. évf, 1937. S2. 6 oldal, ára 20 báni 1954 január 3, vasárnap ■v LAPUNK TARTALMÁBÓL: Törvény a Román Népköztársaság állattenyésztésének fejlesztését szolgáló intézkedésekről az 1954-1956. évekre (3-4-5. oldal) A Nagy Nemzetgyűlés ülésszakának munkálata! > * (2. oldal) BÉKEÜZENET December 31-én elhagyta országunkat a Bolgár NK kulturküldöttsége, amely részt vett a Román Népköztársaság és a Bolgár Népköztársaság kulturális együttműködésére vonatkozó megállapodás 1954. évi munkater­vének elkészítésében. A küldöttség tagjai voltak: Csudomir Nyl- kolov Petrov, a Külföldi Baráti és Kulturá­lis Kapcsolatok Bizottságának titkára és Tu­dor Cenkov, a Külföldi Baráti és Kulturális Kapcsolatok Bizottságának Igazgatója. A küldöttség elutazásakor a baneasai re­pülőtéren jelen voltak a Külföldi Kulturkap- csolatok Román Intézetének és a külügymi­nisztériumnak a képviselői. Kiklsérte a küldöttséget a repülőtérre a Bolgár Népköztársaság bukaresti nagykövet­ségének több tagja la. G. M. MALENKOVNAK, a Szovjetunió Minisztertanácsa elnökének válaszai Kingsbury Smith kérdéseire MOSZKVA. (Agerpres.) — A TASZSZ közli: A január elsejei szov­jet lapok közlik G. M. Malenkovnak, a Szovjetunió Minisztertanácsa elnö­kének válaszait Kingsbury Smith ur kérdéseire. Kingsbury Smith ur, az International News Service amerikai hír­ügynökség európai vezetője 1953 december 28-án a küszöbön álló uj évvel kapcsolatban azzal a kéréssel fordult G. M. Malenkovhoz, hogy válaszol­jon néhány kérdésre. Az alábbiakban közöljük Kingsbury Smith kérdéseit és G. M. Malen­kov válaszait: ELSŐ KÉRDÉS: Mit kíván ön az amerikai népnek az 1954-ik évre? VÁLASZ: Tiszta szivemből boldogságot és békés életet kivánok az amerikai népnek. Sikereket kivánok az amerikai népnek a minden néppel való baráti kapcsolatok fejlesztésében és gyümölcsöző eredményeket a béke megvédésének nemes ügyében, a béke megbontására irányuló min­dennemű kísérlettel szemben. MÁSODIK KÉRDÉS: Reméli-e ön, hogy az uj évet az Amerika és Oroszország népei közötti baráti kötelékek megszilárdulása teszi majd emlékezetessé? VALASZ: Mindenekelőtt kívánatos a kapcsolatok megjavulása or­szágaink között. Véleményem szerint nincs objektív akadálya annak, hogy az uj évben megjavuljanak a Szovjetunió és az Egyesült Államok kapcsolatai és megerősödjenek a barátság hagyományos kötelékei orszá­gaink népei között. Remélem, hogy igy is lesz. HARMADIK KÉRDÉS: Hogyan értékeli ön a világ békéje megőrzé­sének és a nemzetközi feszültség enyhülésének lehetőségeit 1954-ben? 4 VALASZ: Minden nép tartós békére vágyik és megvannak a kedvező lehetőségek a nemzetközi feszültség további enyhülésére 1954-ben. Lehe­tetlen, hogy a kormányok, de mindenekelőtt a nagyhatalmak kormányai ne hallgassanak a népek szavára és lehetetlen, hogy ne számoljanak a né­pek tartós békére irányuló törekvéseivel. Ami a szovjet kormányt illeti, a szovjet kormány megtett, megtesz és a jövőben is meg fog tenni mindent annak érdekében, hogy a népek békében éljenek, megenyhüljön a nemzetközi feszültség és egészséges kap­csolatok alakuljanak ki az államok között. NEGYEDIK KÉRDÉS: Mi az ön véleménye szerint a legfontosabb lépés, amelyet 1954-ben a világ békéjének érdekében tenni lehetne? VÁLASZ: Ilyen lépés lehetne egy olyan egyezmény megkötése az államok között, amelynek értelmében az egyezmény részvevői ünnepélyes és feltétlen kötelezettségei vállalnak arra, hogy nem alkalmaznak atom, hidrogén és más tömegpusztító fegyvert. Egy ilyen egyezmény meg­könnyítené a megegyezés lehetőségét az atomfegyver teljes eltiltására és az atomenergia háborús célokra való felhasználására vonatkozó tilalom megtartása fölötti szigorú nemzetközi ellenőrzés megteremtésére. Ugyanakkor a szovjet kormány szükségesnek tartaná, hogy megegye­zés jöjjön létre a fegyverzet minden más fajtája, valamint a fegyveres erők jelentős csökkentésére nézve is. Mindez kétségtelenül csökkentené a katonai szükségletekre irányuló állami kiadásokat és könnyítene a lakosság gazdasági helyzetén. K. J. VOROS1LOV újévi üdvözlóbeszéde a szovjet néphez DR. PETRU GROZÁNAK, a Nagy Nemzetgyűlés Elnöksége elnökének újévi rádióüdvözlete MOSZKVA. (Agerpres.) — A TASZSZ közli K. J. Vorosilov elvtársnak, a Szov­jetunió Legfelső Szovjetje Elnöksége el­nökének beszédét, amelyet az ujesztendő alkalmából intézett a szovjet néphez: Kedves elvtársak! A Nagy Szovjetunió szeretett honpolgárai! Munkások és munkásnők! Kolhozpa­rasztok és kolhozparasztasszo.nyok! Szov­jet értelmiségiek! Fegyveres Erőink kato­nái! Dicsőséges szovjet ifjúság! Üdvözöllek benneteket az ujesztendő alkalmából! Az elmúlt évben, 1953-ban a szovjet emberek szorgos és eredményes munkát fejtettek ki szeretett hazánk javára. Hazánk dolgozóinak kiapadhatatlan energiájával sikeresen teljesítjük a nép­gazdaság fejlesztését szolgáló ötéves ter­vet. A szovjet állam ereje a szocializmus belső és külső ellenségeinek mesterkedé­sei ellenére növekszik és megszilárdul. Szocialista hazánk gazdagabbá és szebbé válik. Emelkedik az összes szovjet embe­rek anyagi jóléte és kulturális színvonala. Hatalmas hazánk népeinek barátsága megingathatatlan, sziklaszilárd. Meg­bonthatatlan a munkásosztály és a pa­rasztság testvéri szövetsége és megren- dithetetlen a szovjet társadalom erkölcsi­politikai egysége. A Szovjetunió Kommunista Pártja, amely a dolgozók szeretetéből és bizal­mából meríti hatalmas erejét, magasra emeli Marx, Engels, Lenin és Sztálin győzelmes zászlaját, s a nép minden erő­feszítését és energiáját a kommunista társadalom építésére egyesíti és irányítja. Gondoskodás a nép létérdekeiről, ha­zánk felvirágzásáról — a népek közötti barátság egyre szilárdabb támaszáról — ime ez a Szovjetunió Kommunista Párt­jának legfőbb célja. Pártunk és kormányunk minden erőfe­szítését arra irányítja, hogy még nagyobb mértékben megszilárdítsa a szocialista állam erejét, hogy még jobban emelje a szovjet dolgozók jólétét. A nép javáról és boldogságáról való gondoskodás hatja át a Szovjetunió Legfelső Szovjetje V. ülés­szakának, a Kommunista Párt KB szep­temberi plenáris ülésének, valamint kor­mányunknak a lezárt évben elfogadott határozatait a mezőgazdaság, a közfo­gyasztási cikkek termelésének és a szov­jet kereskedelem fejlesztésének kérdései­ben. A Kommunista Párt Központi' Bizott­ságának és a szovjet kormánynak szilárd meggyőződése, hogy népünk, a kommu­nista társadalmat épitő nép, a rá jellem­ző alkotó energiával sikeresen valóravált- ia e rendkívül fontos határozatokat. A békés épitő munkával foglalkozó szovjet nép a béke mellett és a béke ügyé­nek megvédése mellett áll. A népek kö­zötti béke biztosítására irányuló törekvé­sünk — ime külpolitikánk sziklaszilárd alapja, ezt a külpolitikát folytatta és fog­ja folytatni kitartóan a szovjet kormány, népe akaratát teljesítve. A világbéke magasztos ügyéért harco­lók egyesült táborában önfeláldozóan küzd a Szovjetunió mellett a nagy kinai nép, a népi demokratikus országok dolgo­zói és a kapitalista országok sokmillió egyszerű és becsületes embere. A szovjet nép, amely ura nagy és bol­dog hazájának, erejébe vetett teljes biza­lommal, telve alkotó erővel és energiával, örömmel fogadja az uj esztendőt, 1954-et. Pártunk Központi Bizottságának és a szovjet kormánynak a nevében tiszta szív­ből köszöntelek benneteket, kedves elv­társak, újév alkalmából. Legyen ez az év még nagyobb munka­eredmények éve, hazánk ereje és szilárd­sága növekedésének, védelmi képessége további fokozásának éve! Legyen az anya­gi és kulturális javak növekedésének esz­tendeje valamennyi szovjet ember szá­mára! Legyen ez az év a nemzetközi feszült­ség további enyhülésének éve, a nagy megvalósulások éve, a tartós és szilárd világbéke megteremtésében! Boldog újévet kedves elvtársakl December 31-én éjszaka dr. Petru Gro­za elvtárs, a Nagy Nemzetgyűlés El­nökségének elnöke újévi rádiószózatot in­tézett az ország népéhez. A múlt év vívmányai — mondotta a többi között dr. Petru Groza elvtárs — meggyőzően bizonyítják dolgozó népünk hatalmas alkotó erejét és munkája irá­nyítóinak és szemezőinek — a Román Munkáspártnak és a Román Népköztár­saság kormányának — bölcseségét. Az elmúlt évben uj, nagy iparvállalatok épültek s megerősödött egész népgazda­ságunk alapja — a nehézipar, a gép­gyártóipar. A Román Munkáspárt és a kormány múlt évi határozatai biztosítják népgazda­ságunk minden ágának arányos fejlődé­sét, megteremtik az előfeltételeket a a könnyű- és az élelmiszeripar hatalmas arányú fellendítésére, a tömegfogyasztási cikkek termelésének kiszélesítésére. Ezzel párhuzamosan számos intézke­dés történt a dolgozó lakosság életszín­vonalának emelésére: csökkentették az adókat és illetékeket, megjavították kü­lönböző termelési'ágakban a fizetéseket, megjavították a nyugdíjrendszert, stb. Megerősödött a munkásosztály és a dolgozó parasztság szövetsége, amely záloga jövő sikereinknek. Dolgozó pa­rasztságunk, amely a föld gazdája lett és munkája gyümölcsét élvezi, növek­vő állami támogatásban és segítségben részesült. A párt és a kormány jelentős intézke­déseket foganatosított a mezőgazdasági termelés fokozására, az állattenyésztés fejlesztésére és a dolgozó parasztság éle­tének további megjavítására s e célból számos könnyítést és anyagi ösztönzést nyújtott a dolgozó parasztoknak. Dr. Petru Groza ezután népünk egész­ségügyi és kulturális színvonalának eme­léséről beszélt, majd igy folytatta: A nagyszerű eredmények, amelyekkel népünk büszkélkedik,, a munkásosztály, a dolgozó parasztság, az értelmiségiek ön­tudatos munkájának, hazafias lendületé­nek, továbbá a Szovjetunió állandóan megnyilvánuló erőteljes, igazi baráti tá­mogatásának köszönhetők. Erejének tudatában, szorgalmas né­pünk szilárdan megvan győződve arról, hogy képes legyőzni az útjába tornyosuló összes akadályokat, képes uj sikereket ki­vívni a szocializmus és a jólét utján. Az 1953-as évben világszerte megerő­södtek a béke megszilárdításáért, a népek békés együttélése ellenségeinek veszélyes tervei meghiúsításáért küzdő nemes erők. Ebben az évben — hangsúlyozta dr. Petru Groza elvtárs — uj sikereket ért el a béke, a demokrácia és szocializmus Szovjetunió vezette gigászi tábora. E tá­borban felsorakozva, a Román Népköz­társaság tevékenyen kiveszi részét az uj világháború elhárításáért, az emberi­ség boldog jövőjének megvédéséért vivott harcból. A béketábor ereje a benne tömörülő népek barátságában és tartós testvéri­ségében rejlik. A román nép legértéke­sebb kincsének tekinti megingathatatlan barátságát felszabadítójával, a-nagy szov­jet néppel s a népi demokratikus orszá­gok népeivel. A Szovjetunió, a világbéke megszilárdí­tása érdekében, a nemzetközi feszültség csökkentésére, a népek és államok közötti baráti kapcsolatok megerősítésére irányu­ló következetes politikát folytat. A világ minden részén hatalmas visszhangra ta­lál a Szovjetunió javaslata egy nemzet­közi egyezmény megkötésére, amelyben a szerződő felek ünnepélyesen kötelezzék magukat, hogy nem alkalmazzák az atom­fegyvert, a hidrogénfegyvert és a többi tömegpusztitó fegyvereket. Ma nyilván­valóbb mint bármikor, hogy a népek el­tökélt békeakarata képes végső vereséget mérni a háborús cselszövőkre. Mindez in­dokolttá teszi, hogy vidáman és népünk napsugaras jövőjébe vetett bizakodással köszöntsük az uj év beköszöntének pilla­natát. önöknek pedig, kedves honpolgá­rok és elvtársak, a hagyományos szo­káshoz hiven, BOLDOG UJ ÉVET kivá­nok. Az ujesztendőt ünnepelte dolgozó népünk Szerte az országban vidáman köszöntötték az újévet Hazánk minden táján vidám jókedvben ünnepelték az uj esztendőt. A dolgozók mil­liói éjfélkor a rádió mellett ültek és figyel­ték, amint a bemondó az 1954-es év bekö­szöntését jelezte, majd meghallgatták dr. Petru Grúzának, a Nagy Nemzetgyűlés El­nöksége elnökének újévi rádióüzeneté-t. A főváros lakói jókedvben, családjuk köré­ben, klubokban és vendéglőkben köszöntöt­ték az újévet. A „Vörös Grivica“ vasúti üzemek mun­kásai vállalatuk szép klubjában ünnepeltek. A vasutasok hazánk felvirágzására, szoci­alista jövőjére, a békére emelték poharaikat. A tudományos kutatók, öregek és fiata­lok egyaránt, a> Tudósok Házában köszön­tötték az uj esztendőt. A fővárosi újságok szerkesztői a Vidor vendéglőben gyűltek össze, ahol az Újság­írók Háza rendezett ünnepséget. A diákok tanáraikkal együtt köszöntötték az uj évet. ’Az Orvostudományi és Gyógy­szerészeti Intézetben, a bölcsészeti karon, a műegyetemen és a vegyészeti karon hagyo­mányos újévi bálokat rendeztek. Éjfélkor a diákok újabb tanulmányi sikerekre ürítet­ték poharukat. Télapó ekkor betoppant a diákok közé is, és sok meglepetéssel örven­deztette meg őket. A hazánkban tanuló kül­földi diákok társaikkal együtt köszöntötték tz ujesztendőt. Egy fővárosi Iskola pionírjai télapó társaságában köszöntik az ujesztendőt Uj hazai szindarabol mutatod ba a fővárosi Municipal Szinház ujev alkalmából A fővárosi Municipal Színházban az ir-ív napján mutatták be Horia LovinesCu ..Fénv Uhuiban“ cimü színdarabját. A „Fény Uhuiban“ című színdarab témá­jának újszerűségénél és érdekességénél fog­va újabb sikerrel gazdagítja drámairodal­munkat. A darab Íróink alkotó tevékenységét mu­tatja be és magas művészi színvonalú reá’is­ta müvek alkotására irányuló törekvéseiket. A „Fény Ulmíbam“ előadását, amelyben a szerző együttműködött a Municipal Szinház együttesével, a színházlátogató közönség igen melegen fogadta. A darabot Dán Nasta ren­dezte s a szereplők is mind hozzájárultak az előadás sikeréhez. A szereposztásban a következő színművészek vettek részt: Fori Etterle, Beate Fredanov, az RNK érdemes művésze, Ion Manta, Nelly Sterian, Jules Cazaban állami díjas, Torna Dumitriu, az RNK érdemes művésze, állami díjas, St. Ciu- botarasu és mások. A díszleteket Al. Brataseanu állami díjas és Toni Gheorghiu tervezték. (Agerpres.) Az uj esztendő, uj békereménységekkel kezdődött, a reménységek pedig uj erővel töltik el a népeket abban a legnemesebb küzdelemben, amelyet az emberiség leg­tisztább ügyének védelméért vivnak. Ezért üdvözölték világszerte osztatlan örömmel G. M. Malenkov elvtársnak, a Szovjetunió miniszterelnökének válaszait Kingsbury Smith amerikai szerkesztő kérdéseire. Kingsbury Smith, az INTERNATIONAL NEWS SERVICE amerikai hírügynökség európai vezetője újév alkalmából négy kérdést tett fel a Szovjetunió miniszterel­nökének. E kérdések mindegyike közvetve vagy közvetlenül a világ minden népét érinti, mert közvetve vagy közvetlenül a tartós béke megőrzésének és a népek ba­ráti együttélésének nagy ügyével kapcso­latosak. Az amerikai szerkesztőnek arra a kérdé­sére, hogy mit kiván a Szovjetunió minisz­terelnöke az amerikai népnek az uj esz­tendőre, G. M. Malenkov meleg, baráti szavakkal felelt. „Tiszta szivemből boldogságot és békés életet kivánok az amerikai népnek.- Sikereket kivánok az amerikai népnek a minden néppel való ba­ráti kapcsolatok fejlesztésében és gyümöl­csöző eredményeket a béke megvédésé­nek nemes ügyében, a béke megbontására irányuló mindennemű kísérlettel szem­ben.” Az amerikai nép sem kívánhat ennél többet magának, nem tűzhet ennél gazda­gabb és tisztább programmot maga elé. A boldog és békés élet megteremtésének alapvető feltétele a népek közötti baráti kapcsolatok fejlesztése és az agresszív erők kísérleteinek meghiúsítása. A békére vágyó emberiségnek nagy ered­ményéi vannak ezen a téren. De változat­lanul vannak olyan erők, amelyek uj fe­szültségek kirobbantásán mesterkednek, vannak olyan iparbárók, akik uj háborús mészárlást igyekeznek szervezni, akik a népek vérveszteségével szeretnének uj erőt nyerni pusztulásra Ítélt hatalmuk szá­mára. A béke sorsa azonban a népek har­cától függ. A népek harca megszüntetheti az aggodalmat és félelmet, amelyet az úgynevezett „hidegháború” zudit az em­beriségre. A baráti kapcsolatok fejleszté­se enyhülést hozhat, feloldódást és megbé­kélést. Az emberek tudatos történelemala- kitó tevékenysége nem hasonlítható egyet­len korszakéhoz sem. Mélyreható változás történt a világ népeinek politikai életében, óriási mértékben megnövekedett a népek demokratikus békeniozga'ma. A világ ne pei nem akarnak uj háborús csapásokat. Kitartóan küzdenek a béke és a biztonság megszilárdításáért, a népek közötti baráti kapcsolatok kiszélesítéséért. Ezért üdvöz- lik a Szovjetunió miniszterelnökének vála­szát, amely szerint kívánatos az Amerika és a Szovjetunió közötti kapcsolatok meg­javulása s ennek semilyen objektív aka­dálya sincs. G. M. Malenkov elvtárs vá­laszából az is kitűnik, hogy miért nincs. Nincs, mert ,,minden nép tartós békére vágyik". S valóban, van-e olyan nép, amely ne szeretné az életet, ne szeretné a kultú­rát, a családi otthon melegét? Nem, nincs ilyen nép. Csak a fegyvergyárak részvé­nyesei „hiszik”, hogy az egyszerű embe­rek millióinak csonthalmazain, számtalan város és falu romjain keresztül „virág­zást” teremthetnek. De milyen virágzást? Nem a béke és a szabadság, hanem a rab­szolgaság és gyújtogatás virágzását, a hadirészvények árfolyamának virágzását. A békeszerető népek harco'lna1< az ilyen temetői „virágzás” ellen és védelmezik legszentebb jogukat a békére, az életre. G. M. Malenkov elvtárs a népek szivé­ből beszélt, amikor kijelentette: „Lehetet­len, hogy a kormányok, de mindenekelőtt a nagyhatalmak kormányai ne hallgassa­nak a népek szavára és lehetetlen, hogy ne számoljanak a népek tartós békére irá­nyuló törekvésével”. Ami a szovjet kor­mányt illeti, eddig is mindent megtett an­nak érdekében, hogy érvényt szerezzen a szovjet nép békeakaratának, hogy meg­enyhüljön a nemzetközi feszültség és ba­ráti kapcsolatok létesüljenek az államok között. A szovjet békepolitika következetes iránya fog érvényesülni e tekintetben a jövőben is. Nincs olyan nemzetközi jelen­tőségű esemény, amelynek kapcsán a Szovjetunió ne nyilvánítaná ki tántorít­hatatlan békepolitikáját. A kommunizmust épitő szovjet nép akarata, őszinte békevá­gya testesül meg ebben a politikában. A népi demokratikus országok kormányai is egész bel- és külpolitikájukkal tettekben igazolják be, hogy hűek a béke és a né­pek közötti barátság eszméjéhez. Ezt kí­vánja a békés szocialista épités, amelynek legfőbb törvénye a dolgozó és alkotó nép szükségleteinek kielégítése. Ez az alapja a Román Népköztársaság bel- és külpoli­tikájának is. Az amerikai hirügynökség képviselője megkérdezte a Szovjetunió miniszterelnö­két, hogy nézete szerint mi a legfontosabb lépés, amelyet 1954-ben a világ békéjé­nek érdekében tenni lehetne. G. M. Ma­lenkov elvtárs válaszában kifejtette, hogy ilyen lépés lehetne egy olyan egyezmény megkötése, amelynek értelmében nem al­kalmaznak atom-, hidrogén- és más tö­megpusztító fegyvert. Ugyanakkor a szovjet kormány szükségesnek tartja, hogy megegyezés jöjjön létre a fegyverzet minden más fajtája és a fegyveres erők jelentős csökkentésére is. Ugyanezeket a szempontokat fejtette ki a szovjet kormány nyilatkozata, amelyet röviddel ezelőtt tett Eisenhowernek, az Egyesült Államok elnökének 1953 decem­ber 8-i beszédével kapcsolatban. A nyilat­kozat hangsúlyozta, hogy a Szovjetunió kö­vetkezetesen harcol az atomfegyver meg­tiltásáért és valamennyi többi fegyvernem jelentős csökkentéséért. Ez egyik jelentős tényezője az uj háború megakadályozásá­nak, a béke és a népek közötti együttmű­ködés megszilárdításának. Valóban, az egyre fokozódó fegyverke­zési hajsza és a tömegpusztitó fegyverek gyártása szörnyű fenyegetésként neheze­dik a világra. Ezért múlhatatlanul szük­séges, hogy a nagyhatalmak kormányai sürgős intézkedéseket tegyenek az atom­fegyverkezési verseny ellen. A szovjet kor­mány a maga részéről szüntelen erőfeszí­téseket tesz, hogy létrehozza az egyönte­tűséget a többi nagyhatalom kormányai­nak részéről is ebben a kérdésben. Az atomfegyverkezési verseny megszünteté­sét csakis ez az egyöntetűség biztosíthat­ja. S amennyiben létre jönne az atom­fegyver teljes eltiltására és az atomener­gia háborús célokra való felhasználására vonatkozó nemzetközi tilalom, ez jelentős mértékben csökkentené a katonai szükség­letekre irányuló állami kiadásokat és könnyítene a lakosság gazdasági helyze­tén is. Semmi sem kívánatosabb ennél. A szovjet kormány már említett nyilat­kozata utal arra, hogy az atomenergia gyakorlati felhasználhatóságának fölfe­dezése a modern tudomány és technika egyik legnagyobb vívmánya. Az emberi­ségnek az az érdeke, hogy az atomiener­giát csak békés szükségletekre fordítsák és megakadályozzák fölhasználását az em­berek tömeges kiirtására, városok barbár lerombolására. Ez ellenkezik a népek be­csületével és lelki ismeretével. A népek nyugtalansága főképpen az atomháború kitörésének lehetőségéből ered, ezt a ve­szélyt pedig nem lehet megszüntetni az atomfegyver megtiltása nélkül. A szovjet emberek alkotó erejüket és anyagi erőforrásaikat az ország békegaz­daságának és kultúrájának további fellen­dítésére fordítják. Uj feladatok megoldá­sára készülnek, hogy még magasabb szintre emeljék a dolgozók életszínvona­lát. Készek még jobban kiterjeszteni nem­zetközi gazdasági együttműködésüket az egyenjogúság és a kölcsönös előnyök alap­ján. A szovjet kormány az államok közötti kapcsolatok megjavítására törekszik. Mindez hatalmas tényezője a nemzetközi feszültség enyhítésére irányuló politiká­nak, a tartós béke kivívásának. A békeszerető népek reménységgel for­dulnak a Szovjetunió békepolitikája felé és minden erejükkel támogatják törekvé­sét, hogy a pusztító hatású atomfegyvert a rombolás erői sohase fordíthassák az em­beriség ellen. Minden erejükkel támogat­ják törekvéseit, hogy az atomenergiát a békés, alkotó munka kifejlesztésére, az anyagi javak gazdagítására, az ember jobb életviszonyainak megteremtésére, a kultúra fejlesztésére használják fel. A G. M. Malenkov elvtárs válaszaiban foglalt jókívánságokat nagy örömmel fo­gadta az amerikai nép, a világ békeszere­tő közvéleménye s örömmel fogadta a mi népünk is, mert ezekben a válaszokban ráismertünk a mi békepolitikánk alapvető eszméire is, ezek a válaszok a mi békere­ményeinket, nagy békealkotásra való vá­gyainkat, következetes elhatározásunkat is kifejezték, hogy megvédelmezzük leg­szentebb ügyünket — a békét. Az ujesztendő uj reménységekkel kez­dődik. A Szovjetunió békepolitikája e re­ménységek egyik legszilárdabb támasza. A népek azt remélik, hogy az egész világot átfogó békemozgalom szüntelen növeke­désével ebben az esztendőben kevesebb lesz az anyák, feleségek és gyermekek bá­nata és növekedni fog az örömük. A népek békét kívánnak s elszántan harcolnak ér­te, hogy reményeik meg is valósuljanak. Hazautazott a bolgár kulturküldöttség

Next

/
Thumbnails
Contents