Előre, 1954. március (8. évfolyam, 1983-2008. szám)

1954-03-02 / 1983. szám

Világ proletárjai egyesüljetek'l A R 0 fi Á ff NÉ P KÖZ TÁRS A.S Á 6 NÉPTANÁCSÁINAK LAPJA Vili. évf., 1983 sz. 4 oldal, ára 20 báni 1954 március 2, kedd LAPUNK TARTALMÁBÓL: Az elveszett levél. — Az els5 román szín­, házfilm (2. oldal) Az állandó bizottságok (2. oldal) Gép- és traktorállomásaink legsürgősebb feladata: befejezni a javításokat! —• Ankét a kolozsvártartományi GTA-k tevékenységéről (3. oldal) A rétek és legelők jelentősége az állatte­nyésztés fejlesztésében (3. oldal) Levelezőink Írják munkájáról tanárok és tanítók (3.oldal) Jobb versenyszervezést toni üveggyárban dicsőszentmár- (3.oldal) A Bolgár Kommunista Párt VI. kongrésíi szusának munkálatai (4. oldal) Angol és francia üzleti körök a Kelet és a Nyugat közötti kereskedelem fejleszté­séért (4. oldal) A lengyel kormány jegyzéke az USA^hoz (4. oldal) Épülő uj világunkkal, a jólét szocialista társadalmával együtt emelkedik, növekszik és izmosodik a békés jövő nemzedéke — uj ifjú­ságunk. Dolgozó fiataljaink, szüleikkel váll­vetve, szorgalmas kőművesei ennek a törté­nelmi épitörmiokának, lelkes harcosai a tár­sadalmi megújhodásért, haladásért folyó nagy küzdelemnek. Mindenütt ott találhatjuk őket és mindenütt az első sorokban. Szorgal­muk nyomán gyorsan szaparodnak a fekete szénnel telt csillék a bányákban, mélyebbre fordulnak a barázdák a szántóföldeken. Fo. gékony ésszel, tudásszomjjal hajolnak az is­kolapadok fölé, hogy kiművelt emberfőkké válva eredményesebbé tegyék népük építő munkáját. Termékeny talajra hull a párt tanítása if­júságunk lelkében. A mai tizennyolc és húsz­évesek, a mi ifjaink tökéletesen tudatában vannak, — mert mindennapi életük valóságá­ból mérhetik le — mit köszönhetnek pártunk­nak, rendszerünknek. A népi demokrácia élte. tő levegőjében felnövekedett mai fiatalok csak apáik, bátyjaik elbeszéléseiből, vagy a köny­vekből ismerik ezt a Iéleksor'vasztó, nyomo­rúságos világot, amelyben a kapitalizmus az ifjúságot tartotta. Éhezés, rongyoskodás, két- szerannyi munkáért negyedannyi fizetség — ez volt sorsuk a tőkésvilágban. Megrendítő igazságu versben énekelte meg Ady kora fia­taljainak életét, a gyármarta horpadt mellű, kiálló vállu húszéves legények sorsát, akiknek nemcsak otthonuk, vagy egy foltatlan ruhá­juk nem volt, de még emberi szavak sem ju. tottak osztályrészükül. Hát a falusi dolgozók gyermekeinek jobb soruk volt-e talán? A kulákistáilók vackain, a szakadásig menő munkában elpusztult bé­res- és napszámosifjak ezrei beszélhetnének erről, ha élnének. A tanulás, előrehaladás ut­ján kinai falként meredezett előttük az egész burzsoá- világ, minden törvényével, intézmé­nyével és szokásával együtt. Az értelmiségi ifjúság pedig? Az vagy el­adta testét-lelkét a burzsoáziának, vagy me­hetett diplomával a zsebében — utcát taka­rítani. Mindezt ma már szinte.hihetetlenül hallják ifj a ink, pedig a világ egyrészén, ott, ahol még a tőke az ur, — ma is ez az ifjak sorsa. Nálunk minden dolgos, munkás kézre oly nagy szükség van, hogyan is érthetnék meg hát ifjaink, hogy Olaszországban egymillió fiatal reménytelenül rója az utcákat — mun­kalehetőséget keresve. Nálunk évente 200 090- rel növekszik a munkások és tisztviselők szá. ma, ugyanakkor Nyugatnémetországban hat­százezer münkasifjü számára nincs munka, nincs kereset. Hogyan érthetné meg a mi tanítóképzőnkből kikerülő fiatal, akit az is­kolák s a ta.nulnivágyó kisdiákok százezrei várnak, hogy Flora Damian olasz tanítónő, a pedagógiai iskola elvégzése után, háztartási alkalmazottként tudott csak elhelyezkedni. Hogyan érhetnék meg Chichimi Gheorghe és Sebestyén Mihály, a mi rendszerünkben léte­sített petrozsényi bányászati főiskola hallga­tói, vagy az ország iskoláiban tanuló kétmil­lió diák közül bárki is, hogy az Amerikai Egyesült Államokban minden évben 1.250.000 ifjú kénytelen abbahagyni tanulmányait és kereset után nézni, ha nem akar éhenhalni. Nálunk az egész nép szerető gonddal vigyáz az ifjúság nevelésére. Központi napilap, fo­lyóiratok jelennek meg az ifjúság számára, amelyek a szocialista hazafiságot, öntudatot oltják be az ifjak szivébe. Az Ifjúsági Kiadó fennállása óta több mint ezer müvet adott ki, 16 és félmillió példányszámban. Az elet, a béke és az ember szereidére nevelnek ezek a müvek s olyan eszményképeket állítanak ifjaink elé. akik a nép iránti hűség, a tisz­ta élet. a jellembeli nagyság példái. A mi országunkban a nemzeti kisebbségek fiai 3.000 iskolában tanulhatnak anyanyelvű, kön, természetes tehát, hogy az óceánoknál is mérhetetlenebb távolságok választják el őket attól a világtól, ahol a néger gyermekek nemcsak a fehérek számára fenntartott isko­lákba nem léphetnek be, de bármikor meg is lincselhetik őket. A mi ifjaink számára a leg­nagyobb dicsőség harcolni a békéért, ugyan­akkor Franciaországban sokévi börtönre zár­ták Henry Martint s Nyugat-Németország- ban vérét ontották egy ifjúnak, Philip Mül. lernek, mert szót emelt a legdrágább embe­ri kincs, a béke mellett. A mi ifjalnkat harcos tettvágy füti, s az ő harcuk a legnemesebb küzdelem — a béke védelme. Minden tettük a béke nagy ügyét szolgálja: hazánk boldogulását, felvirágzását 6 ugyanakkor a világ minden népének békés, nyugodt életét. Békebrigádjaink kitartó mun­kája, diákifjüságunk szorgalma, katonáink hazaszeretettől fűtött bátor helytállása, — közvetve — azt a célt is szolgálja, hogy ez amerikai, angol és francia ifjaknak, meg a többieknek ne kelljen öldöklő csaták tüzébem elpusztulniuk. Kemény helytállás, bátor nekilendülés és merész célratörés — ez jellemzi ifjúságun­kat, a népi demokratikus rendszerben felnövő uj nemzedéket, öntudatosan, nagy kezdemé­nyező erővel és fiatalos lendülettel veszik ki részüket az országépités müvéből. S munká­ban és harcban acélosodik, tökéletesedik jelle­mük, az uj világ, a dolgozók világának esz­méi alakítják gondolkodásukat. Példaképeik a csodás alkotásokat létrehozó szovjet ifja«, akiknek tettei, magatartása, egész élete n ta­nulságok kiapadhatatlan forrása ifjúságunk számára. A mi ifjúságunk felszabadult, derülátó, magabiztos nemzedék. Magabiztossága és op­timizmusa nem véletlenszerű: tudja, hogy nyitva áll előtte a korlátlan előrehaladás, ér­vényesülés útja s egyedül csak tőle, tudásától és szorgalmától függ, hogy mire viszi az élet­ben. Ez a magabiztosság azonban, iíjainknál nem jelent elbizakodottságot s az egészséges optimizmus sem válik könnyelműséggé. A felfuvalkodottság az üresfejü emberek sa­játossága, ifjaink pedig tudják, hogy a szo­cialista ember fő jellemvonása a műveltség s igyekeznek megszerezni, gyarapítani tudá­sukat — müveit emberekké válni. Mi jellemzi leginkább a mi fiatalságunkat? A munkában, kötelességteljesttésben való helytállás. Ez tette a Szocialista Munka Hő­sévé Nicolae Vasút, az önfeláldozás példaké­pévé Radu A. loan határőrt, ez serkenti ál­landó tanulásra s mind nagyobb eredmények­re a fiatal élmunkások, dolgozó parasztok és diákok százezreit. Munkájuknak igazi értel­met és tartalmat az ad, hogy az egész ország, az egész dolgozó nép javát szolgálják vele. Az ifjúság uj világszemlélete nyilatkozik meg az idősebbek megbecsülésében, egész emberi magatartásukban. A tiszteletlen hang s a tapasztaltabb, idősebb dolgozók vélemé­nyének, vagy jóindulatú figyelmeztetésének hánya ve ti visszautasítása mind ritkábbá vá­lik. Gyárainkban, intézményeinkben, vagy a falvakon, a termelő munka frontján, ifjak és idősebbek kölcsönösen segítik egymást, hi­szen kÖ7.ös célért harcolnak s nincs semmi ami elválaszthatná, őket. Az élet bebizonyí­totta, hogy csak az idősebbek tapasztalatának s az ifjúság lendületének, kezdeményező készségének harmonikus egybekapcsolásával érhetünk el igazán nagy eredményeket. Az idősebbek tisztelete éppúgy hozzátartozik if­júságunk uj magatartásához, mint a munka szeretete, vagy a minden nehézségen áttörő ifjúi derűlátás. Ifjaink javarészénél uj értelmet kapott a szülök iránti szeretet s újfajta magatartás alakul ki a fiuk és lányok között. Természetes és rendszerünk lényegéből következő folya­mat ez. Népi demokráciánk megbecsüli és nagy' gondot fordít a család megerősítéséire. A Ka­pitalizmus szétzülleszti, minden uton-móion a család ellen tör. Népi államunk a társada­lom szocialista megújhodásának egyik eszkö­zét látja a családban s széleskörű családvé­delmi intézkedésekkel, az anya- és gyermek­védelem kiszélesítésével, anyagi támogatással segíti eiő a dolgozók családi életének meg­erősödését. Sokatmondó bizonysága ennek a gondoskodásnak a tavaly decemberben meg­szavazott családjogi törvény. Ifjaink komoly lépésnek tekintik a házasságot, mert tisz­tában vannak a családalapítás társadalmi szerepével. Igen figyelemreméltó volt például az a vita, amely az elmúlt hónapokban folyt le a „Sctnteia trneretului" hasábjain. A hozzá­szólók egyöntetűen hitet tettek az igazi, tisz­ta szerelem, ez ifjak közötti kapcsolatok e legnemesebb formája mellett, amely szárnya­kat ad az ifjaknak, nagy tettekre .serkenti őket és ezáltal hasznára válik az egész közös ségnek. Az uj ifjúság jellemének, egyéniségé­nek kialakításában elért eredményeink mél­tán sorakoznak rendszerünk nagy alkotásai mellé, ifjaink javarészétől olyan távol állanak már a burzsoá erkölcs maradványai, mint maga a burzsoázia romlott világa. Ezek az eredmények arra kötelezik az Ifjakat és idő­sebbeket egyaránt, hogy szánjanak harcba, ha itt-ott még felüti fejét a régi ifjúságra jellemző magatartás: a munkában és egyéni életében való komolytalanság, nyegleség és gőg, E vad/hajtások türelmes lenyesegetése fontos politikai feladat s megkönnyíti előre­haladásunkat. Különösen az Ifjakra, az öntudatos, élenjá­ró ifjakna, az IMSZ-tagokna vár komoly mun­ka ezen a téren. Személyes példamutatásuk­kal hassanak oda, hogy egyetlen fiatal se maradjon hátra a termelőmunkában való köte- lességteljesitésben, hogy ifjaink lelkében szüntelenül mélyüljön a szülők és Idősebb munkatársaik iránti szeretet, hogy gyarapod­jon a városi és falusi dolgozó ifjak tudása. Mert minél nagyobb műveltségre tesznek szert, annál eredményesebben vehetik ki ré­szüket a szocializmus építésének müvéből. Alkotó ifjúságunk számára biztos iránytű, kiapadhatatlan erőforrás — a munkában és önnevelésben egyaránt — pártunk tanítása, a proletariátus világot átalakító szelleme és erkölcse. Ezt a tanítást követve, Ifjaink, mun­kahelyükön, emberi magatartásukban, csalá­di- és magánéletükben, minden téren egy­aránt méltók lesznek a munkapadok melleit, vagy a tanulásban elért komoly eredményeik­hez. ' ------------------------------e?------------------------------­Újabb vasútvonalakon állt helyre a forgalom Országunk vasútvonalain teljes lendülettel folytatják a hótorlaszok eltakarítását. Az utóbbi napokban helyreállt a forgalom a Buzau—Faurel—Braila—Galati, Buzau— Faurei—Constanta, Ploesll—Urzlceni, Con­stanta—Mangalia, Eforia-Techlrghiol, Rosiori de Vede—Tr. Magurele, Bukarest—Plíestl—■ Craiova vasútvonalakon. A szovjet és román hóekék rövidesen befe­jezik a Bukarest—Constanta, Bukarest— Giurgiu, Giurglu—Videl-e, Bukarest—Urzi- ceni, Urzlceni—Faurei, Barbos—Tecuci és a Rosiori de Vede—Cosiest! vasútvonalak meg­tisztítását. A biharpüspökl, dornavatral, nagybányai, marosvásárhelyi, jasl, aradi, curtlci gyors­vonatok, továbbá az ismét menetrendszerűen közlekedő Bukarest—Jasl rapid vonat mellett a bukaresti Északi pályaudvarról ismét köz­lekedik a 701. 6zámu gyorsvonat Bukarest- Galati vonalon, az 1.001. számú személyvo­nat Bukarest—Temesvár, az 5.005. számú személyvonat Bukarest—Pascanl, az 1.005. számú személyvonat Bukarest—Temesvár és a 3.001. számú személyvonat Bukarest—Tö­vis vonalon. (Agerpres.) Tavaszi mezőgazdasági előkészületek A sztálintarfományi gép- és trskforállomások befejezték javítási tervüket A sztálintartomámyi gép- és traktor­állomások dolgozói saját tapasztalatukból tudják, hogy a tavaszi mezőgazdasági mun­kákat csak ngy képesek jól és idejében elvé­gezni, ha nem az utolsó pillanatban fognak neki a gép- és traktorállomány kijavításá­nak, hanem már a tél folyaméin alaposan fe­lülvizsgálják és kijavítják gép- és traktor- állományukat . A sztáiiintarfományi gép- és trakiorállomá- sok vezetőségei a nép tan ácsok, különösen pe­dig a tartományi néptanács végrehajtó bi­zottsága irányításával idejében intézkedtek, hogy biztosítsák a gépállomány megjavításá­hoz szükséges előfeltételeket. Beszerezték a pótalkatrészeket, előkészítették a műhelyeket, a javításra szoruló traktorokat és gépalkatré­szeket az őszi munka befejezése után azonnal Pitejti tartomány gép- és szerszámjavitó központjainak eredményei Pitesti tartományban jelenleg 960 me­zőgazdasági gép- és’szerszámjavitó köz­pont és 703 magtisztító központ működik. Ezekben a központokban és az állami gaz­daságok műhelyeiben eddig 100 traktort, 7.825 ekét, 79 traktorekét, 4.635 boronát javítottak ki és 1760 mázsa különféle ve­tőmagot tisztítottak meg. Pitesti rajonban befejezték a traktorok A textilipari növények szerződéses termesztéséért FokozoH arányú zöldségtermesztés A tordarajoni néptanács mezőgazdasági osztálya már jóelőre megtette az intézkedése­ket az idei fokozott főzelék- és zöldségter­mesztés érdekében. Még a múlt év őszén megállapították a fö- zeléktermesztési övezeteket. Kijelölték a fö- zeléktermesztésre szánt területeket, miután előzőleg megvizsgálták, hogy a földek talaja alkalmas legyen erre a célra és a lakosság is rendelkezzék megfelelő zöldségtermesztési gyakorlattal. Idén nagyobb területen fognak termeszteni főzelék- és zöldségféléket, mint tavaly. A bágyoni kollektiv gazdaságban például 26 hektárral kibővítették a főzelék- és zöldség- termesztésre fenntartott területet. Kibővítették ez öntözéses területeket Is. Ebben az évben nagyobb öntözéses területen termesztenek főzelék- és zöldségféléket, mint 1953-ban. A 902. számú épltőtelep mellékgaz­daságának öntözéses területét 5 hektárral bő­vítik, mig az üveggyár mellékgazdaságáét több mint 4 hektárral. Az öntözéshez szüksé­ges felszerelés rendbehozatala során 17 moto­ros szivattyút vizsgáltak felül és javítottak meg. Az öntözésre kerülő területek 5!) száza­lékán elvégezték a szükséges előkészületeket. A főzelék- és zöldségtermesztés fokozása érdekében eddig 20.000 kiló szuperfoszfátot, nitrogéntartalmú műtrágyát és egyéb mű­trágyát osztottak ki és még kora tavasszal további 2 vagonnal szállítanak ki a földekre Hasonlóképpen a vetőmagellátásról is ide­jében gondoskodtak. A mezőcsányi, aranyps- gyéresi, kövendi és aranyosrákost kollektiv gazdaságok, valamint az aranyoSgyéresl „Sodronylpar“-üzem, a tordat üveggyár és cementgyár mellékgazdaságai és mások Ide­jében gondoskodtak a szükséges vetőmagok beszerzéséről. A pácskai néptanácsi képviselők a tavaszi kampány jó előkészítéséért (Tudósítónktól.) — A Pécska (Arad rajon) községi nóptanácsi képviselők választókerü­letükben állandó felvilágosít,', munkát végez­nek a dolgozó parasztok között, hogy minél jobban felkészüljenek a tavaszi szántás-vetés­re. A képviselők mozgósító szavára a dol­gozó parasztok azzal válaszoltak, hogy gyors ütemben végzik a gépek és szerszámok javí­tását, a vetőmagvak tisztítását, s a többi elő­készítő munkát. A riéptanács képviselői ellenőrizték a köz ségben létesített négy gépjavító központ és három magtisztító központ működését. Kü­lönösem a Bentea Melanie, Barcmyi István, Ocskó Ilona és más néptanácsi képviselők kerületében értek el jó crr.lmcnyt- a -gépjaví­tás terén : eddig 65—70 százalékban végez­ték el ezt a fontos munkát. Tóth Pál néptanácsi képviselő, a helyt kol­lektív gazdaság tagja, múlt évi eredményei­nek ismertetésével agitált az egyénileg do1- gozó parasztok körében az agrotechnikai szabályok betartásának jelentőségéről. A néptanács végrehajtó bizottsága ered­ményesen vonta be a felvilágosító munkába a nőbizottság tagjait is, akik közül különösen Dán Olga mutat jó példát, A tavasz! mező­gazdasági kampány előkészületei befejezés­hez közelednek s ez lehetővé teszt, hogy a pécskal dolgozó parasztok idejében elvégez­zék a szántás-vetést és ebben az évben is nagy terméshozamot érjenek le. Szaporodnak a társulások Galaji tartományban Galáti tartományban számos dolgozó parasztcsalád egyesítette földjét, hogy kö­zös erővel, s az állam traktorainak és me­zőgazdasági gépeinek igénybevételével, nagyobb terméshozamot érjen el. Tatarca faluban (Galati rajon) 20 dol­gozó parasztcsalád 53 hektár szántóföld­del megalakította a „Horia, Closca si Cri- san” mezőgazdasági társulást. Si vita községben 29 dolgozó paraszt­család társult, Spiru Haret faluban pedig 47. Számos dolgozó paraszt kérte felvételét a meglévő mezőgazdasági társulásokba. Braila rajonban a Movila Miresii községi mezőgazdasági társulás tagjainak száma a január és február folyamán belépett újabb 25 dolgozó parasztcsaláddal 208-ra emelkedett. Az uj tagok 86 hektár termő­földet hoztak a társulásba. Az RNK Minisztertanácsának az Ipari nö­vények, gyógynövények és aromatikus növé­nyek, valamint a selyemgubók szerződéses termelési rendszerének megjavításáról szóló 1954 januári határozata alapján'a könnyűipa­ri minisztérium, a • földművelésügyi- és erdé­szeti minisztériurhmaű együttműködve intéz­kedéseket )vett tervbe a termelés és a hektár hozam fokozása érdekében. Az intézkedé­sek főleg a textilipar . számára szükséges nyersanyag biztosítását ‘ célozzák. A terv értelmében az Ipari feldolgozást végző vállalatok tartományi és rajoni központ iáit már el ■ Is látták az 1954 - re előirányzott területek bevetéséhez szükséges gyapot- és lenmaggal. A kendermaggal való ellátás Is folyamatban van. A könnyűipart minisztérium illetve a földművelésügyi és erdészeti mi­nisztérium műtrágyát a kártevők leküzdé­séhez szükséges rovar- és gomba irtó szere­ket és készülékeket, valamint'vetőgépeket bo­csát a termelők rendelkezésére. A termelők a trágya áráná|< mindössze 50 százalékát tar­toznak megtéríteni, a-fennmaradó 50 százalé­kot az állam viseli. A termelők szerződéskö­téskor kamatmentes pénz- előlegeket kapnák, s a szerződött termékek átadása után az át­adott mennyiség arányában olcsón vásárol­hatnak pamutfonalat, szöveteket, kukoricát és egyebeket. Tavaly a dolgozó parasztok az állami- és Még hótakaró alatt alszik a mező. Pi­hen. Gyűjti az erőt a tavasszal földbe kerülő növények táplálására. A falu is vastag fehér betakaróba'burkolta magát. Csendes. De ha figyelmesen végigsétálunk a falu utcáin, kovács-üllők csengését, magtisztító gépek kat­togását hadijuk.. Dolgozik a falu népe. A ta­vaszi kampányra — az uj mezőgazdasági évre készül. A kézdivásárhélyrajont dolgozó pa­rasztok már több év, tapasztalatából tudják, hogy a taVaszi kampány sikere nagyrészt a jó előkészületektől függ. Ezért a méptanácsok tervszerű Irányítása alapján, igyekeznek a legjobban felkészülni az uj kenyérért fo­lyó harcra. Kézdi rajon községeiben a mezőgazdasági gép- és szerszámjavitó központok 21 traktort és 18 traktorekét tettek üzemképessé. Ezen­kívül kijavítottak 3018 igavomtatásu ekét, 163 vetőgépet, 2533 boronát, 26 szelektort és 51 triőrt. « A jó termés egyik Igen fontos feltétele a beszállították a javító központokba, vagy azokba az iparvállalatokba, ahol a javításo­kat tervbevették. Előre kidolgozott terv sze­rint szervezték meg a javítóműhelyek mun­káját és kiterjesztették az alkatrészcsoportok szerinti javítások módszerét. A javításokban nagy segítséget kaptak a tartomány nagyobb Iparvállalataitól, amelyek tekintélyes mennyiségű pótalkatrésszel látták el őket. A jó munkaszervezésnek meg volt az ered­ménye. Sztáltntartomány valamennyi gép- és traktorállomása február 27-én befejezte a ta­vaszi munkálatokhoz szükséges traktorok és gépek javítását. A, műszakilag teljesen felkészült gép- és traktorállomások jelenleg gyorsűtemben foly­tatják a szerződéskötéseket. és a traktorekék javítását. Rtmnlcul Víleea Lovistea és Curtea de Arges rajonokban minden ekét megjavítottak. Főzelék- és zöldségfélék termesztésére kijavítottak 11.496 melegágyat s ezek szá­mát 623 uj melegággyal szaporították. A tartomány öntözőberendezéseinek pssz.es motoros szivattyúit és a kerti öntözőkere­kek 97 százalékát kijavították. kollektív gazdaságok, valamint a társult pa­rasztok több mint 57.600 tonna nyersgyapo- tot és nagymennyiségű len- és kenderszárat adtak át a könnyűipari vállalatoknak. Az idén nagyszámú dolgozó paraszt, kollektivista és társult paraszt: kötött szerződést textilnövé­nyek termesztésére. A szerződéses alapon gyapottal beültetendő terület 87 százalékát az egyéni gazdasággal rendelkező dolgozó parasztok, 7 százalékát az állami gazdasá­gok és 6 százalékát a kollektiv gazdaságok és mezőgazdasági társulások kötötték le. A gyapoton, lenen és kenderen kívül az állami gazdaságok az Idén több mint 400 hektáron termesztenek ábutilont: Az uj textilnövénynek a rostjaiból zsákokat- és ponyvákat gyárta­nak. A textilipari növények termesztésére vonat­kozó szerződéskötést akció főleg a gyapot- termesztő vidékeken, Craiova, Bukarest. 'Constanta, Galatt és Riuesti tartományban folyik. Az idén megkezdi működését a ciulnttal nagy gyapot kopácsoló üzem. Ezenkívül Gyérgyóalfa’un (Magyar Autonóm Tarto­mány) korszerű len áztató üzem. a kolozs­vártartományi Marosludason pedig korszerű kenderfztató üzem kezdi meg működését, amelyek nagymértékben meggyorsítják majd a textilnöyények Ipari; feldolgozásának elő­készítését. (Agerpres) tiszta vetőmag. E célra a rajon területén 64 gabonatisztitó központot és 63 csávázó köz­pontot létesítettek. Ezekben a központokban összesen 300 tonna gabonát tisztítottak meg — ebből 68 tonna búzát, 57 tonna zabot, 140 tonna árpát, 35 tonna borsót. A vetőmag tisztítása továbbra Is ütemesen folyik. A dolgozó parasztok a gyümölcs és zöld­ségtermesztés fontosságát sem tévesztik szem elől. Már megtisztítottak 17.379 és be­permeteztek 6070 fát. A tavaszi napsugár nemsokára gyors fej­lődésre serkenti a melegágyakba vetett palán­tákat, Éppen ezért a falvak kollektivistái, egyénileg dolgozó parasztjai készítik a me­legágyakat. Kézáivásárhely rajonban eddig több mint 350. négyzetméter melegágyat ké­szítették. Az előkészületek és a tervbe vett melegágyak alapján megállapíthatjuk, hogy ebben az évben sokkal több zöldséget fognak termeszteni a dolgozó parasztok, mint az elmúlt évben. Hírek hazánk minden tájáról A Magyar Autonóm Tartomány dolgozó női köszöntik március S.*át A Magyar Autonóm Tartomány gyáraiban, üzemeiben és falvaiban a dolgozó nők, mint minden évben az idén is a termelésben és a társadalmi munkában elért jó eredményekkel köszöntik március 8-át Cseh Ilona és Kali Ilona, a marosvásár­helyi „Simó Géza“ bútorgyár mumkÜsnSi na­ponta 170—190 százalékkal tultelje'sitlk nor­májukat, Ciami Karolina, a szászrégeni „,So- lidaritatea” kisipari termelőszövetkezet tagja naponta száz százalékkal haladja túl nor­ma iát. A, szocialista munkaversenybem élenjáró nők száma tartományszerte 842-re emelke­dett. Az utóbbi években a nők százait szak- képesitették esztergályosoknak, lakatosoknak, hegesztőknek, síb. A falusi asszonyok eredményes munkát végeztek a tavaszi mezőgazdasági kampány előkészítésében. Azok a dolgozó parasztasz- szonyok, akik állatok hizlalására és eladásá­ra kötöttek szerződést, lelkiismeretesen utá­najárnak az állatok ellátásának, hogy minél nagyobb súlygyarapodást érhessenek el. Gölíerd Leticia dedrádi (Régen rajom) dol­gozó parasztasszony egy tehén hizlalására kötött szerződést s a tehenet 180 kilós súly- gyarapodással adta át az államnak. A nők minden téren jelentős vezető, állá­sokat töltenek be a tartományban. A népta­nácsi képviselőválasztások alkalmával a tar­tományban 1578 nőt választottak meg kép­viselőnek. A ko’lektiv gazdaságok vezetőta­nácsaiban 104 nő tevékenykedik s az ellenőr­ző bizottságokban több mint 70. nő vész részt. Nagy szakértelemmel dolgoznák a nők a vállalatok és kollektiv gazdaságok veze­tésében is Ilyen szorgalmas és hozzáértő vezetőnek bizonyult Moldovan Mária, a ma­rosvásárhelyi ..Egység“ kisipari termelőszö­vetkezet elnöklője. Simon Júlia, az uzoni (Sepsiszeratgyprgy rajon) kollektiv gazda­ság elnöknöje és sokan mások. Az utolsó két negyedév folyamán 102 tiz- vagy többgyermeke.s anya nyerte el a „Hős Anya” címet, 677 anya az „Anyasági dicső­ség“ kitüntetést 928 többgyermekes anya pedig az „Anyasági érmet” kapta. Újítási verseny a traktorüzemben A sztátinvárosi traktorüzem újítói jelenleg elsősorban a traktorjavitó műhelyeknek, sz*’ Ütött cserealkatrészek gyártásának gyorsításával és mhlőségének megjavításon <n foglalkoznak. Az üzem technikai kabinetjébe, már az év első napjaiban 37 újítási javaslatot nyújtottak be: ezek közül 23-at már alkalmaznak is'a termelésben. A legfontosabbak közé tartozik Luca Mumie művezető uiitása. A csiszológé­pekre szerelhető uj készülék megkönnyíti a csiszolókövek pontos szögben való' vágását. Kun Károly ujitó egész 6or módosítást esz­közölt a szerszámmühély villamos berendez.é- sén, s ezzel jelentős enyagmegtakaritást ért el. Az üzem technikai kabinetje nemrégiben szervezett újítási versenyének legfőbb célki­tűzése a cserealkatrészek minőségének meg­javítása. Az akció keretében Gheorghe Rozo- lea ujitó már négy értékes javaslatot nyújtott be. (Agerpres) Újabb munkáslakások épülnek Az elmúlt hónapban két újabb többetnéle-- tes tömbházat adtak át használatra ,a ,vaj- dahümyadi kohászoknak. Rövidesen -elkészül másik három, kétemeletes és háromemeletes munkástömbház. Most végzik rajtuk az utol­só simításokat. Ezen kívül sok uj munkás- lakás épül itt. Sok helyen most ássák az alapzatot és öntik a betonalapot Ebben az évben a vajdahunyadi munká­sok, mérnökök és technikusok több mint 490 uj, kényelmes lakást kapnak. Az uj munkáslaká'sok építéséből derekasan kivették részüket Csikt Lajos, Simicn Gím- peamu. Vasile Ungureanu és más építészek, akik átlagosan 150—170 százalékban telje-* sitik tervüket. Kézdivásárhely rajon községei tervszerűen dolgoznak Állandóan bqvül a fővárost ellátó zöldségter mesztési egységek hálózata. Egy bukarest- környéki zöldségtermesztő farmon melegágyl palántáról nevelt zöldségfélét termesztenek. A gazdaság 2Í, központilag fütött melegházából már koratavasszal friss zöldség fűi « * fővárosi piacra. GTA-ink országszerte föl felkészülnek a tavaszi kampányra. Sok helyen már az utolsó gépeket javítják. Képünk a színtannal gép. Jf fraktorállonuís két éliraktorlstáJAt, Matea Dotna-t is ZVí- 9iné Dmmtru-t ábrázolja munkaközben. ALKOTÓ IFTUSÁG

Next

/
Thumbnails
Contents