Előre, 1954. május (8. évfolyam, 2035-2059. szám)

1954-05-03 / 2035. szám

Á ROMA N N É P KÖZ TÁRSASA G NÉ PTAN ÁCSAIN AKLAPJA Vili évi, 2035 sz. 4 oldal, ára 20 báni 1954 május 3., hétfő ___________________, ___ LAPUNK TARTALMÁBÓL: Ünnepségek országszerte r’ (2. oldal) Használjunk ki minden vetésre alkalmas órát (2. oldal) Testnevelés és sport (2. oldal) Május elsejét ünnepelték a világ dolgo­zói (3. oldal) Korea kérdése a genfi értekezlet előtt (3. oldal) N. Sz. Hruscsov éa N. A. Bulganyin ki­tüntetése (4. oldal) öt ázsiai ország miniszterelnökének ko- lombói értekezlete (4. oldal) Molotov és Dulles újabb megbeszélése ai atomkérdésről (4. oldal), Kinaí-indiai egyezmény (4. oldal) Szovjet-libanoni kereskedelmi egyezményt Írtak alá Beirutban ,(4. oldal) Lelkes tömegfelvonulással ünnepelték hazánk dolgozói május elsejét Pártunk és államunk vezetői üdvözlik a felvonuló fővárosi dolgozókat Újabb szabad május elsejét ünnepelt népünk. Ünnepi köntösben köszöntött be hozzánk a tizedik szabad május elseje és a hatalmas lelkes tömegtüntetés, a ra­gyogó napsütésnél is fényesebben igazolta népünk egybeforrottságát, híven beszélt a pártvezette dolgozók hatalmas eredményeiről s erőteljesen kifejezésre juttatta orszá­gunk szolidaritását a világ összes békeszerető népeivel. A május elsejei tüntetések nemcsak a felszabadult nép örömét fejezik ki. Nem­csak arról beszélnek, hogy örökre levertük a bilincseket május 1-ről, hanem a felsza­badulás óta eltelt eredményeinket is tükrözik. Az idei május elsejét lelkes szocialista verseny előzte meg. A bányák, az üze­mek és gyárak munkásai pártunk augusztus 19—20-i határozata szellemében indul­tak neki a nagy küzdelemnek: többet és jobbat adni a dolgozó népnek, életszínvonala emelése céljából. A tegnapi ünnepi felvonulás a valóravált fogadalmak seregszemléje volt. A Zsilvölgyében azt hirdették a május elsejei táblák, hogy a bányászok most is a verseny élén járnak. Ez nem is csoda, hiszen Zsilvölgye nagyon sokat kapott a sza­badság éveiben, valósággal újjászületett. Emberi élet és megelégedettség költözött be az uj és korszerű munkásházakba. Munkával hálálják meg a jólétet, újabb ered­ményekkel erősítik a szabadságot. Az urikányi bányászok április folyamán 14,2 szá­zalékkal több szenet termeltek előirányzatuknál. S ki nem ismeri Hajdú Gyula élbá­nyász országraszóló teljesítményét? Hajdú Gyula csoportja azzal köszöntötte május nagy ünnepét, hogy április 10-én befejezte 1956. évi tervét. A resicaiak május elsejéjét szintén az elért eredmények tették még gazdagabbá. A kohászok becsülettel helytálltak és tervük túlteljesítésének tudatában vonultak ki az utcára. De nemcsak a nehézipar tett ki magáért ebben a versenyszakaszban. Aki ott volt tegnap a sztálinvárosi felvonuláson, az örömmel állapíthatta meg, hogy valóra válnak az elképzelések, a tervek. A könnyűipar nemcsak valóraváltotta pártunknak adott szavát, hanem sok tekintetben többet is tett fogadalmainál. A Vörös Partizán-gyár munkásnői például azzal a megelégedett örömmel vehettek részt a má­jus elsejei ünnepélyen, hogy 85.000 méter textiláruval többet adtak a hazának, mint amennyit felajánlottak. A Vörös Lobogó-gyár azzal büszkélkedett, hogy 12.000 lej ér­tékű megtakarítást ért el s hogy az első negyedévben 5 százalékkal több jóminőségü árut adott, mint az elmúlt év hasonló szakaszában. A tömegfogyasztási cikkek növekedéséről beszélt az utcai felvonulás Kolozsvá­ron és Nagyváradon, lasiban és Temesváron. Május elsején az ünnepi felvonulás tük­rözte azt is, hogy dolgozó parasztjaink már több helyen befejezték a vetést s az ország minden részében jelentős eredményeket értek el a nagy tavaszi csatában. Az egész ország összefogásának erőteljes jelképe volt az idei május elseje s ki­fejezésre juttatta azt, hogy a párt, a kormány és a nép szétválaszthatatlan. Ez győzel­meink alapja, előrehaladásunk biztosítéka. Szines és vidám volt a mi május elsejénk. A vidámságot a szabadság és a béke tudata kölcsönözte népünknek. Az erőt pedig az adta, hogy ezen a május elsején is magunk mellett tudhattuk a világ minden békeszerető népét. Felemelő érzés az, hogy ugyanabban az órában, amikor nálunk hömpölyögve megindult a nép, a moszkvai Vö­rös-téren a hős szovjet dolgozók teltek erőteljes hitet a béke megvédésének ügye mel­lett és kifejezésre juttatták a legyőzhetetlen Szovjetunió erejét. , A fővárosi felvonulás ez idén is felejthetetlen volt. Virágba és diszbe öltözött Bukarest. S mintha a természet is tiszteletben akarta volna tartani az ember akaratát, felhőtlen eget, meleg napsütést küldött a főváros felé. Különösen szép látványt nyúj­tott a J. V. Sztálin-tér. A tribünök fölött gyengén fodrozódó vörös és nemzetiszinü zászlók sorakoztak, a diszemelvényt pedig Marx-Engels-Lenin-Sztálin hatalmas arcképei d iszite tték. Harsány jelszavak szálltak a tér fölött s a hangszóróbői kiáradó zene alig tu­dott versenyre kelni velük. Chivu Stoica elvtárs beszéde Elénk színek uralják a végeláthatatlan teret: a vörösbe öltözött tribünök s az enyhe tava­szi szélben lobogj vörös zászlók erdeje, a környező fák eleven hátteret adó zöld lombjai s a fehér jelmondatok, amelyek nagy ünne­pünket, tizedik szabad május elsejénket kö­szöntik. Kora reggel már benépesedik a tér az ünneplő munkások ezreivel s a Sztálin- tórbe torkolló utcákon együtt áll a főváros ünneprekészülő népe. Százezrek tarkádnak zászlók és jelszavas táblák alatt, messze, egész a belvárosi utcákig. Az óramutató a 9-eshez ér. A téren felzug a taps — a- központi emelvényen megjelennek a párt, a kormány és a Nagy Nemzetgyűlés Elnökségének vezetői. A téren egybegyült dolgozók zugó tapsorkárija fogadja Gh. Ghe- orghiu-Dej, dr. Petru Groza, Gheorghe Apostol, I. Chisinevschi, Mogyorós Sándor, Miron Constantinescu, Chivu Stoica, Emil Bodnáras hadseregtábornok, C. Pírvulescu, Petre Boriiá, D. Coliu, N. Ceausescu, Al. Drághici altábornagy, M. Dalea. Fazekas Já­nos, dr. C. 1. Parhon akadémikus professzor, M. Sadoveanu akadémikus, L. Ráutu, S. Torna, St. Moraru, Gh. Necula elvtársakat. A szélső tribünökön eddig már elfoglalták helyüket politikai, gazdasági és kulturális életünk vezetői, élmunkásaink, szocializmust építő nagy munkánk élharcosai. Tizedik szabad május elsejénk megünnep­lésében számos külföldi vendég is részt vesz. Elküldték képviselőiket a Szovjetunió, a Ki- nai Népköztársaság, Anglia, a Lengyel Nép- köztársaság, a Csehszlovák Köztársaság, a Magyar Népköztársaság, a Bolgár Népköz- társaság, a Német Demokratikus Köztársa­ság, Ausztria és Indonézia szakszervezetei, a Kínai Népköztársaság és Ausztria békehar­cos nőszervezetei. Helyet foglalnak az emelvényeken a diplo­máciai testület tagjai is. A téren felhangzik a Román Népköztársa­ság és a Szovjetunió állami himnusza, je­lezve az ünnepség kezdetét. Chivu Stoica elvtárs, a Román Munkáspárt Központi Vezetősége Politbüróiának tagja, a Minisztertanács alelnöke, emelkedik szólásra 5 május elseje alkalmából a Román Munkás­párt Központi Vezetősége és a Román Nép­köztársaság kormánya nevében üdvözli dol­gozó népünket. A téren egybegyült dolgozók dörgő tapssal és ovációval fogadják Chivu Stoica elvtárs beszédét. Ez a taps kifejezi szilárd akaratu­kat, hogy minden erejüket latbavetve, valóra váltják a párt és a kormány politikáját, har­colnak a mezőgazdaság fejlesztéséért, a köz­szükségleti cikkek termelésének fokozásáért, dolgozó népünk életszínvonalának szakadat­lan emeléséért. A tapsoló tenyerek azt is ki­fejezésre juttatják, hogy szocializmust épitő népünk egyhangúlag helyesli államunk kül­politikáját s tettekkel harcol a béke megőrzé­séért és megszilárdításáért. Ezzel a nagygyűlés végetér s a zenekar in­dulójára megkezdődik a dolgozók május else­jei nagy felvonulása. Egy . pillanatra elhallgat a zene s nyomban rá felejthetetlen kép tárul a nézők szeme elé. A sugárút egész szélességében p irosny akiken- dős pionírok érkeznek a térre. Kétezer gyer­mek hozta el ide a Sztál in-térre gondtalan boldog élete mosolyát. Az első csoport Lenin és Sztálin képét tartja magasra, mögöttük szines kendőket lobogtató csoportok következ­nek. Az egyik sorban a Román Népköztársa­ság cimerét és Gh. Gheorghiu-Dej elvtárs arcképét hozzák. A mögöttük jövők könyveket, ismét mások kéziszerszámokat, repülőgép- modelleket és tengerjáró hajók kicsinyített másait tartják a kezükben. Azt példázzák ezek a modellek és szerszámok, hogy a pionirpa- lota különböző szakköreiben a jövő remény­ségei szorgalmasan készülnek az éleire, az alkotó munkára. Az emelvényeken szünet nélkül zug a taps, mosolygó arcok integetnek a pionírok felé. A partizáninduló hangjaira a munkásgár- dák osztagai érkeznek a térre. Lépteik ke­ményen dobbannak a kövezeten, a zászlótar­tók magasra emelik a vörös és nemzetiszinü lobogókat. Erőt és szilárd akaratot kifejező felvonulásuk messzehangzóan hirdeti, hogy dolgozó népünk megvédelmezi békés alkotó munkájának nagyszerű eredményeit. Szép egyenruháikban, mosolygó a-rccal kö­zelednek a munkaerőtartalékok iskoláinak nö­vendékei. A munkásosztály „holnapi váltá­sa“, a jövő szakmunkásai, újítói vonulnak el most a párt és a kormány vezetői előtt. Jel­szavas tábláik azt hirdetik, hogy országszer­te 65.000 ifjú tanul a munkaerőtartalékok több mint 200 iskolájában. Nyolcvan különféle mesterséget sajátítanak el ezek a szorgalmas fiatalok, hogy majd a munkapadok mellett egész népük javára hasznosítsák tudásukat. A hangszórókból messzeszáll a jelszó: Él­jen május elseje, a dolgozók nemzetközi szo­lidaritásának nagy ünnepe! Es a hatalmas téren, a sugárút egész hosszában visszhang­zik a. dolgozók kiáltása: Hurrá! Éljen május elseje! Megindult a fővárosi üzemek és intézmé­nyek ünneplő dolgozóinak végeláthatatlan áradata. Pártunk és kormányunk vezetőinek arcképeit s a pártot és a munkás-paraszt szövetséget éltető jelszavas táblákat emel­nek magasra. Szakadatlanul zug az éljenzés, fővárosiunk dolgozói éltetik a Szovjetunió nagy Kommunista Pártját, a győzelmes szo­cializmus országát s a román és szovjet nép örök barátságát. Az üzemek és intézmények dolgozói magukkal hozzák az SZKP KB el­nöksége tagjainak arcképeit s a testvéri kom­munista pártok vezetőinek képeit. De másfajta táblákat is hoznak magukkal a felvonuló dolgozók. Számok és nevek sora­koznak ezeken a táblákon, hirdetve, hogy újabb és újabb kimagasló eredmények szület­tek a május elsejei szocialista versenye­ken. Az üzemek élén mindenütt a versenyben kitűnt legkiválóbb dolgozók haladnak. Az Augusztus 23-üzemek szorgalmas dol­gozói érkeznek elsőknek a térre. Az üzemben gyártott gépeket és felszereléseket jól ismerik az egész országban. Hiszen az Augusztus 23-üzemek munkaközössége kiváló minőségű toronydarukat, 120 lóerős traktorokat, bánya- mozdonyokat és más gépeket szállít az ipari üzemeknek és az épitőtelepeknek. Feliratos tábláik azt hirdetik, hogy május elseje tiszte, letére 17 százalékkal növekedett a szocialista versenyben részvevő dolgozók száma. A nagy ünnep tiszteletére pár nappal ezelőtt 15 forgódaru építését fejezték be. Az üzem dolgozói ugyanakkor becsületbeli kötelességüknek tekintik a mezőgazdaság tá­mogatását. Határidő előtt 6000 kézi kukorica vetőgépet készítettek el dolgozó parasztsá­gunk számára. De nemcsak az általuk gyár­tott gépek, hanem ők maguk is a falvak dol­gozóinak segítségére siettek. Az üzemből 73 kiváló szakmunkás ment el falura. A többi üzem .feliratos táblái is büszkén hirdetik, hogy mivel járultak hozzá a mező­gazdaság fejlesztéséhez. A fémipari üzemek terven felül több mint 15.000 kézi vetögépet gyártottak. A falura ment ipari munkások jó munkájukkal dicsőséget hoznak üzemeik egész m unkáik özössé gére. A május elsejei fővárosi seregszemle kife­jezésre juttatja, hogy dolgozó népünk meny­nyire magáénak érzi a Román Munkáspárt Központi Vezetőségének tavaly augusztusi plenáris ülésén kidolgozott programmot, a jó­lét és bőség programmját. A Rákosi Mátyás-üzemek dolgozóinak hosz- szu menetoszlopát az egész üzemben megbe­csült élmumkások nyitják meg: Ion Moldo­veaniu, Steliam Für tun 3, Vasile Górj, Nástase Mitroiu, Florea Nedelcu, Axente Zamfir, Ni­cola e Dávid öntő, Nicolae Tabacuta szerelő s más munkások, mérnökök és technikusok, akik a május elsejei versenyben az élre tör­tek. Nekik és a hozzá hasonló százaknak és ezreknek köszönhető, hogy az üzem munkakö­zössége 101,1 százalékra teljesítette első ne­gyedévi tervét. A mezőgazdasági termelés előmozdítására 38.000 kiló cserealkatrószt küldtek a GTA-knak és az állami gazdasá­goknak. De ugyanakkor nem feledkeztek meg a takarékosságról sem. A Rákosi Mátyás- üzemek munkaközössége május elseje tiszte­letére félmillió lejt takarított meg. Tömött sorokban vonulnak a főváros dol­gozói s közben egy pillanatra sem szakad meg a lelkes, ütemes kiáltás: Éljen a népek közötti béke! Testvéri üdvözlet a békes^eretö népeknek! A béke májusát köszöntik a vörös- grivicai vasutasok, a „Oh. Gheorghiu-Dej" konfekciógyár munkásai s a minisztériumok és intézmények munkaközösségei. A vöirősgrivicarajoni dolgozók felvonulását (Folytatás a 2. oldalon.) Elvtársaik! A Román Munkáspárt Központi Vezetősége •és a Román Népköztársaság kormánya nevé­ben melegen üdvözlöm önöket és jó kívánsá­ga imát fejezem ki május elseje, a dolgozók nemzetközi szolidaritásának napja,, a mun­kásság testvériségének napja alkalmából. A kizsákmányoló osztályok és az idegen im­perialisták járma alól örökre felszabadult, sorsának urává lett és szabad dolgozó népünk számára immár hagyománnyá lett, hogy ezt a nagy napot a munkában és a szocializmus építésében elért újabb sikerekkel köszöntse. Az RMP KV 1953 augusztusi plenáris ülé­sén kidolgozott gazdasági intézkedések programmját valóraváltó városi és falusi dol­gozók figyelemreméltó sikereket érnek el a szocialista ipar fejlesztésében, a mezőgazda- sági termelés növelésében, a tömegfogyasz­tási cikkek termelésének fokozásában, a nép életszínvonalának további emeléséért vívott harcban. Országszerte széleskörű szocialista verseny folyik az állami terv teljesítéséért, a termelés növeléséért, a munka termelékenységének fo­kozásáért, az önköltség csökkentéséért, a ter­mékek minőségének javításáért, a legnagyobb (okú takarékoskodásért, mert ez az egyedüli útja annak, hogy a dolgozó tömegek vásár­lóereje növekedjék. Dolgozó parasztságunk a 'kedvezőtlen idő­járás okozta nehézségeket leküzdve, igyekszik minél jobban elvégezni a tavaszi mezei mun­kákat. Erősödik és fejlődik a munkásosztály és a dolgozó parasztság szövetsége, népi de­mokratikus államunk vezetőosztályának, a munkásosztálynak vezetésével. Fejlődik és erősödik a mezőgazdaság szocialista szekto­ra: a kollektiv gazdaságok, a mezőgazdasági társulások, az állami gazdaságok, a gép- és traktorállomások. Egyre jobban megszilárdul a román nép és a nemzeti kisebbségek testvérisége s ez pár­tunk és államunk nemzetiségi politikájának helyességéről tanúskodik. A városi és falusi dolgozók odaadóan tá­mogatják a párt és a kormány politikáját. A párt, a kormány és a nép közötti megingatha­tatlan egység kifejezésre juttatja a népi de­mokratikus rendszer szilárdságát s egyben záloga a szocialista épités sikerének a Ro­mán Népköztársaságban. A demokrácia és a szocializmus táborához tartozó országok egyre jobban felvirágzó éle­tével ellentétben a tőkés és gyarmati orszá­gok dolgozó tömegei a tőkés kizsákmányolás és a nyomorúság igáját nyögik, az ő váltókra nehezednek az őrült fegyverkezési hajsza ha­talmas terhei. Népünk gazdasági, műszaki, tudományos és kulturális téren elért eredményei elképzelhe­tetlenek lettek volna nagy barátunk és szö­vetségesünk, a szovjet nép sokoldalú, valóban testvéri segítsége nélkül. A román nép e nagy nap alkalmából újból határtalan szeretettel és hálával gondol a nagy Szovjetunióra, a kom­munizmust épitő hős szovjet népre, a Szov­jetunió dicsőséges Kommunista Pártjára. Teljes lendülettel fejlődik a Szovjetunió gazdasága. Szakadatlanul fejlődik a Kínai Népköztársaság, a Német Demokratikus Köz­társaság és a népi demokratikus országok gazdasága. Elvtársak! Népi demokratikus államunk, amely a szo­cializmus építésének békés munkáját végzi, következetes békepolitikát folytat: a barátság és szövetség politikáját a Szovjetunióval és a népi demokratikus országokkal, a béke és a kereskedelmi kapcsolatok politikáját mind­azokkal az országokkal, amelyek érdekelték abban, hogy a kölcsönösség alapján ilyen kapcsolatokat létesítsenek országunkkal. Ál­lamunk tevékenyen részt vesz a nemzetközi feszültség enyhítéséért s az imperialista kö­rök agresszív tervei ellen folytatott harcban. A román nép lelkesen támogatja az Európa és az egész világ kollektiv biztonságának megóvására irányuló szovjet javaslatokat. A román nép rendkívüli érdeklődéssel fi­gyeli a genfi értekezletet, ahol olyan nagy- fontosságú kérdéseket tárgyalnak meg, mint a koreai kérdés békés rendezése és az indo­kínai béke helyreállítása. Ennek az értekez­letnek a létrejötte a béke erőinek nagy sikere, a nemzetközi feszültség enyhítésének utján. A tőkés és gyarmati országok dolgozói a kommunista és munkáspártok vezetésével el­szánt harcot vívnak az imperialista iga ellen a nemzeti függetlenségért, a békéért és de­mokráciáért. Országunk munkásosztálya szolidaritását fejezi ki a tőkés és gyarmati országok dol­gozóinak az imperialista kizsákmányolás és elnyomás ellen, a nemzeti felszabadulásért, a békéért, a demokráciáért és a szocializmusért vívott harcával. Román Népköztársaság dolgozói! A Román Munkáspárt Központi Vezetősége és a Román Népköztársaság kormánya fel­hív benneteket, hogy az eddiginél is kitar­tóbban munkálkodjatok a népgazdaság fej­lesztésén, a mezőgazdasági termelés és a tö- megfogyasztási cikkek termelésének tovább­fejlesztésén, a városi és Falusi dolgozók anya­gi és kulturális életszínvonalának szüntelen emelésén. Éljen május elseje, a dolgozók nemzetközi szolidaritásának, a világ munkásai testvéri­ségének napja! Éljen hazánk munkásosztálya, dolgozó pa­rasztsága és értelmiségei Éljen- a Román Népköztársaság és a nagy Szovjetunió megingathatatlan barátsága és szövetsége! Éljen a Román Népköztársaság és a béke, a demokrácia és a szocializmus táborának összes országai közötti barátság! Éljen a népek közötti béke! Éljen a Román Munkáspárt és annak Köz­ponti Vezetősége, — a szocializmusért és jólétért harcoló népünk vezetője! Éljen a Román Népköztársaság kormánya! Éljen drága hazánk, a Román Népköztársa­ság! Marx-Enigels-Lenin-Sztálin zászlaja alatt előre, a szocializmus győzelméért!

Next

/
Thumbnails
Contents