Előre, 1955. január (9. évfolyam, 2243-2266. szám)

1955-01-04 / 2243. szám

A ROMÁN NÉPKÖZTÁRSASÁG NEPTANACSAINAK LAPJA IX. évf., 2243. sz. 4 oldal, ára 20 báni 1955 január 4, kedd LAPUNK TARTALMÁBÓL: ORBÁN LAJOS i A tömepnüvelödés -• a szocializmus építésének nagy fontos­ságú kérdése (2. oldal) Dr. BENKE SÁNDOR: Az állóalap állan­dó növelése — a kollektiv gazdaságok vezetőtanácsainak alapvető feladata (2. oldal) Az uj év első napjai (3. oldal) Szovjet-kinai légiforgalmi egyezményt Írtak alá Pekingben (3. oldal) Lengyelország, Csehszlovákia és a Német Demokratikus Köztársaság nem lesz néma szemlélője a német militarizmus feltámasztásának.— A prágai értekezlet részvevőinek határozata (3. oldal) A Kínai Népköztársaságot meghívták az ázsiai és afrikai országok értekezletére (3. oldal) Mit tükröztek a francia nemzetgyűlés vitái. A Pravda cikke (4. oldal) DÁNOS MIKLÓS: Elárult hösök (4. oldal) A harc folytatódik mindaddig, mig csak a szégyenletes párizsi egyezmények meg nem hiúsulnak. — A francia parlament ratifikálási vitájának sajtóvisszhangja (4. oldal) A Francia Kommunista Párt nyilatkozata (4. oldal) A legfőbb feladat „Nincs most fontosabb feladat annál, mint egyesíteni a világ minden táján élő népek erőfeszítéseit a béke és a nemzetközi bizton­ság megóvása érdekében“. A béke országá­ból keltek szárnyra ezek a szavak az uj esz­tendő küszöbén s a rádió hullámain, a sajtó hasábjain mára már az egész világot bejártak. G. M. Malenkov elvtárs válaszai a „Te'.enews“ ügynökség vezetőjének kérdéseire, az előt­tünk álló év legfontosabb kérdéseiben adnak Útmutatást. Éberen le kell leplezni, el kell szigetelni és vissza kell verni az imperialis­ta háborús mesterkedéseket és a háborús elő. készületek szolgálatába állított hírverést — ez Malenkov elvtárs válaszainak legfőbb, legáltalánosabb mondanivalója. Hogyan lehet útját állni a háború fenyege­tésének, mi a béke megőrzésének a módja? Távolról sem véletlen, hogy ez volt az első kérdés, amely az interjú során felmerült. Hi­szen nemcsak nálunk, s nemcsak a békesze- rető államokban — minden tőkés országban, még az Amerikai Egyesült Államokban is ez a kérdés foglalkoztatja leginkább az embere, két. Éppen ez határozza meg Malenkov elv­társ válaszának rendkívüli fontosságét. Ame_ rikai hivatalos körökben ma minden erővel azon fáradoznak, hogy hamis színben tüntes­sék fel a Szovjetunió és az Egyesült Álla­mok viszonyának alakulását, a két rendszer békés együttlétezésének lehetőségét. Malen­kov elvtárs most ismét leszögezte az egyedül lehetséges és egyedül igaz álláspontot a béke fenntartásának e kulcskérdésében. „A Szovjetunió és az Amerikai Egyesült Álla­mok közötti béke megőrzése mindenekelőtt megköveteli, hogy' mindkét fél őszintén akar­ja a békét és -békére törekedjék; hogy kapcso. tataikban az egymás melletti békés együttlét lehetőségéből és szükségességéből Induljanak ki s tiszteletben tartsák egymás jogos ér­dekeit“. Ami a Szovjetuniót illeti, -kormánya eddig is ezeknek az elveknek az alapján járt el s mint Malenkov elvtárs hangsúlyozza, a jövőben is ezek az elvek fogják vezérelni. A Szovjetunió — mondotta Malenkov elvtárs —• ..kész a jövőben is minden tőle telhetőt meg. tenni a Szovjetunió és az Amerikai Egyesült Államok közötti békés, tartós és -szilárd kap­csolatok biztosításáért, a fennálló nézetelté­rések rendezéséért, tekintetbe véve azt, hogy ugyanilyen törekvésnek kell megnyilvánulnia az Amerikai Egyesült Allamo-k részéről is.“ Olyan álláspont ez, amelyet nem lehet félre­magyarázni, amely nem hagy kibúvókat és nem ad -módot semminemű félremagyarázásra. Világos és egyszerű, félreérthetetlen, mint a békeszerető emberiség akarata. Benne ölte. nek testet a nyugodt építő életre áhítozó százmilliók reményei. Viharos esztendő volt az elmúlt év a nem­zetközi politika alkján Csendes — hogy im perialista szóhasználattal éljünk — „hideg“ háború folyt az oktalan rombolás és a békés építés erői között s a békeszerető népek nem egy esetben sikerrel rohamozták meg a há­borús gyújtogatok jól megerősített diplomá­ciai állásait. A nemsokára egy éve lezajlott berlini négyhatalmi értekezlet nyomán Géni­ben megegyezés történt az indokin-ai fegyver, szünet -kérdésében. Óriásit növekedett a Kí­nai Népköztársaságnak, a Távol-Kelet nagy­hatalmának nemzetközi tekintélye olyannyi­ra, hogy képviselőivel még az Egyesült Ál­lamok küldöttsége is kénytelen volt egy tár­gyalóasztalhoz leülni. A különböző társadal­mi rendszerű államok békés együttlétezésé- nek elvét olyan államok ismerték el hivata­los okmányokban mint India, Burma s most év végén a Jugoszláv Föderativ Népköztár­saság. A francia nemzetgyűlés a tömegek nyomósára kétizben is elvetette a német mi­litaristák ujrafelfegyverzésének Nyugaton oly dédelgetett tervét s csak utólag, a legna­gyobb nyomásra, hozta meg ismert szégyen- teljes határozatát. Tavaly ősszel, az ENSZ- ben, 1946 óta először, a négy nagyhatalom együttes javaslatot terjesztett elő az atom­energia békés felhasználásának kérdésében s h alomra dőltek azok az imperialista kohol­mányok, hogy a Szovjetunió nem akar tár­gyalni. Japánban, a néptömegek nyomására lemondott az amerikai megszállókat nyiltan kiszolgáló kormány s Szigemicu külügymi­niszter kijelentette, hogy helyre akarja állí­tani Japán normális kapcsolatait a Szovjet­unióval és a Kínai Népköztársasággal. A nemzetközi feszültség azonban még mindig fennáll s ma is komolya-n veszélyezteti a tar. tós béke fenntartásának lehetőségeit. A há­borús gyujtogatók döntő rohamra szánták el magukat a német kérdésben s elhatározták, hogy az uj Wehrmacht talpraóllitását most már mindenképpen nyélbeütik. Éppen ebben áll, — mint Malenkov elvtárs most újból ki­fejtette — a feszültség legfőbb oka. A leg­főbb ok „egyes amerikai köröknek a revans- vágyó nyugatnémet hadsereg helyreállítására vonatkozó terveiben, a fegyverkezési haj­szában és abban keresendő, hogy ameri­kai katonai támaszpontok hálózatát építik •ki a Szovjetunió és más békeszerető államok körül.“ Ahhoz, hogy az emberiség biztonságban érezhesse magát egy uj háború fenyegetésé­vel szemben, éppen ezeket az okokat kell el­hárítani. „Véget kell vetni annak az irány, vonalnak, amely az emberiségre oly sok szerencsétlenséget zúdított német mititariz- mus helyreállítására törekszik, véget kell vetni a fegyverkezési hajszának s aon-a-k a politikának, hogy katonai támaszpontokkal fogják körül a békeszerető államokat“ — mondotta Malenkov elvtárs. Ezt követeli a Szovjetunió, ezt követelik a népek, igy kí­vánja meg ezt a béke érdeke. A Szovjetunió kedvezően fogad minden olyan kezdeményezést, amely vitás kérdések megoldását tűzi ki céljául. Malenkov elvtárs válaszaiban külön kitért a Távol-Kelet pro­blémáiban érdekelt államok közötti tárgyalá­sok kérdésére. Ismeretes, hogy a Colombo- hatalmak bogon értekezletén éppen a na­pokban történt egy ilyen kezdeményezés. Mint Malenkov elvtárs kifejtette; „Csak üdvözölni lehet az érdekelt államok közötti tárgyalásokat egy sereg tavolkeleti kérdés rendezése érdekében.“ Rendkívül fontos kérdés napjainkban az atom-, a hidrogén és a többi tömegpusztító fegyver eltiltásának a kérdése. Az atom­fegyverek problémájával különösen sokat foglalkozik az utóbbi hónapokban a nyugati sajtó, amelynek egyes képviselői mór olyan hangokat is pengetnek, hogy a szovjet tudo­mány és technika fejlődése nyomán Idestova szükséges lesz megváltoztatni a Nyugat ma­gatartását. Hiszen az atomfegyverek elsősor. ban a kisterületü és sürünlakott országok számára jelentenek nagyobb veszélyt! Külön­leges fontosságú ilyen körülmények között a Szovjetunió ismételt állásfoglalása Malenkov elvtárs válaszaiban, az atomfegyverek feité- telnélküli betiltása, az államok fegyverze­téből való eltávolítása érdekében és azért, •hogy szigorú nemzetközi ellenőrzést hozza­nak létre egy errevonatkozó megfelelő egyez­mény betartása fölött. De mint Malenkov elvtárs hangsúlyozta, a többi állam nemke- vésbbé érdekelt a Szovjetuniónál az atom­fegyver eltiltásában és az atomháború fényé, getésének elháritásában. Az utolsóelőtti kérdés, amelyre Malenkov elvtárs válaszaiban kitért, a négy hatalom legmagasabb síkon lefolyó értekezlete volt. Jóiisimert tény hazánkban is, hogy Nyugaton az utóbbi időben nagy ricsajt csapnak e kér­dés körül. A háború előkészítésén fáradozó körök a négyhatalmi értekezlet gondo'a át tartják spanyolfalként maguk elé, hogy ellep­lezzék mesterkedéseiket, amelyekkel éppen- hogy a tárgyalások utján való bárminemű rendezés meghiúsítására törnek. Alig ült még oi Mendés-France francia miniszterelnök beszédeinek visszhangja, amelyekben kijelen­tette, hogy a párizsi szerződések ratifikálása — úgymond — elősegítené a négyhatalmi tár­gyalások sikerét. Malenkov elvtárs válasza lerántotta a leplet ezekről a kísérletekről. Ez­zel kapcsolatban mindenekelőtt meg kelj mon­danunk azt — mondotta Malenkov elvtárs —, hogy az Amerikai Egyesült Államok, Anglia és Franciaország az utóbbi időben mindent megtesznek, hogy kizárják a négy hatalom kormányfőinek értekezletével kapcsolatos kér­déseik pozitív megoldásának lehetőségét. Mint ismeretes, a három nyugati hatalom külön akarja megoldani a legfontosabb, nemzetközi kérdéseket és elsősorban a Németországgal kapcsolatos kérdéseket- Vájjon nem világos-e, hogy nem lehet ilyen politikát folytatni ■ és ugyanakkor illúziókban ringatni a népeket a négyhatalmi _ értekezlettel kapcsolatban ? — teszi fel a kérdést. Nyilvánvaló, hogy egy négyhatalmi értekezletet nem szabad befeje­zett, különuton megvalósított tények elé á li- tani éppen azokban a kérdésekben, amelyek megoldására az értekezlet lenne hivatott. Népköztársaságunk dolgozói mindenben magukénak tekintik azokat a feladatokat, a- melyeket Malenkov elvtárs válaszaiban a vi­lág összes békeszerető erői számára kijelölt. Népünk szándékai, törekvései, kormányunk álláspontja a legfontosabb nemzetközi kérdé­sekben világosan kifejezésre jutottak azokban a válaszokban, amelyeket Gheorghe Gheor- ghiu-pej elvtárs adott a, „Jugopress“ ju­goszláv hírügynökség kérdéseire. „A nyugati országok és különösen az USA agresszív kö­reit nyugtalanítják azok az eredmények, a- rnelyek az elmúlt évben a békeszerető álla­mok kitartó erőfeszítései nyomán a nemzet­közi feszültség csökkenésében létrejöttek — mondotta Gh. Gheorghiu-Dej elvtárs — ...ezek a körök hozzáláttak, hogy helyreállít­sák a német mill tar izmust, amely nem egy­szer igázta már le fegyveres erővel az euró­pai népeket.., a román nép szilárd eltökélt­sége, hogy a többi békeszerető nép oldalán szembeszegül a német militarizmus feltá­masztásának politikájával.“ Ami a békés együttlétezés lehetőségét illeti, Gheorghiu-Dej elvtárs válaszaiban újból ki­fejezésre jut kormányunk álláspontja, amely teljes mértékben megegyezik a Szovjetunió és a többi békeszerető ország álláspontjával. Hosszú történelmi tapasztalat bizonyítja, hogy a különböző társadalmi rendszerű álla­mok békésen élhetnek egymás mellett. Az összes országok szuverenitásának, független­ségének és területi épségének, tiszteletbentar- tása, a megnemtámadás, a jogegyenlőség és a más országok belügyeibe való benemavat- kozás valóban lehetővé tenné a békés együtt- létezést. Amikor azonban a nyugati hatalmak szembehelyezik „erőfölényen“ alapuló politi­kájukat a kollektiv biztonsággal és a békés tárgyalások módszerével — a békés együttlé­tezés kilátásai ellen cselekszenek. Ismételten leszögezve államunk külpoliti­káját Gheorghiu-Dej elvtárs a következőket mondta : „A Román Népköztársaság kormá­nyának külpolitikáját az az óhaj vezérli, hogy tevékenyen hozzájáruljon a béke megvédésé­nek ügyéhez s hogy kifejlessze és megerősít­se együttműködését és baráti kapcsolatait va­lamennyi békeszerető néppel és országgal“. Ez a politika népünk törekvése s egyben legfőbb akarata is. Biztosak vagyunk benne, hogy a béke megvédése érdekében sikraszáiló erők végül is győzedelmeskednek a pusztítás s a rombolás erői felett- De ennek valóraválá- sa érdekében számos feladatot kell még tel­jesíteni. Népünk szent elhatározása, hogy az uj évben még az eddiginél is jobban ki fog­ja venni részét a világméretű feladatok rá­háruló részének a megoldásából.--------------O--------------­TÁVIRAT GH. GHEORGHIU-DEJ elvfársnak, a Román Népköztársaság miniszter fanácsa elnökének Bukarest Köszönetét mondok önnek, elnök elvtárs, meleg újévi üdvözleteiért, s teljes szivemből újabb sikereket kívánok a baráti román népnek és önnek személyesen a szocializmus építéséhez és az európai béke megszilárdításáért vívott harchoz. G. MALENKOV G* M« Malenkovnak* a Szovjetunió minisztertanácsa elnökének válaszai Charles Edward Shutt kérdéseire MOSZKVA. (Agerpres.) A TASZSZ hírügynökség közzétette G. M. Malenkov-' nak, a Szovjetunió minisztertanácsa elnökének válaszait Charles Edward Shutt kérdéseire. Charles Edward Shutt, a TELENEWS televíziós hír­szolgálati ügynökség washingtoni fiókjának vezetője fel­kérte G. M. Malenkovot, hogy válaszoljon nehány kérdé­sére. Alább közöljük Charles Edward Shutt kérdéseit és G. M. Malenkov válaszait. KÉRDÉS.* Hogyan lehet legjobban megőrizni a békét országaink között? VÁLASZ: A Szovjetunió és az Amerikai Egyesült Ál­lamok közötti béke megőrzése mindenekelőtt megköveteli, hogy mindkét fél őszintén akarja a békét és békére töre­kedjék; hogy kapcsolataikban az egymás melletti békés együttlél lehetőségéből és szükségességéből induljanak ki s tiszteletben tartsák egymás jogos érdekeit. Ami a Szovjetuniót illeti, a Szovjetunió a fent említett elvektől vezérelve, kész a jövőben is minden tőle telhetőt megtenni a Szovjetunió és az Amerikai Egyesült Államok közötti békés, tartós és szilárd kapcsolatok biztosításáért, a fennálló nézeteltérések rendezéséért, tekintetbe véve azt, hogy ugyanilyen törekvésnek kell megnyilvánulnia az Ame­rikai Egyesült Államok részéről is. KÉRDÉS: Az ön véleménye szerint mi a legfőbb oka a Szovjetunió és az Amerikai Egyesült Államok közötti fe­szültségnek? VALASZ: A Szovjetunió és az Amerikai Egyesült Ál­lamok kapcsolataiban beállott feszültség legfőbb oka egyes amerikai köröknek a revansvágyó nyugatnémet hadsereg helyreállítására vonatkozó terveiben, a fegyverkezési haj­szában és abban keresendő, hogy amerikai katonai támasz­pontok hálózatát építik ki a Szovjetunió és más békeszerető államok körül. Ezeket a tényeket nem lehet másnak tekin­teni, mint egy uj háború előkészületeinek. Mindenki előtt ismeretfs, hogy a londoni és a párizsi egyezményeket létre­hozó nyugati hatalmak hibájából, jelenleg fokozódik a bé­két fenyegető veszély, növekszik a háború veszélye. A Szovjetunió és az Amerikai Egyesült Államok közötti feszültség kiküszöbölése s az országaink közötti békés együttműködés sikeres fejlesztéséhez nélkülözhetetlen tar­tós alap megteremtése érdekében véget kell vetni annak az irányvonalnak, amely az emberiségre oly sok szeren­csétlenséget zuditott német militarizmus-helyreállítására tö­rekszik, véget kell vetni a fegyverkezési hajszának s annak a politikának, hogy katonai támaszpontokkal fogják körül a békeszerető államokat. KÉRDÉS: Üdvözölne-e ön a távolkeleti nézeteltérések rendezésére vonatkozó diplomáciai tárgyalásokat? VALASZ: Igen, csak üdvözölni lehet az érdekelt álla­mok közötti tárgyalásokat egy sereg távolkeleti kérdés ren­dezése érdekében. A genfi értekezlet tapasztalata — ame­lyen más államokkal együtt részt vett a Kinai Népköztár­saság Is — azt bizonyltja, hogy az ilyen tárgyalások gyü­mölcsöző eredményekhez vezetnek. KÉRDÉS: Mi az ön véleménye az atomfegyver fölötti nemzetközi ellenőrzés kérdésében $ úgy véli-e, hogy ki le­het dolgozni ezzel kapcsolatban egy olyan tervet, amely si­kerrel kecsegtet és amely elfogadható valamennyi érdekelt fél számára? VALASZ: A Szovjetuniónak az atomfegyver kérdésében elfoglalt álláspontja közismert. A Szovjetunió sikraszáll az atomfegyver feltételnélküli megtiltásáért, az államok fegy­vertárából való végleges kivonásáért s azért, hogy szigorú nemzetközi ellenőrzést hozzanak létre egy erre vonatkozó megfelelő egyezmény betartása fölött. A többi államnak sem szabad kevésbbé érdekeltnek lennie a Szovjetuniónál az atomfegyver eltiltásában és az atomháború fenyegetésének elháritásában. KÉRDÉS: Üdvözölne-e ön olyan diplomáciai tárgya­lásokat, amelyeknek célja előkészíteni Franciaország, Nagy- Brltannia, a Szovjetunió és az Egyesült Államok kormány­főinek értekezletét? VÁLASZ: Ezzel kapcsolatban mindenekelőtt meg keT mondanunk azt, hogy az Amerikai Egyesült Államok, Ang­lia és Franciaország az utóbbi időben mindent megtesznek, hogy kizárják a négy hatalom kormányfőinek értekezletével kapcsolatos kérdések pozitív megoldásának lehetőséget. Mint ismeretes, a három nyugati hatalom külön akarja megoldani a legfontosabb nemzetközi kérdéseket és elsősor. ban a Németországgal kapcsolatos kérdéseket. Vájjon nem világos-e, hogy nem leltet ilyen politikát folytatni és ugyan, akkor illúziókban ringatni a népeket a négyhatalmi érte­kezlettel kapcsolatban? Következésképpen a kérdés abban áll, hogy Francia- ország, Nagv-Britannia, a Szovjetunió és az Egyesült Ál­lamok kormányfőinek értekezletét ne állítsák befejezett té­nyek elé egyik, vagy másik különhatározat által azokban a kérdésekben, amelyeket a négyhatalmi értekezletnek kell megvizsgálnia. KÉRDÉS: Üzen-e valamit az amerikai népnek? VALASZ: Szívélyes üdvözletemet küldöm és boldog uj- esztendőt kivánok az amerikai népnek. Minden alap meg­van ahhoz, hogy az Amerikai Egyesült Államok és a Szov­jetunió népei közötti barátság fejlődjék és erősödjék. Kife­jezést szeretnék adni meggyőződésemnek, hogy az ameri­kai nép méltóképpen hozzá fog járulni a népek közti béke megerősítésének nagy és nemes ügyéhez. Jelenleg az összes népeknek rendkívül ébereknek kell lenniük az agresszív körök mindenféle mesterkedéseivel szemben. Nincs most fontosabb feladat annál, mint egyesí­teni a világ minden táján élő népek erőfeszítését a béke és a nemzetközi biztonság megóvása érdekében. K. J, Vorosííóvnak, a Szovjetunió Legfelső Szovjetje Elnöksége elnökének újévi beszéde MOSZKVA (Agerpres). — A TASZSZ közli K- J. Varosiliovnak, a Szovjetunió Leg­felső Szovjetje Elnöksége elnökének újévi rádióbeszédét. Kedves elvtársak ! Drága hazánknak — a Szovjet Szocialista Köztársaságok Szö­vetségének szeretett honpolgárai 1 Szívből köszöntelek benneteket az ujesztendő alkal­mából. A mélységes öröm érzésével állapítjuk meg, hogy hazánk az elmúlt évben, a szovjet embereik erőfeszítései nyomán még gazdagabb, még erősebb lett. Az elmúlt esztendő soknemzetiségű hazánk szocialista ipara továbbfejlődésének, me­zőgazdásága fellendülésének, tudománya és kultúrája felvirágzásának éve volt. Ezek a vívmányok a hős szovjet nép — a munkások, kolhozparasztok és értelmisé­giek épitőmunikájának eredményei- Ök, a kommunista társadalom fáradhatatlan építői s a béke és a/, emberi boldogság aktiv harcosai, kommunista pártjuk vezetésével bizalommal haladnak előre, uj győzelmek felé. A szovjet nép, amelyet Marx-Engels-Lenin-Sztálin magasztos eszméi lelkesítenek, az elkövetkező évben még több tetterővel fog dolgozni hazánk további erősítéséért. Az uj esztendőbe — 1955-be — lépve, büszkén vesszük számba sikereinket és ugyan­akkor örömmel állapítjuk meg, hogy a Szovjetunió, a Kínai Népköztársaság és valamennyi béiksszerető nép kitartó erőfeszítései nyomán az elmúlt évben bizonyos fokig enyhült a nem­zetközi feszültség. A tartós, hosszas bekéért folytatott harc meghozta a gyümölcseit. Ez azonban nem tetszik a béke ellenségeinek. Egyes nyugati országok kormányzókörei —■ semmibe véve népeik akaratát és meg- féiedkezve a történelem tanulságairól — továbbra is veszélyes következményekkel terhes, agresszív politikát folytatnak. A békeszerető népek nem térhetnek napirendre afölött, hogy a nyugati hatalmak fel­támasztják Európa szivében a német mili tarizmust s ezzel bonyolulttá teszik a helyzetet és növelik az uj háború veszélyét. KüEö'di országok tisztelt honpolgárai, férfiak és nők, fiuk és Üeányókf Az egész emberiség szerencséjére, az elmúlt év békés esztendő volt. Biztos vagyok abban, hogy a világ egyszerű, becsületes emberei nem akarnak háborút. Valamennyien békében és testvéri egyetértésiben akarnak élni. , A béke ellenségeinek nem sikerül megvalósít an iok terveiket, ha a népek kezükbe veszik és mindvégig megvédik a béke ügyét. A szovjet nép, testvéri egységben a nagy kínai néppel és a demokratikus országok va­lamennyi népével, meg van győződve róla, hogy a most következő uj esztendőben tovább erősödik a világ békéje. Nemrég a moszkvai értekezleten megnyilatkozott a békeszerető európai államok egy­sége, összeterrottsága és az a tántoríthatatlan akarata, hogy harcolnak az európai népek békéjének és biztonságának nagy ügyéért. A szovjet emberek, akárcsak a határainkon túl élő egyszerű embetek, üdvözölték a moszkvai értekezletnek az európai kollektiv biztonsági rendszer megteremtésére felszólító nyilatkozatát. A szovjet nép. nagy országának gazdája, a békének s a szabadságnak, az egész em­beriség boldogságának é1 harcos a — alkotóképességének és kiapadhatatlan tetterejének tel­jében lépi át az uj esztendő küszöbét és még hősiesebben kész dolgozni szeretett hazája javáért! A Szovjetunió Kommunista Pártjának Központi Bizottsága és a szovjet kormány ne­vében az uj esztendő alkalmából melegen köszöntelek benneteket, drága honfitársaim ! Köszöntőm az újév alkalmából a világ minden egyszerű és becsületes emberét I Kívá­nom, hogy az uj esztendő még nagyobb sikereket hozzon abban a harcban, amelyet az em­beriség a népek közti tartós békéért, minden ember boldogságáért folytat! Boldog újévet l Dr. Pcfru Grozának, az RNK Nagy Nemzetgyűlése Elnöksége elnökének újévi rádíóúzeneíe Dr. Petra Groza elvtárs, a Nagy Nemzetgyűlés Elnökségének elnöke december 31-én éjszaka, rádióállomásaink utján a következő újévi üdvöziőbeszédet Intézte népünkhöz: Drága barátaink és elvtársaink ! Az óramutató pár perc múlva az 1954. év végét és az uj év kezdetét jelzi. Ezekben az ünnepélyes pillanatokban népünk jogos megelégedéssel tekint vissza a most véget érő esztendőben megtett útra. Nagyszerű munkásosztályunk, szorgalmas dol­gozó parasztságunk, értelmiségünk és valamennyi dolgozó lendületes munkája révén meg­valósul a népgazdaság továbbfejlesztésére és a lakosság életszínvonalának emelésére ho­zott párt- és kormányintézkedések terve. 1954 folyamán nagy arányban gyarapodott a me­zőgazdasági termelés, jelentősen kibővült a közszükséglett cikkek termelése, és sok társa­dalmi-kulturális célt szolgáló épületet és munkáslakást emeltünk. Legutóbb, az elért sikerek alapján tehetővé vált, hogy megszüntessük a jegyrendszeren és a fejadagon alapuló ellátási rendszert és rátérjünk az élelmiszerek és ipari termékek szabadforgalmu kereskede’mére. Ez előmozdítja a lakosság ellátásához szükséges termékek összmannyiségének növelését és lehetőséget teremt az árak fokozatos csökkentésére, a munkatermelékenység növelése, a termelés önköltségének csökkentése és a piacra kerülő árumennyiség növelése alapján. Az elért sikerek még inkább megszilárdították egész népünknek azt a meggyőződését, hogy a Román Munkáspárt és a népi demokratikus kormány biztos utat mutat, az egyet­len helyes utat mutatja minden nehézség leküzdésére és a nép jólétének biztosítására. A most lezáruló esztendőben országunk következetesen tovább folytatta a béke és a nemzetközi együttműködés politikáját. Államunk 6ak országgal jelentősen fejlesztette ke­reskedelmi kapcsolatait, a teljes jogegyen’őség és a kölcsönös előnyök alapján. Ugyanakkor népünk fokozza éberségét a nyugati agresszív körök veszélyes mesterke­déseivel szemben. Ezek a körök nem vonták le a történelem tanulságait, fel akarják élesz­teni és ismét a békeszerető népekre akarják uszitani a német militarizmust. Egész népünk, a különböző társadalmi rétegekhez és kategóriákhoz tartozó becsülete« és hazaszerető emberek szilárd eltökéltséggel csatlakoztak a moszkvai értekezlet határoza­taihoz, amelyeknek célja előmozdítani a béke és az európai kollektiv biztonság megerősí­tését. Szoros egységben nagy barátunkkal, a Szovjetunióval, a népi Kínával és a többi népi demokratikus országgal, következetesen megvédj ük a béke ügyét s egyszersmind készek vagyunk kellőképpen visszavágni bárkinek, aki fenyegetni merészelné hazánk szent földjét és demokratikus vívmányainkat. A háborús kalandok kedvelői ne feledjék el, hogy a bélke és a szocializmus tábora sohasem volt erősebb és egységesebb mint most, s hogy a világ még sohasem ismert hatalmasabb erőt, mint amilyen a szabad népek 900 milliós tábora. Drága barátaink és elvtársaink 1 Erőinkben bízva szilárd elhatározással lépünk az 1955-ös uj esztendőibe: úgy fogunk dolgozni, hogy drága hazánkat mind erősebbé, életünket egyre jómódubbá és boldogabbá tegyük. A munkásosztály és a dolgozó parasztság testvéri szövetségét erősítve, a román népet és országunk nemzeti kisebbségeit összefűző szoros barátságot megszilárdítva, fáradha­tatlanul munkálkodunk azon, hogy továbbfejlesszük iparunkat, növeljük termőföldjeink ho­zamát, minél több közszükségleti cikket gyártsunk, fejlesszük a közoktatást, a tudományt, a művészetet. Népünk nagyszerű jövő előtt áll. Ennek megvalósítására az uj év éjszakáján a hagyo­mányos köszöntéssel üdvözlöm önöket: „Boldog ujeaztendőt 1“ Országos verseny a traktormotorok gyors és kifogástalan megjavítására Az épülő békési vizierőmü központi ja­vítóműhelyében újabban mezőgazdasági gépeket is javítanak. A gép- és traktor­állomások 65 elromlott traktormotort küld­tek Békásra. A műhely legjobb szerelőla­katosai brigádot alakítottak s elhatároz­ták, hogy március 1-ig megjavítják az összes elromlott motorokat. A brigád a napokban megtartott ter­melési értekezletén elhatározta, hogy ver­senyre hivja ki a villamossági és elektro­technikai ipari minisztérium valamennyi mezőgazdasági motorjavitó egységét. A verseny legfontosabb pontjai a Bugá- csev-módszer alkalmazása a javítási kam­pányban és a javítások elvégzése már­cius 1-ig. A békési központi javítóműhely dolgo­zói máris kifogástalanul megjavítottak 7 traktormotort. A szocialista versenyben élenjárnak Stefan Grigore, Victor Saib géplakatosok és Ion Pirvu főmester. (Agerpres) Mindent megteszünk a további sikerek érdekében Télen is folytatják az építkezéseket Vajdahunyadon A jegyrendszeren és fej­adagon alapuló ellátási rend­szer megszüntetéséről hozott párt és kormányhatározat újabb munkalendületet adott üzemünk dolgozóinak. Az 1954-re szóló értéktervet mír november 5-én teljesítettük az év végére pedig jelen­tősen tut is szárnyaltuk. Ez igen jó eredmény, különösen ha számításba vesszük, hogy 1954-ben nem kevesebb, mint 260 százalékkal több közszik. ség',éti cikket állítottunk elő, mint az előző évben. így tehát vállalatunk dolgozói el­mondhatják, hogv a határo­zat megszületéséhez az ő munkájuk is hozzájárult. Vállalatunk több fontos közszükségleti cikket gyárt. Ilyenek például a fémből ké­szült takaréktüzhelyek, kály­hák, a cinezett bádoglemez­ből készült mosófazekak, vedrek, öntöttvas edények, a­melyeket nagyrészt csak a múlt évben kezdtünk készíte­ni. Paraszt-szekerekből u- gyancsak sokat gyártottunk. A határozat megvitatása alkalmával vállalatunk mun­kásai megfogadták, hogy 1955-ben még nagyobb erő­feszítéssel dolgoznak, hogy az eddigieknél is több köz­szükségleti cikket termelje­nek. Ezt a példamutató kez­deményezést a vállalat veze­tősége a maga részéről mesz- szemenően támogatta. A termelés növelése érdekében például rövidesen befejezzük az uj gépcsarnok korszeiü gépekkel való felszerelését, amely, a többi között, a ter­melési folyamat jobb meg­szervezését is elősegíti majd. Jelentősen bővítjük a fém- feldolgozó részleg termelvé- nyeinek választékát. A kü­lönböző gépalkatrészek, kály­háik és gázégők öntése mel­lett rátértünk a húsdarálók, ekék sorozatgyártására, nö­veljük az ércedénygyártást és hozzákezdünk egy zománco­zó műhely, illetve kemence építéséhez. Hogy ezt mind elvégezhessük, természetesen nagyobb gondot fordítunk a dolgozók szakmai ismeretei­nek bővítésére. Nem feled­kezünk meg azonban az ön­költség további csökkentésé­ről és a munkafeltételek javí­tásáról sem. Tökéletesítjük a védő és világitó berendezése­ket. A munkacsarnokokat melegítő kályhákkal látjuk el, fürdőt és étkezdét létesítünk a vállalat dolgozói számára Mindez jelentősen elősegíti majd vállalásunk teljesíté­sét. TORNEA NICOLAE a segesvárrajoni helyi- ipari vállalat igazgatója Vajdahunyadon az épülő munkás városban hótakaró fedi az állványzatokat és az emel­kedő téglafalakat. A havazás és a fagy nem akadályozza meg azonban a tervbevett épít­kezések folytatását. A napokban Krausz Tamás 19-tagu brigád­ja egy uj tömbház alapzatának építését kezdte meg. Még a tél folyamán 3 tömbház építésével akarnak elkészülni, hogy a ta. vasszal majd csak a befejező munkálatokra kerüljön sor. Párhuzamosan folyik 111 lakás belső mun. ká'.ata inaik befejezése. Különleges fűtőbe­rendezések segítségével a munkások egész télen folytathatják a belső vakolást, a par­kettázást és a szerelési munkálatokat. Javában folyik a munkásváros uj kórhá­zának építése is. A még hátralévő két eme­let építését a tél folyamán befejezik. Ezek­ben a hónapokban elkészülnek egy másik kórház belső munkálatai is, , '(Agerpres) \ Világ proletárjai egyesüljetek I

Next

/
Thumbnails
Contents