Előre, 1955. július (9. évfolyam, 2395-2421. szám)

1955-07-01 / 2395. szám

Világ proletárjai egyesüljelek I IX« évf, 2395. sz. 4 oldal, ára 20 báni 1955 julius 1., péntek LAPUNK TARTALMÁBÓLi FAZEKAS ISTVÁN: Sepsiszentgyörgy ra­jon! tapasztalatok (2. oldal) HORVATH ISTVÁN: zások Uj technika A hét filmjei: Véres vadász, Fridolin Udvarfalvl találka* (2-3. oldal) (3. oldal) örökség, A tengeri (3. oldal) ANTAL ANDRAS: A sereghajtó — Jegy* zetek a Régeni Avíntul labdarugó csa* patról (3. oldal) Külpolitikai Jegyzetek: NATO-fllozófia (4. oldal) A Szovjetunió belépett az Interparlamen­táris unióba (4. oldal) Hazautazott az ENSZ jubiláris ülésszakárt részt vett szovjet küldöttség (4. oldal) Letette az esküt az indonéziai hadsereg uj vezérkari főnöke (4. oldal) Argentínában megszűnt az ostromállapot (4. oldali •Az Indiai Kommunista Párt támogatja a Nehru kormány külpolitikáját(4. oldal) Helsinki után A helsinki béke-világtalálkozó felhívása A közvélemény erőfeszítéseinek eredményeként tiz év után első Ízben — egy kettészakadt világ körülményei között — ta­lálkozni fognak a négy nagyhatalom vezetői. Az egész világ reménykedéssel tekint feléjük. Legfőbb kötelességük, hogy le­küzdjék a kölcsönös bizalmatlanságot. A béke-világtalálkozó, amely 68 ország képviselőit gyűj­tötte egybe, megérlelte azt a bizonyosságot, hogy a mélyreható nézeteltérések és a véleménykülönbségek ellenére is megegye­zés jöhet létre egyes fontos kérdésekben és hogy ma számos kérdés megoldható tárgyalások utján. A közvélemény felemelte szavát az erőpolitika, a katonai tömbök, a fegyverkezési hajsza és az atomháború riasztó ve­szélye ellen. A genfi egyezmények, az indokinai háború megszűnése, a bandungi értekezlet, Ausztria szerződéssel szentesített semle­gessége, a belgrádi nyilatkozat — mindez a közvélemény fel­ébredésének a kormányok álláspontjában kifejezésre jutó ered­ménye. Az áthidalhatatlan ellentétek miatt mindeddig megol­datlan maradt a leszerelés és az atomfegyverek kérdése, de az álláspontok annyira közel kerültek egymáshoz, hogy a megegye­zés már csak a jó szándékon múlik. A bandungi értekezleten el­fogadott elvekből kitűnt, hogy egy egész földrészen lehetséges a különböző társadalmi rendszerű országok békés együttműkö­dése a Kína és India által kinyilvánított felfogáshoz hasonló elvek alapján. A helsinki gyűlés nyilvánvalóvá .tette, hogy a négyhatalmi értekezlet — ha figyelembe veszi a közvéleményt —, egy olyan Európa felépítésének első szakaszává válik, amelyben szavatol­va lesz minden európai állam biztonsága és amelyben ezek az államok rátérhetnek a szoros gázdasági és kulturális együtt­működés útjára. Ez a mű azonban összefügg egy minden kato­nai koalíción kívül álló és a militarizmus újjászületésétől meg­óvott Németország újraegyesítésével. Ugyanebben a szellemben a négyhatalmi értekezlet van hivatva arra, hogy tárgyalások utján előkészítse az idegen, csapatok kivonását Tajván (For- móza) kínai szigetről. Az értekezletnek őrködnie kell az Indokinára vonatkozó genfi egyezmények szigorú tiszteletben tartása felett. Meg keli adnia az Egyesült Nemzetek Szervezetének a lehetőséget, hogy a Kínai Népköztársaság bevonásával valóban egyetemes jelle­gűvé váljék. Vannak azonban még erők, amelyeknek megfelel a hideg­háború és a négy nagyhatalom közeledése ellen dolgoznak. A helsinki gyűlés felhívja a világ összes nemzeteinek közvéle­ményét, hogy szálljon szembe ezekkel az erőkkel és támogassa a tárgyalások részvevőit. A béke ügyét végül is siker fogja koronázni, ha a béke­szerető erők, amelyeket közös célok fütenek, s különösen a kü­lönféle békevédelmi mozgalmak, a keresztény és szociáldemo­krata irányzatú nagy pacifista szervezetek közös akciókat fognak indítani a bizalmatlanság eloszlatására és a béke meg­védésére. A nemzetközi ellentétek lépésről lépésre megoldhatók. A népek reménységei valóra válthatók. A héjjasfalvi képviselők példamutatása Nyolc nap! eredményes tanácskozás után befejezték munkájukat a népek nagy helsinki béke-világtalálkozójának küldöttei. A „népek parlamentjében’’ — ezzel a névvel emleget­ték a találkozót világszerte — 1841 személy vett részt 68 országból, közöttük 1040 kül­dött, 109 megfigyelő és 92 meghívott. A talál, kozó összetétele is mindenekelőtt legszéle- sebbkörü átfogó jellegét bizonyította. Azok az emberek, akik a Messuhali csarnokban he. lyet foglaltak, népmilliókat képviseltek, száz­milliók nevében mondtak véleményt. A találkozó hét albizottságának keretében a küldőitek megtárgyalták a béke szempont­jából legégetőbb problémákat. A felszólalók különféle programokat terjesztettek elő, mind­azok a szervezetek, amelyek képviseltették magukat a béke-világtalálkozón, a maguk szempontjai szerint fejtették ki: miként kép­zelik el a béke fenntartását és megszilárdítá­sát. Voltak küldöttek, akiknek népei kormá­nyukkal egyetértésben óhajtják a békét, s vol­tak olyan küldöttek is, akiknek állásfoglalása merőben különbözött kormányuk hivatalos politikájától. Az albizottságok ülésein elmé­lyült viták folytak ie, mindenki szabadon ki­fejtette véleményét. De minden küldött min­denki számára elfogadható megoldásra töre­kedett, s a találkozó munkájára mindenek­előtt az összes küldöttek egységes békeakara. ta nyomta rá a bélyegét. A bizottságok álra! előterjesztett ajánlások, amelyeket a világtalálkozó elfogadott, híven tükrözik, hogy a béke akaratától áthatott leg­különbözőbb néprétegek egyetértenek az ösz- szes döntő fontosságú kémesekben. A leszere­léssel és az atomfegyverek eltiltásának kér­désével foglalkozó albizottság hosszan meg­vitatta a nukleáris fegyverek eltiltásának kér­dését. Az albizottság végül is egy olyan terv mellett foglalt állást, amely a következő kér­désekre terjed ki: az atomfegyverrel való kí­sérletezések beszüntetése; ünnepélyes foga- da'.omíéíel arra, hogy sohasem használják fel ezt a fegyvert; az atomfegyver gyártásának beszüntetése; a fokozatos, lényeges leszerelés megvalósitasa; elfogadható e lenőrző rend­szer, amely alól egyetlen állam sem vonhatja ki magát. Az albizottság ajánlása állást fog­lalt amellett, hogy hívjanak össze értekezlet­re minden kormányt, tekintet nélkül arra, hogy az illető ország tagja-e vagy sem az ENSZ-nek, mivel a leszerelés kérdésében ho­zandó intézkedéseket minden államnak alkal­maznia kell. A katonai tömbök és a biztonság kérdései­vel foglalkozó albizottságban, amelyben az európai biztonság és a német kérdés, az ázsiai biztonság, a népek békés együtílétezé- se, az ENSZ-szel és a béke megóvásával kap- cco'atos más feladatok kerültek megvitatásra, ugyancsak széleskörű eszmecsere alakult ki. Az albizottság ajánlása egyhangúan elitéli az Európát katonai tömbökre osztó politikát, ál­lást fog'al az összes európai államok közti egyetértés megvalósításának szükségessége mellett biztonságuk megóvása érdekében, az összes európai államok gazdasági és kulturá­lis együttműködésének megteremtése mellett. A német kérdéssel kapcsolatban csak egyet­len ülésen 30 küldött szólalt fel. Az albizott­ságban az Összes elhangzott szempontok ta­nulmányozása alapján végül egységes állás­pont jött létre, ame’yet az ajánlásba is bele­foglaltak. Az ajánlás kifejti, hogy a német kérdés szoros kapcsolatban áll a biztonság kérdésével és csak abban az esetben oldható * meg, ha létrejönnek azok az előfeltételek, a- melyek kizárják a német militarizmus újjá­születésének lehetőségét és Németország részvételét bármilyen katonai koalícióban. Ázsia kérdését illetően az ajánlás kifejti, hogy a békés együítlétezés öt elvét és a bandungi értekezleten elfogadott tiz elvet az összes bé­keszerető kormányoknak támogatniok kell. Ugyancsak a széleskörű nyilt vita és a megegyezés légköre jellemezte a gazdasági és a társadalmi kérdésekkel foglalkozó albi­zottság munkáját és a még hátralévő többi négy albizottságét is. A nemzeti szuverénitás és a béke kérdésével foglalkozó albizottság ajánlása állást foglalt a gyarmati rendszer felszámolása mellett. A kulturális kérdésekkel foglalkozó albizottság felhívta az összes ér­telmiségieket, hogy tevékenységükkel járulja­nak hozzá a nemzetközi megértés és a biza­lom légkörének kialakításához. A nevelés és az ifjúság kérdéseivel foglalkozó albizottság lobb ajánlást tett abból a célból, hogy sz ü- -juságban kifejlesszék a megértés, a oarátság és a béke szellemét. Végül a ; békeszeíető erők együttműködésének és tevékenységéhek kérdésével foglalkozó albizottság ajánlása ja­vasolta, hogy augusztus,hatodikat, a Hirosi­ma elleni atombomba-támadás napját nyilvá­nítsák a világ-békemozgalom napjává. A helsinki találkozó egész menetét minde­nekelőtt a jelenlegi nemzetközi helyzet ha­tározta meg. A Szovjetunió kezdeményezései nyomán uj lehetőségek jötiek létre a vitás kérdések békés rendezésére. Ebből a tényből indul ki a Helsinki Felhívás. „A genfi egyez­mények, az indokínai háború megszűnése, a bandungi értekezlet, Ausztria szerződéssel szentesített semlegessége, a belgrádi nyilat­kozat —; hangzik a felhívás — mindez a köz­vélemény felébredésének a kormányok állás­pontjában kifejezésre jutó eredménye. Az át­hidalhatatlan ellentétek miatt mindeddig meg­oldatlan maradt a leszerelés és az atomfegy­verek kérdése, de az álláspontok annyira kö­zel kerültek egymáshoz, hogy a megegyezés már csak a jó szándékon múlik.’’ Valóban: a szovjet békepolitika és a népek egyöntetű tá­mogatása -kivívta az osztrák államszerződés megkötését, s ezzel megoldott egy olyan kér­dést, amely megoldatlanságával tiz éven át mérgezte a nemzetközi .légkört. A szovjet-ju- gosziáv közös nyilatkozat nyomán a „hideg­háború” vámszedői kudarcot szenvedtek a Bal. kánon is. Az atomfegyver eltiltásáról és a fegyverzet csökkentéséről szóló szovjet javas­lat nagy mértékben erősíti a megegyezés esé­lyeit ebben a kérdésben, a Szovjetunió jegy­zéke a Német Szövetségi Köztársasághoz uj, eddig még ki nem merített lehetőségeket tárt fel a német kérdés rendezésére. De mindennél fontosabb, hogy a közeljövőben Genfben ösz- szeül a négy hatalom kormányfőinek érie.kez. lete. A Helsinki Felhívás állást foglal a négy kormányfő genfi értekezletét illetően is: „A négyhatalmi értekezlet — mondja — ha fi­gyelembe veszi a közvéleményt, egy olyan Európa felépítésének első szakaszává válik, amelyben szavatolva lesz minden európai ál­lam biztonsága és amelyben ezek az államok rátérhetnek a szoros gazdasági és kulturális együttműködés útjára.” A világ-béketalálkozó felhívja a genfi értekezletet, tegye lehetővé a nrnden katonai koalíción kivülál ó és a mi­litarizmus újjászületésétől megóvott Német­ország újraegyesítését, készítse elő az idegen csapatok kivonását Tajvánból, őrködjék ai Indokinára vonatkozó genfi egyezmények szi­gorú tisztdetbentartása felett, adja meg az Egyesült Nemzetek Szervezetének a lehetősé­get, hogy a Kinai Népköztársaság bevonásá­val valóban egyetemes jellegűvé váljék. „A népek reménységei valóra válthatók’’ — hangzik a Helsinki Felhívás. Hogy ez igy van, az mindenekelőtt annak tulajdonítható, hogy a nemzetközi békemozgalom az elmúlt években óriási mértékben megerősödött és kiszélesedett. A kilencszázmilliós béketábor és a világ-békemozgalom együttes ereje az elmúlt években nem egyszer meghátrálásra kényszeritette az agresszív köröket. Nagyok és lelkesitőek a békeszerető emberiség sike­rei. Most a béke erőinek további erőteljes ki­szélesítésére és a népek még szorosabb ösz- szefogásának megteremtésére van szükség az agresszív körök elszigetelése érdekében, s bizton állíthatjuk, hogy a helsinki találkozó nagy lépést jelentett előre ezen az utón. A több mint 1800 helsinki küldött között ott voltak népünk képviselői is, akik hangot ad­tak dolgozóink forró békeakaratának. „Ami a mi országunkat és népünket illeti — mondot­ta Lotar Radaceanu professzor, a román kül­döttség vezetője — mi békében és jó viszony­ban kivánunk élni minden országgal, beleért­ve az Amerikai Egyesült Államokat is. Ter­mészetesen e cél eléréséhez a másik fél ré­széről is ugyanennek az óhajnak kell meg­nyilvánulnia." Egész dolgozó népünk szivvel-lélekkel csatlakozik a népek nagy békeharcához és a helsinki béke-világtalálkozó felhívásához. Korszerű gépek élelmiszeriparunk fejlesztésére Élelmiszeriparunkat ebben a'z évben sok uj géppel és felszereléssel láttuk el. A cukorgyárak, olajütők és malomvállala- tok párolókat, gőzkazánokat, kettős főző­üstöket, Iprom-tipusu kazánokat, szitákat és más egyebeket kaptak. Ezek a felszerelések a fővárosi Mao Ce-íung fémipari üzemben, a bráilai Progresul-ban és a topleti Magheru gyárban készültek. Az olajgyárakat uj olaj­ütőkkel, maghántolókkal, desztilláló és más gépi berendezésekkel szerelték fel. Orszá­gunk ma már szinte mindenféle olaj- és cu­koripari felszerelést elő tud állítani. Gépgyártó vállalataink korszerű keverő­gépeket, gczlcmencékei, z:ákeme!ő készülé­keket, száll tórzalagokat, gépszitákat és más kenyérgyári felszereléseket készítenek. Hazai gyártmányú modern gépekkel szerel­ek fel konzervgyárainkat is. A Tehnofrig üzem munkásai az idén órán­kénti 20.000 kiló kalória teljesítőképességű hűtőszekrény kel, tejszeparátorokat, centri­fugákat s más egyebeket gyártottak. A Craiova tartományi Liveziben épülő cukorgyár felszerelését jó részt a Szovjet­uniótól és a népi demokráciáktól kapjuk. Ezek a korszerű gélek előmozdítják él.lmiszeriparunk termelésének szakadatlan növekedését. Az idén, a tavalyihoz viszonyít­va, legalább 13 százalékkal növekszik élelmi­szeriparunk termelése, 64 százalékkal több cukrot, 20 százalékkal több étolajat, 54 százalékkal több kondenzált tejet állítunk elő, mint tavaly.-----o-----­Cséplik a repcét (Tudósítónktól.). — A szalontai állami gaz­daság lfülönböző részlegein már napok óta folyik a repce csépláse. Torjai Tibor szérüíe- lelős kezdeményezésére a cséplömunkájok négy szérűn lendültek versenybe a munka gyorsabb elvégzésére. A verseny eredménye: a tulkai szérűn csak egyetlen éjszaka 8000 ki­ló repcét csépeltek ki. Ez a siker márcsak azért is dicséretükre válik a tulkai részleg dolgozóinak, mert nemcsak most a cséplés idején, hanem már a repce gondozásakor is megmutatták, hogyan kell élenjárni a munká­ban. Soha egyetlen percet sem vesztegettek és pontosan alkalmazták az agrotechnikai szabályokat. Junius 28-ára vlrradólag Nagyvárad rajon más községeiben is felbugtak a cséplőgépek, többek között a nagyürögdi szérűn is, ahol egyénileg gazdálkodó dolgozó parasztok csép. lik repcéjüket. Elsőnek Ghitea Mihai és Ghi- tea Gheorghe dolgozó paraszt csépelte ki repcéjét. (Tudósítónktól) Héjjasfalva dolgozó pa­rasztjai kötelességtudó, szorgalmas emberek, uz onnan is megeszik, hogy a község nagy- kiterjedésű határa mindemelé olyan, .mint egy szépen ápolt óriási konyhakert. Különö­sen az szembetűnő, hogy a falu déli határát képező domboldalon ugyanolyan szépek a szinte embermagasságot is elérő búza és árpavetések, a tíaragoszöld burgonya és jól ápolt cukorrépa földek akárcsak az aljban, a jobb, küküiiőmenti földeken. Ez nyilván nemcsak a bőséges májusi és júniusi esőnek, hanem elsősorban a dolgozó parasztok erő­feszítésének köszönhető. Annak,^ hogy a ve­tést és mostanáig a növényápo'ást is a köz­ségi képvise.ök tevékenységével, sokkal szer­vezettebben és jobb agrotechnikai fel.ételek mellett végezték el, m.nt több más Seges­vár rajoni községben. A héjjasfalvi dolgozó parasztok tudják, hogy a jó termés nagyrészt áltól függ, ho­gyan dolgoznak most. Minden nap öreg este van már mire hazatérnek a kapálásból. Az e ső kapá ást már junius első felében be­fejezték. A községi néptanács legfrissebb (ju- n.us 25-i) nyi.ván’.ariása szerint a cukorré­pa második kapáiá:át és egyelését 80 száza­lékban, a kukorica és burgonya második ka­pálását 85 illetve 87 százalékban végezték el. Megkezdték a takarmányrépa és cikória másodszori kapálását is. Az eddigi eredmé­nyek a'apján Héjjasfalva a növényápolás b>pj:'r> szervezett rajoni versenyben az élen­járó községek közé tartózik. Két legnagyobb vetétytársát, a szomszédef. Fehéregyházát és Szederjest messze megelőzte, pedig mind­két község lakói szorgalmas emberek híré­ben állanak. Mi a nyitja a héjjasfalviak ja­vára mutatkozó különbségnek? Aki erre a kérdésre magyarázatot keres, könnyen megszerezheti, ha csak egy napot a községben tölt s elbeszélget a dolgozó pa­Kisszántó 12 kilométerre fekszik Nagy­váradtól. Nem nagy község, mindössze 160 család lakja. Régen szegénységben, kultu­rális téren elmaradottan éltek lakói. A fel- szabadulás után, de különösen a kollektiv gazdaság megalakulása óta gyökeresen meg­változott a község. Uj élet kezdődött a régi nyomorúság helyén. Rendre eltűnnek a zsup- jödeles zsellérházak, helyükbe villannyal vi­lágított, nagyablakos téglaházak emelked­nek. A község kellős közepén most építik az uj bolthelyiséget. Majdnem minden második házban megszólalt már a rádió is. Száztizennégy család tagja a kisszántól kollektiv gazdaságnak. Valamennyien szor­rasztokkal, r.éptanácsi vezetőkkel és képvise­lőkkel. A héjjasfalviak szép munkasikere a növényápolás term —■ a dolgozó parasztok dicséretre mé.tó szorgalmán kiviül — legfő­képpen a vá asztókerú etek között gondosan előkészített s jól irányított hazafias verseny­nek köszönhető. E versenymozgalom élére a községi képviselők á lot.ok. akiknek ösztön­zésére például a gazdálkodók egymással ver­senyeztek a gyomirtásban. A héjjasfalvi képviselők nagyrésze — igen helyesen — azt tartja, hogy a jó pél­damutatás a legjobb érv, a legjobb agitáció. Mert a mozgósító munka, bármilyen alapos is legyen, nem járhat kellő eredménnyel, ha a képviselő vá’asztói. mögött kullog. Ezért a szervező és politikai munka mellett főleg arra törekedtek, hogy saját földeiken mutas­sanak jó példát dolgozó társaiknak. Így cse­lekedtek például Coman Vasile, M. Dan loan és más képviselők is, akiknek neve állan­dóan olt látható a község érdemtábláján. Rampelt Mihály, Pop loan és Birton Ilona képviselők is a személyes példamutatást tart­ják a leghatásosabb agiíációs eszköznek. Bir­ton Ilona nemcsak a mezőn dolgozik sokat. Veteményesét is megcsodálhatja akármelyik Háziasszony a faluban, olyan szép, olyan gondozott. A vá asztókerületében lakó gaz­dálkodók munkáját is számontarija és erről pontosan tájékoztatja a néptanácsot. A község 21 választó kerülete között folyó hizíU'a* "vheTi hns.c7'.i ;clnn k<?ro«7h*V mindig Birton Ilona képviselőnő hőbizottsági felelős körzete volt az első. A tavaszi vetési kampány során azonban a Sávút Mihai vá­lasztó kerületében lakó dolgozó parasztok érdemelték ki a versenyzászlót. Most a nö­vényápolás idején hétröl-hélre újra Birton Ilona választókerülete bizonyult a legjobb­nak. galmas, dolgos emberek. Ebben az évben is idejében vetettek, alkalmazták az agrotech­nikai szabályokat. A növényápolást is szor­galmasan végzik, annál is inkább, mert ver­senyben állnak a borsi kollektiv gazdaság­gal. A kollekt'visták néhány nap múlva meg­kezdik a 14 hektárnyi rozs aratását is. Erre a nagy munkára idejében felkészülnek. Vil­lamosítják a szérűt, hogy éjjel-nappal egy­folytában csépelhessenek. A jövedelem egy- részétől gépkocsit akarnak vásárolni. NAGY VERONIKA levelező Az anyák világkongresszusának köszöntésére Az anyák világkongresszusának nemzetközi előkészítő bizottsága közli, hogy 70 országban folynak előkészüle­tek a kongresszusra, s már minden országban kijelölték a legkülönbözőbb társadalmi rétegeket fzlöicld küldöttsé­geket. A világ minden részéből üdvözlő táviratok és levelek érkeznek a kon­gresszus cimére.A világ különböző po­litikai meggyőződésű és vallásu nőinek szervezetei sikert kívánnak a kon­gresszusnak és teljes támogatásukról biztosítják részvevőit. A nemzetközi előkészítő bizottság közli, hogy az anyák világkongresszu­sát, amelyet Párizsban kellett volna megtartani, julius 7—10 között tart­ják meg a svájci Lausanne-ban, (Comptoir Suisse, Place Beaulieu). Román és bolgár nők találkozói A Román Népköztársaság Demokrata Nő- bizottsága és a Bolgár Népköztársaság De­mokrata Nőbizottsága, a két ország női közti baráti kapcsolatok elmélyítése ér­dekében találkozót szervezett az anyák világkongresszusának tiszteletére. Junius 2ő-án egy hai mine tagú román kül­döttség ment át a „Barátság hidján” Russe városába. A küldöttséget tlisaoeía Pios- caru, a Demokrata Nőbizottság titkára vezette, tagjai pedig é.munkásnók, élenjáró parasztasszonyok, értelmiségi nők, sokgyermekes anyák és aktivisták voltak. Russeban Tretana Kiranova, a Bolgár Népköztársaság Demokrata Nőbi- zoltságánsU titkára, aktivisták, a sajtó képviselői és a russei lakosok fogadták a román vendégeket. A román küldöttség a nap folyamán megtekintette Russe városát és a Novo Szelő községben levő „Georgi Dimitrov“ termelőszövetkezetet. Este a városi kulturházban nagygyű­lés volt az anyák világkongresszusának tiszteletére. Julius elsején egy bolgár nőküklöitség érkezik országunkba, hogy viszonozza a romániai nők látogatását. (Agerpres) Munkásnőink kiváló teljesítményei Hazánk asszonyai eredményes munká­val köszöntik az anyák világkongresszu­sát. Suceava tartományban több mint 15.000 munkásnö, köztük a botosam „Moldova” textilüzemek és a „Republica” készruha- és kötszövöttáru-gyár, a radauti „21 Decembrie” és „6 Mariié’’ vállalatok mun. kásnői, szocialista versenyt • indítottak a termelési terv ,i;ldő ■l'r.i telje­sítéséért. A botosam „Moldova” textil­üzemben Maria Clim minőségi brigádja junius első tiz napjában 143$ kiló jó mi­nőségű fonalai gyártott terven felül, Ca­ra Loghin brigádjának szövőnői ugyan­csak a hónap első 10 napján 2154 négy­zetméter vásznat szőttek terven felük Pltesti tartományban a rimnicuivilceai „11 Iunie’’ cipőgyár és „Musce.eanca” fonoda munkásnál 40—100 százalékkal túlszárnyalák normáikat. A gyulafehérvári „Simion Barnutiu” cipőgyárban Teodora Badíla bri íja a hónap első 22 napjában 40 százalékkal, a gyulafehérvári „Progresul” kisipari ci­pész-szövetkezetben pedig Indrei Mária brigádja ugyanebben az időben 50 száza­lékkal túlteljesítette tervfe’adatait. Ana Fugád és Maria Roma, a szövetkezet sza- bászali osztályának munkásnői 3500 lej értékű bőrt és egyéb anyagot takarítottak meg. A sepsiszentgyörgyi „Dózsa György”, valamint az aradi „Vörös Trikó” és ..De­cember 30’’ vállalatokban sok munkásnő naponta 10—50 százalékkal túlhaladja normáját. A kisszánfei kollektivisták gazdag eredményei HUNYAD TARTOMÁNYBAN Világifjusági Találkozó tiszteletére a Zsilvölgyében és a vajdahunyadi „Gh. Gheorgniu-pej” kohászati komoinátban to­vábbi 42 termelő brigád alakult. Ebben a két ipari központban most már összesen 918 ter­melőbrigád dolgozik. Az ifjúmunkás brigádok napról napra je.entősen túlteljesítik a tervet. A lupényi bányában például Constantin Si- rop és Emil Costas brigádjai a ciklusos gra­fikon módszer alkalmazásával havonta terven felül 3—5 ciklust végeznek,, A vajdahu­nyadi kohászati kombinátban Vasile Siroski hengerész brigádja rendszeresen 40—60 százalékkal túlteljesíti tervét. Vajdahunyad rajonban a jegutóbbi két hó­nap alatt több mint 1800 ifjúmunkás kap­csolódott be a szocialista versenybe, az egesz tartományban pedig a versenyben részvevő fiatalok száma meghaladja a 25 ezret. 1350-en közülük élmunkássá váltak. A Z|;ilvölgyé- ben az élmunkások száma májusban és jú­niusban több mint hatvannal emelkedett. A tartományban az ifjú újítók száma 153-ra emelkedett. Petrozsény és Vajdahunyad ra- jonban 3300-nál több azoknak az ifjaknak a száma, akik szovjet munkamódszereket alkal­maznak. A termelési folyamat megjavítása céljából 243 1MSZ őrhely működik. Több mint 2000 ifjúmunkás látogatja a vállala­tokban rendezett szaktanfolyamokat. A tartomány falusi ifjúsága is lelkesen készül a varsói találkozóra. Sokezer paraszt, ifjú inditott versenyt a növényápolás elvég­zésére és a termés idejében való betakarítá­sára. Marosillye rajonban és Déván az ifjak és a pionírok 34 csoportot a’akitotfak a í<a- lászgyüjtésre és más társadalmi munkára. A tartomány falusi fiataljai május eleje óta 44.110 gyümölcsfát, 65.353 facsemetét ül­tettek, bepermeíeztek 344.775 gyümölcsfát és megtisztítottak 1800 hektárnyi legelőt. A4AROSKERESZTURON A keresztúri IMSZ aíapszervezet vezetősé­ge elhatározta, hogy az V. Világifjusági Ta­lálkozó tiszteletére egyre több ifjút von be a sportéletbe. Hozzá is kezdtek a különböző sportágak népszerűsítéséhez és kialakításá­hoz. A lelkes szervező munkának máris meg­mutatkoznak az eredményei. Eddig 92 ifjú kapcsolódott be a sportmozgalomba. Sport­pályát építettek, ahol rendszeres edzéseket tartanak. MAROSVÁSÁRHELYEN Az IMSZ Marosvásárhely-városi bizottsága megszervezte a VIT köszöntését előkészítő bizottságot. A bizottság jó szervező és pro­paganda munkája nyomán máris szép ered­mények mutatkoznak, különösen a termelés­A FESZTIVÁL ELŐTT ben. A VIT tiszteletére növekedett az IMSZ termelési brigádok és ellenőrző csoportok szá­ma. Az üzemekben és intézményekben jel­szavas táblákat függesztettek ki, amelyek az ifjakat munkájuk megjavítására mozgósít­ják. A faliújságokon cikkek népszerűsítik a találkozó jelentőségét és a VIT tiszteletére elért eredményeket. Ebben az időszakban nagyszámú ifjú vett részt a különböző önkéntes munkákban. A Május 1 úti nyári söröző építésénél számos ifjú végzett önkéntes munkát. Dicséretet ér­demelnek a faipari, építészeti szakmai iskola és a Ranghet Iosif fiullceum tanulói. A Si- mó Géza bútorgyár ifjai közel 500 önkéntes munkaórával járultak hozzá a ratosnyai üdü- löház építéséhez és berendezéséhez. Különö­sen jó munkát végzett László György, Bene­dek Antal, Both Mihály és mások. Jelentős esemény volt a fővárosban a varsói Világifjusági Találkozóra készülő fiatal művészek országos versenye. A különböző színházak zsúfolt nézőtere előtt nap mint nap kiváló tehetségű lelkes ifjak mutatták be verse^yszámaikat. A Fesztiválra kész ülő ifjúság nagy kultur-seregszemléje volt ez a verseny. Baloldali kép: A fővárosi néptanács kulturegyüLese népi táncot mutatott be. Ci me: „Hazafelé a versenyről’. A jobboldali kép: Pania Mihailova és Boitanciuc Ion, az RNK Opera- és Balettszinházának művészei részleteket adtak elő Asafiev „Párizs lángjai" cimü balettjéből. Az EncselMór és a Minszki Lajos üzem ifjúmunkásai jelentős sikereket értek el a VIT tiszteletére szervezett kultur- és sport- munkában. A városi sport-albizottság irá­nyításával a VIT tiszteletére 73 röplabda és 44 kosárlabdacsapatot szerveztek. Sok ifjú kapcsolódott be a teke. sakk és más sport­ágakba. BUKAREST TARTOMÁNYBAN A varsói VIT tiszteletére Bukarest tar­tomány ipari üzemeiben több mint 10.000 ifjú kapcsolódott be a szocialista versenybe. Az újonnan létesített több mint 100 termelő brigádban 800-nál több ifjú tevékenykedik. A legtöbb termelő brigád az ottenitai ha­jógyárban, a valearosiei konzervgyárban, a giurgiui cukorgyárban és a „Bufíea” szö­vődében alakult. A „Buftea’’ szövődében Victoria Stan if­júsági brigádjának tagjai a Kovaijov, mars- rut és Csutkih módszereket alkalmazva, na­ponta 113 százalékkal túlteljesítik normáju­kat. Az oltenitai hajógyárban Nicolae Negoíta esztergályos brigádja, Vorosin és Bortkie- vics munkamódszereinek alkalmazásával 8 hónappal határidő előtt teljesítette ötéves tervét. A Rosiorii de Vede vasúti állomáson az 50.105 számú mozdony ifjúsági brigádja, Radu Barbu vezetésével egyetlen hónap alatt több mint 32 tonna fűtőanyagot takarí­tott meg. SZALONTA RAJONBAN A szalontarajoni falusi kulturcsoporlok lelkesen készülnek a varsói Világifjusági Ta­lálkozó méltó köszöntésére. Újabb változatos, szórakoztató müsorszámokat tanulnak be s a legjobb csoportok e’látogatnak a szomszé­dos falvakba is. A gyaraki és a rajoni kultur. ház mükedvelőegyüttesének tagjai szorgal. másán próbálják szerepüket, hogy a legjob­bak közé kerüljenek és eljussanak a julius 10-én Árpádon megtartandó nagy ünnepség­re. Árpádon ugyanis a VIT tiszteletére kultur- és sportnapot rendeznek, ahol Nagyvárad kiváló sportolói és a rajon legjobb falusi kul- turcsoportjal vendégszerepeinek.

Next

/
Thumbnails
Contents