Előre, 1956. február (10. évfolyam, 2577-2601. szám)

1956-02-01 / 2577. szám

A ROMÁN NÉPKÖZTÁRSASÁG NÉPTANÁCSAINAK LAPJA X. évf., 2577. szám 4 oldal — ára 20 báni 1956 február 1, szerda LAPUNK TARTALMÁBÓL: SoronlevS mezőgazdasági teendők (2. oldal) Országszerte tovább folynak a jelölések a néptanácsi képviselőválasztásokra • (2. oldal) MILOSITS BÉLA: Az oktató-nevelői munka Időszerű feladatai (2. oldal) VIDOR ALIZ: Gondosabb versenyszerve­zést Zsilvölgye bányáiban (3. oldal) A szovjet-amerikai barátságért. — Nem­zetközi sajtószemle (3. oldal) Cortina d’Ampezzo 1956. — Megjegyzé­sek az eddigi versenyekhez (3. oldal) Kina a nagy szocialista forradalom tel­jes lendületének szakaszában van. — Csu En-láj beszéde a nemzetközi hely­zetről és Kina belpolitikai kérdéseiről (4. oldal) A szocialista tábor országai lankadatla­nul küzdeni fognak az európai kollek­tiv biztonság megteremtéséért. — Saj­tószemle (4. oldal) — Arab újságok a washingtoni tárgyalá­sokról (4. oldal) ■ Győzelmes számvetés Nagyszerű győzelmekről, a békés épitőmunka arcvonalán kivivőit újabb sikerekről ad hirt a Szovjetunió Mi­nisztertanácsa mellett működő Köz­ponti Statisztikai Igazgatóság 1955 évi tervjelentése. Ez a közlemény a számok és tények egyszerű igazságá­val arról tanúskodik, hogy a nagy szovjet nép az elmúlt esztendőben eredményesen folytatta tovább törté­nelmi hivatását és újabb lépést tett előre a kommunista társadalom felé­pítésének utján. A Szovjetunió ötödik ötéves terve 1955-ös, utolsó esztendejének eredmé­nyeiről szóló jelentés a szocialista gazdaság szakadatlan fejlődéséről ta­núskodik. a szovjet nép ernyedetten al­kotó erejéről, teremtő lendületéről szá­mol te. Az elmúlt esztendőben tovább erő­södött a szovjet népgazdaság alapjai­nak alapja, a népjólét további felvi­rágzásának, az ország védképessége megszilárdulásának legfőbb biztosíté­ka: a nehézipar. A szovjet ipar 1955- ben 103 százalékra teljesítette évi glo­bális tervét, sokkal nagyobb arányban szárnyalta túl az eredeti tervelőirány­zatokat mint az előző években. Több mint nyolcszáz uj nagy iparvállalat nyitotta meg kapuit a hatalmas szov­jet föld különböző részein. Uj, korszerű berendezésekkel szereltek fel egy se­reg üzemet, növelték termelőképessé­güket még gyorsabb ütemben folyt az uj, legmodernebb technika bevezetése az üzemekbe. A népgazdaság sok ágá­ba bevezették a termelőfolyamatok au­tomatizálását, a távirányítást, a rádió- technikát, és a legkorszerűbb technika más vívmányait. Széleskörben kiter­jesztették az atomerő békés felhaszná­lását. A szovjet gyárak összességükben 12 százalékkal termeltek többet mint tavaly és 3,2-szer annyit mint 1940- ben. Ilyen gyorsütemü fejlődés párat­lan a történelemben 1 Ugyanakkor a tervjelentés arról is beszél, hogy a nehézipar elsődleges gyersütemü fejlődése semmiképpen sem áll ellentétben a könnyű- és élel­miszeriparnak, a közszükségleti cikkek gyártásának hatalmas arányú fejlesz­tésével. Elég ennek bizonyságául a tervjelentés néhány adatát idézni: a készruhák termelése 11 százalékkal, a rádiókészülékek termelése 22, a tele­víziós készülékek termelése 94 száza­lékkal, a mosógépek termelése 90 szá­raikkal növekedett az előző évihez viszonyítva. Ezzel együtt bővült a vá­laszték sok közfogyasztási cikknél és javult a minőségük is. A tervjelentés számadatai arról Is ír-eggyőznek, hogy a nehézipar elsőd­leges fejlesztése alapján biztosan meg­valósítható a szovjet mezőgazdaság nagyszabású felvirágoztatásának terve. Megvalósultak a Szovjetunió Kommu­nista Pártja Központi Bizottságának 1955 januárjában tartott ülésén a ga­bona és az állati termékek termelésé­nek növelésére kitűzött nagy felada­tok. Megnövekedett a gabonafélék és más mezőgazdasági termékek termelé­se. Az összvetésterület a múlt évben 1954-hez viszonyítva 19,7 millió hek­tárral, az utóbbi két esztendőben pe­dig csaknem 29 millió hektárral bő­vült, főleg a parlag- és szüzföldek be­vetésével. 1955-ben a kolhozok és szov- hozok több mint 20 millió hektár par­lag- és szüzfőldet vetettek be mező- gazdasági növényekkel, az előző évi 5 millió hektárral szemben. Az utóbbi két év folyamán a szovjet fiatalok 33 millió hektár parlagföldet törtek fel és tettek termővé. Ilyen arányú munka csak a szocialista mezőgazdaság kö­rülményei között valósulhat meg, ahol gépek teszik könnyebbé és eredménye­sebbé az ember munkáját s ahol a tu­domány legkorszerűbb vívmányai segí­tik a terméshozam növelését, uj és uj növényfajták kitenyésztését. Noha Ka­zahsztánban és több más keleti vidé­ken az időjárás kedvezőtlen volt, or­szágos viszonylatban sokkal nagyobb gabonatermést értek el s az állam rak­táraiba 147 millió púd gabonával több fcyült be mint az előző évben. Annakidején a Szovjetunió Kom- Jtnunista Pártjának a mezőgazda­ság fejlesztéséről szóló határoza­ta megállapította, hogy elmaradás £nutatkozott az állattenyésztésben. An­nál jelentősebb, hogy a tervjelenlés szerint, a szarvasmarhaállomány 2,1 millióval növekedett, a' sertések száma egy millióval emelkedett, a juhállo­mány pedig 7,4 millióval lett nagyobb mint az előző évben. E növekedés még a Szovjetunió hatalmas méreteit figye­lembe véve is jelentős. A jelentés lapjai a szovjet ipar és mezőgazdaság páratlan erejéről tanús­kodnak. E nagy termelési sikerek a- zonban elképzelhetetlenek lennének a szovjet dolgozók odaadó erőfeszítése, szakmai tudásuk állandó gyarapítása nélkül. A termelékenység emelkedése és az önköltség csökkentése a gazda­sági élet olyan tényezői, amelyek szer­vesen összefüggenek a munkások és vezetőik kulturáltságával, szakképzett­ségével. A tervjelentés számos tényt közöl, amely mögött az e téren kifej­tett óriási erőfeszítések rejlenek. Ilyen tény például, a munkatermelékenység növekedése, amely az iparban 8 szá­zalékkal, az építkezéseknél 10 száza­lékkal emelkedett, vagy például az, hogy az elmúlt év során 7 millió 600 ezer munkás és tisztviselő növelte szakképzettségét. A kommunizmus építőjének alapvető jellemvonása a műveltség. Nincs a nagy Szovjetunióban olyan ember, aki ne tanulna, ne bővítené valamilyen formában ismereteit. A tervjelentés számadatokkal támasztja alá ezt az igazságot. Az elmúlt évben 640.000 ifjú szakember hagyta el a főiskolákat, és a szakmai iskolákat, hogy terme­lőmunkában hasznosítsa tudását, te­hetségét. Mintegy 35 millió szovjet­ember látogatja a különféle iskolá­kat. a szakiskolákat és műszaki kö­zépiskolákat. A felsőoktatási intéze­tekben (beleértve a látogatási kötele­zettségnélkülieket Is) 1.865.000 diák tanul és készül fel az épltőmunkára. A szakkáder-képzésnek ez az aránya biztosítja a műszaki haladás további fellendülését, a következő tervek való- raváltását. A tervjelentés számadataiból kivi­láglik a szocialista társadalom legfőbb gondja: a dolgozók szükségleteivel való törődés, a népjólét megteremtése. Erről beszél a pihenőotthonok, üdülő­házak, szanatóriumok számának gya­rapodása, a gyermeknyaraltatási akció fokozása, az egészségvédelmi intézmé­nyek hálózatának kibővülése. A szovjet állam nagy erőfeszítéseket tesz, hogy mind több és több lakóházat építsen a dolgozóknak. Az elmúlt év során 35 millió négyzetméternyi lakás épült az ipari központokban s több mint 600.000 lakóház épült a falvakon. A munkások, tisztviselők és parasztok pénzjövedel­mének növekedését bizonyltja az Is. hogy tavaly több mint 5 milliárd ru­bellel többet tettek be a takarékpénz­tárba, mint az előző évben. A Szovjetunió 1955. évi tervének tel­jesítéséről szóló közlemény adatai a szovjet dolgozók óriási teremtő lendü­letét tükrözik. Ez a lendület áthatja az egész országot s újabb sikerek re­ményteljes biztosítéka. Az 1955-ös győ­zelmekre, az ötödik ötéves terv világ­raszóló vívmányainak gránitalapjára épül az SZKP KB XX. Kongresszusá­nak Irányelvtervezete a hatodik ötéves tervre vonatkozólag. A tervjelentés eredményei ismételten meggyőznek bennünket a szocializmus felsőbbren­dűségéről a kapitalizmus felett. Ezek az eredmények arról tanúskodnak, hogy a szovjet nép minden erejét a gazdaság, a tudomány és a kultúra további fejlesztésére összpontosítja. Ez a béketörekvés nyilvánult meg a szov­jet külpolitika minden tettében, a var­sói szerződésben részvevő államok Po­litikai Tanácskozó Bizottsága legutób­bi prágai ülésszakának határozatai­ban, Bulganyin elvtársnak Eisenhower elnökhöz intézett levelében. A szovjet nép nagyszerű győzelmei, a Szovjetunió szakadatlan erősödése büszkeséggel és örömmel töltik el a világ dolgozóit, köztük a mi népünket is. A szovjet emberek sikerei a nép­gazdaság fejlesztésében, a termelé­kenység növelésében, a népjólét foko­zásában még nagyobb helytállásra, még szebb eredményekre buzdítanak, jelentősen előmozdítják a béke, a de­mokrácia és a szocializmus ügyét. Új dúcolási módszer a petrillai szénbányában Egy idő óta a petrillai bánya IIFas rétegének frontfejté:énéi uj dúcolási módszert kezdtek kisérle- | tezésként bevezetni — a támasztó fémgerendák alkalmazását. E mód­szer alkalmazása jelentős mérték­ben hozzájárul a második párt- kongresszus irányelvtervezetében vázolt feladatok valóraváltásához A fémgerendák használatával a felszerelést — például a kaparósza­lagot — szétszerelés nélkül tovább- szállithatják. Az uj dúcolási módszer alkalmazá sa még csak a kísérleti szakaszá­ban van, de az eddigi eredmények nagyon kedvezőek. A kaparószalag szétszerelés nélküli továbbításával és ezzel párhuzamosan a ciklikus grafikon szerinti munkamódszer alkalmazásával Marin Ion IX. bá nyászbrigádja három váltásban két réteg szenet fejt ki egy méteres mélységben, szemben az azelőtt el­ért 0,70—0,80 méteres mélységgel. Januárban a brigád széntermelése brigádtagonként, 8 óra alatt, egy tonnával emelkedett a múlt hónap­hoz viszonyítva és ugyanakkor je­lentős mennyiségű faanyagot Is megtakarítanak. Téli szorgalom (Kiküldött munkatársunktól) Ha a farkasok nem is eszik meg a telet, a meteorológiai intézet mégis azt jelenti: nagy tél már nem lesz. Jóformán már csak február van hátra. Márciusban akárhogy is ki kell tava­szod fék. A földműves ember már készül a mezei munkára. Az ország több vidé­kén január húszadika körül szántot­tak. Ritkán van erre alkalom. Es aki kihasználta, jó gazda módjára csele­kedett. Pár nappal ezelőtt Szatmár rajon- ban is sokfelé hasította eke a zsíros szamosmenti jóidét. A szorgalmas dolgozó parasztoknak a téli időszak sem jelentett teljes tétlenséget. A kollektív gazdaságokban készülnek a termelési tervek, az állami gazdasá­gok és gépállomások dolgozói a ja­vítóműhelyekben foglalatoskodnak, az egyénileg dolgozó parasztok útja itt Szatmár rajonban is mind gyakrab­ban vezet a kovácsmühelyekbe meg a magtisztító központokba. A kollektiv gazdaságok rajoni vi­szonylatban élen haladnak a tavaszi előkészületekkel. Január utolsó hetére az összes vetögépek és az ekék 75 százalékát már kijavították. Több kol­lektív gazdaság, mint például a pety- tyéni, szárazbereki, aranyosmeggyesi és mások, teljes egészében elkészültek a javításokkal. Néhány kollektiv gazda­ságban azonban ütemesebben kell rendbehozni a mezőgazdasági gépeket és felszereléseket. Különösen vonatko­— nyári siker zik ez a vadasl, szamoslippói és atyai gazdaságokra, ahol indokolatlanul ma­radtak le az előkészületekkel. Az egyénileg dolgozó parasztok a rajon több községében szintén jó eredményekről számolnak be. A köz­ségi néptanácsok és a pártalapszerve- zetek irányításával és mozgósításával Batiz, Madarász és Pusztadarolc köz­ségekben már 90—100 százalékban megjavították mezőgazdasági felszere­lésüket. De egyes helyeken a népta­nácsok végrehajtó bizottságai nem fordítanak kellő gondot az előkészü­letekre. Erdődön, Szokondon és má­sutt alig 50 százalékra állnak a javí­tásokkal. Az állami gazdaságokban és a gép- és traktorállomásokon is gyorsítani kell a javítások ütemét. Ezek az egy­ségek különösen elmaradtak a trak­torok. vetögépek is kultivátorok rend- behozatalával, A rajoni néptanács végrehajtó bi­zottsága gondoskodott a vetőmagvak tisztításáról és csávázásáról is. A leg­több-helyen már javában dolgoznak ezekben a központokban. Január vé­géig több mint 13.000 tonna vetésre szánt gabonát készítettek elő. A helyi szervek figyelme arra Is kiterjedt, hogy a gyenge minőségű magot a dol­gozd parasztok kicserélhessék a be­gyűjtő központokban megfelelőre. Téli szorgalom — nyári siker, ez a tudat kell áthasson minden dolgozó parasztot. Hiszen most kell megterem­teni az alapját az Idei bőséges ter­mésnek. Újabb sikereket érnek el az aradi „Iosif Ranghet“ müvek dolgozói A második ötéves terv a gépipar terme­lésének további emelé­sét tfizl ki célul. Eb­ből a feladatból je­lentős kötelezettségek hárulnak a „Iosif Renghet" kollektívá­jára Is. A gyár dol­gozói az uj év első napjától fogva sikereikkel bizonyítják, hogy méltók a párt bizalmára. A munka­verseny keretében minden szakmunkás a legjobb eredmények elérésére törekszik. Jobban kihasználják a gépeket, csökkentik a holtidőket és a terv teljesítése mellett gon­dot fordítanak a szak­káderek nevelésére Is. — A normáját át­lagban 163 százalék­kal túlhaladó Lasen Ilié esztergályos ta­nácsokat ad Babits Jánosnak, az aradi 2. számú Fémipari Szakiskola elsőéves ta­nulójának. „Fontos feladatunk a minőség további javítása" A Szakszervezetek Központi Tanácsának plenáris ülése I Hétfőn megkezdődött a szakszerve­zetek kulturházában az RNK Szak- »zervezetei Központi Tanácsának ple­náris ülése. A plenáris ülés napirendje a követ­kező : 1) A szakszervezetek feladata az RMP II. kongresszusa történelmi je­lentőségű határozatainak teljesítéséért folyó harcban. 2) A szakszervezeti mozgalom 1955. évi költségvetésének végrehaj­tásáról szóló jelentés és az 1956. évi költségvetési tervezet előterjesztése. i 3. A revíziós bizottság jelentése. ★ 1 A plenáris ülés kedden Gheorghe 'Apostol elvtársnak, az RNK Szakszer­vezetei Központi Tanácsa elnökének a r 'lenáris ülés első napján előterjesztett eientését vitatta meg. A felszólalók e- szakszervezeti aktivisták, miniszté­riumi vezetők, élmunkások — bíráló észrevételeket és értékes javaslatokat tettek a szakszervezetek tevékenysé­gének megjavítására. A plenáris ülés határozatot hozott, amelyben jóváhagyta Gheorghe Apostol elvtárs jelentését. Stelian Moraru elvtárs, az_ RNK Szakszervezetei Központi Tanácsának alelnöke jelentést terjesztett elő a szakszervezeti mozgalom 1955. évi költségvetésének végrehajtásáról és az 1956. évi költségvetési tervezetről. Az állami társadalombiztosítás 1955. évi költségvetésének végrehajtásáról és 1956. évi költségvetési tervezeté­ről Liuba Chisinevschi eivtársnő, az RNK Szakszervezetei Központi Taná­csának titkára terjesztett elő jelen­tést. A plenáris ülés kedden befejezte munkálatait, (Agerpres) A bukaresti szovjet nagykövetség filmbemutatója A Szovjetunió bukaresti nagykövet­sége kedden este filmbemutatót ren­dezett a Román-Szovjet Barátság Há­zában. Bemutatásra került a „Nagy népek barátsága" cimü színes doku­mentumfilm, amelyet szovjet filmope­ratőrök készítettek N. A. Bulganyin és N. Sz. Hruscsov elvtársak indiai lá­togatásáról. Az előadáson megjelent az RMP KV is a kormány több tagja, az ARLUS Központi Tanácsának számos tagja,’ tudományos, művészeti és kulturális életünk kiválóságai, társadalmi szer­vezetek képviselői, román és külföldi újságírók. Jelen volt még a szovjet nagykövet­ség számos tagja is. A filmet A. A Jepisev, a Szovjet­unió bukaresti nagykövete ismertette. A jelenlévők nagy tetszéssel fogad­ták az uj szovjet dokumentumfilmet. (Agerpres) Beszélgetés a medgyesi .Vörös Email" zománcedény-gyár főmérnökével A Román Munkáspárt II. Kongresszusának Irány­elvei nyomatékosan hangsúlyozzák többek között a fémből készült háztartási cikkek minősége megjavítá­sának szükségességét is. Lapunk munkatársa nemrégiben beszélgetett Pi- kulski Frigyes elv társsal a medgyesi „Vörös Email" edény-gyár■ főmérnökével, aki kérdéseire a követke­ző válaszokat adta:■ KÉRDÉS: Milyen feladatok ál­lanak az üzem dolgozói előtt a termékek minőségének megjavítá­sa terén ? VÁLASZ: Ami bennünket illet, mi már az elmúlt évben is sokat tet­tünk a minőség megjavítása érdeké­ben. Ezt mi sem bizonyltja jobban mint az, hogy 1955-ben 112,5 százalék­kal több elsőosztáiyu edényt gyártot­tunk mint 1954-ben. Szükség is volt erre, mert — mi tagadás, a háziasszo­nyok jócskán panaszkodtak termé­keink minőségére. Előfordult például, hogy a nagyobb méretű fazekaknak, lábosoknak időnap előtt levált a füle, vagy kilyukadt az alja. A zománcozás minőségét illetően is sok jogos panasz hangzott el. Ez utóbbi főleg a zomán­cozó munkások és az égetők nemtörő­dömségéből származott. No meg ab­ból, hogy nem feleltek meg hivatásuk­nak az akkori minőségi ellenőrök sem. Olyan esel is előfordult, hogy maga a minőségi ellenőr segített el­takarni a zománcozási hibát oly­módon, hogy címkét ragasziott reá Az ilyen felelőtlen embereket termé­szetesen azonnal leváltottuk s helyük­be becsületes, öntudatos dolgozókat állítottunk. Nagyobb gondot fordítunk a szakképesítésre is. Tavalyi ered­ményeinket nagyrészt c két intézkedés nek köszönhetjük. Sajnos még gyakran előforduló hiba hogy a vedreken, mosdótálakon és más tárgyakon a zománcfesték nincs arányosan, egyenletesen eldolgozva, sok a folyás rajtuk. Az email égető­kemencékből kikerülő edények közül sokat megsértenek a kezelő munká­sok, még, mielőtt kihűlnének. Termé­szetesen tisztában vagyunk hiányos­ságainkkal s a pártkongresszus do­kumentumainak szellemében igyek­szünk tovább javítani a minőséget. KÉRDÉS : Milyen intézkedéseket hoztak a munkások szakképesítésé­nek megjavítására és az élenjárók munkamódszereinek szélesebb kör­ben való terjesztésére ? VÁLASZ: A kongresszus dokumen­tumainak tanulmányozása után az üzem vezetősége elhatározta, hogy a szakszervezet segítségével ebben az évben nagyobb gondot fordít a dolga zok szakmai nevelésére. Két szakképe­sítő tanfolyamot már be is indítót - kink. Az egyiken a présosztály 20 munkása, a másikon pedig az emaii- részleg 15 dolgozója nyer alapos szak­mai oktatást. Az élenjárok munkamódszereinek széhsebbkörü terjesztését időközön ként tapasztalatcseréken keresztül fog­juk elérni. Ez minden bizonnyal nagy­ban elősegíti majd termékeink minő­ségének további megj avulását KÉRDÉS: A nyersanyagok mi­nősége megfelel-e a követelmé­nyeknek ? VALASZ : Az anyagellátással ál­talában sok a bajunk, lőleg minősé­gi szempontból. Gyakran előfordul például, hogy gyenge minőségű bá­doglemezeket küldenek számunkra. Ilyenkor egyik hónapról a másikra több százalékkal romlik termékeink minősége. A múlt év áprilisában, má­jusában, és júniusában például — — amikor jó minőségű anyagból dol­goztunk — össz-csészegyártásunk 90 százaléka elsőosztáiyu volt. Egy hónappal később viszont, atnikoi gyengébb anyagot kaptunk, már csak 55 százalékot tudtunk elérni. A mos­dótálaknál ugyanebből az okból ki­folyólag 23 százalékos minőségi el­tolódás állott be. Sok nehézséget okoz számunkra a 14-es sz. vegyigyár­tól kapott gyengeminőségü oiros vas- oxid is. Ezt az anyagot, mint tudva­levő, a piros emailfesték előállításá­nál használjuk fel s ezért igen nagy hatással van a zománcos edények minőségére. Opmünk dolgozói a második öt­éves terv során olyan minőségű ház­tartási cikkeket akarnak gyártani, amilyent a pártkongresszus irányel­vei feladatul rónak. £s meg vagyunk győződve, hogy ebben az illetékes szjerVek is segítségünkre lesznek, HAZAI KÉPEK Hó bontja a Királykő hatalmas sziklaszirtjeit. A festőién szép hegycsúcs turistáink kedvenc kirándulóhelye. Előadások az SZKP XX. kongresszusának irányelvtervezetéről A* ARLUS a többi tömegszervezet­tel karöltve a fővárosban nyilvános gyűléseken, szimpozlonok és előa­dások keretében, valamint a különböző vállalatokban, intézményekben és vá­rosnegyedekben rendezett gyűléseken népszerűsíti az SZKP XX. kongresszu­sának irányelvtervezetét a Szovjetunió 6. ötéves népgazdaságfejlesztési tervé­re vonatkozólag. „A Szovjetunió 6. ötéves terve — a kommunizmus építésének nagyszerű programja” címmel a Hadsereg Szín­házban azlmpozlont tartottak. Ezal- kalommal nagyszámú közönség hall­gatta meg Avram lon-nak, a fémipari és gépgyártási minisztérium Igazga­tójának, valamint M. Manoliu egye­temi tanárnak és Aurora Chioreanu- nak, a gazdasági és jogtudományi ál­lami kiadó szerkesztőjének előadását. A „Boleszlav Bierut” üzemekben A. K. Reingold az üzem 500 dolgozója előtt ismertette a Szovjetunió 6. öt­éves tervére vonatkozó kongresszusi Irányelvtervezet történelmi jelentősé­gét. A vállalati és Intézményi ARLUS- bizottságok rendezésében hasonló gyű­lések zajlottak le a „Rákosi Mátyás", a „Vasile Roaltá” üzemekben, a „Vis- cofil”, „Solex”, „Chlmica 10”, „Tarom” vállalatokban, valamint a Popesti- Leordenl-1 kulturotthonban és másutt. (Agerpres). Guy Moilet bejelentette kormánya névsorát PÁRIZS (Agerpres). — A francia nemzetgyűlés január 31-i ülésén a szocialista Guy Moilet bejelentette az uj kormány névsorát. A miniszteri tárcákat a következőképpen osztották szét: Guy Moilet (szocialista) — mi­niszterelnök; Mendes-France (radiká­lis) — tárcanélküli miniszter; Miter- rand (UDSR) — tárcanélküli minisz­ter; Pineau (szocialista) — külügymi­niszter; Bourges-Maunoury (radikális) — honvédelmi miniszter; Gilbert-Jules (radikális) — belügyminiszter; Cat- roux tábornok (nem tagja a parla­mentnek) — Algéria kormányzója; Lacoste (szocialista) — gazdaságügyi miniszter; Gazier (szocialista) — a társadalmi kérdések minisztere; Bilie­res (radikális) — közoktatásügyi miniszter; Tanguy Prigent (szocialis­ta) — a volt frontharcosok miniszte­re; Defterre (szocialista) — a tenge­rentúli területek minisztere; Haup houet-Boigny (az „Afrikai Demokra­tikus Szövetség” tagja) — tárcanél­küli miniszter a miniszterelnök mel­lett. Guy Moilet az ülésen kifejtette kormánya programját. Elsősorban az állami intézmények reformjának szük­ségességéről beszélt „a végrehajtó ha­talom szilárdságának” biztosítása cél­jából. Hangsúlyozta továbbá a válasz­tási rendszer reformjának szükségessé­gét is. Az algériai kérdésre utalva, Guv Moilet beismerte e kérdés rendkívül bonyolult Jellegét. A kormány arra fog törekedni — mondotta —, hogy helyreállítsa a békét Algériában, A kormány külpolitikai programjá­val kapcsolatban Guy Moilet kijelen­tette, hogy „az északatlanti szervezet a béke és a szabadság záloga". Guy Moilet a Szovjetunióval való tárgyalások mellett nyilatkozott. A francia kormány — szövetségeseivel való közös megegyezés révén — igye­kezni fog újabb utakat és eszközöket találni a Kelet és a Nyugat álláspont­jainak közeledése érdekében. Guy Moilet a továbbiakban han­goztatta, hogy elsősorban is tárgyalá­sokat kell folytatni az általános, egy­idejű és szigorúan ellenőrzött leszerelés kérdésében. Kijelentette, hogy Német­ország újraegyesítésének kérdése sok­kal világosabban fog áliani előttünk, ha bizonyosak leszünk afelől, hogy a leszerelés valóban létrejön. Belpolitikai kérdésekkel foglalkozva, Guy Moilet Ígéretet tett arra vonat­kozólag, hogy kormánya meg fogja akadályozni a frank devalorizálásat, harcolni fog a „társadalmi igazságta­lanságok” ellen, bővíteni fogja a fő­beruházásokat, módosítja az adórend­szert, arra fog törekedni, hogy fizetett szabadságot érjen el minden dolgozó számára, stb. Kijelentette továbbá, hogy a kormány széleskörű meghatal­mazásokat fog kérni a nemzetgyűlés­től társadalmi-gazdasági téren. Ezután a nemzetgyűlés megkezdte Guy Moilet kormány-nyilatkozatának vitáját. A Szovjetunió Legfelső Szovjetjének meghívására; Májusban dán parlamenti küldöttség látogat el a Szovjetunióba MOSZKVA. (Agerpres) A TASZSZ jelenti: A. P. Volkov, a Szovjetunió Legfelső Szovjetje össz-szövetségi Szov­jetjének elnöke és V. T. Lacisz, a Szovjetunió Legfelső Szovjetje Nem­zetiségi Szovjetjének elnöke, az alábbi szövegű levelet intézték G. Peder- senhez, a dán Folkettng (parlament) elnökéhez: „A Szovjet Szocialista Köztársasá­gok Szövetségének Legfelső Szovjetje, abból a meggyőződésből kiindulva, hogy a Szovjetunió Legfelső Szovjet­je és a dán Folketing parlamenti küldöttségeinek kölcsönös látogatása elősegítené országaink jó kapcsolatai­nak további fejlesztését, tisztelettel meghívja a Folketinget, látogasson el küldöttségileg a Szovjetunióba. Hálásak lennénk, ha értesítenének bennünket a meghívás elfogadásáról és küldöttségük érkezésének időpont­járól". G. Pedersen a következő válaszlevelet intézte A. P. Volkovhoz és V. T. Laciszhoz: „Alulírott, a Folketing elnökségé­nek elnöke, közlöm önökkel, hogy az elnökség 1955 november 29-i ülésén örömmel fogadta szives meghívásukat és elhatározta, hogy küldöttséget me­neszt a Szovjetunióba. Az elnökség­nek is az a meggyőződése, hogy Dá­nia és a Szovjetunió parlamenti kül­döttségeinek kölcsönös látogatása hoz­zá fog járulni országaink jó ' viszo­nyának fejlesztéséhez. Amidőn a Folketing elnökségének őszinte köszönetét fejezem ki a meg­hívásért, bátorkodom hozzátenni, hogy a Folketing munkálatainak tervét fi­gyelembe véve. az elnökség 1956. május hónapját tartja a legalkalma­sabb időpontnak arra. hogy küldöttsé­ge ellátogasson a Szovjetunióba. Re­méljük, hogy a küldöttségben részt jog venni alulírott, a Folketing el­nökségének elnöke is és a parlament másik 10 tagja, és hogy a dán sajtó szükségleteinek megjelelő számú új­ságíró. It elkísérheti a küldőttséget‘\

Next

/
Thumbnails
Contents