Előre, 1956. július (10. évfolyam, 2705-2730. szám)

1956-07-01 / 2705. szám

Világ pioleláiia:, egyesüljetek! X. évf. 2705 sz. ★ 4 oldal ára 20 báni ★ 1956 julius 1, vasárnap Gh. Gheorghiu-Dej elvtárs beszéde az Ifjúmunkás Szövetség II. kongresszusán KEDVES ELVTARSAK! Engedjék meg. hogy a Román Mun­káspárt Központi Vezetősége nevében és megbízásából forró üdvözletét mondjak az Ifjúmunkás Szövetség II. kongresszusának s általa a több mint egymillió kétszázezer IMSZ-tagnak, hazánk egész ifjúságának, a békés, szocialista épitőmunka lendületes, lelkes harcosának. Az Ifjúmunkás Szövetség, ifjúsá­gunk forradalmi szervezete, tovább folytatja a Kommunista Ifjak Szövet­ségének dicsőséges harci hagyomá­nyait. Fennállásának harmincöt esz­tendeje alatt pártunk szeretettel, atyai gondoskodással óvta az ifjúság élet­bevágó érdekeit, a nép iránti szeretet, a szocializmus ügyébe vetett hit szel­lemében nevelte az ifjúságot. A burzsoázia és a földesurak uralma idején nyomorúságos sors jutott az if­júság osztályrészéül; elmaradottság­ban tartották, megfosztották legele­mibb állampolgári jogaitól. Az ifjú­ság szine-java esett áldozatul a nép érdekeitől idegen rablóháborukban. A burzsoázia és a föld'esurak szám­talan reakciós, fasiszta csoportot és szervezetet hoztak létre, hogy dema­góg, diverzionista jelszavakkal elkö- dösitsék a fiatalok értelmét, hogy a nacionalizmus és a miszticizmus mér­gével megmételyezzék lelkűket s olyan ügy szolgálatába állítsák az ifjúságot, amely szöges ellentétben áll saját« az egész nép érdekeivel. w Az ifjúság érdekeinek egyetlen kö­vetkezetes védelmezője a munkásosz­tály pártja, a kommunista párt volt. A Kommunisták Romániai Pártjának kipróbált vezetése alatt a Kommunis­ta Ifjak Szövetsége harcra mozgósí­totta az ifjúságot a kizsákmányolás és az elnyomás ellen, a fasizmus el­len, az ifjúságnak ágyútól tetőkként való felhasználása ellen. A párt és a KISZ harcoltak, hogy megvédjék az ifjúságot a fasiszta mételytől, megmu- tatták az ifjúságnak az igaz érdekei­ért vívott harc útját, a demokráciáért, a békéért és a szocializmusért folyta­tott harc útját. Az ifjúság nagy áldo­zatokat hozott népünknek a kapitalis­ta-földesúri rabság láncai alóli felsza­badulásáért folytatott harcában. Az ifjú kommunista hősök egész seregének -ragyogó példája leHresiti ma ifjúsá­gunkat a nép boldogságáért, a haza ..ui'iKabdj, ca harcban. A hazánkban 1944 augusztus 23 óta végbement nagyszerű forradalmi változások örökre véget vetettek az ifjúság gyötrelmes rabsorsának. Nem­zeti felszabadulásunk napja határkö­vet jelentett ifjúságunk életében is. ^Felejthetetlen marad ifjúságunk közreműködése — a KISZ-tagokkal az élen, a Román Kommunista Párt ve­zetésével — az 1944 augusztus 23-i fegyveres felkelés véghezvitelében, az a tömeghősiesség, amelyet ifjúságunk tanúsított a hitlerellenes fronton s a néphatalom megteremtéséért és meg­szilárdításáért vívott küzdelem éveiben egyaránt. Az ifjak tömegei lelkesedés­sel és odaadással válaszoltak a párt hivó szavára. Az országunk felszaba­dulása óta eltelt tizenkét esztendőben nem volt pártunknak ojyan politikai akciója, amelyből az ifjúság ne vette volna ki részét szivvel-lélekkel, bebizo­nyítva hazaszeretetét és önfeláldozá­sát. Pártunk, dolgozó népünk bizalom­mal tekint hazánk Ifjúságára és büsz­ke hősi tetteire. Az ifjúság hatalmas erő a társadal­mi fejlődésben; egyrészt ifjaink mil­lióinak részaránya, másrészt az ifjú­ságra oly jellemző dinamizmusa és harckészsége folytán. A párt maga köré tömörítetté és harcba vezette az ifjúság döntő több­ségét, mert ellenállhatatlan vonzóerőt gyakorolnak az ifjakra azok a nemes célok, amelyeknek a megvalósításáé, t pártunk küzd. „Nem természetes-e — mondotta V. I. Lenin —, hogy nálunk, a forra­dalom pártjában az ifjúság van túl­súlyban? Mi a jövő pártja vagyunk, a jövő pedig az ifjúságé. Mi az újítók pártja vagyunk, az újítókat pedig mindig az ifjúság követi a leglelkeseb­ben. Mi az önfeláldozó harc pártja vagyunk, a régi rothadtság ellen, ön­feláldozó harcban pedig mindig az if­júság megy elsőnek." Ifjúságunk ma hazánk történelmé­nek legnagyszerűbb napjait éli — a szocializmus építésének korszakát, a- mely korlátlan lehetőségeket teremt fiataljainknak arra, hogy érvényre jut­tassák alkotó erejüket, lelkesedésüket és forró hazaszeretetüket, nagy tett­erejüket. Az ifjú nemzedék e nagy­szerű jellemvonásai — amelyeket az Ifjúmunkás Szövetség ápol és fejleszt a fiatalokban — érlelik meg gyümöl­csüket szabad hazánk szocialista épi- tőmunkájának nagy győzelmeiben. Pártunk, népünk nagyra értékeli azt a hozzájárulást, amellyel az Ifjúmun­kás Szövetség az első ötéves terv teljesítésére, gazdasági, kulturális és államépitésünk újabb meg újabb si­kereinek kivi vására mozgósította az ifjúság nagy tömegeit. Az ágota-bo- torkai, szolyva-visói, buriibesti-livaze- nyi épi'.őtelepek tiz- meg tízezer ifjú brigádosa, a birladi golyóscsapágy- gyár, a vajdahunyadi kokszositó-vegyi üzem, az ozana krakkói és a cerna-jiui vasútvonalak fiatal - építői önfeláldo­zásukkal és hősiességükkel a kitartó munka valóságos hőskölteményeit Ír­ták meg. A nagy országos épitőtelepek a fia­talok tízezreinek lelkes alkotó mun­kájától visszhangoznak; üzemeket és vizierőmüveket, hidakat és vasútvona­lakat építenek. Az Ifjúmunkás Szövetség közv lie nfi! a párt irányítása alatt végzett te­vékenységével jelentősen hozzájárult az ifjúság kommunista neveléséhez.^ A szocialista építés számtalan területén. a párt- és államapparátus különböző beosztásaiban igen sok olyan ifjú dol­gozik, akit az 1MSZ nevelt és edzett meg. Pártunk, dolgozó népünk büsz­ke fiatal nemzedékünk legjobbjaira, a tiz- meg tízezer újítóra, ésszerüsitőre, az iparban folyó szocialista verseny élenjáróira, a gazdag termések meste­reire, a mezőgazdaság szocialista át­alakításának lelkes harcosaira, a ki­tünően tanuló egyetemistákra és diá­kokra, a fiatal mérnökökre, agronómu- sokra, tanárokra, orvosokra, tudósok­ra, írókra és művészekre, akik mindén erejüket és tehetségüket a gazdaság és a kultúra fellendítésének szentelik. Az Ifjúmunkás Szövetség mind szé- lesebbkörü kapcsolatokat és baráti együttműködést teremt a világ minden országának békeszerető ifjúságává*;. Ifjúságunk képviselői részt vednek a világifjusági találkozókon, különféle nemzetközi politikai, kulturális és sportrendezvényeken, ° széles körben ismertté teszik ezzti határainkon túl is a Román Népköztársaság ifjúságá­nak tehetségét és alkotókészségét, a- rnely most, a néphatalom éveiben bon­takozott ki igazán. Az Ifjúmunkás Szövetség állandó­an erősltV kapcsolatait a dicsőséges lenini K'omszopiollal, s tapasztalatai­ból ga^ tag tanulságokat merit; fej­leszti testvéri kapcsolatait a szocia­lista országok ifjúsági szervezeteivel s a többi ország demokratikus ifjú­sági szervezeteivel. A Román Nép­köztársaság dolgozó ifjúsága és egész r.épe őszintén örül annak, hogy a Ro­mán Népköztársaság és a Jugoszláv Szövetségi Népköztársaság baráti kap­csolatainak hely reál lit ás^után helyre­állt a baráti viszony é/j^Begyüttmü- ködés az Ifjúmunkás q^Betség és a Jugoszláviai Népi Ifjuá^FSzövetség, a szocialista Jugoszlávia derék ifjú­ságának szervezete között. Most min­den lehetőség megvan arra, hogy or­szágaink ifjnságának éc népeinek kö. zös érdekében ezek a kapcsolatok to­vább fejlődjenek. Két évvel ezelőtt jelent meg a Ro­mán Munkáspárt Központi Vezetősé­ge Politbürójának határozata az Ifjú­munkás Szövetség tevékenységéről, két év telt el az IMSZ országos kon­ferenciája óta. Ez alatt a két eszten­dő alatt az Ifjúmunkás Szövetség munkájában kétségbevonhatatlan ha­ladás mutatkozott. De e sikerek elle­nere sem hunyhatunk szemet az Ifjú ság körében végzett pártmunka terü­letén s az Ifjúmunkás Szövetség te­vékenységében észlelhető hiányossá­gok fölött. Melyek az ifjúság köré­ben végzett párt- és IMSZ-munka legfőbb fogyatékosságai ? Az elmúlt évtizedben végbement nagy forradalmi átalakulások az If­jak mind erőteljesebb és aktívabb közéleti tevékenységéhez vezettek; a fiatalok széles tömegei teszik magu­kévá a párt politikáját. Mindezek el­lenére az ifjúság tömegeinek beszer­vezése elmaradt a rájuk gyakorolt po­litikai befolyásunkhoz képest. Vonat­kozik ez elsősorban a falusi ifjúságra és részben az iparban dolgozó ifjú­ságra is. Ennek a helyzetnek az az oka, hogy az illetékesek nem végeztek elég mód. szeres, kitartó politikai-szervező mun­kát az ifjak körében. Egyes pártszer­vek és szervezetek magukra hagyják az IMSZ-szervezeteket, hadd boldo­guljanak ahogy tudnak, — noha a párt nem egyszer hangsúlyozta, hogy az IMSZ-Szervezetek irányítása és tá­mogatása a párt egyik legfőbb fela­data. Az ifjak körében végzett kitartó, türelmes munka hiánya — valójában lebecsülése annak a szerepnek, ame­lyet az ifjak a szocialista építésben betöltenek. Az ifjúság körében és elsősorban az IMSZ-szervezetekkel végzett rendsze­res munka nélkül nem tárhatjuk fel és nem általánosíthatjuk e szerveze­tek fejlett tapasztalatait, hogy az egész ifjúság közös kincsévé tegyük ezeket, nem segíthetjük az IMSZ- Azervezeteket, hogy magasabb színvo­nalra emeljék munkájukat. A Román Munkáspárt II. kongresz- szusán kijelölt nagyszerű feladatok fokozott követelmények elé állítják az Ifjúmunkás Szövetséget, nagy nyoma­tékkai vetik fel az Ifjúmunkás Szövet­ség tevékenységében észlelhető fogya­tékosságok kiküszöbölésének szüksé­gességét. A kongresszus feladatul tűz­te az ifjúság politikai nevelésében és kulturális fejlődésében mutatkozó ko­moly fogyatékosságok kiküszöbölését, felszólította a pártszervezeteket és az IMSZ-szervezeteket, fordítsák a párt- szervezetek vezetésével legfőbb figyel­müket arra, hogy az ifjúság tevéke­nyen kivegye részét a II. ötéves terv valóraváltásáért folyó harcból. A Román Munkáspárt II. kongresz- szúsa felszólította a pártszerveket, se­gítsék az IMSZ szervezeteket, hogy ta'áljanak az ifjúság soraiban vég­zett munka sajátosságának megfelelő minél vonzóbb munkaformákat, kü­szöböljék ki a sablont, s a pártszer­vezetek, vagy szakszervezetek sajátos munkamódszereinek gépies lemáso­lására irányuló törekvéseket. Az ifjúság soraiban végzett párt- és IMSZ-munka fogyatékosságai másod­sorban abban mutatkoznak meg, hogy nem fordítanak kellő figyelmet az if­júság különböző kategóriái szerint dif­ferenciált, eleven, kombattiv politikai tömegmunkára. Az Ifjúmunkás Szövetség nevelő­munkájából hiányzik a folyamatosság; az IMSZ elhanyagolja a politikai ne­velő munkát a szervezetein kívül álló ifjak soraiban Nem csoda, hogy ott, ahol elhanyagolják a politikai nevelést és a kulturális-rievelőmunkát, csökken az IMSZ-szervezetek mozgósító képes­sége és idegen ideológiai befolyások válnak érezhetővé. Ki tagadhatná az ifjúság nagy-nagy érdeklődését a nemzetközi kérdések iránt, hő óhaját, hogy minden erejét a békeharcnak, a haza oltalmazásának és felvirágoztatásának szentelje! De megtettek-e vajon a pártszervezetek és az Ifjúmunkás Szövetség mindent ahhoz, hogy az ifjúság előtt tisztáz­zák a fontosabb nemzetközi eseménye­ket, a békeharc időszerű problémáit? Világos, hogy nem, Napjainkban a béke és a szocializ­mus erőinek nagy fellendülését tapasz­talhatjuk. A szocialista országok ma a föld területének 25 százalékát s a világ népességének 37 százalékát öle­lik fel, állandóan szélesedik a béke övezete, amely nagyszámú európai és ázsiai szocialista és nem szocialista országot foglal magában. A Szovjet­unió “és más szocialista országok kez­deményezése' nyomán az utóbbi hóna­pokban jelentős eredmények észlelhe­tők a nemzetközi feszültség enyhülé­se terén Mindazonáltal a nagy mo­nopóliumok, a fegyvergyárosok, az ag­resszív körök tovább folytatják mes­terkedéseiket. A békeszerető népeknek éppen ezért fokozniok kell éberségü­ket. Magasabb színvonalra kell emel­ni az ifjúság hazafias nevelését, hogy politikailag és morálisan fejlett, öntu­datos honpolgárokat neveljünk, a nép forradalmi vívmányainak, a haza füg­getlenségének és szuverénitásának bá­tor őreit, a népi hatalom további meg­szilárdításának eltökélt harcosait. ELVTARSAK! Az ifjak százezrei dolgoznak gyá­rainkban, üzemeinkben, bányáinkban, hazánk épitőtelepein. Az iparban mű­ködő ifjúsági szervezetek fő figyelnie irányuljon a technikai haladásért, az uj technika elsajátításáért, a meglevő technika teljes mértékű kihasználásá­ért, az ifjúság szakmai képzettségé­nek szüntelen emeléséért folytatott küzdelemre. Ki ne ismerné az ifjak nagy érdeklődését a technika iránt? Mindenki tudja, milyen óriási jelentö- sége van annak hogy alapos műszaki ismeretekkel vértezzük fel az ifjúsá­got, képessé tegyük arra, hogy ural­ja az uj technikát s kihozza belőle mindazt, amit lehet I Meg kell mondanunk azonban, hogy egyes párt- és IMSZ-szervezetek, s az idősebb munkások is, nem fordítanak kellő figyelmet a—holnapi váltásra, nem támogatják az ifjakat a szakmai — műszaki ts gazdasági — ismeretek elsajátításában. A második ötéves terv uj üzemei a szakavatott káderek ez­reit és ezreit várják és az ilyen ká­derek nem hullanak az égből, hanem a kommunisták, az idősebb munká­sok atyai gondoskodástól áthatott munkával kell hogy kiképezzék őket minden egyes gyárban, műhelyben és üzemosztályon. Mint tudjuk, a pártkongresszusnak a második ötéves tervre vonatkozó irányelvei előirányozzák kb. 105—110 milliárd lej értékű főmunkálat elvég­zését, az összipari termelés 60—65 százalékos növelését, a munkaterme­lékenységnek legalább 45—50 száza­lékos emelését az iparban és az ön­költségnek legalább 15—20 százalékos csökkentését a köztársasági iparban. Az ifjúságra rendkívül fontos sze. rep hárul e feladatok végrehajtásá­ban, amitől egész népgazdaságunk fejlődése és népünk életkörülményei­nek megjavítása függ. Az iparban működő párt és IMSZ-szervezetek kö­telessége rendszeres segítséget nyúj­tani az ifjúságnak, hogy elsajátítsa az uj technológiai eljárásokat, a vál­lalatok hatalmas belső erőforrásainak felfedésére és kihasználására Irányí­tani az ifjúság kezdeményező készsé­gét, támogatni az ifjakat abban, hogy megértsék, milyen nagy mértékben mozdíthatják elő a termelés és a műn- kaszervezés megjavítását. A munkatermelékenységet nem le­het növelni, az önköltséget nem lehet csökkenteni fecsegéssel, hanem csakis konkrét műszaki-szervezési intézke­désekkel, a munkástömegek gyakor­lati tevékenységének megszervezé­sével, csak úgy, ha felvértezzük őket műszaki ismeretekkel és széles körben elterjesztjük a fejlett munka- módszereket. Hazánk egész területén uj munka­telepek nyílnak, gyárak, vizi- és hőerő­művek, a kultúra uj hajlékainak, sta­dionoknak a felépítésére. A párt meg van győződve arról, hogy az If­júmunkás Szövetség mozgósítani tudja az ifjúságot társadalmi ér­dekű önkéntes akciókra, a szocializ­mus nagy épitőteiepei felé irányít­ja az ifjúság izzó energiáját és lel­kesedését, a bátorság és kitartás is­koláivá avatja a munkatelepeket, ahol az ifjak tiz meg tízezrei az uj élet bátor, hazafias lendülettől át­hatott, öntudatos építőivé edződnek. A párt különleges fontosságot tu­lajdonit annak, hogy az ifjúság ve­gyen részt a parlag vagy leromlott földek termékennyé tételéért folyó harcban. Bizonyosak vagyunk abban, hogy az ifjúság lelkesen fog vá­laszolni a párt hívására s szorgos munkájával tiz meg tízezer hektár­nyi termőföldet ad vissza a mezőgaz­daságnak. Nagyjelentőségű feladatok állnak a falusi IMSZ szervezetek előtt. Min­den ifjúnak ismernie kell a máso­dik ötéves tervben előirányzott leg­főbb mezőgazdasági célkitűzéseket: a szocialista szektor túlsúlyának biz­tosítását a mezőgazdaságban mind a terület, mind az árutermelés te­kintetében s az ötéves terv végéig legalább évi 15.000.000 tonna gabona termelését Ezek azok a nagyszabá­sú, sokoldalú célkitűzések, amelyek­nek valóraváltása nem biztosítható jelszavakkal és beszédekkel, hanem csakis fokozott politikai-szervező muri­kéval. Minden tartományban, rajon- ban és községben külön-külön meg (Folytatás a 2 oldalon) 'udósitás a záróülésről Véget ért az Ifjú. unkás Szövetség II. kongresszusa Szombaton délelőtt záróülésre gyű. tek össze az IMSZ II. kongresszusá­nak küldöttei a fővárosi DINAMÓ sportcsarnokban. Ismét zsúfolásig megteltek a padsorok, a vendégek és a meghívottak karzata, eljöttek a külföldi ifjúsági küldöttségek tagjai is. Tizenegy óra előtt pár perccel már mindenki elfoglalta helyét, csak a baloldali páholyok voltak még üresek. Pontosan 11 órakor a kongresszus részvevői helyükről felállva, hatal­mas lelkesedéssel köszöntötték a párt vezetőinek megjelenését. Egymás­után foglalták el helyüket a balol­dali páholyban: Gh. Apostol, Emil Bodnáras hadseregtábornok. P. rilä, N. Ceausescu, I. Chisine' schi, Chivu Stoica. Miron Constantines- cu, Al. Drághici, Gh Gheorghiu- Dej, Mogyorós Sándor, D. Coliu, L. Räutu, L. Sálájan vezérezredes, I. Cozma, Fazeka» János .elvtársak. A meghívottak páholyában a Ro­mán Munkáspárt Központi Vezető­ségének tagjai, a kormány tagjai, köz­ponti intézmények és társadalmi szervezetek vezetői foglaltak helyet. A záróülésen Trofin Virgil elv­társ elnökölt. Felolvasták az IMSZ újonnan megválasztott Központi Bizottságá­nak névsorát, a Központi Bizottság póttagjainak és a Központi Reví­ziós Bizottság tagjainak névsorát. A kongresszus részvevői hosszas tapssal köszöntötték Gh. Gheorghiu- Dej elvtárs megjelenését a szónoki emelvényen. Gheorghiu-Dej elvtárs, a Román Munkáspárt Központi Ve­zetőségének első titkára az RMP Központi Vezetősége nevében és meg­bízásából üdvözölte a kongresszust. Gh. Gheorghiu-Dej elvtárs beszél a kongresszus záró ülésén Beszédét több Ízben is hosszas, ineg-megujuló taps szakította félbe A kongresszus részvevői ezúttal is kinyilvánították végtelen szeretetüket és rendíthetetlen hűségüket a Román Munkáspárt iránt, országunk ifjúsá­gának atyja és útmutatója iránt. Gh. Gheorghiu-Dej elvtárs beszéde után a jelenlevők valamennyien helyükről felállva elénekelték az In- ternacionálét. Ezt követően Ion Circei elvtárs felolvasta az IMSZ II. kongresszu­sának a Román Munkáspárt Köz­ponti Vezetőségéhez intézett leve­lét. A kongresszus részvevői hosszasan éltették a Román Munkáspártot. Virgil Trofin elvtárs zárószavai- val az Ifjúmunkás Szövetség II. kongresszusa véget ért. Az Ifjúmunkás Szövetség IL kongresszusának levele a Román Munkáspárt Központi Vezetőségéhez Az Ifjúmunkás Szövetség II. kon­gresszusa az IMSZ-tagok nevében, a fiuk és leányok milliói — a szocializ­mus ifjú építői — nevében forró, lel­kes ifjúmunkás üdvözletét küldi a Ro­mán Munkáspárt Központi Vezetősé­gének. Hazánk ifjúsága pártvezette népünk­nek köszönheti uj életét s a még szebbnek Ígérkező jövő kilátásait. Ezért ma kimondhatatlan hálával gondolunk szabad életünk megteremtőjére, a Ro­mán Munkáspártra. A pártvezetés biztosítja az Ifjúmun­kás Szövetség sikereit, növekvő és erősödő szerepét és befolyását a vá­rosi és falusi fiatalok széles tömegei­ben. Gh. Gheorghiu-Dej elvtárs beszé- de, amelyet a Part Kózpon'í Vezető ségének nevében és megbízatásából mondott el kongresszusunkon értékes segítséget, erős buzdítást jelent egész tevékenységünk megjavításához. Az Ifjúmunkás Szövetség a Román Munkáspárt köré minden eddiginél szorosabban felzárkózva jelentkezett a II. kongresszuson. —Rártnevelle ifjú nemzedékünk lel kesedéssel karolt ' fel az RMP II. kon­gresszusának haiari zaian. biztosítjuk a pártot, hogy az ifjúság minden ele­jével kiveszi részét abból a harcból, amelyet népünk a második ötéves terv teljesítéséért, a munkatermelé­kenység növeléséért, az önköltség csökkentéséért, a vállalatok jó gazdál­kodásáért folytat. Fokozottabban elő fogjuk segíteni az ifjúság szakmai képzettségének növelését és azon fo­gunk munkálkodni, hogy az ifjak a fejlett technikát elsajátítsák, több se­gítségben fogjuk részesíteni a műszaki szakmai oktatást, nagyobb gondot for­dítunk a munkafegyelem megerősíté­sére, az ifjak alkotó kezdeményezésé­nek minél szélesebbkörü kibontakozá­sára. Biztosítjuk a pártot, hogy még na­gyobb lendületet adunk az ifjak mun­kájának a második ötéves terv nagy építkezésein, hogy ezzel újabb tanu jelét adjuk ifjúságunk forró hazasze- retetének. Fáradhatatlan munkával igyekszünk meggyőzni a falvak ifjúságát a nagy­üzemi szocialista mezőgazdaság fel­sőbbrendűségéről. Kitartóbban fogunk dolgozni a bő termésért, a mezőgazda- sági növény- és állathozam fokozá­sáért. Az Ifjúmunkás Szövetség fokozott figyelmet fog szerte'" i zz ’fjur-íg kommunista nevelésének, valamint annak, hogy felvértezze ifjúságunkat a marxista-leninista tanítás alapismere­teivel. Egészséges, erőteljes, életvidám ifjúságot nevelünk, amelyet lángoló hazafiasság és munkaszeretet hat át, amely bátran szembeszáll a nehézsé­gekkel és odaadással viseltetik pártjá­hoz és népéhez, a szocializmus nagy ügyéhez. Az Ifjúmunkás Szövetség eltökélten fog munkálkodni, hogy valóra váltsa azokat a feladatait, amelyeket az RMP KV politbürójának a diákság körében folyó politikai-nevelő munka megjaví­tásáról szóló határozata ró rá. Igyekezni fogunk lényegesen meg­javítani az Ifjúmunkás Szövetségnek a tanulók körében folytatott munkáját. Szervezetünk több hozzáértéssel fogja irányítani a pionir-szervezeteket. houv becsülettel eleget tegyen a párttól ka­pott e feladatának. A kongresszus által megszavazott uj Szervezeti Szabályzatra alapozva tevékenységét, az IMSZ megjavítja munkamódszereit az ifjúság szé'es tömegeivel való kapcsolatainak szün­telen erősitéséért, az Ifjúmunkás Szö­vetség sorainak állandó növeléséért. Vonzóbb! az ifjúság kívánalmainak m pctí <* t Ijí tor - IYJ'1 két és szervezési formákat fogunk .1 kalrnazni. Az IMSZ tagok, az ifjak részére nem létezik nagyobb megtiszteltetés, nemesebb cél, mint a munkásosztály pártjának (apjává válni. Az Ifjúmun­kás Szövetség vállalja, hogy ezer meg ezer IMSZ tagot úgy nevel, hogy mél­tók legyene' a Román Munkáspárt dicsőséges soraiba való belépésre. A nemzetköziség mindent legyőző eszméitől áthatva még szilárdabbá tesszük a dicsőséges szovjet ifjúság­hoz, a népi Kina ifjúságához és a töb­bi szocialista ország, valamint az egész világ békeszerető ifjúságához fűződő megbonthatatlan testvéri ba­rátságunkat. A munkásosztály pártjának ügye, a párt szava mindennél előbbrevaló előt­tünk. Kongresszusunk biztosítja a Ro­mán Munkáspárt Központi Vezetősé­gét, hogy az Ifjúmunkás Szövetség teljesíteni fogja a párt által rábízott feladatokat. Minden erőnket latba vetjük az RMP II. kongresszusa határozatainak valóraváltásáért, második ötéves ter­vünk teljesítéséért. 4 —F: t a Román Munkáspárt, a szo-~~ . ; r isi t-r.jfí* H -otó rínunk _ h->»- c< nak vezetője és irányítója, ifjúsá­gunk nevelője és atyja ! Éljen szeretett hazánk, a Román Népköztársaság ! Felkészültek az aratásra, cséplésre A BONCHIDAI HATARBAN, a sza- mosmeníi széles térségben szépen fej­lődik a búza. Sok ugyan az esős nap, de az eső többnyire délben meleg, magérlelö órákkal váltakozik, a búza tehát növekszik, Itt ott már sárgulni kezd. A faluban, a néptanácson, a kol lekíiv gazdaság és a GTA irodáiban kidolgozták a „hadműveleti” terveket a gyors, szemveszteségnétküli aratás­ra. Fontos központ Bonchida; három kollektív gazdaság tartozik ide, köz­tük a kendllónai szocialista falu. A bonchidai néptanács végrehajtó bi­zottsága részletes operatív terveket készített Bonchida, Kendllóna és Vá­laszút részére külön a kollektív gaz­daságoknak, külön a magánosoknak, meghatározta a napi aratási és csép- lésl normát, a rendelkezésre álló mun­kaerőket, gépeket és elosztásukat. A szérűk tervrajzát Is elkészítették : ki­nevezték a szérüfelelősöket, a cséplő­gép és szekérkaraván felelősöket, a tüzőrség tagjait, előkészítették a tűz­biztonsági felszerelést. A cséplőgépek munkásai megkötötték a szerződést a néptanáccsal. A községi mezőgazdasági kollektí­va, melyben a kollektiv gazdaságok el­nökein, a GTA igazgatóján, a párt­szervezeti titkárokon kivül három élenjáró termelő, Póka András, Jurcan Dumitru és Tóth Imre Is helyet fog­lal, Russu Damlan képviselő, népta­nácsi elnök vezetésével hetenként ülé­sezik. Utoljára a tarlóhántás és a cséplés kérdéseit vitatták meg. A GTA vezetőségével karöltve elhatározták, hogy az idén jelentősen kiterjesztik a tarlóhántásos területet. Széleskörű népszerűsítő munkát fejtenek ki, hogy a kalangyákat egy sorba helyezzék. Megvizsgálták a szérűk helyzetét. Miután a traktorok teljes mértékben biztosítják a világítást, a váltásos, állandó menetű cséplésnek semmi akadálya. Bonchidán a kollektiv gaz­daságnak három, a magánosoknak két szérűjük lesz, Válaszúton kettő a kol­lektívának, egy a magánosoknak, a szocialista falun, Kendilónán pedig négy szérűn csépelnek majd a kol­lektivisták. A műszaki és szervezési Intézkedé­sekkel egyidejűleg. A POLITIKAI MUNKA IS MEGIN­DULT a községben. A képviselők kör­zetükben öttagú bizottságot szer­veztek. Ezek az utcabizottságok népszerűsítik a hazafias versenyt a bonchidal központhoz tartozó három falu, valamint az egyes körzetek, utcák között. A verseny elő­ször a növényápolással kapcsolatban fejlődött ki. Ezt a válaszuti kollektív gazdaság nyerte meg. Most uj fela­datok : aratás, cséplés, tarlóhántás és begyűjtés gyors és hiánytalan elvég­zése a verseny uj célja. A feladatok hépszerüsltésére a képviselők az utcai faliújságokat is felhasználják. A ver­senyeredményeket a Kulturotthonban hirdetik ki; a terménybetakaritás fon­tos szerepet ró a 17 tagú kulturagitá- ciós brigádra, mely most áliitja ösz- sze aratási műsorát. A néptanács előkészületeivel párhu­zamosan haladnak A GÉP ÉS TRAKTORALLOMAS javítási és szervezési munkái. A GTA tanácsa a napokban megtartott ülésszakán tizenegy pontból álló hatá­rozatot fogadott el az aratás, cséplés és tarlóhántás megszervezésére. 1. Kötelezik az állomás vezetősé­gét, hogy záros határidőn belül véglegesítse a traktorok elosztá­sát. 2. Az állomás mérnökei az egységek vezetőivel karöltve biz­tosítják az aratás és cséplés leg­jobb feltételeit. 3. Intézkednek, hogy a cséplőgépek a cséplés el. kezdése előtt öt nappal a munka­helyen legyenek. A traktorállo­mányt, beleértve a cséplésnél Igénybevett traktorokat is, igye­keznek maximálisan felhasználni a tarlóhántásra. 4. A tarlóhántás területének további kiterjesztése érdekében a GTA tanácsa kötele­zi a kollektív gazdaságok és társu­lások vezetőit, hogy Idejében gon­doskodjanak a kalangyák egye­nes elhelyezéséről és a kalászok gyors begyűjtéséről. 5. Megfelelő mennyiségű üzemanyagot szállí­tanak a munkahelyre, hogy a cséplőgépek munkájában ne le­gyen fennakadás. 6. A GTA veze­A ROMÁNBOKSÁNI MEZŐGAZDASÁGI GÉPGYÁRBAN A románboksáni Mezőgazdasági Gépgyár dolgozói minden erejüket egy cél érdekében összpontosítják: Biztosítani a dolgozó parasztság szám ára minden idényben a megfelelő mezőgazdasági eszközöket. A termelés egyik élenjárója — Ana Hutevler — naponta 80—100 százalékkal teljesiti túl normáját a kapálógépek alkatrészeinek megmunkálásánál. Mihai Hentz élmunkás a KRN-4-2 talajlazitó ké­seinek élesítésénél minden műszakban 100—150 szá­zalékkal termel tervelőirányzatán felül. Jelenleg már 1962 augusztusi tervét teljesíti. tősége sürgősen kiválogatja és ki­képezi a cséplögépkezelöket 7. A GTA. a kollektív gazdaságok és társulások vezetői mindent meg­tesznek, hogy a szerződéseket tiszteletben tartsák. 8. Biztosítják a traktorvezetők megfelelő lakását és ellátását. 9 Megszervezik a szocialista versenyt és tiznapor- ként villámujságot szerkesztenek a brigádok számára. 10. A válasz­uti kollektiv gazdaságban idén is fenntartják a jól bevált egy trak­tor. két cséplőgép rendszert. 11. A bonchidal kollektiv gazdaságban alkalmazzák az őragrafikont. A határozat fenti pontjainak a vég­rehajtása előmozdítja a gépi munkála­tok jó lebonyolítását, s különösen a gépállomány maximális kihasználását. Másrészt e határozattal még koránt sem történt meg minden a politikai és szervezési feladatok helyszíni alkal­mazására. A GTA tanács ülésszakán erőteljes bírálatok hangzottak el, hogy az állomás mérnökei ellenőrző munkájukat nem kötötték össze a mo­dern agrotechnikai módszerek széles­körű népszerűsítésével. Az Ifjú trak­torosok politikai nevelését sem találják kielégítőnek. A begyűjtési munkálatok versenyeiben bőséges alkalom nyílik majd mind a politikai nevelésre, mind az agrotechnikai módszerek terjeszté­sére. A JAVÍTÁSI MUNKALATOKAT MEG KELL GYORSÍTANI juniús utolsó hetében még négy kij-avitatlan traktor hevert az állo­más udvarán, két cséplőgép szerelését nem fejezték be. Igaz, hogy a párt és a kormány gondoskodásából a bonchi­dai géppark 12 traktorral bővül az idén, de a feladatok is megszaporod­tak, mert négy uj kollektiv gazdaság és számos társulás létesült az idén Szamosujvár rajonban, A néptanács operativ tervei is még Helyszíni ellenőrzésre szorulnak. A fa­luközpont csak egy mezőgazdasági technikussal rendelkezik, széleskörű társadalmi munkával kell pótolni a hi­ányt, az üteabizottságoknak kel! őr­ködniük, hogy minden határrészlegcn a legalkalmasabb időben Induljon meg az aratás. Nagy feladat vár a kultur- kollektivákra Is, meg kell szervezni a mozgó könyvtárat, az araiás idejére a rádióközpontnák ismét tervszerüsi- tenie kell helyi műsorát, mert ez a legtávolabbi szérűn is szórakoztatva és nevelve ébren tartja és fejleszti a közösségtudatot. A községbeli képvi­selőkre vár elsősorban a feladat. Hogy faliújságon, gyűléseken, rádióadásban ismertessék a begyűjtés konkrét teen­dőit és e teendők tükrében bizonyítsák a szocialista mezőgazdaság fe'söbbren- düségéí. Bomhidán és a hozzá tartozó falvakban erus és évről évre gazdago­dó szocialista egységek vannak, min. den adottság megvan hozzá, hogy ez a vidék kiindulópontja legyen Szamos- ujvár szocialista rajonnak. így ebből a szemoontból kell a begyűjtés elé tekinteni, hogy a begyűjtésre váró ka­lászokkal együtt az uj élet kalászai is szárba szökkenjenek. KORDA ISTVÁN

Next

/
Thumbnails
Contents