Előre, 1956. október (10. évfolyam, 2782-2807. szám)

1956-10-02 / 2782. szám

Világ proletárjai egyesüljetek t, X. évf. 2782 sz. ★ 4 oldal ára 20 báni * 1955 október 2, kedd Felavatták az ország első kretázott papír gyárát A Sztálin tartományi Vidombákon vasárnap felavatták az ország első kretázótt papír gyárát Az ünnepélyen resztvettek gz ország papírgyárainak küldöttei, 'a gyár építői, munkásai és technikusai. A gyűlésen felszólalt Ion Grádir naru, a gyár igazgatója. Nemzetgaz­daságunk szempontjából méltatta a gyár jelentőségét. A gyárat rekordidő alatt — alig egy év és néhány hónap leforgása alatt építették fel. A A nép hadserege E sküszöm népemnek, hogy harcolni fogok szabadsa­gáért és haladásáért!" Első t ízben a román hadsereg í történetében, tizenhárom évvel ez- t előtt a Tudor Vladimirescu nevét t viselő paiidurhadosztáiy katonái t nem fejedelmekre és királyokra, ha- • nem a népre esküdtek fel. Nagy- * szerű jelképe volt ez az eskü a ro- T mán néphadsereg megalakulásának. * A népr» tett eskü, történelmi hiva- • tásuk tudata hősi tettekre lelkesi- 1 tette a hadosztály tagjait a hitler- ' ellenes háborúban s a katonai és * honpolgári feladatok becsületes el­végzésére serkenti ma fegyveres * erőink katonáit. Azt a naoot pedig, amelyen ro­mán katonák első Ízben a népre es- i küdtek fel — október másodikét — : minden esztendőben a fegyveres : erők születésnapjaként ünnepeljük, j Most, a tizenharmadik születés- • napon, jóleső elégtétellel és biz- • tonságérzettel mondhatjuk el, hogy j elsőrangúan felszerelt, jól kikép- • zett. forró hazaszeretettől áthatott • hadsereg őrködik épitőmunkánk • nyugalma, családi otthonamk béke- • je fö ctt. A mi hadseregünk izig- • vérig a nép hadserege, katonái és i tisztjei a nép közül kerültek ki. el j választhatatlan kapcsolatok fűzik ; őket a gyárak és szántóföldek dol- • gozóihoz. érdekeik, törekvéseik kö- ; zősek. í Nép és hadsereg sohasem volt í és nem is lehetett igy összeforrva, í A letűnt világ urai nem egyszer í használták fel saját testvéreik el- ; len. az 1907-es parasztfelkelés, a ; lupényi és grivicai munk''ssz!rá(- ; kok leverésére az c'butitott. enge- i delmes, vak eszközzé tett egyk-ri • katonákat. S ez a népellenes polltl- * ka végül a szégyenletes szovjetel- • lenes háborúba sodorta az ország • hadseregét. • E bűnök tetteseit és értelmi szei- • zőit elsöpörte a történelem s nép- • hadseregünk katonái büszkék ar- • ra, hogy a Tudor Vladimirescu had- • osztály is derekasan kivette részét • az ország felszabadításából. ? Néphadseregünk katonáit tettek­? re lelkesítik ma is a törökellenes ? háború kiváló hadvezéreinek, Ste- • fan cél Marénak, Vitéz Mihálynak, • Rettegett János vajdának száza- í dokkal ezelőtti tettel, Dózsa György, j Horia, Closca és Crisan. Budai f Nagy Antal, Tudor Vladimirescu, * az ágyuöntő Gábor Áron merész és í önfeláldozó kiállása a népszabad- * ság mellett, az 1877-es független- í ségi háború hőseinek haditettei. S í legszentebb hagyományaik közé • számítják a Tudor Vladimirescu * hadosztálynak és annak a 15 ro- • mán hadosztálynak a fegyverténye- * it, amelyek a Szovjet Hadsereg oi- : dalán Erdély, Magyarország és Csehszlovákia földjén egészen a ‘ hitlerizmus összeomlásáig folytat- : ták a harcot. : E nagy országvédő tettek hagyo­: mányait ma a katonai és politikai : kiképzésben való derekas férfimun- s kával folytatják. Gyalogosok, tüzé- ! rek, repülők, közkatonák és tisztek • nagy figyelemmel és szorgalommal ■ sajátítják el a szovjet haditudo- ■ mányt, a világ első néphadseregé- ■ nek harcokban kipróbált és bevált ; korszerű harcművészetét. Ezek a j harcászati tapasztalatok, ősszefo- j nódva hadseregünk és a testvéri i néphadseregek tapasztalataival, a modern hadviselésnek, a győzelem * kivívásának tudományával vérte­zik fel katonáinkat. Néphadseregünk politikai tiszt­jei, a pártszervezetek és IMSZ | szervezetek alapos felvilágosító és nevelő munkával támas-tiék alá ' katonáink kiképzését. A hadse- | regben folvó politikai és kultu­rális nevelőmunka alapja az egyetlen igaz tanítás, a marxiz­mus lenlnizmus amelv elősegíti a katonák szocialista világszemléleté­nek kialakulását, megkönnyíti szá­mukra — mint harcászati gyakor­laton az iránytű — a biztos tájéko­zódást a belpolitika és a világpoli­tika bonyolult kérdéseiben. A politikai öntudat és a vilá­gos gondolkodás akkor fejlődik igazán, ha a mindennapi politikai élet gyakorlata fejleszti. Néphad­seregünk katonái az ország más doigozóival vaió teljes egyenjo­gúsággal vesznek részt politikai életünkben. A múlt „nagy némá­ja”. ahogy a minden politikai te­vékenységtől eltiltott régi hadse­reget nevezték, immár a múlté azzal a világgal együtt, amely né­maságát is a nép ellen használta fel. Nincs egyetlen falucska ebben az országban, ahol ne találnánk néphadseregből leszerelt, katona­idejüket kitöltött fiatalokat. Ezek a mai „obsitosok” derekasan ki­veszik részüket az országépités- bői. Munkatársaik, barátaik, szü­leik örömmel tapasztalják, hogy fiuk, barátjuk, munkatársuk tu­dásban gazdagodva, öntudatban növekedve s gyakran egy uj mes­terséggel a kezében tér vissza a hadseregből. Jóleső melegséggel gondolnak néphadseregünkre országunk nem­zetiségei. Keserű emlékek őrződ­tek meg magyarokban, zsidókban, szerbekben, ukránokban a burzsoá- földcsuri rendszer hadseregéről. A román munkás és parasztinak szá­mára is börtön volt a régi hadse­reg, de a nemzetiségek fiai szá­mára kétszeresen az. Azzá tette az anyanyelv üldözése, a verés, a vad sovinizmusra alapozott egész légkör. A nemzetiségek életében bekö­vetkezett változások, a párt le; ini nemzeti politikájának gyümölcsei gyökeresen megváltoztatták a nemzetiségek helyzetét a hadse­regben is. Tisztek, katonák test­vérszeretettel veszik körül a kaszárnyába lépő magyar és más nemzetiségű újoncot, igyekeznek megkönnyíteni beilleszkedésüket a katonai rendbe s a nemzetiségek fiai később is. végig érezhetik a feléjük áradó bizalmat, megbecsü­lést és szeretetet. Az egység klub­jaiban magyar könyveket, újsá­gokat olvasnak a magyar fiuR, a katonaélet számukra is. minden nemzetiségi számára a szellemi gyarapodás, fizikai erősödés, az emberréválás iskolája. Korszakos változások mentek végbe hadseregünk életében azó­ta .a tizenhárom év előtti október másodika óta, amikor első Ízben esküdt fel a román katona a nép­re. E nagy, forradalmi jelentősé­gű változások, e fejlődés vezetője, akárcsak az ország életében, Itt is a munkásosztály marxi-lenini párt­ja volt. A kommunisták munká­ját dicséri néphadseregünk kor szerű kiképzése, a harcosok fej­lett öntudata, a hazaszeretet szel­lemének mélyre, a szivek mélyébe való plántálása. Népköztársaságunk, a szocializ­mus világrendszerének tevékeny tagja, külpolitikájában a békés együttélés szellemét, a nemzetközi együttműködés szellemét követi s tettekkel harcol a nemzetközi fe­szültség enyhítéséért. Ilyen tett volt hadseregünk állományának két ízben történt csökkentése is, hogy csak a legutóbbi példákat emlitsük. De éppen a béke érdekei, a nép ér­dekei követelik meg tőlünk azt is, hogy békepolitikánk gyakorlati ér­vényesítése során ne tévesszük szem elöl a mindenkori tényleges nemzetközi helyzetet. Nem téveszt­hetjük tehát szem elől azt sem, hogy egyes nemzetközi reakciós körök még nem tettek le támadó szándékaikról. Békepolitikánk szi­lárd és töretlen folytatása mellett tehát továbbra is a korszerű hadi- technika színvonalán kell tartanunk és állandóan erősítenünk kell had­seregünket, amelytől távol áll min­den támadó szándék, de amely meg tudja védelmezni hazáját min­den támadással szemben. A nép hadseregét köszönti ma az ország. Bízó szóval és büszkeség­gel. S azzal a kívánsággal, hogy a tizenhárom évvel ezelőtt elhang­zott, a népre tett esküt kitartó munkával, harci és politikai fel­készüléssel, éber helytállással te­gye még erősebbé ma hadseregünk minden katonája, ezzel szolgálva a kivívott szabadságot és a nép további haladását. A Román Népköztársaság Fegyveres Erői miniszterének parancsa 1956, október 2. BUKAREST Katona és tengerész, tisztes és tengerésztisztes elvtársak I Tiszt, tábornok és tengernagy elv társak! Hazánk dolgozó népe ma ünnepli a Román Népköztársaság Fegyveres Erőinek napját Ünnepnapunk alkalmából üdvözlöm a Román Népköztársaság Fegyveres Erőinek összes tagjait. A katonáknak és a tengerészeknek, a tiszteseknek és a tengerésztiszte­seknek uj sikereket kívánok harci és politikai kiképzésükhöz, a katonai rend és fegyelem megszilárdításában, a korszerű fegyverzet és haditechnika el sajátitásában. és alkalmazásában. A tiszteknek, tábornokoknak és tengernagyoknak sikert kívánok szerve­zőképességük állandó emeléséhez, a csapatok kiképzési és vezetési színvo­nalának emelése és néphadseregünk harci erejének megerősítése érdekében. Éljenek a Román Népköztársaság Fegyveres Erői I Éljen a Román Népköztársaság kormánya ! Éljen a Román Munkáspárt! Éljen szeretett hazánk, a Román Népköztársaság 1 LEONTIN SALAJAN vezérezredes a Fegyveres Erők minisztere TÁVIRAT LEONTIN SÄLÄJAN vezérezredes elvtársnak, a Román Népköztársaság Fegyveres Erői miniszterének BUKAREST A Szovjetunió Fegyveres Erői ne­vében szívélyesen üdvözlöm Önt és a Román Népköztársaság Fegyveres Erőinek összes tagjait néphadseregük dicsőséges évfordulója alkalmából. További sikereket kívánok önöknek harci és politikai kiképzésükhöz, a Román Népköztársaság védelmi képes­ségének fokozásához, a hadseregeink közötti harci együttműködés megszi­lárdításában a szovjet és a román nép közötti barátság további fejlesztésé­ben­I. KONYEV a Szovjetunió marsallja ünnepi gyűlés a Hadsereg Színházának termében A Román Munkáspárt bukaresti városi bizottságának rendezésében hétfőn délután ünnepi ülés volt a fő­városi Hadsereg Színház termében a Román Népköztársaság Fegyveres Erőinek Napja alkalmából. A gyűlés elnökségében a következő elvtársak foglaltak helyet: Emii Bod- náras hadseregtábornok, P. Boriiá, Al. Drághici vezérezredes, L. Sálájan ve­zérezredes, Iacob Teclu vezérezredes, FI. Dánálaohe, A. Vládoiu mérnök, Mihail Lascár és C. Vasiliu Ráscanu tartalékos tábornokok, 1. Tutoveanu, Gh. Pintilie, Titus Lupescu, Mircea Haupt és A. Vasiliu altábornagvok, Gh. Zaharia vezérőrnagy, C. Burada I. rangfokozatú hajóskapitány, I. Iliescu, az IMSZ KB titkára. Török Tibor és C. Vasilache, a szocialista murika hőse. A gyűlésen megjelent több minisz­ter, az RMP KV több tagja, tényleges és tartalékos tábornokok, számos törzstiszt, katonai és politikai kikép­zésben kitűnt katonák, a tömegszerve­zetek több vezetője, fővárosi vállalatok és intézmények élmunkásai. Jelen voltak még: Joseph S. Ken­nedy, Nagy-Britannia légügyi attasé­ja, J. A. Mars ezredes, angol katonai attasé, Miloslav Hoppe ezredes, a Csehszlovák Köztársaság katonai at­taséja, Mej Jun-sie, alezredes, a Kí­nai NK katonai attaséja, Kenneth G. Taylor alezredes, az Amerikai Egye­sült Államok katonai attaséja, Milan Minies alezredes, a Jugoszláv SZNK katonai és légügyi attaséja, L. L'Helgouach alezredes, Franciaország katonai attaséja. Hamza Gurguo alez­redes, Törökország katonai attaséja, James E. Whitley, az Amerikai Egye­sült Államok helyettes katonái atta­séja, M. I. Novicshin őrnagy, a Szov­jetunió katonai attaséjának munka­társa. Az ünnepség a himnusz hangjaival kezdődött, majd Leontin Sálájan ve­zérezredes elvtárs, a Fegyveres Erők minisztere mondott megnyitó beszé­det. A Fegyveres Erők Napjának jelen­tőségéről Iacob Teclu elvtárs, vezér- ezredes, a Fegyveres Erők miniszteré­nek első helyettese beszélt. Bevezetőjében méltatta a Fegyveres Erők Napjának jelentőségét, majd ki­domborította, hogy országunknak ma korszerű harci eszközökkel ellátott, erős, fegyelmezett és jól kiképzett had­serege van. A hadsereg tagjai szivvel- lélekkel hűségesek a dolgozó nép ügyéhez. Néphadseregünk folytatja népünk szabadságharcának és a társadalmi haladásért vívott harcának dicsőséges hagyományait. A Román Munkáspárt — éppúgy, mint az állami és társadalmi tevékeny­ség más területein — a hadseregben is teljes mértékben érvényesíti szer Belgrad Népi Bizottsága küldöttségének látogatásai Belgrád Népi Bizottságának küldött­sége hétfőn folytatta látogatásait a fővárosban. Anton Vládoiunak, a fővárosi népta­nács elnökének, Fl. Dánálaohenak, a fővárosi pártbizottság első titkárának, Stelian Nästäsescunak, a fővárosi nép­tanács alelnökének és Leonida Iones- cunak. a fővárosi néptanács titkárá­nak kíséretében a vendégek tanul­mányozták a fővárosi vízellátás rend­szerét. A délelőtt folyamán a vendégek el­látogattak a 11 számú vegyes iskolá­ba. A délután folyamán a vendégek megtekintették a dr- Mina Minovici professzorról elnevezett népművészeti múzeumot, a Gh. Angiiéi féle szobor­kiállítást, a Minovici mérnök féle feu­dális műtárgy-gyűjteményt és a dr. Mircea Iliescu féle mügyüjteményt. Este a jugoszláv vendégek sétát tét tek a fővárosban. vező és mozgósító szerepét, A párt­vezetés a nép legyőzhetetlen erőibe való hitet sugározza a katonákba, a népi demokratikus rendszer felsőbb­rendűségében való meggyőződést, a szocialista tábor megbonthatatlan ere­jébe vetett meggyőződést. A népek közti barátság győzelmé­ért, a vitás kérdések tárgyalások ut­ján való megoldásáért harcolva, a Ro­mán Népköztársaság egy év leforgása alatt két Ízben csökkentette fegyveres erőinek állományát, de népünk tovább­ra is éberen figyeli az agresszív im­perialista körök mesterkedéseit. Országunk ezeptuí is kiveszi részét a béke megőrzéséből, barátságot és együttműködést teremt az összes álla­mokkal, függetlenül politikai és gaz­dasági rendszerüktől, a népek által egyöntetűen felkarolt békés együttléte- zés elvei alapján. Ugyanakkor szilárd eltökéltséggel minden eszközzel ál­landóan erősítjük testvéri barátságun­kat a nagy szovjet néppel, amely se­gítséget nyújtott nekünk ahhoz, hogy felszabadítsuk országunkat s amely minden segítséget megad a szocializ­mus építéséhez, testvéri barátságun­kat a népi Kínával és a szocialista vi­lágrendszer többi testvérnépével. A Fegyveres Erők ünnepén a Ro­mán Népköztársaság katonái szilárdan el vannak határozva arra, hogy a di- cs„ szovjet katonák s a népi demok­ratikus országok katonái mellett min­den erejüket latbavetik a béke védel­méért, a szocialista tábor védelmi ké­pességének szakadatlan erősítéséért. Az ünnepi gyűlés végén a hadsereg kitüntetett műkedvelő együttesei tar­tottak előadást. (Agerpres.) teljesen korszerű gépberendezést rész­ben a Német Demokratikus Köztársa­ságban, részben az országban készítet­ték. A gyártási folyamat "teljes egészé­iben gépesítve van. A gyár eddigi ter­mékei jó minőségűek. Második ötéves tervünk folyamán, az uj vidombákl gyáron kívül újabb papírgyárak, a többi között törékeny áruk csoma­golására szolgáló hullámos lemez- papirt előállító üzem is létesül. Vasile Ciobotaru mérnök a cellu- loz-papir és nád-ipari építkezési vál­lalat dolgozóinak részéről szólalt fel a gyűlésen s kiemelte a Német DK- ból érkezett szakemberek által nyúj­tott értékes támogatást. A német technikusok részéről Ger­hart Hammer beszélt az ünnepi gyű­lésen. Kidomborította, hogy a vidom- báki uj gyár a Román Népköztársa­ság és a Német Demokratikus Köz­társaság közötti gazdasági együtt­működés újabb tanujele. Az ünnepélyen Mihail Florescu mér­nök, vegyipari miniszter tartott zá­róbeszédet, üdvözölte a gyár építőit és szerelőit abból az alkalomból, hogy határidő előtt helyezték üzembe a kretázott papir gyárat. ------------------------------------------------­Fogadás a Kínai NK 7. évfordulója alkalmából Ke Bo-nian, a Kínai Népköztársa­ság bukaresti rendkívüli és megha­talmazott minisztere október 1-én — a Kínai Népköztársaság hetedik évfor­dulója alkalmából — hétfőn este fo­gadást adott a Hadsereg Központi Házában. A fogadáson az alábbi elvtársak vettek részt: Chivu Stoica, Emil Bőd- näras hadseregtábornok, Petre Borilä, Nicolae Ceausescu, Miron Constanti- nescu, Alexandru Drághici vezérezre­des, Leontin Sálájan vezérezredes, Fazekas János, Alexandru Birládeanu, C. I. Parhon professzor, akadémikus, Traian Sávuiescu professzor, akadémi kus, Grigore Preoteasa, Constanta Cráciun, FI. Dánálaohe, Th. Iordá- chescu. Ion Pás, Sorin Torna, 0. Ber- logea, P. Constantinescu-Iasi akadé­mikus, Ion Dumitru, G. Gaston Ma­rin, F. Gheltz, I. Mineu. M. Macavei, Marcel Popescu, M. Ralea akadémi­kus, Gh. D. Safer, Marin Stancu, Bu- cur Schiopu, C. Teodoru, a központi intézmények és társadalmi szerveze tek vezetői, a Fegyveres Erők tábor­nokai és törzstisztjei, tudósok, művé­szek és értelmiségi dolgozók, román és kütfötdi újságírók. Részt vettek egyes diplomáciai ki­rendeltségek Bukarestben akkreditált vezetői és a diplomáciai testület más tagjai. A meghívottak között jelen voltak az egyiptomi kulturális küldöttség tag jai is. A fogadás meleg baráti légkörben folyt le. TÁVIRAT A Biztonsági Tanácsnak NEW YORK A Román Népköztársaság Országos Békevédelmi Bizottsága az óra szag cokmillió békeharcosa nevében csatlakozik az egész világ sokszáz millió békeharcosához és felemeli szavát az egyiptomi nép Szuezi-csatorna fölötti törvényes jogainak védelmében. Ma, amikor a népek egyre inkább remélik, hogy lehetőség nyitott a hosszas, tartós béke megszilárdítására, egyes agresszív körök megfélemlítéssel, nyomással, rágalomhadjárattal hadakoznak Egyiptom ellen s ezzel veszélyeztetik az egész világ nyugal­mát és békéjét. A román nép nem szemlélheti közömbösen egyes hatalmaknak ac egyiptomi nép ellen tett katonai jellegű intézkedéseit. A Román Népköztársaság békeszerető közvéleménye elégtétellel érte­sült arról, hogy a Szuezi-csatorna kérdése a Biztonsági Tanácshoz kerül letárgyalására és azzal a kéréssel fordul a Biztonsági Tanácshoz, járul­jon hozzá e viszálynak az ENSZ ala pokmánya szellemében történő megöl-, dásához. Meg vagyunk győződve róla, hogy a békés tárgyalások utján olyan megoldásra lehet jutni a szuezi kérdésben, amely biztosítja az összes államok hajói számára a csatorna szabad használatát szavatoló Egyip­tom szuverén jogait. A Román Népköztársaság Országos Békevédelmi Bizottságának meg­győződése. hogy a Biztonsági Tanács — a közvélemény akaratának meg­felelően —, igyekszik olyan légkört teremteni, amely lehetővé teszi a Szuezi-csatorna kérdésének tárgyalások utján való békés megoldását. MIHAIL SADOVEANU akadémikus, a Román Népköztársaság Országot Békevédelmi Bizottságának elnök*. Az egyiptomi kulturális küldöttség tagjainak találkozása hazai művészekkel es Írókkal Az egyiptomi kulturális küldöttség tagjai — Mohamed Szaid el Erian, a nevelés és oktatásügyi minisztérium oktatási ügyeinek igazgatója, a kül­döttség vezetője, Mohamed Mandour irodalomkritikus, Ali Ahmed Bakaszir drámairó, Chawky Deif professzor és Abdel Rahman el Sharkaoui, a Béke­világtanács tagja, az Országos Béke­védelmi Bizottság székházában vasár­nap délelőtt találkoztak a román mű­vészet és kultúra képviselőivel, az Or­szágos Békevédelmi Bizottság tagjai­val. Jelen voltak : Mátéi Socor zene­szerző, a Béke-Világtanács tagja ; Geo Bogza, Maria Banus, Marcel Breslasu és Lucia Demetrius irók. Ra- du Paladi zeneszerző, az Országos Békevédelmi Bizottság képviselői, új­ságírók és mások. Mohamed Szaid el Erian, az egyip­tomi küldöttség vezetője kifejtette, hogy az egyiptomi nép ragaszkodik a békéhez, mert meg van győződve róla, hogy a haladás és a civilizáció csak az egyetemes béke körülményei között virágozhatik Az egyiptomi nép ma eltökélten küzd szuverénitásának és törvényes jogainak védelméért, ame­lyeket az imperialisták évszázadokon át lábbal tiportak. Abdel Rahman el Sharkaoui, a Béke­világtanács tagja hangsúlyozta, hogy az egyiptomi nép számára a béke esz­méje szorosan összefügg a nemzeti függetlenség megvédésével. Az egyip tömi nép, mint valamennyi arab nép, tántoríthatatlan hive a békés együtt élés elvének­Mátéi Socor beszédében rámutatott arra, hogy népünk, mint a világ min­den békeszerető népe, szolidáris az egyiptomi néppel, amely visszautasít­ja az agresszív imperialista körök fe­nyegetőzéseit és nyomását. A jelenvoltak ezután megvitatták az irók és más kulturális dolgozók béke­harcos tevékenységével kapcsolatos különböző kérdéseket s az egyiptomi nép békeharcát. A találkozó a meleg barátság légj» körében folyt le. ★ Al. Butcan, a Külföldi Kulturkapcsa* latok Intézetének alelnöke fogadta a* egyiptomi értelmiségi dolgozók kül* döttségét, A megbeszélés során egyiptomi ven* dégeink érdeklődtek az intézet szer* vezetéről és tevékenységéről, s Romá* nia és Egyiptom kulturális kapcsola* tainak további lehetőségeiről tárgyal« tak. A nap folyamán a küldöttség látó* gatást tett a C. I. Parhon Egyetem nyelvészeti tanszékén is. ★ Constanta Cráciun, művelődésügyi miniszter hétfőn ebédet adott az egyiptomi értelmiségi dolgozók kül* döttségének tiszteletére. Részt vettek az ebéden a Müveiő* désügyi Minisztérium, a Külügyml« nisztérium. a Külföldi Kulturkapcsola* tok Intézete és az írószövetség képvki selői is. Husszein Chawki, Egyiptom bukna resti nagykövete és az egyiptomi kő* vétség több tagja is részt vett aj ebéden „Ismerjük meg a Szovjetuniót“ rejtvénypályázat Az ARLUS Központi Tanácsa a Román—Szovjet Barátság Hónap­ja alkalmából rejtvénypályázatot hirdet „Ismerjük meg a Szovjet­uniót" címmel. A rejtvényeket tar­talmazó brosúrát október 5-től kezdve hozzák forgalomba a sajtó­terjesztő központok utján A leg­jobb megfejtők rádiókészülékeket, fényképezőgépeket, órákat, köny­veket. szovjet gramojonlemezeket kapnak jutalmul. Az első díj: egy utazás a Szovjetunióba. Mi hátráltatja az őszi munkát Sepsi rajonban (Kiküldött munkatársunktól) Az őszi napok sok dolgot adnak a falu népének. A szántás-vetés és a termények betakarítása a legfőbb so- ronlévö tennivalók. Ugyanolyan szor­galommal kell most dolgozni a szán­tóföldeken. mint az esztendő más hó­napjaiban, mert itt az Olt völgyében és a hegyoldalak lejtőin akkor terem bőséggel a búza, ha szeptember kö­zepétől egy hónap leforgása alatt végeznek a vetéssel. Az ősziek beta­karítása is sürgős, mert sok búzát vetnek a kapások után és a késői ve­tés nem erősödik meg annyira, hogy „jól kiteleljen". Más szempontból is gondolni kell a tavaszra. Az őszi mélyszántás olyan fontos tennivaló, amit minden jó gazda igyekszik el­végezni. így majd szaporább a mun­kája és gazdagabb az aratása. Még mielőtt részletesebben beszél­nénk az őszi feladatokról szóljunk PAR SZOT A CSEPLÉSRÖL — Lényegében befejeztük — mon­dotta Fejér András, a rajoni népta­nács mezőgazdasági osztályának ve­zetője. Csupán egy-két községben és kollektiv gazdaságban nem halkult még el a cséplőgépek bugása. A ‘ dolgozó parasztok igyekezetét, a rajoni és községi szervek jó irányitó és ellenönző munkáját dicséri az a tény, hogy bár több bentcséplés volt mint más esztendőben, mégis ugyan­annyi idő alatt zsákba került az idei termés. Tartományi viszonylat­ban Sepsi rajon másodiknak végzett a csépléssel, s majdnem sikerült meg­előznie Maros rajont, bár ott hama­rabb hozzákezdhettek a betakarítás­hoz. Mégsem dolgoztak hibamentesen a Szentgyörgy rajoniak sem. Nem használták ki mindenütt a gépek tel­jesítőképességét- A cséplés megkez­désekor derült ki, hogy a javításokat ellenőrző bizottság egyes helyeken (Bölön, Gidófalva, stb.) nem vizsgálta meg töviről-hegyire a gépeket. A gép- és traktorállomás általában jobb mun­kát végzett, mint a tavaly, de a me- netközbeni javítások miatt egyes kol­lektiv gazdaságokban (Uzon, Kökös, Ilyefalva) sok volt a holtidő. Kezdet­ben néhány községi néptanács nem látott hozzá elég operatívan az egyé­nileg dolgozó parasztok mozgósításá­hoz, s emiatt Ilyeíalván, Szárazajtán, Rétyen, Bibarcfalván eleinte hároia- négy órát dolgozott egy-egy cséplő­gépé E mulasztásokat időközben pótolták: de a munka szervezésében és ellen­őrzésében tanulságként szolgálnak az őszi tennivalók elvégzésére is. Az op­timális vetési időszak első része már lejárt (szeptember 25) és a mostanáig elvégzett munka nincs arányban ezzel. A SZÁNTÁS-VETÉS üteme nem kielégitő, A napi vetési előirányzat 1057 hektár és szeptember 22-ig (tehát kb. 8—10 nap alatt )ösz- szesen 1141 hektáron vetették el az őszgabonát. Az agrotechnika és a földmüvestapasztalat azt tartja, hogy vetés előtt pihenni kell a talajnak. Er­re már nem igen van lehetőség, mert a vetőszántással rajoni viszonylatban 24 százalékra állnak. E silány eredmények ellenére illet-e egyáltalán dicséret valakit jó. munká­ért. Igen, első helyen az eresztevényi kollektivistákat, akiknek szeptember 22-én a 110 hektár őszi vetési tervük teljesítéséből már csak 10 hektár hi­ányzott. Viszonylag kielégítően halad­nak a maksai és gidófalvi kollektiv gazdaságok, a szacsvai és bodoki tár­sulások, valamint a kisborosnyói és uzoni egyénileg dolgozó parasztok. Az élenjárók felsorolását ezzel le is zár* hatjuk. Nézzük meg milyen tényezők hát* ráitatják a GYORSABB MUNKÁT Egyes községekben, mint például Bodokon és Bölönben még nem fejez­ték be az őszi vetési terv termelőkre való felosztását .Ezzel a huza-vonával a községi néptanácsok végeredmény­ben saját dolgukat nehezítik meg, mert nem tudják pontosan ellenőrizni, ki mekkora területet vetett be és ho* gyan teljesitik a tervet. Az őszi munkákban használatos gé­pek és felszerelések rendbetételének határideje természetesen régen lejárt, de a szeptember 22-i adatok szerint még nincs kijavítva 300 fogatos eke, 330 borona és 50 vetőgép. Vitathatat­lan, hogy minderre múlhatatlanul szükség van Az őszi javítások ellen* őrzését nem végezték el szervezetten, a községekben a néptanácsi képvise* lök nem vesznek részt az átvevő bi* zottságokban. A vetőmagtisztitás vontatottan ha* lad, pedig a földbe kerülő mag minő* sége a termés szempontjából nagyot nyom a latban. A rajonban 81 mag­tisztító központ áll a dolgozó parasz* tok rendelkezésére, s a napi teljesi ő- képesség alapján ezt a munkát 14 nap alatt be lehetne fejezni. Mind* eddig azonban a vetésre szánt gabo* nának csak egyötödét tisztították meg. A községi néptanácsok, valamint a mezőgazdasági irányitó helyek mér* nőkéi és technikusai egyaránt felelő* sek ezért. A terménybegyüjtő központ cser® folytán 60 tonna őszi búza és 70 ton* na rozs vetőmaghoz juttathatja a dől* gozó parasztokat. Csakhogy ennek a kiváló minőségű gabonának búzából 4,5 százalékát, rozsból 1,5 százalékát vették eddig igénybe. A községi nép- tanácsok azonnali feladata, hogy a szükséglethez mérten megszervezzek a cserét. Az optimális vetési időszak most kö* vetkező második részében az őszi tér* mények betakarítása nagymértékben kihat a vetés elvégzésére. Ezért tesz* szűk szóvá, hogy a burgonya szedés* sei 14 százalékra, a kukorica töréssé) 13 százalékra áll a rajon. Most kez* dik a cukorrépa szedést. Röviden ezt mutatja az őszi mun* kák elvégzésének első két heti eredá ménye. A rajoni és községi végre* hajtó bizottságok, a képviselők és 3 mezőgazdasági szakemberek kettőzött erőfeszítése szükséges, hogy hamar»* san javítsanak a helyzeten. Reméljük Sepsiszentgyörgy rajon dolgozó pa* rasztsága akárcsak a cséplés idejéig most is kitesz magáért. ^ FAZEKAS ISTVÁN A vajdahunyadi kohászati kombinát uj, teljesen gépesített mész­égető kemencéje s

Next

/
Thumbnails
Contents