Előre, 1956. november (10. évfolyam, 2808-2833. szám)

1956-11-01 / 2808. szám

Világ proletárjai egyesül jtttefé! X. évf. 2808 sz. ★ 4 oldal ára 20 báni ★ 1958 november 1, csütörtök Minisztertanácsi határozat a vasúti alkalmazottak és nyugdíjasok ingyenes utazási jogosultságáról A Vasutügyi Minisztérium javaslatára a Minisztertanács határozatot hozott, amelynek értelmében a Vasutügyi Minisztérium állandó alkalma­zottai, a Vasutügyi Minisztérium nyugdíjban lévő volt állandó alkalma­zottai és családtagjaik, személyes ügyben ingyenes utazásra jogosultak, az alábbiak szerint: — az alkalmazottaknak joguk van évi 12 menet-térti utazáshoz. — a nyugdíjasok, az alkalmazottak és a nyugdíjasok családtagjai évi 6 menet-térti utazásra. Az alkalmazottak és a nyugdíjasok családtagjai alatt ezek felesége és kiskorú gyermekei értendők. A személyes ügyben az utazások egyéves érvénnyel kiállított névre­szóló igazolványok alapján történnek. A Vasutügyi Minisztérium — a vasúti és postai alkalmazottak szak- szervezete KB véleményezése alapj án végrehajtási utasításokat ad a ha­tározat alkalmazására. A Vasutügyi Minisztérium alkalmazottai, nyugdíjasai és családtag­jaik személyes ügyben eszközölt vasúti utazásait szabályozó 445/956 szá­mú Minisztertanácsi Határozat hatályát veszti. intézkedés a szakmunkások, mesterek és a műszaki mesteriskolát végzettek továbbtanulási lehetőségeiről Nemrég jelent meg a Minisztertanács 1434 számú határozata, a Ro­mán Munkáspárt Központi Vezetősége és a Román Népköztársaság Mi­nisztertanácsa 91/1 számú határozatának kiegészitéséröl és ujjáközzététe- léröl. Ez utóbbi határozat tudvalevőleg a szakmai tanonciskolák, műszaki iskolák és műszaki mesteriskolák megszervezésére vonatkozik. Az uj minisztertanácsi határozat fontos rendelkezései nagy lehetősé­geket biztosítanak a szakmunkások, mesterek és a műszaki mesteriskolák végzettjei számára, hogy műszaki főiskolákon folytathassák tanulmá­nyaikat. A műszaki mesteriskolák végzettjei és a termelővállalatok magas műszaki felkészültségű és a termelés irányításában nagy gyakorlattal rendelkező mesterei, különleges előkészítő tanfolyamok elvégzése után kü­lönbözeti vizsgát tesznek a középiskolák főbb tantárgyaiból és ennek alapján a főiskolákon felvételi vizsgára jelentkezhetnek. Az előkészítő tanfolyamokat az Oktatásügyi Minisztérium szervezi meg az érdekelt mi­nisztériumok javaslatai alapján. A határozat elrendeli, hogy a fenti kategóriákból származó főiskolai hallgatók, a vállalatuk ajánlása alapján vállalataiktól a tanulmányi idő alatt mindvégig ösztöndíjban részesülnek. Az Oktatásügyi Minisztérium, az érdekéit szakminisztériumokkal e- gyüttmüködve, a határozat alapján szabályzatot fog kidolgozni a határo­zatban foglalt feladatok valóraváltására, mégpedig úgy, hogy legkésőbb 1957. január 1-én megkezdődjenek az előkészítő tanfolyamok a középis­kolai különbözeti vizsgára. Az előkészítő tanfolyamok folyamán szüksé­ges tananyagok költségeit és a tanfolyamokon előadó tanügyi káderek fizetését az érdekelt vállalatok fedezik. Elutazott a francia parlamenti küldöttség A francia parlamenti küldöttség, a- mely a Nagy Nemzetgyűlés meghívá­sára látogatást tett országunkban, kedden délelőtt elutazott a főváros­ból. Búcsúztatásukra megjelentek a bá- neasai repülőtéren: C. Pjrvulescu, a Nagy Nemzetgyűlés elnöke, Titá Flo- rea alelnök. A. Bunaciu, a Nagy Nem­zetgyűlés Elnökségének titkára. Th. Iordáchescu, a Nagy Nemzetgyűlés külügyi bizottságának elnöke, N. Sá- lágeanu és Gh. Vidrascu. a Nagy Nemzetgyűlés Elnökségének tagjai. Marin Stancu földművelésügyi mi­niszter, St. Cleja külügyminiszter­helyettes. V. Steriopol és N. Anghel, a külkereskedelrni miniszter helyette­sei V. Eftimiu akadémikus, A. Vládoiu a fővárosi néptanács elnöke, továbbá St. S. Nicolau akadémikus, V. Mirza akadémikus, A. Breitenhoffer, Elena Lascu-Iordáchescu, Gh. Vasilichi, N. Bellu és mások, Jelen volt a repülőtéren Pierre Francfort, Franciaország bukaresti követe is és a követség más tagjai. Lucien Begouin. a küldöttség veze­tője köszönetét mondott a francia képviselők iránt tanúsított vendég­szeretetért, maj.d Constantin Pirvu- lescu, a Nagy Nemzetgyűlés elnöke kellemes utat kívánt a távozóknak. Üzembe helyezték a moldvai köoíajfinomitó második áramfejlesztő gépcsoportját A moldvai 8. számú köoíajfinomitó áram- és hőfejlesztő telepén üzembe helyezték a második 4.000 kilowattos áramfejlesztő gépcsoportot is. Az á- ramfejlesztő részleg ezzel elérte csak­nem teljes tervezett kapacitását. Az uj telep villamos áramon kívül gőzzel is ellátja a kőolajfinomitót. Az eddig üzembe helyezett két gőzkazán 50—50 tonna gőzt termel óránként. Az év vége felé a harmadik gőzfej­lesztő kazán is megkezdi működését. Dolgozóink támogatják a pártnak és a kormánynak az életkörülmények megjavítása érdekében tett erőfeszítéseit Kolozsváron A kolozsvári üzemek és intézmények román és magyar nemzetiségű dol­gozói — munkások, technikusok, mér­nökök és tisztviselők — nagygyűlések keretében fejezték ki bizalmukat a párt és a kormány politikája iránt. A felszólalók egyöntetűen kiemelték, hogy a jelenlegi bérezési rendszer és a nyugdíjrendszer megjavítására ho­zott határozat a dolgozók kitartó mun­kájának eredménye s a pártnak és a kormánynak a dolgozók szükségletei iránt mutatott állandó gondoskodását bizonyítja. A Herbák János cipőgyár 1. sz. sza- bászati osztályán megtartott gyűlésen a határozat felolvasása után Rada Faustin szabász kért szót. Azzal kezd­te, hogy odahaza igen megörültek, a- mikor, értesültek róla, hogy a jövőben 200 lej állami pótlékot kapnak a gyer­mekek után. Kijelentette, hogy az elért eredményeket további munkával kell növelni. Az utána felszólaló Demeter Sándor és Takács Paula munkások me­leg hangon köszönték meg a párt és a kormány gondoskodását és megfo­gadták: minden igyekezetükkel a ter­melékenység növelésén, a minőség ja­vításán és az önköltség csökkentésén fognak munkálkodni. A gyűlés részvevői táviratot küldtek a párt Központi Vezetőségéhez, amely­ben felajánlják, hogy az év végéig 100 ezer deciméter bőrt takarítanak meg. A „Február 16” vasúti műhelyek gyű­lésén Szigety György öntő a többi kö­zött ezeket mondotta: „Az uj intézkedés élő bizonyítéka annak, hogy a párt megvalósítja a II. kongresszus hatá­rozatait .Munkatársaimmal együtt az­zal akarjuk elősegíteni jobb életünket, hogy minden uton-módon növeljük a termelékenységet és csökkentjük az ön­költséget.” Az ezután felszólaló Romu­lus Domnitiu öntő, Alexandru Turdean mérnök és Ana Marincan munkásnő megfogadták, hogy határidő előtt tel­jesítik november 7-i felajánlásukat. A párt Központi Vezetőségéhez inté­zett táviratában a vasúti műhelyek munkaközössége fogadalmat tett ar­ra, hogy évi tervét határidő előtt telje, siti. A fővárosi üzemekben A szovjet kormány nyilatkozata az Egyiptom elleni agresszióról MOSZKVA. (Agerpres) — A TASZSZ közli a szovjet kormány alábbi nyi­latkozatát az Egyiptom ellen elküve­tgyiptom agresszió áldozatává vált. Angol, francia és izraeli csapatok ha­toltak be területére. Az október 29-rői 30-ra virradó éj­szaka izraeli csapatok átlépték az e- gyiptomi határt és megkezdték a had­műveleteket a Szinaj félszigeten át a Szuezi-csatorna felé nyomulva előre. Az izraeli kormány fegyveres ag­ressziója az Egyesült Nemzetek Szer­vezete alapokmányának nyílt megsze­gését jelenti. A tények azt mutatják, hogy az izraeli csapatok beözönlése azzal a nyilvánvaló céllal történt, hogy a nyugati hatalmak — mindenek előtt Anglia és Franciaország —, ez­zel az ürüggyel csapatokat küldjenek az arab államok területére, főként a Szuezi-csatorna övezetébe. A nyugati hatalmak azzal álcázzák agresszív ak­cióikat, hogy az Amerikai Egyesült WAwrit/fc, KiYgV.'i* yt» 1950-es gyarmati nyilatkozatára hivat­koznak, amelyet az összes arab álla­mok egyhangúlag elutasítottak. Az iz­raeli kormány, amely a keleti orszá­gok gyarmati elnyomásának visszaál­lítására törekvő imperialista körök eszközeként cselekszik, kihívja maga ellen az összes arab népeket a gyar­mati rendszer ellen küzdő összes ke­leti népeket. Az izraeli szélsőséges kormánykörök olyan bűnös útra léptek, amely elsősorban Izrael állam jövőjét veszélyezteti. Izrael fegyveres támadása után az angol és a francia kormány október 30-án ultimátumot küldött Egyiptom­nak s követelte hogy bocsásson kulcs­állásokat csapatai rendelkezésére e­A nemzetközi közvélemény keményen elítéli az Egyiptommal szembeni agressziót Libanon Abdallah Yaffi miniszterelnök a li­banoni parlamentben kijelentette: Li­banon készen áll arra, hogy teljesítse az arab államok kollektiv biztonsági paktuma értelmében Egyiptommal szemben vállalt kötelezettségeit A libanoni kormány október 30-án megvitatta azokat az ultimátumszerű követeléseket, amelyeket Anglia és Franciaország az egyiptomi kormány elé terjesztett. A kormány elhatároz­ta, tudomására hozza a nyugati hatal­maknak, hogy Libanon támogatni fogja Egyiptomot. Ugyanaznap Lahud külügyminiszter kijelentette Anglia és Franciaország nagyköveteinek, hogy Libanon Egyip­tommal együtt visszautasítja az an­gol-francia ultimátumot és tiltakozik az ellen, hogy bármiféle idegen csa­patokat hozzanak a Szuezi-csatorna övezetébe. Franciaország A Francia Kommunista Párt parla­menti csoportja közleményt adott ki, amely a többi között a következőket tartalmazza: A közel-keleti helyzet annyira ko- noly, hogy háború törhet ki a földnek ;zen a részén. Ez nagy veszélyt je- ent az általános békére. A kormány :gyes nyilatkozatai és intézkedései íyomán attól tartunk, hogy bekövet- :ezhetik a legrosszabb: az ország rá­érhet a kalandok útjára. A Francia Kommunista Párt parla- nenti csoportja ezért kéri a kérdés lemzetgyülési megvitatását, hogy az rszág teljes mértékben tájékoztatva egyen az előállott veszélyes helyzet­ül. Izrael Az izraeli csapatoknak Egyiptom llen intézett támadásával kapcsolat­án Izrael Kommunista Pártjának arlamenti csoportja október 29-én zalmatlansági indítványt^ nyújtott e a parlamentben a kormány ellen. Az ázsiai és afrikai országok ENSZ képviselőinek megbeszélései Az Egyiptom ellen indított izraeli madással kapcsolatban az ázsiai és rikai országok ENSZ-képviselői ok­tóber 30-án megbeszélést tartottak. A megbeszélés után nyilatkozatot ad­tak ki, s ebben elitélik az Izrael részé­ről elkövetett agressziót és támogatá­sukról biztosítják Egyiptomot. A nyi­latkozat rámutat arra, hogy Izraelan- nak ellenére hajtott végre támadást, hogy „Egyiptom a legpontosabban tisz­teletben tartotta a nemzetközi meg­állapodásokat, mégpedig mind az Egyiptom és Izrael között fennálló fegyverszünet, mind arra vonatkozó felelőssége tekintetében, hogy bizto­sítsa területén a békét és a bizton­ságot.” gyiptomi területen, Szuezben, Port Szaidban és Izmailiában azzal az ál­lítólagos céllal, hogy elhárítsák ahád­-n.'jji'V.VcVdrrc*. Vi/... -\ V- ’/pVi... Vá­zolt. Noha az jgyípíomj kormány or­szága szuverénitását és területi ép­ségét védelmezve elutasította ezt a követelést, Anglia és Franciaország csapatokat tettek partra Egyiptom te­rületén. Anglia és Franciaország kormányai ezáltal megkezdték a fegyveres be­avatkozást Egyiptom ellen, durván megsértve a szuverén egyiptomi ál­lam törvényes jogait. Az angol és francia kormányok ak­ciói összeegyeztethetetlenek az Egye­sült Nemzetek Szervezete legfőbb cél­kitűzéseivel, durván megszegik az ENSZ tagállama által ünnepélyesen vállalt kötelezettségeket és kimerítik az Egyiptom elleni agresszió tényál- ladékát. A Szovjetunió kormánya határozot­tan elitéli az angol, francia és izraeli kormányok Egyiptom ellen elkövetett agresszív akcióit. A világ szabadság­szerető népei élénk rokonszenvvel ki­sérik a nemzeti függetlenségét védel­mező egyiptomi nép igazságos harcát. A szovjet kormány úgy véli, hogy a Közel- és Közép Kelet békéjének és nyugalmának megőrzése érdekében a Biztonsági Tanácsnak haladéktalanul intézkednie kell az Anglia, Francia- ország és Izrael által Egyiptom ellen elkövetett agresszió megszüntetéséről, valamint csapataik azonnali kivoná­sáról Egyiptom területéről. A szovjet kormány úgy véli, hogy az Egyiptom elleni fentemlltett ag­resszív akciók minden veszélyes kö­vetkezményéért teljes egészében azok a kormányok viselik a felelősséget, a- melyek megszegték a békét és a biz­tonságot és az agresszió veszélyes útjára léptek. Október 30-án kettős örömben volt részük a fővárosi Semánátoarea mező- gazdasági gépgyár dolgozóinak. Ezen a napon fejezték be ugyanis 1956-os össztermelési tervüket és ugyancsak e napon értesültek arról, hogy a párt Központi Vezetőségének, a kormány­nak és a Szakszervezetek Országos Tanácsának határozata alapján meg­javítják az alkalmazottak jelenlegi bérezési rendszerét és a nyugdíjrend­szert A gyár dolgozói szerdán nagygyű­lés keretében méltatták a határozat je­lentőségét. A 2. számú üzemrészleg csarnokában összegyűlt több mint ezer dolgozó előtt Alexandru Sercáianu mérnök beszélt. Elmondotta hogy a határozat számottevő könnyítést jelent a kisfizetésű munkásoknak, a sokgyer­mekes családoknak és a nyugdíjasok­nak. Hangsúlyozta, hogy ezek az in­tézkedések világosan megmutatják azt, hogy a munkásosztály kitartó munkája eredményeként megvalósul a párt és a kormány politikája, amelynek célja az, hogy szüntelenül emelkedjék a dol­gozók anyagi jóléte és kulturális szín­vonala. Ezután több dolgozó szólalt fel. ★ Szerdán a fővárosi Gh. Gheorghiu­Dej ruhagyár munkaközössége is nagy­gyűlésen fejezte ki elismerését és há­láját a bérezési és nyugdíjrendszer megjavítására hozott intézkedésekért. A felszólalók jogos büszkeséggel be­széltek arról, hogy üzemük eredményes munkája — 1956 első kilenc hónapjá­ban több mint 460 ezer ruhát termeltek terven felül, a munkatermelékenység növelésének tervét 8,3 százalékkal túl­szárnyalták stb. — is elősegítette a határozat meghozatalát. Hazánk dolgozói a Párt Központi Vezetőségéhez intézett táviratokban konkrét felajánlásokkal foglalnak állást A gomén Munkáspárt KV., a Mi­nisztertanács és a Szakszervezetek Központi Tanácsának határozata a bé­rezési rendszer megjavításáról széles­körű visszhangot váltott ki az üzemi munkásság és valamennyi érdekelt körében. Dolgozóink teljes mértékben méltányolják azokat az erőfeszítéseket, amelyeknek célja, hogy haladéktala­nul jobb életkörülményeket teremtsünk elsősorban a kiskeresetű alkalmazot­tak és a nagy családi terheket viselő dolgozók számára. Munkásságunk és minden egyes dolgozó tisztában van azzal, hogy munkájával, a tervfeladatok minél jobb teljesítésével kell elősegítse az élet­színvonal emelésére irányuló célkitű­zéseket. Az üzemekben és a gyárak­ban röpgyüléseken beszélik meg a bé- n-zési rendszer megjavításáról szóló határozatot s konkrét felajánlásokkal foglalnak állást a határozatban fog­lalt további célkitűzések támogatása mellett. Ugyanakkor a Román Mun­káspárt Központi Vezetőségéhez, Gh. ,Gheorghiu-Dej elvtárshoz. aZ RMP KV első titkárához küldött táviratok­ban kifejezésre juttatják a párt és a kormány iránti hálájukat és köszöne- tüket a határozat kapcsán, bejelentve egyben a termelés jobb menete érde­kében elhatárpzoit műszaki és szer­vezési intézkedéseket. A „23 August” üzemek vagonrészlegének dolgozói Constantin Cävaru köré gyűlve, érdeklődéssel hallgatják a párt Központi Vezetősége, a Mi­nisztertanács és a Szakszervezetek Központi Tanácsa határozatának fel­olvasását. A sztálinvárosi Breiner Béla üzeni dolgozói október 31-én közgyűlésen beszélték meg/ a bérezési rendszer megjavításáról szóló határozatot, a- melyben a pártnak és a kormánynak a dolgozók helyzete iránti gondoskor dását látják. „E határozat — Írják a Központi Vezetőséghez intézett távira­tukban —, pártunk politikájának he­lyességéről tanúskodik. Tudatában va­gyunk annak, hogy csak a munkatér-, melékenység fokozásával, az önkölt­ség csökkentésével érhetjük el az élet­színvonal további emelkedését. Üzemi kollektívánk lankadatlan erőfeszítése­ket tett a terv teljesítése és túlteljesí­tése érdekében. így 1956 első három évnegyedében a globális termelési tervet 104.74 százalékra, az áruterme­lési tervet pedig 105,75 százalékra tel­jesítette. Az önköltséget 9,27 száza­lékkal csökkentettük. Hálánk jeléül azért, hogy a párt és a kormány szün­telenül szivén viseli a dolgozók sor­sát, megfogadjuk, hogy december 30 tiszteletére a globális termelési tervet 106 százalékra, az árutermelési tervet pedig 107 százalékra teljesítjük addig az időpontig s egyben minden erőn­ket latba vetjük a munkatermelékeny­ség emeléséért és az önköltség leszál­lításáért. mivel tudjuk, hogy ezek fon­tos tényezők a dolgozók életkörülmé­nyeinek további megjavításában.” Nagybányáról távirat érkezett a párt Központi Vezetőségéhez az iparcikke, két forgalomba hozó helyi kereskedel­mi vállalat dolgozói részéről is. A bányamedencei kereskedelmi alkalma­zottak biztosították a párt Központi Vezetőségét, hogy feladataik teljesíté­sével támogatják a párt összes akció­it A nagyváradi ICIA vállalat nagy­szalontai üzemegysége a bérezési rendszer megjavításáról szóló határo­zat megjelenése alkalmából táviratilag közölte a párttal és a kormánnyal, hogy 106 százalékra teljesítette eddig tervét. Egyben biztosította a párt Központi Vezetőségét, hogy továbbra is mindent elkövet a -terv teljesítése, a termelés és a termelékenység foko­zása érdekében, s küzdeni fog a mun­kásosztály vívmányainak megvédésé­ért, a szocializmus felépítéséért. A nagyszalontai bútoripari szövet­kezet dolgozói Pergő Dénes szövetke­zeti elnök és Tóth Ferenc alapszerve- zetj titkár aláírásával Chivu Stoica elvtársnak, a Minisztertanács elnöké­nek sürgönyöztek. Bejelentették, hogy 109 százalékra teljesítették tervüket és a minisztérium által jóváhagyott ön­költségi árat 109 százalékkal szorítot­ták le. Vállalták egyben, hogy a jövő­ben is latba vetik erejüket további nagy sikerek kivivására. A határozat visszhangja Marosvásárhelyen I Marosvásárhelyen is élénk vissz­hangot váltott ki az RMP Központi Vezetőségének, a Minisztertanácsnak es az SZKT-nak a jelenlegi bérezési rendszer és a nyugdíjrendszer megja­vítására1 szóló határozata. Kiss Antal, a Simó Géza bútorgyár dolgozója beszélt a gyár mostani és felszabadulás e»;tti helyzetéről, a ma­gyar és a román munkások közös erő­feszítéseiről, végül pedig a követke­zőket mondotta: A most megjelent ha­tározat nagy örömmel tölti el szive­met. Öt gyermekem van és az állami pótlék igen jól jön, mert nagy meg­könnyebbülést jelent a csalárdnak. Gh. Muica mester három gyermeke után fog állami pótlékot kapni.— Nagy jelentőségű dolog ez — mondja. — Tudnunk kell azonban, hogy a bőséges életet csakis a magunk munkájával biztosíthatjuk. Ezért megfogadjuk, hogy fáradhatatlanul dolgozunk a több és olcsóbb termékekért. — 42 éve dolgozom — mondja Bal­ia János, az Internationala vállalat téglagyári munkása. — Tiz éves vol­tam, amikor dolgozni kényszerültem, de az emberhez méltó életet csak a felszabadulás után ismertem meg. Az elmúlt évek során állami hitel segítsé­gével korszerű házat építettem ma­gamnak, bútort és rádiót vásároltam részletre. Most. az uj határozat alap­ján én is több pénzt viszek majd ha­za, más egyébre is jut majd. Pásztor János falusi pásztor volt 1954-ig. Ekkor lépett a marosvásárhe­lyi nyomdaipari vállalat alkalmazásá­ba. Kilenc gyermeke közül hét után jogosult az állami pótlékra.— Nagyon sokat jelent számomra ez a többlet- juttatás — mondja. — Én ezt a párt kézzelfogható segítségének tekintem és megfogadom, hogy ezentúl még több kedvvel dolgozom. Az RMP Központi Vezetőségének, Gh. GheorgrViü-Dej e’lvtarsnak Bukarest A nagybányai IART faipari szállítóvállalat munkásai, technikusai és tisztviselői értesülve az RMP KV, a Minisztertanács és a Szakszervezetek Központi Tanácsának a bérezési rendszer megjavítására vonatkozó határo­zatáról, gyűlést tartottak. A gyűlésen részvevő dolgozók ezúton fejezik ki a párt és a kormány iránti hálájukat. A párt és a kormány határozatai­nak és intézkedéseinek támogatására megfogadjuk, hogy 1956 december 1-ig teljesítjük 1956. évi tervünket. Ennek érdekében megteszünk minden műszaki-szervezési intézkedést a munkaidő maximális kihasználására, va„ [amint az igazolatlan késések és hiányzások megszüntetésére. PAPP JÓZSEF igazgató AUGUSTIN ANDREI alapszervezeti titkár KOVÁCS ZOLTÁN üzembizottsági elnök Fejezzük be sürgősen az őszi munkákat Előrehaladt — és lemaradt rajon (Tudósítónktól) — Az elmúlt hét végéig Kolozsvár tartomány számos községében befejezték a vetést s a tar­tományi terv teljesítésének mértéke általánosan 81 százalék fölé emelke­dett. Több rajonban befejezték már vagy csak igen kevés van még hátra a vetés teljes befejezéséig. Kolozsvár rajon községeinek tekintélyes részében —> többek között Kajántón, Csürülyén, Dióson, Fejéjden, Dezméren, Szászfe- nesen, Páncélcsehen és egyebütt bevégezték a munkát, a többi község­ben pedig (Kötelend, Felek, Dongó és Bács kivételével) alig pár százalék van még hátra. Az eredmények elérésében része van a rajoni pártbizottság, a néptanács, valamint az agronómusok jó szervező munkájának. Ami a termést illeti, megállapítható, hogy a cukorrépa kielégítő, a kukorica és burgonya azonban megsínylette a kedvezőtlen időjárást és gyengébb a tavalyinál. Mégis, a gondos munka és a fejlett agrotechnika alkalmazása he­lyenként ellensúlyozta az időjárás vi­szontagságait. Az apahidai kollekti­visták például hibridkukoricát vetettek, ami szemesen 45—50 mázsás hektá­ronkénti átlagnak felel meg. Bánffyhunyad rajonban, a múlt hét végéig mindössze egy százalék beve­tetlen terület maradt. Meg kell emlí­teni, hogy a tartományi néptanács ré­széről a végrehajtó .bizottság elnöke felelt a rajonért. — Felelőssége pe­dig nem maradt papírforma. — Kul­csár Ferenc elnök idejének tekinté­lyes részét a rajon helységeiben töl­tötte. irányítva és szervezve az őszi teendők végzését. A vetés tartományi összképét erő­sen lerontják egyes lemaradt rajonok, első sorban Ludas rajon, ahol a múlt hét végéig valamivel több mint fele­részben teljesítették a tervet. A lema­radás okai többek között az, hogy a rajonban különösen sok kapásnövényt termesztenek, s az idén elsőizben vet­ték szigorúbban azt az agrotechnikai szabályt, hogy az őszi vetést lehetőleg kapások után végezzék. A kukorica vi­szont — mint ismeretes — késve érett be . Ehhez járultak ezután a szervezet­lenségnek némely tünetei is. Ide tar­tozik első sorban az ,hogy a rajoni néptanács szervei többet és szíveseb­ben tartózkodtak az irodában, íróasz­talok mellett, esetleg gyüléstermek- ben, mint falvakban az emberek kö­zött. Ezenkívül sok helyen eluralkodott egy ráérős hangulat, miszerint „nin­csen ok sietségre, hiszen a tavaly még decemberben is vetettünk”. Ludas rajonban a magtisztító és csá­vázó központok sem működtek mind úgy, ahogy lehetett és ahogy kellett volna. Szervezetlenségre vall az is, hogy az őszi vető-szántások legsürgősebb szakaszában a gépállomás sok helyt mélyszántást végzett (például a kapu­si kollektiv gazdaságban). Végezetül meg kell említeni, hogy a tartományi néptanács végrehajtó bizottságának mezőgazdasági kérdé­sekkel foglalkozó alelnöke — aki Lu­das rajonért felel —, megelégedett rö­vid lélegzetű látogatásokkal, ami nem járhatott túlságosan buzdító hatással a rajoni és községi szervekre. Körös rajonban jobban halad a vetés (Tudósitónktól) — Nagyvárad tar­tományban mindössze négy rajonban — Belényes, Hondo, Margittá és Vasi kóhsziklás — fejezték be a vetést. Élesd és Székelyhid rajonokban is be­fejezik egy-két nap alatt. Nem mond­ható el ugyanez Borosjenő és Körös rajonokról, ahol mindössze 59,8 illet­ve 47,1 százalékban végeztek ezzel a munkával A néptanácsok és a mező- gazdasági irányitóhelyek szakemberei nem fordítottak elég gondot a napi ütemterv betartására. Bizonyítja ezt Körös rajon példája is, ahol hat nap­pal ezelőtt még alig 27,7 százalékra álltak. Az utolsó héten, amikor job­ban megszervezték a munkát, 20 szá­zalékkal növekedett a bevetett terüle­tek nagysága. NÉGY JÓ HÍR EGY NAPON (Tudósitónktól) — A Sztálin tar­tományi néptanács mezőgazdasági igazgatóságának irodájában már korán reggel cseng a telefon. A kőhalmi rajoni néptanács jelentke­zik : Jó hirt közlünk elvtársak, tegnap este rajonunk minden köz­ségében befejezték az őszi vetést.. A dolgozó parasztság igyekezett, hogy minél előbb földbe tegye a magot... Különösen a kollektiv gaz­daságok : a jánosfalvi 110, a kőhal­mi 114, a lemneki 105, a kucai és szombori pedig 104 százalékra tel­jesítette tervét. A társulások közül a mirkavásári került az élre 133 százalékos eredménnyel... Remé­lem nem vagyunk utolsók a tarto­mányban ? — hallatszik az aggo­dalmas kérdés. Giurea Emil igazgató elmoso­lyodott a kőhalmiak izgalmán s azután megnyugtatja a kérdezőt: „hát elsőknek nem elsők, ezt most is már mint évek óta Fogaras ra­jon szerezte meg, de a második hely sem rossz. Alig teszi le a kagylót, ismét je­lez a készülék. Ezúttal Feketeha­lom rajon agronómusa jelenti, hogy a kollektiv gazdaságok és egyéni­leg gazdálkodó parasztok tegnap este végeztek a vetéssel. Rang sze­rint sorolja a községeket. A rangot a szorgalommal méri: Apáca, Fe­ketehalom, Földvár, Botfalu, Ke­resztényfalva, Magyaros és Így to­vább. Pontos kimutatást ad mind a kollektiv gazdaságok, mind az egyénileg gazdálkodók eredményei­ről, azután egyszerre abbahagyja a száraz számadatokat és a hiva­tását szerető ember lelkesedésével mondja: „Nagyon szép a határ elvtársak, különösen a Barcaságon. A kollektiv gazdaságok földjein, ahol a legkorábban vetettek, már kibújt az árpa meg a búza. Szépen csendülnek a napfényes időben’. A harmadik telefonjelentés az ágotai GTÁ-tól érkezik, a negyedik a her mányi GTA igazgatóságától. Ma délelőtt mindkét GTÁ traktoro­sai teljesítették vetési tervüket. Má­tól kezdve terven felül dolgoznak. Négy jó hir egy nap, jókedvre hangolja a mezőgazdasági igazga­tóság embereit. De az agronómusok arca gondterhelt maradt, mert Di-, csöszentmárton, Medgyes és Nagy­szeben rajon nem dicsekedhetik az előzőkhöz hasonló eredménnyel. Szervezetlenül, vontatottan megy a munka. Pedig az idő sürget. Reg­gelenként vastag dérrel jelzi köze­ledtét a tél. Valami baj van Ágota rajonban is. Egy héttel ezelőtt még az elsők között voltak, most meg a legutolsók a tartományban. Nem töprengenek sokáig a négy rajon lemaradásának oka felett. — tlely- szinre 1 — mondja Giurea Emil — ott majd meglátjuk, hogy segithe-, tünk a bajon. Befejezéshez közeledik a fővárosi gumiipari kombinát részlegein a gépi berendezések beszerelése. Képünkön: a présgépek csarnoka.

Next

/
Thumbnails
Contents