Előre, 1957. június (11. évfolyam, 2988-3013. szám)

1957-06-01 / 2988. szám

Világ proletárjai egyesüljetefi! XI. évfolyam 2988 sz. * 8 oldal ára 20 báni ♦ 1957 junius 1, szombat A Mérnökök és Technikusok Tudományos Egyesületének 1L kongresszusa Dr. Petra Groza válasza a sümegi (Dunántúl) gimnázium tanulóinak Pénteken, az MTTE kongresszus har­madik napján a küldöttek folytatták az első napon előterjesztett általános jelentések vitáját. A délelőtti ülésen Popa Gherasim mérnök nehézipari miniszter elnökölt- Az ülésen több külföldi müszaki-tu­A szovjet mérnökök és technikusok küldötte részletesen ismertette az egyesület munkamódszereit és közre­működését a legbonyolultabb műsza­ki problémák megoldásában. A Szov­jetunió Műszaki Tudományos Egyesü­letei Tanácsa nevében — mondotta be­ismerkednek a küldöttek a szünetben. dományos egyesület képviselői üdvö­zölték a kongresszust, közöttük: dr. Mario Pinchera mérnök, az olasz mér­nökök és építészek országos szövetsé­ge nevében; Ljubamir Bar barik, a ju­goszláv mérnökök és technikusok egye­sülete nevében; Angeli Nuci mérnök, az albán mérnökök nevében és Ir. H. Bangster, a holland mérnökök királyi intézete nevében. A szünet után dr. Tänäsescu mér­nök, az Akadémia levelező tagja, az MTTE alelnöke vezette az ülést. Pak In Bin mérnök, a koreai ipari, mezőgazdasági és halászati tudomá­nyos egyesület küldöttségének vezető­je és lakin lakimo mérnök, a bolgár tudományos és műszaki egyesület kül­döttségének vezetője, üdvö'^lték a kon­gresszusi. A vita során felszólaltak; Alexandru '\Lungu mérnök (Bukarest), Louis Clau- dian mérnök (Sztáünváros), dr. Eugen 'Kimmel mérnök (Temesvár), Gh. lo- nescu-Sisesti akadémikus (Bukarest), Törpényi Lajos mérnök (Nagybánya), 'Julián Cazacu mérnök (Sztálin« áros), Anton Bacu mérnök (Temesvár), Kun Andor mérnök (Magyar Autonóm Tar­tomány) és mások. A délutáni ülésen Gh. Gaston Marin, az Állami Tervbizottság elnöke elnö­költ. Iskander Boyloglu mérnök, a tö­rök mérnökegyesület nevében, Johann Lipinski mérnök, az osztrák mérnökök és építészek szövetségének nevében, Vaclav Drohal mérnök, a csehszlovák műszaki-tudományos társaságok taná­csa nevében, Rados Kornél mérnök, professzor, a magyar természettudo­mányi és műszaki társaságok szövetsé­ge nevében, Herbert West mérnök, a Német Demokratikus Köztársaság Mű­szaki Kamarája nevében üdvözölték a kongresszust. Ion Iliescu mérnök, az 1MSZ KB titkára, az RNK Diákszövet­sége elnöke köszöntötte a kongresz- szust. Az MTTE Központi Tanácsa jelen­tésének és a kongresszus első napján elhangzott beszámolók megvitatásában részt vettek: dr. T. Tänäsescu mérnök, professzor (Bukarest), Boris Ittam mérnök (Temesvár), Gelu Cahu mér­nök (Galac), Hari Deleanu mérnök (Bukarest), Dumitru Mlesnitä mérnök (Kolozsvár), Dumitru Ionescu mérnök és Gheorghe Lazaride mérnök (Buka­rest). A kongresszus munkálatainak lezá­rásául egyhangú határozatot fogadtak el, amelyben megadták a felmentést az MTTE Központi Tanácsának. A kongresszus részvevői este az Opera és Balettszinházban végignézték a Carmen előadását. A kongresszus szombaton befejezi munkáját. NYIKOLAJ FEDOTOV MÉRNÖK, A SZOVJET MŰSZAKI-MÉRNÖKI TUDOMÁNYOS EGYESÜLETEK SZÖVETSÉGE KÜLDÖTTÉNEK ÜDVÖZLŐ BESZÉDE A Szovjet Műszaki Tudományos Egyesületek Tanácsa nevében és meg­bízásából kérem, engedjék meg, hogy üdvözöljem a Román Népköztársaság Mérnökei és Technikusai Tudományos Egyesületének II. kongresszusát és teljes sikert kívánjunk munkálataihoz. A Szovjetunió műszaki-tudományos egyesületei több mint egymillió ren­des tagot számlálnak. Egyesületeink szakmánként vannak csoportosítva. Külön egyesületek fog­lalkoznak az energetika, a hajóépités, az élelmiszeripar stb. kérdéseivel, ösz- szesen 21 ilyen egyesület működik a Szovjetunióban, amelyeket a Szovjet­unió Műszaki Tudományos Egyesüle­teinek Tanácsa (VSZNTO) fog össze. Egyesületünk tagjai nemcsak a mér­nökök és technikusok soraiból, hanem a munkások, újítók, ésszerüsitők közül is kerülnek ki fejezésül a szovjet küldött — meghív­juk a Román Népköztársaság mérnö­keit és technikusait: jöjjenek el a Szovjetunióba, hogy megismerkedje­nek egyesületünk munkájával s egy­ben kérjük adjanak nekünk lehetősé­get, hogy tanulmányozzuk az MTTE gyakorlati munkáját. Ez az intézkedés hozzá fog Járulni a népek közötti barátság szoresabbra­füzéséhez és a világ békéjének meg­szilárdulásához. DR. D. D. MATTHEWS MÉRNÖK, AZ ANGLIAI ÉPÍTÉSZMÉRNÖKI INTÉZET KÜLDÖTTJÉNEK ÜDVÖZLŐ BESZÉDE Nagy örömömre szolgál — mondot­ta D. D. Matthews —, hogy az an­gol építészmérnöki intézet elnökének és tagjainak üdvözletét és jókívánsá­gait tolmácsolhatom önöknek. őszintén köszönjük az önök meg­tisztelő meghívását. örömmel és nagy érdeklődéssel ve­szek részt a kongresszus munkaülé- sein. A technika valamennyi ága olyan gyors ütemben fejlődik, hogy a külön­böző országok mérnökeinek találkozói és megbeszélései igen hasznosak és ér­dekesek valamennyi részvevő számára. TKUAN CSEN-DIN MÉRNÖK PRO­FESSZOR, AZ ÖSSZKINAI TUDO­MÁNYOS EGYESÜLETEK SZÖVET­SÉGE KÜLDÖTTJÉNEK ÜDVÖZLŐ BESZÉDE A Kínai Népköztársaság képviselője a többi között ezeket mondotta: Az Összkinai Tudományos Egyesületek Szövetsége legmelegebb testvéri üd­vözletét küldi az MTTE II. kongresz- szusának. Akárcsak a Román Nép- köztársaság Mérnökeinek és Techniku­sainak Tudományos Egyesülete, ez is tudományos szakmai szervezet. A megalakulása óta eltelt 7 év alatt 40 szakmai egyesületet olvasztott ma­gába, 652 fiókot létesített, több mint 70 ezer taggal. (Folytatás az 5. oldalon) BUDAPEST. (Agerpres.) — A Magyar Távirati Iroda jelenti: Dr. Petru Groza, a Román Nép- köztársaság Nagy Nemzetgyűlése Elnökségének elnöke szívélyes hangú levélben válaszolt ä dunán­túli sümegi gimnázium- tanulóinak, akik levelet intéztek hozzá Arany János születésének 140. és halálának 75. évfordulója alkalmából közölt cikkével kapcsolatban. Az RNK Demokrata Nőbizottságának távirata az ENSZ leszerelési albizottságához A Román Népköztársaság Demokra­ta Nőbizottsága országunk női és anyái nevében táviratot küldött az ENSZ leszerelési albizottságának a nukleáris kísérletek megszüntetése ü- gyóben. A távirat egyebek között hangsúlyozza: Mélyen aggaszt és felháborít ben nünlket; hogy az USA és Anglia kor­mányai elutasítják az emberiség életét veszélyeztető termonukleáris kísérletek megszüntetésére vonatkozó javaslato­kat és ezzel voltaképpen törvényesíte­ni akarják a kísérletek folytatását. A jövő nemzedék iránti felelősségtu­dattól áthatva felhívjuk az Egyesült Nemzetek Szervezetét, hallgassa meg a világ asszonyainak és anyáinak sza­vát, akik siikraszállnalk a béke és az élet megvédéséért; követelik, hogy az ENSZ tegyen konkrét intézkedésiét a tényleges leszerelés, a tartós világbé­ke biztosítása érdekében. Hasonló táviratot küldött az ENSZ leszerelési albizottságának az RNK országos gyermekvédelmi bizottsága. Kolozsváron gazdag, változatos programja van a nemzetközi gyermeknapnak (Tudósítónktól) Ma, elsején minden elemi Iskolában ünnepi gyűlésen méltatják a nap je­lentőségét, majd a Diákház nagyter­mében a román, a Farkas utcai tanító­képző dísztermében a magyar gyer­mekek számára irodalmi délutánt ren­deznek. A magyar gyermekeknek Asz­talos István, Létay Lajos, Kiss Jenő, Veress Zoltán és mások olvasnak fel a gyermekeknek irt müveikből. Vasárnap a Napsugár és a Buka­restben megjelenő Luminita szerkesz­tősége gyermek-sportversenyeket ren­dez. Sor kerül a labdarugó döntőre. Reggel 8 órakor a Molotov utcában bicikli, tricikli és rollerversenyek lesz­nek, ahol fiuk, lányok külön, és cso­portonként rajtolnak az elsőségért és az ezért járó jutalomért. Gondosan ápolják a növényeket, mind több szerződést kötnek a dolgozó földművesek Falusi lev^l^arőink írják m Tár r«-? Kézdivásárhely rajonban a Iemhényi kollektivisták a napokban fogtak hoz­zá tiz hektár mák másodszori kapá­lásához, ritkításához. Tizenkét hektár cukorrépa, 5 hektár dugvány ugyan­csak sürgeti a kapásokat, mert már újra lábrakapott a gyom. A kapásnövények helyenként gyen­gén fejlődtek. A kollektivisták ezekre a területekre 30 mázsa műtrágyát szórtak el. A növényápolással egyidőben kiás­tak közel két kilométer hosszú árkot, hogv tiz hektár mocsaras területről el­vezethessék a vizet. MIKE JÓZSEF, levelező. Sok a munka a görgényszentimrei társulásban. Alig végeztek a kalászo­sok acatolásával, a 22 hektáros kuko­ricaföldön már megkezdték a kapá­lást. igyekeznek a munkával, mert négy hektár burgonya és három hektár hagyma még az első kapálásra vár. Ezen kivül sok paradicsom, paprika és káposzta palántát kell kiültetni. Az egyénileg dolgozó parasztok fi­gyelik minden lépésüket s nem akar­nak szégyent vallani a társas munká­val. Pop Leonte, Grajna Miklós és Mogyorósi József szorgoskodnak leg­jobban. KISS PÉTER, levelező. Nagykároly rajon dolgozó paraszt­sága az elmúlt tiz nap alatt (május 17-től 27-ig) 711 tonna búza és rozs, 707 tonna kukorica, 684 tonna napra­forgó és 146 tonna sörárpa átadására kötött szerződést a Recoltával. Érdemes megemlíteni, hogy a millio­mos börvelyi kollektivisták 71 tonna búzát, illetve rozsot, 52 tonna kukori­cát, valamint 7 tonna napraforgót ad­nak el az államnak. A genesi kollek­tivisták sem maradnak le. 11 tonna búza, 14 tonna sörárpa, 9 tonna napra­forgó átadására állapodtak meg a felvásárló szervekkel. A csomaközi kollektivisták pedig 15 tonna kuko­ricát, 11 tonna búzát és 4 tonna sör­árpát szerződtek. A Nagykároly városi egyéni föld­művesek 64 tonna búza, 23 tonna ku­korica. 18 tonna napraforgó és 3 tonna sörárpa átadására vállalkoztak az utóbbi 10 nap alatt. Ebből Winkler József 200 kiló búzára, 500 kiló sze­meskukoricára és 350 kiló napraforgó­ra. Heftig János 450: kiló búzára, 400 kiló rozsra, Suciu Gheorghe pedig 500 kiló búzára kötött szerződést. Az egyénileg gazdálkodó földműve­sek közül löbbszázfa rúg azoknak a száma, akik összefogva, társulva szer. ződtek. A rajon területén II társas szerződést kötöttek. Genes községben például 61 termelő fogott össze 34 ton­na termény átadására. Kálmánd fa­luban úgyszintén 66 gazda 31 tonnára A Nagykároly rajoni Szövetkezeti Szövetség ugyanez idő alatt 377 ton­na búza, 129 tonna kukorica, 39 tonna napraforgó és 2 tonna sörárpa átvé­telére kötött szerződést a földműve­sekkel. Legügyesebb felvásárlónak Szaniszlóról Tudor Ionéi, Börvelyből pedig Pete Gyula bizonyult, akik ed­dig összesen 61, illetve 37 tonna ter­ményt kötöttek le. M. GY. Az orczifalvai (Temesvár rajon) GTA-ban javában folyik a nyári mezőgaz­dasági munkák elvégzéséhez szükséges gépek kijavítása. — Felvételünkön: Liviu Clesu csoportja egy S—4 tipusu magánjáró kombájnt javít. A csoport 130 százalékra teljesíti termelési tervét Megvédjiik a gyermekeket, az emberiség jövőjét V ilágszerte a gyermekek napját ün­nepeljük. Nyolc év óta minden ju­nius elsején. A Nemzetközi Demokrati­kus Nőszövetség nyolc évvel ezelőtt Moszkvában megtartott ülésén vető­dött fel először az a gondolat, hogy minden évben nemzetközi gyermek­napot tartsanak, emlékeztessék a szü­lőket, emlékeztessenek minden anyát, minden becsületes embert a világon arra a nagy felelősségre, amivel a jövő nemzedékéért tartozunk. 1952 tavaszán orvosolt, tudósok, művészek, pedagógusok, szülők, a világ külön­böző meggyőződésű emberei Bécsben nemzetközi gyermekvédelmi értekez- Wre "v-jjtek össze abból a célból. ay a gyermekeket megvédjék a nyomortól, a háborútól, az éhínségtől s a tudatlanságtól. Minden évben egy nap a gyermeke­ké. Vajon igaz ez így ? Nem. Az esztendőnek nem egy, hanem mind a 365 napja az övék. Nemrégiben egy angol küldöttség járt az egyik szo­cializmust építő országban. A látoga­tás után a vendégek elmondották, hogy az országban egyetlen egy ki­váltságos réteget találtak: a gyermekeket. Valóban a szocializmust építő országunkban, a felszabadulás óta eltelt 13 év alatt a nép államá­nak intézkedései között mindig kie­melkedtek az emberről, a nőkről, a gyermekekről, a családról szóló intéz­kedések. Soroljuk fel csak ennek a nagy leltárnak néhány fejezeteimét: bölcsődék, napköziotthonok, gyermek- otthonok, gyermekklinikák, uj és uj iskolák, könyvtárak, pionir-ott- honok, és táborok nyaralótelepek százait és ezreit létesítettük. Azért létesítettük mindezeket, azért védjük intézményesen a családot, az anyá­kat, hogy ők — a gyermekek a két évesek és a 12 évesek képességei sza­badon, korlátlanul kifejlődjenek, hogy a fiatalok a jól végzett tanulás után szabadidejükben azzal foglalkozzanak, ami legjobban érdekli őket — spor­toljanak, kísérletezzenek, zenét ta­nuljanak, szórakozzanak. Hazánkban egyre több lehetősége van annak, hogy a felnövekvő Ifjú nemzedék műveltté, sokoldalúvá váljon. Olyan emberekké, akikre büszke lehet a család, az or­szág egyaránt, A szocialista tábor népei emelt fő­vel nézhetnek utódaik szemébe. 900 millió ember szülőföldjén törvény im­már a gyermekről való gondoskodás. A legnagyobb proletáriró „az élet vi­rágainak*’ nevezi a gyermekeket. A Szovjetuniótól Kináig mindenfele mil­lió és millió jelét látjuk ennek a gon­doskodásnak. A Szovjetunióban a 16 és 18 évesek munkaidejét 6 órára csök­kentették, addigi fizetésük csökkenté­se nélkül. A távoli Kinában, ahol mil­lió számra haltak éhe” a múltban a gyermekek, ma 60 ezernél több böl­csőde és napköziotthon létesült. Ros­tockban, és a Balaton mellett, a vár­nai tengerparton, vagy a csehszlovák Mátrában egyaránt az úttörők, a kis­iskolások, a gyermekek a nyaralók leggyakoribb lakói. Romániában valamikor Európa- szerte legnagyobb volt a gyermekha­landóság. 144 gyermekorvos volt az egész országban. Gyermekvédelmi in­tézetek nem léteztek. Másra kellett a pénz, a gazdag ország mérhetetlen kincseit egy maroknyi kizsákmányoló osztály vágta zsebre. S közben az országban minden negyedik gyerek meghalt még mielőtt megtanult volna beszélni. Ez Is hozzátartozott ahhoz az örökséghez, amelyet a néphatalom átvett a múlttól. És ezt a múltat cse­réltük fel azzal a napfényes jelennel, amelyet ismerünk és amelynek egyik legnagyobb érdeme s legnagyobb megvalósítása éppen a széles és mély­reható gyermekvédelmi hálózat. A gyermeknap — az egész világ gyermekeié. Azoké is, akiknek nem jut szép gyermekkor, nem megvaló­sult álmok jutnak osztályrészül. A tőkés országok gyermekeire gondo­lunk ezen a napon, a gyarmatok fia­talságára, a szabadságukért küzdő né­pek sorsára. Az angol gyermekvédel­mi bizottság hivatalos adatai szerint az afrikai brit gyarmatokon 100 gyer­mek közül 21 már egyéves korában el­pusztul, 11 a második évben, 12 a harmadikban és közülük csak 49 éri cl az ötéves kort. És mi vár arra, aki felcseperedett? Ha munkát ta­lál, várja a bánya, a gyár, vagy egy- egy nagy uribirtok nyomorúsága, emberőrlő ritmusa. Számukra nem jut bölcsőde, se üdülőtábor. Az elmúlt hetekben tették közzé a Nemzetközi Demokratikus Nöszöveí- ség elnöke, Eugenie Cotton leve'ét. A levélben ezt olvashatjuk: „A je­lenlegi körülmények között, amikor ismétlődnek a nukleáris fegyverekkel való kísérletek, növekszik az atom- bázisok száma, fokozódik az atom­fegyvere'; és rz frár.ylíkató lövedékek gyártása, minden lehetőséget fel kell használni, hogy megmagyarázzuk az embereknek az atomháborúval járó veszélyt és hogy harcra mozgósítsuk okét ellene. Ezért felhívjuk mindazo­kat, akik boldog jövőt akarnak biz­tosítani az emberiségnek, hogy ebben az évben.. . egyesítsék erőiket hallas­sák szavukat a nemzetközi gyermek­napon*’. Az emberekben nagy elha- tarozás születik: megvédiük a gyer­mekeket, az emberiség jövőjét. Til­takozunk az imperialista körök ka­tasztrófához vezető fegyverkezési bal- szája ellen, követeljük a leszerelés kérdésének gyors megoldását, — mert tudjuk, hogy a gyermekek lövőjéért harcolni egyet jelent a békéért, a nemzetközi feszültség enyhítéséért folyó nagy nemzetközi küzdelemmel. A Szovjetunió legutóbbi kezdeménye­zései nyomán újabb lehetőség és remény támadt a megegyezésre. Ang­liában, Franciaországban, Indiában, Japánban és szerte a világon egyre hangosabban hallatszik az a józan követelés, hogy a hatalmak tárgyalá­sok utján vessenek véget a fegyver­kezési hajszának. Ma, a gyermekek nemzetközi napján forró üdvözletünket küldjük minden gyermeknek és minden szülőnek és biztosak vagyunk abban, hogy a ha­ladás erőinek fáradhatatlan erőfeszí­tései nyomán nyugodtabb holnap vár a gyermekekre — az élet virágaira^ A székely állami ének- és táncegyüttes bemutató előadása A székely állami ének- és táncegyüt tes péntek este a marosvásárhelyi kultúrpalota termében mutatta be első előadását, amelynek műsorán népdalok és népi táncok szerepeltek. A kórust Szalmán Lóránd, a zenekart pedig Hubesz Valter vezé­nyelte. Az előadás nagy sikert aratott Készülnek a betakarításra Állami gazdaságaink nagyban ké­szülnek a betakarítási kampányra. Az állami gazdaságok alminisztériumának terve szerint a kalászosok betakarí­tása az idén legfeljebb 10 napot fog igénybe venni az állami gazdaságok­ban. E terv sikere érdekében állami gazdaságainkat a meglévő felszerelé­seken kivül további 1000 kombájnnal, 350 arató-kötözőgéppel, 1000 vontatott géppel, 1500 traktorral, 1500 ekével és számos felszereléssel látják el. Ezidő szerint valamennyi állami gaz­daságban folytatják a betakarításhoz szükséges gépek kijavítását. E mun­kálatok élén a Nagyvárad tartományi állami gazdaságok haladnak. Jó mun­kát végeztek a Ploesti és Nagybánya tartományi egységek is. Az állami gazdaságok alminiszté- riuma egy kalászemelő készüléktípust küldött szét az állami gazdaságoknak a ledőlt gabonatáblák gépi aratásához. Ez az emelő alkalmazható az S—4 ti­pusu kombájnokhoz és az arató-kötöző­gépekhez s könnyű szerrel előállítható bármely állami gazdaságban. (Agerpres) Másodjára is msgkapálták a cukorrépát Sokat esik az eső Simcnyifalván is, de az emberek kihasználják a kevés jóidőt és szorgalmasan gyomlálnak, kapálnak. A nyolcvan hektár cukorré­pát egyelték s kétezer megkapálták, a kukoricát pedig egyszer. A kalászosokat mindenhol meg­gyomlálták. DUDÁS ISTVÁN, levelező Az előcsarnok egyik sarkában ma­gyar szót hallunk. Ahogy az elejtett mondatokból értjük, a Magyar Au­tonóm Tartomány néhány küldötte beszélget olt arról, hogy milyen kér­déseket vessenek föl a vita során. Meg is érdeklődjük mindjárt ponto­san. — Valóban most készülünk fel­szólalni — mondja dr. Horváth At­tila, az MTTE tartományi elnöke. — Eddig jóformán még csak tájé­kozódtunk, hogy hogyan csoporto­sítsuk a mondanivalónkat. Több fon­tos dologról is szeretnénk szólni. Az idő rövidsége ellenére megkér­jük, mondjon ezekről is néhány szót. — Fel szeretnénk, vetni többek között egy magyarnyelvű technikai szemle megjelentetésének kérdését. Azután meg a tartományi MTTE fiókok költségvetési adminisztrálásá­nak hibáival kapcsolatosan volna mondanivalónk. Közben egyre jobban megtelik a csarnok. Kelemen Vilmos, a sepsi­szentgyörgyi Dózsa György textil- gyár főmérnöke csatlakozik csopor­tunkhoz. Kongresszusi benyomásai­ról érdeklődünk. — Elmondhatom, hogy ujult erő­vel megyek haza —, válaszolja kér­désünkre. — Most, gyárunk megna- gyobbitásával sok nehéz kérdés meg­oldása vár ránk, kétszeres kitartás­ra, erőre van szükségünk. S ezen a kongresszuson pártunk és kormá­nyunk részéről annyi figyelmet és gondoskodást tapasztaltam, ami az eddigieknél is nagyobb biztosíték arra, hogy problémáink megoldód­nak. — A textiliparral kapcsolatban vetödtek-e fel kérdések a kongresz- szuson és vannak-e még megtár­gyalásra váró dolgok P — A szakosztály tegnapi ülésén az anyagellátási kérdésekkel kapcso­latban a buhusl textilgyár igazgató­ja vetett föl egész sor szerintem is égető kérdést. A tervezési hibák Technikusokkal a kongresszus szüneteiben Az utolsó léptek nesze is elhal a süppedő szőnyeggel borított folyo­sókon, a gyülésterem zsöllyesoraiban elhelyezkednek a küldöttek. Né­hány percig még halkan zsong a terem, amig mindenki átLapozza a he­lyére odakészitett kongresszusi tájékoztatót s a legfrissebb újságokat, a hozzászólók rendezik jegyzeteiket. Azután lassanként becsukódnak a jegy­zetfüzetek, az újságokat összehajtják és összpontosul a figyelem: meg­kezdődik az uj ülésszak. Most ugyan nem a nép törvényhozó képviselői üléseznek, a Nagy Nemzetgyűlés palotájában mégis országos kérdések kerülnek napirendre. Már harmadik napja tart a Mérnökök és Technikusok Egyesületének H. országos kongresszusa. Térjünk vissza néhány percre az ülés megkezdése előttre, amikor az előcsarnok s a folyosók még zsonganak, a küldöttek meg-meg állva tár­gyalják a vita menetét, élményeikről beszélgetnek. Mert ekkor, a két ülés közötti néhány perces szünetben megkerestünk néhány küldöttet és bár csak futólag, elbeszélgettünk velük. miatt késve érkező félkészáru és nyersanyag bennünket is akadályoz az önköltségcsökkentésben. Sokszor utolsó pillanatban teherautókat kelt felhasználnunk a szállításra, ami lé­nyegesen növeli a költségeket. Nem is beszélve arról, hogy igy a nyers­anyagot műszakilag nem a legjobb körülmények között dolgozzuk az­tán fel. Egyébként szeretném felvet­ni azt a kérdést, hogy az MTTE keretében lehessen olyan országos jellegű megbeszéléseket tartani, ahol a külön szakmában dolgozó, de egy­mással termelési kapcsolatban lévő technikusok, mérnökök kicserélhes­sék tapasztalataikat. Nagyon hasz­nos lenne például, ha a textiltechni­kusok a textilfestékeket gyártó vegyipari üzemek szakembereivel összelőhetnének. Abban a reményben búcsúzunk Kelemen elvtárstól, hogy a kon­gresszus erre a kérdésre is meghoz­za a kívánt megoldást S most a rendezőbizottság egyik tagjával a nagybányai küldöttekhez indulunk. Törpényi Lajossal, az MTTE tartományi elnökével ismer­kedünk meg és megkérjük mondjon néhány szót a tartományi MTTE köröket a kongresszus előtti időszak­ban különösen foglalkoztató kérdé­sekről. — Tartományunkban különös suly- lyál esik a latba a bányaipar. Erről mondhatnék egy-két dolgot — kap­juk a választ. — Egyik legfonto­sabb tevékenységünk most a fejtési módszerek korszerűsítése és ezen belül jelenleg az úgynevezett „ma- gazin'-fejtés alkalmazásának elter­jesztése. Ezen kivül a gépesítés te­rén az ércrakodás és szállítás gépe­sítésével foglalkoztunk bővebben. — Készültek-e valamilyen ehhez kapcsolódó problémát a kongresz- szuson is felvetni ? — Hogyne. A bányaipar részére gyártott gépek minőségének és a helyi viszonyok szerinti megkonstru­álásuknak egyes kérdéseit. Telik az idő, már csak néhány perc maradt a szünetből. Törpényi elvtárs különben a kongresszus el­nökségének is tagja, pontosnak kell lennie. Búcsúzunk tehát. Néhány perces beszélgetésre még maradt idő. Kishelyi Gézával, a nagybányai Gh. Gheorghiu-De) vegyigyár igazgatójával ülünk le az egyik bársony karosszékbe. — Nagyszerűen kapcsolódott a kongresszus a jelen pillanatban előt­tünk álló feladatokhoz. Gyárunk ugyanis már másfél hónapja beve­zette kísérletileg a megjavított bé­rezést. A termelési mutatók megja­vítása a jelenlegi felszerelések jobb kihasználásával, a kádernevelés, a szakemberek megfelelő helyen való alkalmazásának kérdése —, ami itt felvetődött —, mind nagyon hasz­nos nekünk. — A szakosztály gyűléséről mi a véleménye P — Nálunk, a kémiai szakosztá­lyon különösen fontos volt, hogy a külföldi tapasztalatcserék, külföldi szaklapok tanulmányozásának kér­dése felvetődött. Néhány szó volt csupán, amit a rövid szünetek alatt a küldöttekkel váltottunk és mégis egész sor fontos heltji, vagy egész népgazdaságunkat érintő kérdésről esett szó. Már ez is Ízelítőt adhat, hogy milyen ége­tően szükséges volt ez a kongresz- szus és milyen élénkitő hatással lesz műszaki értelmiségünk nagyszámú rétegére. A ROMAN NEPKOZTARSASAG NEPTANACSAINAK LAP3A

Next

/
Thumbnails
Contents