Előre, 1958. szeptember (12. évfolyam, 3376-3400. szám)

1958-09-02 / 3376. szám

Világ proletárjai egyesüljetek ! A ROMÁN NÉPKÖZTÁRSASÁG NEPTANÁCSAINAK LAPOA XI). évfolyam 3376. szám 4 oldal ára 29 báni 1958 szeptember 2., kedd Rekord teljesítménnyel zárták a hónapot A vajdahunyadi kohászati kombinát munkásai rekordteljesítménnyel zárták az augusztusi hónapot. Az 1. számú acélmű martinászai például a csapolá­sok idejének csökkentése révén 4744 tonna jóminőségő acéllal túlszárnyal­ták augusztusi tervfeladalaikat. Ez alkalommal is az ifjúsági műszak munkásai érték el a legszebb ered­ményt. A villamos acélmű munkakö­zösségé 371 tonna különleges acéllal termelt többet, mint amennyit a terv előirányzott. A kohászok 2721 tonna nyersvassal szárnyalták túl multhavi tervüket, ebből 1413 tonnát a két új, automatizált nagyolvasztó munkakö­zössége gyártott. A vajdahunyadi kohászok által au­gusztusban terven felül termelt vas- és acélmennyiség elegendő 1132 UTOS-traktor gyártásához. A kombinát hengerészei 2274 tonna hengerelt áruval, a kokszoló üzem munkásai 3338 tonna kohászati koksz- szál, az ércdúsító üzem munkásai 3577 tonna dúsított érccel szárnyalták túl tervfeladataikat. 8.873 tonnával több szén A zsilvölgyi bányászok augusztus­ban is jelentős eredményeket értek el: 8873 tonnával túlteljesítették tervfela­dataikat. Ebből a mennyiségből 5851 tonna kokszosítható szén. Az urikányi bányászok ; ezúttal a verseny élenjá­rói csaknem 4000 tonna szenet fejtet­tek terven felül. A vulkáni bánya munkásai 2300 tonna szénnel szárnyal­ták túl tervüket. Ugyancsak szép ered­ményeket értek el a lónyai és petrillai bányák munkaközösségei is. Űj ipari komplexum épül len- és kenderanya^ok gyártására Könnyűiparunk nagy figyelmet for­dít azoknak a cikkeknek a gyártásá­ra, amelyek különösen nagy kereslet­nek örvendenek. Ezek közé tartoznak Országunk mind nagyobb területét hálózzák be a magasfeszültségű távveze­tékek. A fővárosi Electrocablu üzemben gyártják az ehhez szükséges kábe­leket. A fényképen : az Electrocablu gyár egyik kábelszigetelő és burkoló gépe. Készülnek az őszi munkákra Beszélgetés Molnár Ottóval, a Nagykároly rajoni néptanács mezőgazdasági osztályának vezetőjével (Tudósitónktól.4 — Hogyan készülnek az őszi ve­tésre ? — Bár nálunk a búza vetése csak szeptember 20—25-e körül kezdődik, már a nyár közepén készültünk az őszre. Többek között mindent meg­tettünk, hogy a társulások összeadják a vetőmagot, becseréljék a terménybe­gyűjtő központban fajvetőmagra és ilyen formán közösen, minden fenn­akadás nélkül végezhessék a vetést. A hatvan társulás közül csak hét nem gyűjtötte össze a vetőmagot. A többi­ek 514.720 kiló búzát cseréltek be. Ez körülbelül háromezer hektár bevetésé­hez elég. Ezenkívül otthon tárolnak még 19.800 kilót. A nagymajtényi tár­sultak 86.110 kilót, a mezőségi társultak 73.790 kilót gyűjtöttek össze. Bár nem tartozik szorosan ide, még megjegy­zem, hogy a társulások közül 41 visz- szatartotta a szemesgabona két száza­lékát állóalapra, össatsen 108.404 kiló búzát, amit szerződéses utón értékesí­tettek . Nemrég készítettünk intézkedési ter­vet, amelyben pontosan megállapítot­tuk milyen munka vár reánk és ki mi­lyen feladatokért felel. Mit teljesítettek eddig az intéz­kedési tervből ? — Az AGROSEM-töl fiz kollektív gazdaság magtermesztö parcellái ré­szére beszereztünk 48 tonna Csanád 117 vetőmagot. A bőrvelyiek 18, a csanálosiak 5 tonnát kaptak, stb. A terméseredmény növelése érdekében úgy szerveztük meg, hogy kollektivis­ták, társultak és egyénileg dolgozó parasztok egyaránt ebben az évben a lehetőségek szerint faj-vetőmagot vet­hessenek. A terebesi kollektivisták már ki is cseréltek nyolcezer kilót. A ter­ménybegyűjtő központtól a termelők tisztított, csávázott vetőmagot kapnak. Ezenkívül elsejétől kezdve 46 magtisz- títóközponl működik majd. Hogy állunk a gépjavítással ? — ügy terveztük és mindenképpen azon leszünk, hogy ezen az őszön a vetést mindenhol géppel végezzék. Er­re minden lehetőség megvan. A gépek és szerszámok már kijavítva várják a munka kezdetét. Ugyanakkor — okul­va a tavalyi tapasztalatokon — min­denhol szorgalmazzuk az őszi mély­szántás maradéktalan elvégzését. A vetőszántást a szabad területeken mindenhol elvégeztük, most már vár­juk az ősziek betakarítását, hogy ko­molyan nekikezdhessünk a talaj élőké- szítésének. Különben 1885 hektár földre 37.500 tonna trágyát hordtak ki a dolgozó parasztok Hogyan halad a többi tiszl ten­nivaló? — A kukorica éréshez közeledik. Egy-két hét és hozzá lehet fogni a be­takarításhoz. Rajonszerte szép termés mutatkozik, de különösen szép a kol­lektív gazdaságok hibridkukoricája. Számításunk szerint legalább 5 má­zsával nagyobb lesz a hektáronkénti átlagtermés, mint tavaly. Viszont nem dicsekedhetünk a silózással, amely most egyik legfontosabb munkánk. A bőrvelyi kollektivisták szép példát mu­tattak. Ezerkétszáz tonnát silóztak — teljesítették tervüket —, a teremi kol­lektivisták is silóztak száz tonnát. A többi kollektív gazdaságok azonban csak szórványosan láttak neki a munkának. B. R.-------------ooo-------------­TÁVIRAT HO SI MIN elvtársnak, a Vietnami Demokratikus Köztársaság elnökének, a Vietnami Dolgozók Pártja elnökének FÁM VAN DONG elvtársnak, a Vietnami Demokratikus Köztársaság miniszterelnökének HANOJ A Román Munkáspárt Központi Vezetősége, a Román Népköztársaság kormánya, a Nagy Nemzetgyűlés Elnöki Tanácsa és az egész román nép nevében testvéri üdvözletünket és leghőbb jókívánságainkat küldjük önöknek és az egész vietnami népnek, a Vietnami Demokratikus Köztársaság függet­lensége kikiáltásának 13. évfordulója alkalmából. A román nép őszintén örül azoknak a sikereknek, amelyeket a baráti vietnami nép a gazdasági fejlődéséért, életszínvonala emeléséért és nemzeti kultúrája felvirágoztatásáért vívott harcban ért el. A román nép teljes rokonszenvét fejezi ki az iránt a nemes erőfeszítés iránt, amelyet a viet­nami nép hazája békés és demokratikus egyesítése érdekében tesz. A népeink és országaink között szüntelenül fejlődő barátság és testvéri együttműködés hozzájárul a Szovjetunió vezette szocialista tábor megbont­hatatlan egységének megszilárdításához, s ugyanakkor előmozdítja a béke és a nemzetközi együttműködés ügyét. A nagy ünnep alkalmából jókívánságainkat küldjük a vietnami népnek és önöknek, kedves elvtársak, és újabb jelentős győzelmeket kívánunk nagy­szerű célkitűzésük valóraváltásában — országuk szocialista építésében és hazájuk nemzeti egyesítésében. GHEORGHE GHEORGHIU-DEJ a Román Munkáspárt Központi Vezetőségének első titkára CHIVU STOICA a Román Népköztársaság Minisztertanácsának elnöke ION GHEORGHE MAURER a Román Népköztársaság Nagy Nemzetgyűlése Elnöki Tanácsának elnöke a lenből és kenderből készült textil­anyagok is. Tavaly körülbelül 3 mil­lió négyzetméter len- és kenderanya­got gyártottunk. 1960-ban pedig 10,5 millió négyzetmétert gyártunk. A Ploesíi rajoni Paulesti község közelé­ben ipari komplexum épül. amelvben kizárólag len- és kender-anyagokat állítanak majd elő. Az épülő vállalat 370 szövőgéppel fog dolgozni és saját hőtermelő köz­ponttal, raktárakkal, munkásházakkal, bölcsödével stb. lesz ellátva. A Cseh­szlovák Köztársaságból már meg is érkezett az építőtelepre a szövőgépek egy része. Az új gyár évente 10 mil­lió négyzetméter len- és kenderanya­got fog gyártani. A szükséges fona­lat a falticeni fonoda és más hazai üzemek szállítják majd. (Agerpres) Felépítése óta állandóan tovább­fejlesztjük a borzesti erőművet. Je­lenleg a harmadik 25 megawattos turbogenerátor és még egy nagy­nyomású kazán szerelése van fo­lyamatban. Jövőre az eddigieknél kétszerte nagyobb teljesítményű, 50 megawattos turbogenerátort Is üzembehelyezünk. Jelenleg 100.000 kw a borzesti üzem beszerelt teljesítőképessége, jövőre eléri a 225.000 kw-ot. (Agerpres felvétele) (Tudósítónk telefon jelentése) Késő délután van. Bágyadtan sütnek az augusztusvégi nap sugarai, hűvös szellő fújdogál. Meg-meg lobogtatja a magas földtöltésre tűzött vörös és nemzeti színű zászlókat, felfrissíti, jó­kedvre hangolja a csatornaépítőket. Újabb földek termövétételére Ifjúsági munkatelep nyílt Konstanca tartományban Vasárnap reggel lelkes ifjúsági nagy gyűlés zajlott le Konstancán abból az alkalomból, hogy a város if jóinak első csoportja elindult a iezeri munkate­lepre. A konstancai Makszim Gorkij-park- ban tartott nagygyűlésen beszédet mon­dott Tudor Coman, az 1MSZ tartomá­nyi bizottságának első titkára. Vasile Vilru. az RMP tartományi bizottságá­nak első titkára és Alexe llagi, a tar­tományi Gostat-tröszt igazgatója. A iezeri munkálatok elvégzésével — mondotta a többi között Vasile Vilcu elvtárs — ifjaink még ezen az őszön újabb 12.000 hektárral növelik tarto­mányunk mezőgazdasági területét. A teleptn állandóan dolgozó 600 bri- gádtagon kívül további 3—4000 fiatal munkás, kollektivista és tisztviselő vé­gez majd önkéntes munkát szabad ide­jében. Hétfőn reggel az első brigádok meg­kezdték a munkát a iezeri ifjúsági mun­katelepen. A nagyváradi Infratirea üzem dol­gozói kilenc évvel ezelőtt gyártot­tak először nagy műszaki felkészült­séget igénylő szerszámgépeket s há­rom évvel ezelőtt szállították le az el­ső exportrendeléseket. Közel- és távol- keleti s több európai országban is szí­vesen vásárolják jó minőségű gyalu­gépeiket, légkalapácsaikat és fúró­gépeiket. A legtöbb géptípusuk ma félannyi­ba, egyharmadába. sőt a fémfűrész például alig több mint negyedannyiba kerül, mint 1959-ben. illetve 1951-ben, mikor gyártásukat megkezdték. Mindez gépgyártásunk fejlődését igazolja és következtetni enged arra, hogy megvannak már az adottságaink ahhoz, hogy világviszonylatban ver­senyképes árakon állítsuk elő szer­számgépeinket. A gyár eredményeit hosszabb idő­szakra visszamenőleg tanulmányoz­va, mégis arra a megállapításra jutunk, hogy míg kezdetben hat éven át számottevően csökkent a géptípu sok önköltsége, az utóbbi három év ben az önköltség alakulása nem ép pen kedvező. Elemezzük ennek okait Az első években, 1950-ben és 1951 ben a még kisebb sorozatban gyártott gépek önköltségét a szükséges szer­számok elkészítése is terhelte. Lénye­ges árcsökkenést idézett elő 1955-ben a nyersanyagok beszerzési árának le­szállítása. így tehát tárgyi előfeltéte­lek is közrejátszottak, azonban emel­lett a gyár munkaközössége is nagy igyekezetét tanúsított. A munkások közül sokan végeztek el szakmai tan­folyamokat s alaposabb szakismerete­ket szereztek. Fellendült az újítómoz­galom, javult a munkaszervezés, új technikai módszereket alkalmaztak, emelkedett a munkatermelékenység. íyr eggondolkoztató viszont, hogy 1956-tól kezdve az önköltség nem alakult ilyen kedvezően. A kérdéses év­ben a gyár nem teljesítette az ön­költség csökkentésére vonatkozó terv­feladatát. Igaz. hogy mindössze 0,08 százalék volt a lemaradás. A követ­kező évben éppen csak ezt a csekély lemaradást hozták be. az előírt 4,81 százalék helyett 4,87-et értek el; Az idén az első félévben az elő­irányzott 2.14 százalék helyett 2,87-tel szorították le a termékek árát. tehát valamivel többel, mint amennyit a terv megkövetelt. V’iszont az előirányzatot igen alacsonyra szabták a felettes szervek. Ezt a helyzetet a gyár vezetősége azzal indokolja, hogy a gépek minősé­gének javítása érdekében az utóbbi években tökélétesítették a szerkezetü­ket, ami többletkiadást okozott és az exportrendelések gondosabb kivitele­zést követelnek meg. Ezek az érvek helytállóak. Viszont ezzel nem lehet elkendőzni a termelés megszervezésé­ben észlelhető hibákat, amelyek súlyos összeggel terhelték az önköltséget. A tavalyi nagyobb exportrendelések váratlanul, év közben érkeztek. Ez nehézségeket okozott, az eddiginél nagyobb erőfeszítéseket követelt. A gyár munkaközössége nem tudott megbirkózni az új feladattal. Nem tel­jesítette a választéktervét, elkésett az exportrendelések szállításával. A tavalyi lemaradás kihatott erre az évre is. Minden előkészület nél­kül kezdtek hozzá az idei tervfeladat végrehajtásához. Az öntöde közben már meglehetősen nagy előnyt szer­zett. viszont a gépműhely még most is késlekedik, nem adja át idejében a szükséges alkatrészeket a szereidének. A szerelde ezért csak hóvégi hajrával teljesíti tervét és a hónap utolsó nap­jaiban elkészült gépek szállítása elhú­zódik. Hiba az Is. hogy a múlt évben a szükségesnél jóval nagyobb nyers­anyagkészletet halmoztak fel. A ter­ven felüli készletek miatt zárolták a gyár bankszámláját és az elmúlt fél­évben 160 ezer lej kamatot kellett fi­zetniük. ami növelte a rezsiköltsé­geket. Ezenkívül az étkezde és a klub fenntartásának költsége és más olyan kiadások is terhelték az általános re­zsiköltségeket. amelyeket a vállalati alapból lehetett volna fedezni. ha tel­jesítik a tervüket. Végeredményben az első félévben 313 ezer lejjel haladták túl az előirányzott általános rezsikölt­séget. Ezek a kiadások felemésztették a gyártási költségeknél megtakarított összegek nagy részét. Az ésszerűtlen anyaggazdálkodás nem csak a gyárnak okozott felesleges kiadásokat és az önköltséget terhelte, hanem megkárosította a népgazdasá­got is. A gyár raktáraiban hónapokig feleslegesen heverő szerszámacélra és más acélfajtákra bizonyára szükségük lett volna más gyáraknak. A munkások igyekeztek fokozni a termelékenységet és a gyártási költsé­gekből félév alatt 528 ezer leit taka­rítottak meg. De ami megtérült a vá­mon, ráment a révre. A munkások és a mesterek is hibásak abban, hogy az idén 160 ezer lejjel volt több a selejt értéke az engedélyezettnél. Különösen (Folytatás a 2. oldalon) A Beregszó füzes partján magas ekszkavátor ágaskodik. Sűrűn merül alá a patak medrébe óriási szája, köny- nyedén harap ki onnan pár köbméter földet. Mélyítik, szélesítik a Beregszót, hogy jó lefolyása legyen az új csator­nából beletorkolló víznek. A Beregszótól derékszögben még egy nyílegyenes csatorna készül. S a vége­láthatatlan munkatelep Zsombolyáig nyúlik. Elindulunk Csene felé, széjjel­nézünk a pár kilométeres szakaszon. FRISSEN GYALULT deszkatáblán nagybetűs felirat: TEHNOMETAL. Lent, a mély árokban végesvégig ás­sák, csákányolják a földet. A tehnome- tálosok már az ötödik lépcsőfoknál tar­tanak. Citescu Aurél oly ügyesen bá­nik a csákánnyal, akárcsak az üzem­ben a hegesztöpisztollyal. Mellette Reitz Ferenc lakatos. Bogár András és Gáli Antal lapátolják fel a töltésre a földet. Feszülnek az izmok, tompán kattog a kemény, agyagos földben a csákány Sági Ferenc, felelős elújságolja, hogy mostanig 517 köbméter földet hánytak ki. — Jövő hét végéig — mondja — kiássuk mind az 1030 köbmétert. A vasmunkásokon túl többnyire nők dolgoznak. Fiatal lányok az „Ocskó Teréz“-ből. Tréfálkozva biztatják egy­mást. — Ugye könnyebb a kötőgép mellett — jegyzi meg az egyik férfi. Subajda Terézék azért is megmutat­ják: helytállnak itt is. Ha nem is any- nyjt, mint a férfiak, két köbmétert egy- re-másra kiásnak. Arrébb 123 méteres szakaszon 46 vasutas dolgozik. Még két lépcsőfokot kell kiásniok s elkészülnek a csatorná­val. — 15 nappal a határidő előtt át­adjuk — mondja Tudor Tepdor öntő­mester. Megtöröli izzadt homlokát s aztán a vasúti műhelyek öntödéjének vezetője arról beszél, hogyan hánytak ki ma 15-en 82 köbméter föláet. — öt és fél köbméter jut egyikünkre. Hogy ki dolgozik legjobban ? — Voico Gheor- ghe, Hantin Benedek, Ghica Dänilä és a többiek — sorolja a neveket. Ugyanaz a kép. Lapátoló, csákányo- Ió tarka-barka embertömeg véges-végig. Az Electrobanat, Nikosz Belojánnisz, Gyapjúipar. Bánsági Féimpar, Breiner Béla, Bumbácul, Partizánul s a többi temesvári üzemek és intézmények dol­gozói ássák szünet nélkül 5 kilométer hosszúságban a csatornát. A kiszik­kadt földdel előbb a háromekés erős traktor keli bírókra, mély barázdákat húzva. Utána az emberek ezrei mélyí­tik az árkot. Városi munkások, fiatalok és idősebbek, férfiak és nők, akik a párt hívó szavára ásót, csákányt ra­gadtak, hogy több gabona teremjen jövőben a zsíros, húmuszban gazdag bánsági földön. ES A FALVAK LAKÓI ? Egyember- ként vonulnak ki korán reggel a csator­nához. — Aratáskor sincsenek többen kipn — mondja Bonea Träilä a nagybereg- szói néptanács elnöke. Községünk pár nap alatt megépíti a 3165 méteres csa­tornát. A 20 ezer köbméterből már nem sok hiányzik. A kisberegszói kollekti­visták négy nap alatt kiásták részüket. Igaz, 200-nál is többen dolgoztak naponta. A nagyberegszói állami gazdaság kis­beregszói részlege valóságos főhadiszál­lássá változott. Itt székel a csatorna­építést irányító parancsnokság. Alko- nyodik. Motorkerékpárosok fordulnak be az udvarra. Az irodában kézről kéz­re jár a telefonkagyló. Mérnökök, geo­lógusok hajolnak a térkép fölé. Beszélik meg a csatornaépítési munkálatokat, összesítik az adatokat. Az első kilenc napon mintegy 160.000 köbméter földet ástak ki. Szinte egyharmadát az elő­irányzott mennyiségnek. Az őszi eső. zések beálltáig a két fö- és 12 mellék­csatorna kiásását irányozták elő. Gyors tempóban halad minden szek­torban a munka. A csenei kollektivis­ták például már megépítették önként vállalt 1050 méteres csatornájukat. Sok száz hektár földet mentenek meg a vadvizek levezetésével. Hozzávetőleges számítások szerint 800-900 vagon cukorrépával vagy 1600 tonna kukori­cával termelhetnek többet évente. Ennyi kukoricával pedig mintegy 3200 darab sertést hizlalhatnak fel 110 kilósra. A jánosföldi állami gazdaság dolgozói is azzal a tudattal ásták ki a 3200 köb­méter földet, hogy 500 hektár szántat mentsenek meg az árvíztől. És ha már a számoknál tartunk, mondjuk el ezt is: a Zsombolya menti csatornahálózat megépítésével 19.000 hektár árveszélyes területet fognak művelés alá. Ezen pedig legalább 2850 vagon gabonát lehet termeszteni. Ezért érdemes dol­gozni, csatornát építeni. DEME JANOS A NAP KÜLPOLITIKAI ESEMÉNYEIBŐL A szovjet kormány jegyzéke az USÁ-hoz az atom- és hidrogénfegyver kísérletek végleges megszüntetésére vonatkozó egyezmény megkötéséről • Megnyílt Genfben az atomenergia békéscélú felhasználásával foglalkozó nemzetközi értekezlet • N. Sz. Hruscsov fogadta Cyrus Eatont Moszkva \ szovjet kormány egyetért azzal, hogy a Szovjetunió, az USA és Nagy-Brltannia megbízottal október 31-én kezdjenek tárgyalásokat az atom- és hidrogénfegyver-kísérletek végleges megszüntetésére vonatkozó egyezmény megkötéséről és arról, hogy az egyezmény tiszteletben tar­tása érdekében létesítsenek megfelelő ellenőrzést. Ezt a nyilatkozatot tartalmazza az a jegyzék, amelyet a Szovjetunió kül­ügyminisztériuma augusztus 30-án juttatott el az USA nagykövetségéhez. A jegyzék rámutat arra is, hogy a szovjet kormány véleménye szerint a tárgyalásokra a legmegfelelőbb hely Genf volna. A tárgyalások elodázásá­nak elkerülése céljából a szovjet kor­mány ajánlja, hogy idejében egyezze­nek meg a tárgyalások időtartama te­kintetében. A szovjet kormány a maga részéről azt javasolja, hogy a tárgya­lások időtartamát 2—3 hétben állapít­sák meg. A jegyzékkel egyidejűleg elküldték az USA nagykövetségének N. Sz. Hruscsov szovjet miniszterelnök au­gusztus 30-án közzétett nyilatkozatát is, amely kifejti a szovjet kormány ál­láspontját az Eisenhower elnök au­gusztus 22-i nyilatkozatában foglalt kérdések tekintetében. Genf A genfi Nemzetek Palotájában szep­tember elsején hivatalosan megnyílt az atomenergia békéscélú felhasználá­sával foglalkozó második nemzetközi értekezlet. Az első ülésen F. Perrin professzor, ismert francia tudós elnökölt. Üdvözlő beszédet mondottak: T. Höllenstein, a Svájci Államszövetség elnöke, D Hammarskjöld az ENSZ főtitkára, S Cole, a Nemzetközi Atomenergia Ügy­nökség vezérigazgatója, M. G. Can- dau, a Nemzetközi Egészségvédelmi Szervezet vezérigazgatója, Moszkva N. Sz. Hruscsov, a Szovjetunió Mi­nisztertanácsának elnöke üdvözletét küldött az atomenergia békéscélú fel- használásával foglalkozó második nem- zetközi ENSZ-értekezlet részvevőinek. Üzenetében egyebek között hangsú­lyozza, hogy az értekezlet összehívása széles távlatokat nyit meg az együtt­működésre. a tapasztalatcserére az atomtudomány és technika terén. Ez az együttműködés — hangzik az üzenet — összehasonlíthatatlanul na­gyobb hasznot hozna, ha egyezmény jönne létre az atomfegyver eltiltására és ha ezt a fegyvert kirekesztenék az összes államok fegyverzetéből. Ha ez megvalósulna, az atomipar egész tel­jesítő képességét a béke és a haladás szolgálatába lehetne állítani — hang­súlyozza üzenetében a szovjet kor­mányfő. Moszkva (Agerpres.) TASZSZ: N. Sz. Hruscsov, a Szovjetunió Mi­nisztertanácsának elnöke szeptember 1-én fogadta a Kremlben Cyrus Ea­tont. a Szovjetunióban látogatóban levő ismert amerikai társadalmi akti­vistát és elbeszélgetett vele. A beszélgetés során Cyrus Eaton kifejtette véleményét a Szovjetunió és az Amerikai Egyesült Államok népei közötti barátság, kölcsönös megértés és együttműködés fejlesztésével és megerősítésével kapcsolatban. Kite" jezte azt a reményét, hogy a két or­szág iparának, mezőgazdaságának és tudományának képviselői között kiépül a kölcsönös baráti kapcsolat. N. Sz. Hruscsov kifejtette Cyrus Eaton előtt, hogy a szovjet nép és á szovjet kormány rokonszenvvel és megértéssel fogadja a Szovjetunió és az Egyesült Államok népei közötti barátság megteremtésére és fejleszté­sére, a világbéke megóvására és meg­szilárdítására irányuló erőfeszítéseit. N. Sz. Hruscsov további sikereket kí­vánt Cyrus Eatonnak a béke meg­szilárdítása szempontjából hasznos téJ vékenységében. Eamaszkusz Hammarskjöld ENSZ főtitkárnak jordániai tárgyalá­saival kapcsolatban Abdalah Rimául, Jordánia volt külügyminisztere kije­lentette: „Az ENSZ főtitkár ammeni megbeszéléseiről kiadott közös közle­mény újabb bizonyítéka Husszein és kormánya, valamint az imperialista hatalmak együttműködésének. Húsz? szein és kormánya kitart amellett,j hogy az angol csapatok maradjanak Jordániában s ezzel elárulják az arab.- nemzeti mozgalom ügyét és semmibe veszi az ENSZ Alapokmány elveit. Szeptember 1-én megnyílt Genfben az atomenergia békés felhasználásának kérdéseivel foglalkozó nemzetközi mű­szaki-tudományos értekezlet. A szovjet tudósok nagymértékben hozzájárulnak az irányított magreakciók tanulmá­nyozásához. Az irányított magreakciók kérdése az értekezlet egyik legnagyobb érdeklődésre számot tartó problé­mája. A vonatkozó szovjet kutatások legfőképpen a Szovjetunió Tudományos Akadémiájának atomenergia intéze­tében fo'ynak. Képünkön az intézet „Ogra“ nevű berendezése, adiabatikus ioncsapdája látható kihúzott szole- noid tekercsekkel : 1. a szolenoidok, 2. a vákuum kamra, 3. az iniektor. 4. az injektor magasfeszültségű áramforrása

Next

/
Thumbnails
Contents